Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: sobota, 28.01.2023
Imieniny: Tomasza, Juliana, Karola

Wyszukiwarka

Nawigacja:

 • AKTUALNOŚCI

Treść strony

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza otwarty konkurs ofert

Wójt Gminy Czernikowo 

ogłasza

otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych
związanych z realizacją zadań gminy w roku 2023 w zakresie:

WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

Podstawa prawna: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 t. j.) art. 4 ust. 1 pkt 17, art. 11 ust. 1 pkt 2, ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) oraz § 5 załącznika do Uchwały Nr XLIII/334/2022 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 16 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Czernikowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023, zmienionej Uchwałą Nr XLV/345/2022 Rady Gminy Czernikowo zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Czernikowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 zarządza się co następuje

I. Rodzaj zadania:

Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej mogą być wykonane poprzez realizację działań na rzecz m.in:

a) organizacji imprez i zawodów sportowych o zasięgu powiatowym, wojewódzkim, ogólnokrajowym i międzynarodowym,
b) organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych ogólnodostępnych dla mieszkańców gminy,
c) szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w celu ich rozwoju fizycznego i aktywizacji sportowej oraz przygotowania dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo do współzawodnictwa sportowego.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2023 i w roku poprzednim:

 1. Na realizację zadań publicznych zgodnie z budżetem gminy na rok 2023 planuje się przeznaczyć kwotę 105.000 zł (słownie: sto pięć tysięcy złotych 00/100).
 2. Na realizację zadań tego samego rodzaju z zakresu wspierania i upowszechnianiu kultury fizycznej przeznaczono w roku 2022 łączną kwotę w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

III. Zasady przyznawania dotacji:

 1. O przyznanie finansowania mogą ubiegać się:
  a) Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – art. 3 ust. 2,
  b) Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, realizujące zadania statutowe w zakresie kultury fizycznej i które obejmują swoją działalnością teren Gminy Czernikowo.
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty na druku według wzoru (zał. nr 1) określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. 
 3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowo wypełnione, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w pkt. V.
 4. Finansowanie przyznawane będzie na powierzone zadania. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. Ostateczna wysokość środków na dane zadanie będzie uzależniona od łącznej liczby złożonych i przyjętych do realizacji wniosków.
 5. Druki ofert można pobierać w Urzędzie Gminy w Czernikowie lub ze strony internetowej www.czernikowo.pl.

IV. Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Realizacją objęte są zadania i przedsięwzięcia wykonywane od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2023 r.
 2. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie o przyznaniu finansowania.
 3. W uzasadnionych przypadkach na wniosek komisji oferty będą mogły zostać uzupełnione w ciągu 3 dni, natomiast złożone po terminie lub na innych drukach zostaną odrzucone.
 4. Oferent będzie zobowiązany do złożenia sprawozdania z realizacji zadania.
 5. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny
  i terminowy oraz zgodnie z warunkami określonymi w ofercie oraz umowie.

V. Termin i warunki składania ofert:

 1. W postępowaniu konkursowym mają odpowiednie zastosowanie wzory dokumentów: oferta realizacji zadania, ramowa umowa, sprawozdanie określone w przepisach wykonawczych do ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.).
 2. Oferty należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Czernikowie, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, w terminie do dnia 10.02.2023 r. do godz. 12.00 (decyduje data stempla pocztowego), w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
  Konkurs na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:”.
 1. Do oferty należy załączyć kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem następujących dokumentów:
  a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub wyciąg z ewidencji (tj. zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego kiedy był wydany) – w przypadku stowarzyszeń zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Ewidencjach prowadzonych przez Starostę Toruńskiego.
  b) oświadczenia o zapewnieniu – przy realizacji zadania – dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  c) inne, jeśli wymagane, np. umowę lub statut jeżeli oferent jest spółką prawa handlowego, umowy/porozumienia partnerskie, dokumenty upoważniające daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu – dotyczy podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotu, oświadczenia właściwego organu, zarządu głównego lub innego organu wykonawczego.

Uwaga: wszystkie załączniki do oferty należy podpisać i opieczętować lub poświadczyć za zgodność z oryginałem z podpisem, datą i pieczęcią przedstawiciela oferenta.

Na niniejszy konkurs uprawniony podmiot może złożyć tylko 1 ofertę. Złożenie przez oferenta więcej ofert spowoduje, że żadna ze złożonych ofert nie będzie rozpatrywana.

VI. Tryb, kryteria i termin wyboru oferty:

 1. Oceny i wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadań dokona Komisja Weryfikacyjna powołana przez Wójta Gminy.
 2. Komisja dokona oceny złożonych ofert pod kątem formalnym, a następnie merytorycznym.
 3. Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:
  a) znaczenie zadania dla realizacji celów i zadań samorządu,
  b) merytoryczna wartość projektu,
  c) zasoby kadrowe,
  d) wymierne korzyści dla mieszkańców,
  e) koszty projektu,
  f) kalkulacja kosztów,
  g) dotychczasowa współpraca z samorządem w kontekście rzetelności i terminowości realizacji zadań i rozliczeń,
  h) struktura poniesionych nakładów do długofalowych efektów projektu,
  i) dokonania i pozycja wnioskodawcy w środowisku lokalnym.
 4. Ostateczna decyzja w sprawie wyboru najlepszych ofert należy do Wójta Gminy.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do dnia 28.02.2023 r., a informacja
  o wynikach konkursu zostanie ogłoszona w BIP, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.
 6. Wysokość przyznanego finansowania może być niższa niż wnioskowana w ofercie,
  a zakres rzeczowy zadania może podlegać negocjacjom.
 7. Warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulowane będą w umowie zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Czernikowo a oferentem.
 8. W przypadku rezygnacji podmiotu z podpisania umowy środki finansowe mogą zostać przeznaczone na realizację innej oferty lub może być ogłoszony dodatkowy konkurs.
 9. Finansowany podmiot jest zobowiązany do dostarczenia oryginałów dokumentów księgowych i dokumentacji celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji. Ponadto Wójt Gminy ma prawo do kontroli realizowanego zadania pod względem finansowym
  i merytorycznym.
 10. Osobą do kontaktu w sprawie konkursu jest Agata Tubielewicz, tel. 54 287 50 01, wew. 58.

VII. Zapewnienie dostępności zadania

 1. Przy wykonywaniu zadania publicznego Oferent zobowiązany jest, zgodnie z zapisami art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2022 r. poz. 2240 t. j.), do zapewnienia odbiorcom zadania publicznego co najmniej w zakresie minimalnym:

  1) w obszarze dostępności architektonicznej:
  a) wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków, w których realizowane będzie zadanie publiczne,
  b) instalacji urządzeń lub zastosowania środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, w których realizowane jest zadanie publiczne, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,
  c) informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku w sposób wizualny, dotykowy lub głosowy,
  d) wstępu do budynku, w którym realizowane jest zadanie publiczne, osobie korzystającej z psa asystującego,
  e) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub uratowania w inny sposób, z budynku w którym realizowane jest zadanie publiczne;

  2) w obszarze dostępności cyfrowej: funkcjonalności, kompatybilności, postrzegalności, zrozumiałości strony internetowej i aplikacji mobilnej poprzez spełnienie wymagań określonych w załączniku ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych w odniesieniu do strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jak również materiałów cyfrowych wytwarzanych i wykorzystywanych do realizacji zadania lub jego promocji;

  3) w obszarze dostępności informacyjno-komunikacyjnej:
  a) obsługi, w ramach zadania publicznego, z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w ustawie o języku migowych i innych środkach komunikowania się, lub poprzez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje,
  b) instalacji urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących w ramach zadania publicznego, np. pętla indukcyjna, system FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia;
  c) na stronie internetowej podmiotu informacji o zakresie działalności w postaci pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym, informacja w tekście łatwym do czytania i zrozumienia,
  d) na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji w sposób preferowany przez osobę ze szczególnymi potrzebami.

 2. Obsługa odbiorców zadania publicznego może być realizowana poprzez dostęp alternatywny, o którym mowa w art. 7 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2022 r. poz. 2240 t. j.).
 3. Umowa dotacyjna może być rozwiązana przez Zleceniodawcę w drodze jednostronnego oświadczenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niewywiązywania się Zleceniobiorcy z obowiązku zapewnienia dostępności, o której mowa w ust. 1.

drukuj (Wójt Gminy Czernikowo ogłasza otwarty konkurs ofert)

« wstecz

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

tel. +48 54 287 50 01

e-mail: info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 17.00
Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 13.00

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 4495368 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.