Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: poniedziałek, 17.06.2024
Imieniny: Alberta, Laury, Marcjana

Wyszukiwarka

Treść strony

STATUT

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VI/53/2019
Rady Gminy Czernikowo
z dnia 24 kwietnia 2019 r.

STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZERNIKOWIE

  §1.1. Gminna Biblioteka Publiczna w Czernikowie, zwana dalej Biblioteką, jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, aktu o utworzeniu oraz niniejszego Statutu.

2. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej i podlega merytorycznemu nadzorowi Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im.Juliana Prejsa w Chełmży.

  § 2. 1. Siedzibą Biblioteki jest budynek wolnostojący przy ul. Toruńskiej 20 w Czernikowie, a terenem działania gmina Czernikowo.

2. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Czernikowo.
3. Biblioteka uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru samorządowych instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.

  § 3. 1. Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa Gminy oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

2. Do zadań Biblioteki należy w szczególności:

a) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,

b) obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie,

c) prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, naukowo-badawczej, edukacyjnej, popularyzatorskiej,

d) udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej,

e) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych mieszkańcom Gminy,

f) organizowanie i prowadzenie rożnych form pracy z czytelnikiem, służących popularyzacji książki, sztuki i nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego gminy.

3. Biblioteka współpracuje z innymi bibliotekami, instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, stowarzyszeniami i związkami twórców i artystów oraz organami władz publicznych zajmującymi się działalnością kulturalną.

§ 4. 1. Organem zarządzającym Biblioteki jest Dyrektor.

2. Dyrektor kieruje całością działalności Biblioteki i reprezentuje ją na zewnątrz
3. Dyrektor jest przełożonym pracowników Biblioteki i wykonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy za pracodawcę.

  §5.1. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy.

 

2. Dyrektor może być wyłoniony w drodze konkursu. O przeprowadzeniu konkursu decyduje Wójt. Regulamin konkursu ustala Wójt Gminy.

3. Wójt Gminy może powierzyć zarządzanie Biblioteką osobie fizycznej lub prawnej zgodnie z właściwymi przepisami bibliotecznymi. Do osoby, której powierzono zarządzanie Biblioteką stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące Dyrektora.

4. Wójt wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.

  § 6. 1. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2. Biblioteka otrzymuje z budżetu Gminy corocznie dotację na działalność w wysokości niezbędnej do na pokrycie kosztów działalności, w tym w szczególności na :

 

a) wyposażenie,

b) prowadzenie działalności bibliotecznej, zwłaszcza na zakup materiałów bibliotecznych,

c) doskonalenie zawodowe pracowników,

d) wynagrodzenia pracowników,

e) utrzymanie i eksploatację majątku.

3. Biblioteka może uzyskiwać środki finansowe z :

a) dotacji z budżetu państwa,

b) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku,

c) spadków, zapisów darowizn od osób fizycznych i prawnych,

d) innych źródeł.

4. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan działalności zatwierdzony przez Dyrektora.

  § 7. 1. Podstawą działalności Biblioteki jest roczny program działalności ustalony przez Dyrektora.

2. Program obejmuje najważniejsze zamierzenia i przedsięwzięcia do realizowania w danym roku.

3. Biblioteka wykonuje także zadania z zakresu organizowania działalności kulturalnej polecone przez Organizatora.

  §8.1. Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne z zastrzeżeniem ust.2


2. Biblioteka może pobierać opłaty:

 

a) za usługi informacyjne, bibliograficzne, oraz wypożyczenia międzybiblioteczne;

b) w formie kaucji za wypożyczenie materiałów bibliotecznych;

c) za nie zwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych;

d) za uszkodzenie, zniszczenie lub nie zwrócenie materiałów bibliotecznych

 

3. Wysokość opłat, o których mowa w ust.2 ustala się w Regulaminie Biblioteki.

  § 9. Biblioteka wykonuje wszystkie swoje zadanie w siedzibie głównej w Czernikowie przy ul. Toruńskiej 20 oraz w dwóch filiach bibliotecznych: nr 1 w Mazowszu i nr 2 w Osówce

  § 10. Dyrektor corocznie, w terminie do 31 marca przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z działalności Biblioteki za poprzedni rok kalendarzowy. Sprawozdanie zawiera szczegółowe informacje o wykonaniu zadań, o których mowa w § 3.

  § 11. 1. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa Regulamin Biblioteki nadawany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Organizatora.

2. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa Regulamin Biblioteki nadany przez Dyrektora.

3. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopemikańska w Toruniu i Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży.

  § 12. Niniejszy Statut może być zmieniony uchwałą Rady Gminy, w trybie właściwym dla jego nadania.

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

tel. +48 54 287 50 01

e-mail: info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 17.00
Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 13.00

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 9816 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.