Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: wtorek, 17.05.2022
Imieniny: Sławomira, Weroniki, Brunona

Wyszukiwarka

Treść strony


OGŁOSZENIA


Solidarni z Ukrainą

 • zdjęcie nr 1

TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 i inne ogłoszenia

Lista dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych w roku 2021/2022

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 w Szkole Podstawowej im. Tony Halika w Osówce odbędzie się
1 września 2021 r. (środa) o godz. 800 w sali gimnastycznej.                    
Z uwagi na przepisy sanitarne związane z zagrożeniem Covid-19, na terenie szkoły prosimy o obecność wyłączne uczniów i przedstawicieli Rady Rodziców.  Przed wejściem do budynku szkoły należy zdezynfekować dłonie (osoby postronne, dorosłe w maseczkach).  Po części oficjalnej (30 min.) odbędą się spotkania dzieci z wychowawcami klas, gdzie przekazane będą informacje organizacyjne; plan lekcji na 2-3.09.2021 r. oraz dokumenty do wypełnienia  dla kl. VI-VIII dotyczące możliwości zaszczepienia się dzieci 12-15 letnich. Istnieje możliwość zorganizowania szczepienia na terenie szkoły!!(szczegóły na stronach szkoły, kuratorium, MEN i mediach).

Wykaz podręczników 2021- 2022 w SP Osówka

Szkolny zestaw programów nauczania w 2021-2022

Lista podręczników i ćwiczeń do religii w roku szkolnym 2021-2022

Szanowny Panie Dyrektorze,

Przesyłam listę  podręczników do religii obowiązujących od 01.09.2021 r. w SP w Osówce wraz z ćwiczeniami. Ze względu na zmianę programu, związaną z powrotem do ośmioletniej szkoły podstawowej, stopniowo, już od ubiegłego roku są wprowadzane nowe podręczniki dla kolejnych klas wydawnictwa „Jedność”. W tym roku są to klasy: 0,1,2,5,6. Klasy 3,4,7,8 pozostają w tym roku szkolnym przy dotychczasowych podręcznikach wydawnictwa WAM.  W klasach 7 i 8 obowiązuje tylko podręcznik bez zeszytu ćwiczeń. W klasach 1 i 2 podręcznik pełni jednocześnie rolę zeszytu ćwiczeń(jedna książka).

kl.0 - Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, "Tak! Jezus mnie kocha", wyd. Jedność

kl.1 - Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, „Poznaję Boży świat", wyd. Jedność

kl.2 - Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, "Odkrywam królestwo Boże", wyd. Jedność

kl.3 - Ks. W. Kubik, „Przyjmujemy Pana Jezusa", wyd. WAM                                                              

kl.4 - Ks. W. Kubik, „Zaproszeni przez Boga”, wyd. WAM

kl.5 - Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, "Szczęśliwi, którzy szukają prawdy", wyd. Jedność

kl.6 - Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, "Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno", wyd. Jedność                                                                                                                                           

kl.7 - Ks. W. Kubik, „Szukam was", wyd. WAM.

kl.8 - Ks. W. Kubik, „Jestem z wami", wyd. WAM

ZARZĄDZENIE NR22/V/2021 Z DNIA 04.05.2021.

Lista dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych w roku 2021

Zarządzenie dyrektora szkoły

ZARZĄDZENIE NR 21/IV/2021 Z DNIA 23.04.2021.

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tony Halika w Osówce w sprawie zmiany trybu nauczania na hybrydowy
Na podstawie:

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 kwietnia 2021 zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek

Zarządzam, co następuje:
§ 1
1. Z dniem 26.04.2021 r. w klasach I – III w Szkole Podstawowej im. Tony Halika w Osówce wprowadza się hybrydowy (łączony, naprzemienny) tryb nauczania
2. Zarówno zajęcia stacjonarne jak i zdalne realizowane są zgodnie z zasadami obowiązującymi odpowiednio dla każdej z form nauki.
3. Harmonogram nauczania hybrydowego:

• Tryb stacjonarny ( na terenie szkoły)
Klasa I; Dni tygodnia: poniedziałek 26.04, wtorek 27.04, środa 28.04. oraz czwartek 06.05 i piątek 07.05.2021 r.
Klasy II i III; czwartek 29.04, piątek 30.04, oraz wtorek 04.05 i środa 05.05.2021 r.

• Tryb zdalny ( kształcenie na odległość)
Klasa I; Dni tygodnia: czwartek 29.04, piątek 30.04 oraz wtorek 04.05 i środa 05.05.2021 r.
Klasy II i III; Dni tygodnia: poniedziałek 26.04, wtorek 27.04, środa 28.04. czwartek 06.05 i piątek 07.05.2021 r.

§ 2

1. W klasy IV – VIII prowadzone jest kształcenia na odległość
2. Oddziały przedszkolne pracują w trybie stacjonarnym.
3. Praca szkoły odbywać się będzie wg dotychczasowego planu zajęć.
4. Uczniowie pracujący stacjonarnie mogą korzystać z opieki świetlicy.

§ 3

1. Wychowawcy klas bezzwłocznie po wydaniu przez dyrektora szkoły zarządzenia w sprawie wdrożenia hybrydowego trybu nauki przekazują tę informację rodzicom i uczniom za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub drogą e-mailową, a w przypadku braku takiej możliwości drogą telefoniczną.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ryszard Ałtyn/dyrektor szkoły/

OGŁOSZENIE PILNE!!!

Osówka, dn. 27.02.2021 r.

 

Komunikat !!

Informuję, że z uwagi na bezpieczeństwo uczniów i podwyższony stan zagrożenia Covid-19, w dniach od 01.03.2021 r. do 12.03.2021 r. organ prowadzący szkołę podął decyzję, o całkowitym – zawieszeniu funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Tony Halika w Osówce. Decyzje wydano po uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Toruniu.

                    W związku z powyższym: uczniowie i nauczyciele oddziałów przedszkolnych oraz kl. I-III przechodzą z nauczania stacjonarnego na nauczanie zdalne. Wszyscy pracownicy obsługi przechodzą na kwarantannę domową.

Ryszard Ałtyn

/dyrektor szkoły/

Oświadczenie Dyrektora SP Osówka

Osówka, dn. 04.02.2021 r.

 

Oświadczenie dyrektora szkoły!!

W związku z dyskusją w mediach społecznościowych dotyczących funkcjonowania  i nauczania w szkole informuję, że:

 1. W okresie po 18 stycznia 2021 r. nauka w klasach I-III szkoły podstawowej odbywa się stacjonarnie (z uwzględnieniem
  j. angielskiego i religii). Klasy IV-VIII nadal nauczane są zdalnie.
 2. Dyrektor szkoły nadal ma obowiązek zorganizować zajęcia w szkole lub umożliwić uczniom realizację zajęć zdalnych w szkole (dotyczy szkół podstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych oraz ponadpodstawowych),  którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub z powodu innych ważnych przyczyn nie mogą uczyć się w domu.
 3. Dyrektor szkoły nadal może organizować uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach osób.
 4. Opracowane zostały w szkole zasady na podstawie wytycznych MEiN, MZ i GIS w sprawie reżimu sanitarnego dla klas, podczas pobytu w szkole i organizowanych konsultacji dzieci na terenie szkoły, mające na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa zarówno uczniów, jak i kadry pedagogicznej, a także rodziców. 
 5. Od dnia 18 stycznia 2021 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych: 1) szkół podstawowych w zakresie klas IV – VIII; o prowadzeniu jakichkolwiek zajęć w szkole decyduje dyrektor szkoły.

 

W związku z powyższym oświadczam, że:

1/ zgodnie z przepisami zorganizowałem konsultacje dla klasy ósmej pod kątem przygotowania do egzaminu końcowego /obowiązują one do czasu powrotu kl. IV-VIII do nauki stacjonarnej/.

2/ istnieje możliwość zorganizowania dla małej liczby osób (max 5-7 osób) realizacji zajęć zdalnych w szkole (na wniosek rodzica, po przywiezieniu i odwiezieniu ucznia do szkoły) z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub z powodu innych ważnych przyczyn z których uczniowie nie mogą uczyć się w domu.

3/ nadal istnieje możliwość indywidualnych konsultacji z uczniami, z poszczególnych przedmiotów, niezależnie od klasy, po zakończeniu zajęć obowiązkowych (nie w trakcie lekcji!!), po konsultacji z danym nauczycielem i za jego zgodą o ile nie poniesie to za sobą kosztów osobowych lub organizacyjnych w godzinach funkcjonowania szkoły (do godz.15.00). O każdorazowych konsultacjach należy powiadomić dyrektora szkoły i odnotować ten fakt w zeszycie konsultacji.

3/ Obecnie nie wyrażam zgody na zorganizowanie zajęć stacjonarnych w szkole dla klas IV-VIII. Podjęcie takiej decyzji byłoby sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Ryszard Ałtyn-dyrektor szkoły

 

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Plan pracy świetlicy szkolnej od dnia 18.01.2021

 • Plan pracy świetlicy

SP Osówka - plan dowożenia dzieci do szkoły od 18.01.2021

 • zdjęcie

Komunikat dyrektora szkoły w Osówce.

Wytyczne_mein_mz_i_gis_dla_klas_I-III_szkół_podstawowych

Informacja o przerwie świątecznej

 • INFORMACJA

Wytyczne_GIS_przedszkola_i_zlobki-V_aktualizacja

XII Powiatowy Konkurs Plastyczny "Mieszkam w ciekawym miejscu - w drodze do korzeni mojej małej ojczyzny"

Wpłaty na Radę Rodziców

Szanowni Rodzice i wychowawcy klas!!
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Tony Halika w Osówce informuje, że istnieje możliwość dokonywania wpłat rocznej składki w wysokości 40 zł., bezpośrednio przelewem na konto SGB oddz. w Czernikowie nr rachunku 74953700000030026920000002.

Żaneta Gąsiorowska - skarbnik Rady Rodziców

Komunikat dyrektora

Osówka, dn. 23.10.2020 r.

 

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tony Halika w Osówce

               Informuję, że zgodnie z opublikowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej informacją w okresie od soboty, 24 października 2020 r. do niedzieli, 8 listopada br.  uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych przechodzą na naukę zdalną z realizacją dotychczasowego planu lekcji. Jednocześnie oddziały przedszkolne i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian /nauka religii i  j. angielskiego-stacjonarna/.

             Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, zorganizowane będzie nauczanie stacjonarne (zajęcia indywidualne i rewalidacyjne) lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów w pracowni komputerowej w szkole). Informuję również, że zarówno dowóz dzieci kl. 0-III, dożywianie, jak i zajęcia świetlicowe Szkoła zapewnia na dotychczasowych zasadach.

            Przypominam również, że w dniach nauki szkolnej w godz. od 8.00-16.00 uczniowie w wieku do 16 roku życia mają obowiązek przemieszczania się pod opieką rodzica lub innego opiekuna dorosłego. Zasada ta nie obowiązuje dzieci, które za zgodą rodziców, idą lub wracają ze szkoły.

           Z ,,narzędziami” do zdalnego nauczania uczniowie kl. IV-VIII zostali przez wychowawców zapoznani wcześniej i przeszkoleni w zakresie obsługi.

           W związku z licznymi wątpliwościami i pytaniami rodziców związanymi z ,,zapewnieniem sprzętu komputerowego przez szkołę”, w celu realizacji zdalnego nauczania informuję, że do dzisiaj, wszystkie laptopy przekazane przez Urząd Gminy w Czernikowie zostały rozdysponowane wśród osób najbardziej potrzebujących, które wcześniej zgłosiły problemy sprzętowe w tym zakresie. Podobnie jak w okresie wiosennym, z uwagi na nikłe możliwości, Szkoła nie jest w stanie zaspokoić oczekiwania wszystkich zainteresowanych.

       W tym trudnym czasie, proszę o wyrozumiałość i dostosowanie się do ,,Nowej rzeczywistości”, w trosce o zdrowie Naszych podopiecznych. W razie wątpliwości jestem do Państwa dyspozycji; w godzinach pracy szkoły lub telefonem służbowym. Proszę śledzić bieżące komunikaty w mediach, stronie internetowej i facebooku szkoły.

                                                  Z nadzieją na szybki powrót do nauczania stacjonarnego wszystkich uczniów -

  Ryszard Ałtyn/dyrektor SP Osówka/

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Komunikat

Plan obchodów ,,Dnia Edukacji Narodowej" 14.10.2020 r. (środa) w Szkole Podstawowej im. Tony Halika w Osówce
8.00-9.00 zajęcia świetlicowe dla dzieci dojeżdżających,
8.15 telekonferencja, -spotkanie Wójta Gminy Czernikowo Tomasza Krasickiego z nauczycielami  i pracownikami Oświaty (on-line Microsoft Teams,              sala nr 17 )
8.45-9.00 uroczyste spotkanie dyrektora szkoły, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych z Radą Rodziców - podziękowanie za wkład pracy dydaktyczno-wychowawczej z Okazji Dnia Edukacji Narodowej 2020,

9.00 - 10.40 spotkania dzieci z wychowawcami klas (bez zajęć dydaktycznych), w ramach tego, na zakończenie ciepły posiłek z wkładką i niespodzianką dla wszystkich dzieci i pracowników szkoły,
10.40 zakończenie zajęć dla dzieci dochodzących,
10.40 - 11.00 zajęcia świetlicowe dla dzieci dojeżdżających,
11.00 planowany odwóz dzieci dojeżdżających.

Dyrektor szkoły/Ryszard Ałtyn/

 

SP w Osówce przywóz na 8.00

 

Trasa Nowogródek (4) Czernikowo I(Słowackiego) 6:50,  Osówka (Szkoła Podstawowa) 7:00, Nowogródek 7:15, Skwirynowo 7:25, Skwirynowo I 7:26, Pokrzywno 7:28, Rudno 7:36, Witowąż 44 7:38, Witowąż II 7:40, Osówka I 7:41, Osówka II 7:43, Osówka (Szkoła Podstawowa) 7:45

 

Trasa Mień (Crafter) Mień 7:15, Wąkole 7:25, Dąbrówka  7:35, Osówka‑Szkoła Podstawowa 7:50

 

Odwóz 11:00-autobus nr 4 i Crafter

 

INFORMACJA

W związku z informacją uzyskaną z Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu (07.10.2020 r. godz. 13.45), Dyrektor Szkoły Podstawowej w Osówce informuje, że uczniowie kl. VII A (ich rodziny) i pedagodzy uczący w tej klasie (wraz z członkami swoich rodzin), w dniach od 08.10.2020 r. -12.10.2020 r. przebywają na kwarantannie. O szczegółach zainteresowani powiadomieni będą przez SANEPID telefonicznie. Jednocześnie informuje, że pozostałe klasy w szkole i oddziały przedszkolne funkcjonują normalnie, zgodnie ze zmodyfikowanym planem zajęć lekcyjnych (metodą hybrydową-mieszaną). Nauka dla uczniów klasy VII A - metodą zdalną.
 Z poważaniem - Ryszard Ałtyn-dyrektor szkoły/.

p.s. w razie wątpliwości czy pytań proszę dzwonić pod nr telefonu 883689508/dyrektor szkoły/.

UWAGA!!! KONKURS!

Starostwo Powiatowe w Toruniu ogłasza konkurs „Nasze dziedzictwo - poznawanie przez odkrywanie”, którego celem jest promocja i upowszechnianie wiedzy o zabytkach znajdujących się na terenie powiatu toruńskiego.

Więcej informacji

https://www.facebook.com/PowiatTorunski

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 1 IX 2020 roku o godzinie 8.00
- w sytuacji, kiedy będzie ładna pogoda - na boisku szkolnym; 
- w przypadku opadów deszczu - na sali gimnastycznej.

Ze względu na sytuację zagrożenia koronawirusem obowiązują następujące zasady:
- obowiązują maseczki zakrywające usta i nos;
- unikamy skupisk i tłoku, zachowujemy odstęp 1,5m;
- przed wejściem do szkoły OBOWIĄZKOWO dezynfekujemy dłonie;
- uczniowie klas od II do VIII wchodzą do szkoły bez rodziców.

Przywozy i odwozy w SP Osówka:

SP w Osówce 8.00

Trasa Nowogródek (40 os.) Czernikowo I (Słowackiego)  6:50, Osówka‑Szkoła Podstawowa 6:59, Nowogródek 7:14, Skwirynowo  7:22, Skwirynowo I  7:22, Pokrzywno 7:29, Rudno 7:36, Witowąż 44  7:40, Witowąż II  7:44, Osówka I  7:45, Osówka II  7:48, Osówka‑Szkoła Podstawowa 7:50

 

Trasa Mień (Crafter) Mień 7:10, Wąkole 7:20, Dąbrówka 7:25, Osówka‑Szkoła Podstawowa 7:50

Planowany odwóz ok. 8:35

 

Komunikat Dyrektora szkoły w sprawie rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego

Lista dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych i kl. I

Poniżej zamieszczamy listę dzieci przyjętych do Oddziałów Przedszkolnych 3-4 latków i 5-6 latków  w roku szkolnym 2020/2021 oraz listę dzieci przyjętych do klasy pierwszej  w roku szkolnym 2020/2021 po przeprowadzonej rekrutacji.

Magazyn

Ogłoszenia

zobacz wszystkie
 • Ogłoszenie
  Uprzejmie informujemy o serwisie Agro-Market24.pl. Portal został stworzony, aby pomóc producentom rolnym w dotarciu do odbiorców na swoje produkty. Zachęcamy również osoby fizyczne do kupowania bezpośrednio od rolników. W ten sposób, wspólnie możemy wspierać polskie rolnictwo. Korzystanie z portalu jest bezpłatne.

  Więcej informacji na stronie https://agro-market24.pl/
 • Sprzedam działkę
  Sprzedam działkę w Czernikowie przy ulicy Ogrodowej o powierzchni 700 m2, media w drodze. Tel. 793 012 351

Biuletyn Informacji Publicznych

Banery

-
Gmina Czernikowo Solidarna z Ukrainą
Szczepienia
Platforma Zakupowa
System Informacji Przestrzennej
Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy
Urząd Skarbowy
Obszar Chronionego Krajobrazu Niz. Ciechocińskiej
Folder Promocyjny 2018
Nieodpłatna pomoc prawna
-
-
"DWA SŁOWA" Nr 1/2022
Mapa wyłączeń ENERGA
Złoty Karaś
Pomorska Strefa Ekonomiczna
WOŚP
Plan Czernikowa
-

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

tel. +48 54 287 50 01

e-mail: info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 17.00
Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 13.00

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 18318 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.