Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: wtorek, 30.05.2023
Imieniny: Ferdynanda, Jana, Feliksa

Wyszukiwarka

Nawigacja:

Treść strony

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY CZERNIKOWO

ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

  § 1. Regulamin określa organizację wewnętrzną Urzędu Gminy Czernikowo, zadania oraz zasady ich realizacji.

  § 2. Ilekroć w dalszej części regulaminu jest mowa o ;
    1) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Czernikowo,
    1) radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Czernikowo;
    2) regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Czernikowo;
    3) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Czernikowo;
    4) Sekretarzu - należy przez to rozumieć Sekretarza Gminy Czernikowo;
    5) Skarbniku - należy przez to rozumieć Skarbnika Gminy Czernikowo;
    6) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Czernikowo;
    7) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ze zmianami;
    8) komórka organizacyjna - należy przez to rozumieć referat lub samodzielne stanowisko.

  § 3. Urząd jest zakładem pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy.

  § 4. Siedzibą Urzędu jest Czernikowo.

  § 5. Urząd realizuje zadania:
1) własne wynikające z ustawy;
2) zlecone i powierzone z zakresu działania organów administracji rządowej;
3) wynikające z porozumień zawartych miedzy gminą a jednostkami samorządu terytorialnego;
4) pozostałe, w tym określone statutem, uchwałami rady i zarządzeniami Wójta.

  § 6. 1. Przy załatwianiu spraw stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej.
  2. Przebieg czynności biurowych i kancelaryjnych regulowany jest ponadto rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 Nr 14, poz. 67), niniejszym regulaminem oraz zarządzeniami Wójta.

  § 7. Funkcjonowanie Urzędu opiera się na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, hierarchicznego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie zadań.

  § 8. 1. Pracą Urzędu kieruje Wójt.

  2. Wójt wykonuje swoje obowiązki przy pomocy Sekretarza, Skarbnika oraz poszczególnych komórek organizacyjnych.

  § 9. 1. W Urzędzie zatrudnia się pracowników na podstawie:
1) wyboru;
2) powołania;
3) umowy o pracę
  2. Określone przez Wójta zadania mogą być również wykonywane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

ROZDZIAŁ 2

ZASADY SPRAWOWANIA FUNKCJI KIEROWNICZYCH

  § 10. 1. Wójt jako organ wykonawczy Gminy kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

  2. Wójt jest zwierzchnikiem służbowym dla pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

  § 11. W czasie nieobecności Wójta obowiązki kierownika urzędu pełni Sekretarz.
  § 12. Do kompetencji Sekretarza należy w szczególności:
1) wykonywanie w imieniu Wójta funkcji kierownika administracyjnego urzędu, w tym:

a) opracowywanie projektów regulaminu organizacyjnego Urzędu oraz innych regulaminów wynikających z przepisów prawa;
b) opracowywanie zakresów czynności dla komórek urzędu;
c) zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu oraz sprawnej organizacji pracy poprzez realizację założeń kontroli zarządczej;
d) prowadzenie spraw związanych z oceną pracowników oraz ich doskonaleniem zawodowym;
e) czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań w urzędzie;
f) nadzór nad stosowaniem instrukcji kancelaryjnej w urzędzie;
g) gospodarka środkami finansowymi przewidzianymi w budżecie gminy na utrzymanie urzędu;
h) uczestnictwo w sesjach rady gminy oraz na posiedzeniach komisji w razie potrzeb;
i) realizowanie zadań z ustawy o ochronie danych osobowych.

2) nadzór nad realizacją uchwał rady gminy;
3) załatwianie spraw w ramach udzielonych przez Wójta upoważnień;
4) kontrola przestrzegania przez pracowników porządku i dyscypliny pracy;
5) nadzór nad organizacją staży absolwenckich i praktyk zawodowych;
6) nadzór nad załatwianiem skarg, wniosków i petycji wnoszonych do Wójta i do Rady Gminy;
7) pełnienie funkcji koordynatora kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy oraz w Gminie;
8) pełnienie funkcji kierownika referatu organizacyjnego Urzędu.

  § 13. 1. Skarbnik jest głównym księgowym gminy oraz kierownikiem referatu fmansowo- podatkowego.

  2. Do kompetencji Skarbnika należy w szczególności:

1) opracowanie projektu budżetu zgodnie z zasadami ustawy o finansach publicznych oraz procedurą ustaloną przez radę;
2) opracowywanie zbiorczych sprawozdań budżetowych wraz z analizą opisową , oraz jednostkowych sprawozdań finansowych,
3) opracowywanie projektu harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie;
4) prowadzenie rachunkowości budżetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, a zwłaszcza:

a) nadzór nad czynnościami sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów,
b) bieżące prowadzenie księgowości oraz sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów wykonawczych zadań i sprawozdawczości budżetowej i finansowej,
c) nadzorowanie prac z zakresu rachunkowości, wykonywanych przez komórki organizacyjne urzędu,

5) organizowanie prowadzenia gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zadaniami, a zwłaszcza w zakresie :

a) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,
b) zapewnienia pod względem finansowym prawidłowości zawieranych umów ( kontrasygnata skarbnika na umowie),
c) zapewnienie terminowego ściągania należności oraz spłaty zobowiązań,

6) sporządzanie analiz i informacji dotyczących wykorzystania środków budżetowych i innych;
7) kontrola wykonania budżetu;
8) nadzór nad wymiarem oraz poborem podatków lokalnych i opłat;
9) opracowanie wewnętrznych zarządzeń w sprawach prowadzenia rachunkowości oraz kontrola ich realizacji;
10) wykonywanie innych zadań przewidzianych w odrębnych przepisach;

ROZDZIAŁ 3

ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA URZĘDU

   § 14. 1. W urzędzie funkcjonują następujące komórki organizacyjne:

- referaty;
- zespoły;
- samodzielne stanowiska pracy.

   2. Utworzenie referatu, zespołu lub samodzielnego stanowiska zarządza Wójt. W celu realizacji określonych zadań w urzędzie Wójt może powołać komisje zadaniowe.
   3. Referat jest komórką organizacyjną zatrudniającą co najmniej 3 pracowników zajmujących się tymi samymi lub podobnymi kategoriami spraw.
   4. Referatem kieruje kierownik.
   5. W przypadkach uzasadnionych wielkością realizowanych przez referat zadań Wójt może utworzyć stanowisko zastępcy kierownika.
   6. W referatach , gdzie brak etatowego zastępcy, w czasie nieobecności kierownika, zastępstwo pełni wyznaczony przez niego pracownik.
   7. Zespół jest komórką organizacyjną zatrudniającą co najmniej 2 pracowników zajmujących się tymi samymi lub podobnymi kategoriami spraw.
   8. Samodzielne stanowisko jest najmniejszą komórką organizacyjną, którą tworzy się w sytuacji konieczności organizacyjnego wyodrębnienia struktury realizującej jedną lub podobną kategorię spraw.

   §15. 1. W urzędzie wyodrębnia się następujące komórki organizacyjne:

   1. Referat Finansowo - Podatkowy ze stanowiskami do spraw:
 1) Zastępca Skarbnika, ds. Księgowości Budżetowej,
 2) Wymiaru Podatków i Opłat,
 3) Księgowości Budżetowej i Gospodarki Odpadami Komunalnymi,
 4) Księgowości Podatkowej,
 5) Płac i Ubezpieczeń Społecznych i Księgowości Budżetowej,
 6) Rozliczeń Podatku VAT w gminie,
 7) Księgowości Budżetowej.

   2. Referat Organizacyjny ze stanowiskami do spraw:
 1) Obsługi Sekretariatu i Platformy ePUAP,
 2) Informatyki i obsługi medialnej 2 etaty,
 3) Gospodarczych i Przeciwpożarowych,
 4) Obsługi Rady Gminy,
 5) Obsługi Kancelarii i Platformy ePUAP,
 6) Sprzątaczka 2 etaty,
 7) Kierowcy 4 etaty,
 8) Robotnik gospodarczy 2 etaty.

   3. Referat Inwestycyjno - Promocyjny ze stanowiskami do spraw:
 1) Inwestycji Gminnych i Zamówień Publicznych,
 2) Promocji Kultury, Sportu i Turystyki,
 3) Promocji, Rozwoju i Funduszy Europejskich,
 4) Inwestycji Gminnych, Zamówień publicznych, Promocji i Funduszy Europejskich.

   4. Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami ze stanowiskami do spraw:
 1) Ochrony Środowiska,
 2) Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Gruntami 2 etaty,
 3) Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej.

   5. Samodzielne stanowiska do spraw:
 1) Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,
 2) Z-a Kierownika USC, stanowisko ds. Zatrudnienia, Ochrony Danych Osobowych i Ewidencji Ludności,
 3) Organizacyjnych, Ewidencji Gospodarczej i Egzekucji Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi,
 4) Handlu i Obsługi Gospodarki Odpadami Komunalnymi,
 5) Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych,
 6) Zespół Audytu Wewnętrznego,
 7) Inspektor Ochrony Danych.

6. Komórki organizacyjne wymienione w ust. 1. otrzymują następujące oznaczenia:

 1. Referat Finansowo - Podatkowy - FIP,
 2. Referat Organizacyjny - Or,
 3. Referat Inwestycyjno - Promocyjny - IWP,
 4. Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami - OS.
 5. Samodzielne stanowiska do spraw:
 1) Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - USC,
 2) Z-a Kierownika USC, stanowisko ds. Zatrudnienia, Ochrony Danych Osobowych i Ewidencji Ludności - ZOD,
 3) Ewidencji Gospodarczej i Egzekucji Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi - OEG,
 4) Handlu i Obsługi Gospodarki Odpadami Komunalnymi - HGO,
 5) Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych - OCZ;
 6) Zespół Audytu Wewnętrznego - AU,
 7) Inspektor Ochrony Danych - IODO.

ROZDZIAŁ 4

ZADANIA WSPÓLNE KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU

   § 16 1. Do zadań wspólnych zalicza się takie same zadania wykonywane przez każdą komórkę organizacyjną zgodnie z zakresem jej właściwości rzeczowej lub wymagające uzgodnienia bądź opinii zadania, które mogą być wykonywane łącznie przez dwie lub więcej komórek albo zadania, które wykonuje wiodąca w danej sprawie komórka organizacyjna w oparciu o dane własne i przekazane przez zainteresowane komórki organizacyjne - w szczególności do zadań tych należy:
1) przygotowanie projektów aktów prawnych Rady Gminy i Wójta, a także innych materiałów, wymagających przedłożenia tym organom;
2) sporządzanie wymaganych sprawozdań, w tym statystycznych oraz ocen analiz i informacji i informacji z zakresu realizowanych zadań;
3) opracowywanie planów rzeczowo-finansowych do projektu budżetu w części dotyczącej zadań danej komórki organizacyjnej oraz sprawozdań z wykonania budżetu w tym zakresie;
4) prawidłowa i terminowa realizacja zadań ujętych w budżecie;
5) zapewnienie obsługi merytorycznej właściwych komisji rady gminy;
6) przygotowywanie odpowiedzi na wnioski i zapytania mieszkańców i innych klientów urzędu oraz wnioski i interpelacje radnych;
7) przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie spraw oraz skarg zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i upoważnieniami;
8) dochodzenie roszczeń związanych z działalnością danej komórki;
9) prowadzenie, zgodnie z właściwością postępowań administracyjnych w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej;
10) realizacja zadań z zakresu gospodarowania mieniem w tym;

a) zabezpieczenie mienia przed kradzieżą, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
a) dbałość o utrzymanie powierzonych składników mienia w należytym stanie technicznym, sanitarnym i estetycznym;
b) prowadzenie postępowań związanych z likwidacją ( sprzedażą ) składników mienia ruchomego i przygotowanie stosownych dokumentów do zatwierdzenia,
c) przygotowanie odpowiedniej dokumentacji wraz z projektem umowy w razie dyspozycji o przeznaczeniu mienia do oddania w użyczenie,
d) protokolarne przekazywanie składników mienia zgodnie z dyspozycją Wójta oraz w miarę potrzeby wystawianie odpowiednich dokumentów księgowych o przekazaniu, wykonywanie zarządzeń i decyzji oraz składanie wymaganych sprawozdań w tym zakresie;

11) zapewnienie sprawnej obsługi klientów urzędu;
12) współdziałanie i współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu przy załatwianiu spraw wymagających uzgodnień, udostępniania danych itp.;
13) stosowanie przyjętej w urzędzie Polityki Ochrony Danych Osobowych;
14) realizacja spraw z zakresu obrony cywilnej, zwalczania klęsk żywiołowych i nadzwyczajnych zagrożeń środowiska;
15) przygotowywanie materiałów niezbędnych do udzielenia informacji publicznej przez organy gminy;
16) udział w komisjach przetargowych i wykonywaniu czynności w innych trybach udzielania zamówień publicznych w zakresie ustalonym przez Wójta;
17) przygotowywanie wystąpień Wójta do właściwych organów administracji publicznej i instytucji, zawierających żądanie podjęcia określonego działania;
18) udział w opracowywaniu wniosków o pozyskanie środków finansowych z celowych funduszy krajowych i zagranicznych, fundacji i innych organizacji, których statutowym zadaniem jest udzielanie pomocy jednostkom samorządu terytorialnego;
19) przygotowywanie danych niezbędnych do opracowania studium kierunków rozwoju i uwarunkowań przestrzennego zagospodarowania gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
20) podejmowanie czynności związanych z egzekucją administracyjną należności niepieniężnych;
21) wydawanie zaświadczeń;
22) przygotowywanie do archiwizacji wytworzonych w komórce dokumentów.
   2. Komórki organizacyjne są odpowiedzialne za prawidłowe i sprawne wykonywanie zadań i kompetencji Wójta, wynikających z przepisów obowiązującego prawa i niniejszego regulaminu. Stosownie do struktury organizacyjnej komórki wykonują swoje zadania bezpośrednio lub przy pomocy podległych pracowników. Szczegółowo kwestie te regulują zakresy czynności.

   § 17. 1. Każda komórka organizacyjna urzędu prowadzi daną sprawę, aż do ostatecznego jej załatwienia, zgodnie z właściwością rzeczową. Następnie przygotowuje akta sprawy do archiwizacji, względnie - w zakresie niezbędnym - przekazuje sprawę innej komórce organizacyjnej urzędu do dalszego postępowania ( np. ścigania należności).
   2. Jeżeli wskutek czynności, podjętych na wniosek zainteresowanego lub z urzędu, zakończona już sprawa podlega ponownemu rozpatrzeniu w części lub całości - jest ona rozpatrywana i załatwiana przez tą komórkę organizacyjną urzędu, która jest rzeczowo właściwa dla części lub całości prowadzonego postępowania.

   § 18. 1. Każda komórka organizacyjna urzędu z zastrzeżeniem zadań ustalonych dla komisji przetargowych, jeżeli takie powołano, prowadzi we własnym zakresie postępowanie o udzielenie zamówień publicznych realizowanych przez tę komórkę, zgodnie z jej zakresem czynności i zadań oraz regulaminem udzielania zamówień publicznych obowiązujących w Urzędzie Gminy.

ROZDZIAŁ 5

ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU

   § 19 . Referat Finansowo-Podatkowy.
1) zapewnienie obsługi finansowo-księgowej Urzędu;
2) kompletowanie dokumentów księgowych;
3) księgowanie dochodów;
4) informowanie Wójta o stopniu wykorzystania zaplanowanych wydatków budżetowych;
5) prowadzenie urządzeń księgowych dla dochodów i wydatków budżetowych;
6) prowadzenie ksiąg rachunkowych;
7) prowadzenie analityki i syntetyki jednostki budżetowej;
8) przygotowanie sprawozdań z wykorzystania środków zewnętrznych;
9) przygotowywanie danych i dokumentów księgowych niezbędnych do aplikowania o środki zewnętrzne.
10) prowadzenie spraw dotyczących rozliczania i kontroli rachunkowej środków pieniężnych pobieranych od sołtysów;
11) prowadzenie urządzeń księgowo-ewidencyjnych dla zobowiązań pieniężnych;
12) Wystawianie upomnień dla zalegających w zobowiązaniach na rzecz Gminy;
13) podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego;
14) prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych;
15) wydawanie zaświadczeń dot. Zobowiązań podatkowych;
16) prowadzenie spraw w zakresie podatku od środków transportu.
17) przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonywania obowiązków z zakresu sprawozdawczości;;
18) prowadzenie urządzeń księgowych dla dochodów i wydatków budżetowych;
19) nadzorowanie przebiegu realizacji planów inwestycyjnych, opracowanie analiz i ocen przebiegu realizacji inwestycji;
20) ustalanie podstaw wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne;
21) sporządzanie i przekazywanie do ZUS raportów miesięcznych, deklaracji rozliczeniowych i dokumentów niezbędnych do prowadzenia kont płatnika składek, kont ubezpieczeniowych oraz dokonywanie korekt;
22) wysyłanie i wypełnianie dokumentów do ZUS za pomocą Internetu z wykorzystaniem
23) prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu, a w szczególności: prowadzenie ewidencji finansowej wynagrodzeń, sporządzanie list płac i rozliczeń ZUS oraz deklaracji i innej dokumentacji na potrzeby podatku dochodowego od osób fizycznych;
24) prowadzenie dokumentacji niezbędnej do naliczania zasiłków;
25) prowadzenie dokumentacji dot. Ubezpieczenia pracowników Urzędu;
26) sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej oraz jednostkowych sprawozdań dla Urzędu Gminy i Organu;
27) prowadzenie rachunkowości podatkowej a także sporządzanie sprawozdań z podatków i opłat;
28) wydawanie zaświadczeń i informacji do ZUS i KRUS o płaconych przez rolników składkach ubezpieczeniowych;
29) prowadzenie postępowań w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
30) prowadzenie ksiąg rachunkowych dla gospodarki odpadami komunalnymi
31) obsługa bankowa (przelewy) Urzędu Gminy;
32) prowadzenie ewidencji mienia, wykonywanie innych czynności zgodnie z zasadami rachunkowości;
33) prowadzenie spraw związanych z udzieleniem przedsiębiorcom, rolnikom pomocy publicznej oraz sporządzanie sprawozdawczości zbiorczej w tym zakresie;
34) wymiar i pobór podatków : podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków; transportowych;
35) współdziałanie z Regionalną Izbą Obrachunkową;
36) egzekucja należności cywilnoprawnych;
37) opiniowanie wniosków o ulgi w sprawie podatków i opłat;
38) wprowadzanie zmian dotyczących ewidencji gruntów i budynków do celów wymiaru zobowiązań podatkowych;
39) prowadzenie rejestrów przypisów i odpisów podatkowych oraz rejestrów w zakresie ulg ustawowych;
40) prowadzenie ewidencji podań w sprawie umorzenia oraz rozłożenia na raty podatków i opłat;
41) przygotowanie projektów uchwał w sprawach podatkowych;
42) współpraca z samorządowymi jednostkami budżetowymi w zakresie rozliczeń podatku VAT „centralizacja rozliczeń VAT w gminie”;
43) prowadzenie odrębnej ewidencji finansowo-księgowej związanej z podatkiem VAT
44) prowadzenie ewidencji rozliczeń VAT (rejestry sprzedaży i zakupu);
45) odliczenie podatku naliczonego związanego z czynnościami opodatkowanymi;
46) stosowanie zwolnień przewidziane w przepisach;
47) odpowiednio dokumentowanie dokonanych sprzedaży (wystawianie faktur VAT);
48) terminowe sporządzanie, składanie deklaracji i rozliczeń należnego podatku;
49) prawidłowe rozliczanie podatku od towarów i usług
50) wykonywanie czynności sprawdzających poprawność dokumentowania i rozliczania podatku VAT przez jednostki organizacyjne;
51) przygotowywanie i wysyłanie deklaracji VAT Gminy do Urzędu Skarbowego oraz przygotowywanie i wysyłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego;
52) prace administracyjne w zakresie Referatu Finansowo -Podatkowego;
53) obsługa jednolitego pliku kontrolnego Gminy z Urzędem Skarbowym.

   § 20. Referat Organizacyjny.
1) obsługa sekretariatu Wójta i Sekretarza;
2) obsługa kancelaryjna Urzędu Gminy w zakresie wysyłania korespondencji;
3) obsługa organizacyjno-techniczna przyjęć interesantów przez Wójta i Sekretarza;
4) nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych;
5) obsługa poczty elektronicznej;
6) udzielanie informacji i w razie potrzeby kierowanie interesantów do właściwych stanowisk pracy;
7) sporządzanie zamówień na materiały biurowe;
8) współdziałanie z innymi stanowiskami Urzędu Gminy w celu zapewnienia jak najlepszej obsługi interesantów.
9) obsługa organizacyjna Wójta ,Sekretarza;
10) obsługa biurowo-techniczna Rady Gminy i Komisji Rady w tym:

a) gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych dla prac Rady,
b) przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady ,
c) sporządzanie protokołów z sesji Rady i posiedzeń komisji,
d) prowadzenie rejestru :

- uchwał Rady,
- wniosków i opinii Komisji,
- interpelacji i wniosków radnych oraz nadzór nad terminowym ich wykonaniem,

e) przekazywanie do realizacji odpisów uchwał Rady, wniosków komisji i interpelacji radnych zainteresowanym oraz komórkom organizacyjnym urzędu a także sołtysom jeżeli wynika z nich obowiązek ogłaszania,
f) przekazywanie organom nadzoru uchwał rady,
g) udzielanie pomocy radnym ,

11) prowadzenie zbiorów uchwał oraz protokołów z sesji Rady Gminy;
12) prowadzenie kancelarii Rady Gminy;
13) prowadzenie ewidencji zarządzeń Wójta Gminy;
14) prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków oraz prowadzenie spraw z zakresu petycji składanych do organów Gminy;
15) prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw Wójta.
16) prowadzenie spraw związanych z jednostkami pomocniczymi;
26) działalność promocyjno - informacyjna na rzecz rozwoju gminy, w tym: pełnienie roli administratora strony internetowej gminy i Biuletynu Informacji Publicznej;
27) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu informatycznego Urzędu Gminy oraz zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych zawartych w tym systemie;
28) zapewnienie właściwej konfiguracji sprzętu komputerowego i jego bieżących napraw;
29) prowadzenie inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania oraz nadzór nad legalnością oprogramowania, będącego na wyposażeniu Urzędu Gminy;
30) wdrażanie nowych systemów informatycznych i oprogramowania;
31) administrowanie siecią komputerową Urzędu Gminy;
32) koordynowanie oraz administrowanie projektami i programami dotyczącymi informatyzacji Urzędu, w tym e-administracji.
33) wykorzystywanie Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP oraz dokumentów elektronicznych w komunikacji z obywatelem drogą elektroniczną:
-tworzenie i obsługa dokumentów elektronicznych;
-przesyłanie dokumentów elektronicznych.
34) Obsługa Punktu Potwierdzającego Profil Zaufany ePUAP;
35) Obsługa autokarów i busów należących do Gminy w zakresie dowozu uczniów oraz innych wyjazdów;
36) administrowanie budynkiem Urzędu Gminy;
37) prowadzenie gospodarki środkami rzeczowymi oraz zabezpieczenie mienia urzędu;
38) planowanie i realizowanie wydatków związanych z zaopatrzeniem urzędu w materiały i urządzenia biurowe, pieczęci, tablice, środki czystości itp.;
39) prowadzenie spraw z zakresu zabezpieczenia p .poż. w urzędzie;
40) ewidencjonowanie majątku będącego na wyposażeniu Urzędu Gminy;
41) zlecanie wykonywania badań i pomiarów szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy w urzędzie, oraz przechowywanie wyników tych badan;
42) prowadzenie spraw socjalnych oraz spraw związanych z obsługą funduszu socjalnego pracowników Urzędu Gminy;
43) nadzorowanie pracowników pomocniczych i obsługi;
44) planowanie i kontrola rozliczania kosztów wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej OSP oraz umundurowania i ubezpieczenia członków OSP;
45) przygotowywanie decyzji w sprawach wypłaty członkom OSP ekwiwalentu pieniężnego z tytułu uczestnictwa w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez PSP;
46) koordynacja spraw dot. bezpieczeństwa publicznego ( współpraca z policją);
47) wykonywanie zadań związanych z wszelkiego rodzaju wyborami;
48) obsługa organizacyjno - techniczna przy przeprowadzaniu referendum gminnego;
49) przygotowywanie wyborów rad sołeckich i sołtysów oraz związanej z tym dokumentacji;
50) prowadzenie rejestrów wniosków zgłoszonych na zebraniach wiejskich i naradach sołtysów oraz przekazywanie ich do załatwienia właściwym komórkom organizacyjnym lub jednostkom podległym;
51) prowadzenie archiwum zakładowego oraz realizacja zadań koordynatora czynności kancelaryjnych w komórkach organizacyjnych i stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt;
52) prowadzenie książek obiektów budowlanych;
53) prowadzenie postępowań w sprawach o przyznanie zasiłku szkolnego i stypendium szkolnego;
54) Utrzymanie czystości w budynku Urzędu Gminy oraz wokół niego;
55) Dbanie o powierzone mienie świetlicy wiejskiej, utrzymywanie obiektu w czystości, zamawianie opału i dopilnowanie ogrzewania budynku zimą, wykonywanie prac porządkowych w budynku i wokół, współpraca z sołtysem, OSP i innymi organizacjami w zakresie organizowania imprez środowiskowych, organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży oraz prowadzenie harmonogramu wynajmu pomieszczeń na imprezy prywatne.

   § 21. Referat Inwestycyjno - Promocyjny.
1) udział w programowaniu zamierzeń inwestycyjnych gminy;
2) przygotowywanie dokumentacji technicznych, załatwianie spraw terenowo-prawnych i formalno-prawnych dotyczących inwestycji;
3) prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych z uwzględnieniem §18 ust. 1 regulaminu, w tym:

a) przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia oraz szacowanie jego wartości;
b) przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektów umów;
c) przygotowywanie ogłoszeń o przetargach oraz ich publikacja;

4) organizowanie wykonawstwa i nadzoru inwestorskiego inwestycji;
5) prowadzenie zbioru dokumentacji powykonawczych oraz technicznych robót w zakresie niepodlegającym przekazaniu użytkownikom;
6) prowadzenie działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych;
7) działalność promocyjna na rzecz gminy;
8) działalność informacyjna w zakresie realizowanych inwestycji i rozwoju gminy;
9) przygotowywanie treści i redagowanie kwartalnika samorządowego oraz broszur, ulotek, folderów, informatorów i innych materiałów o charakterze informacyjno-promocyjnym;
10) prowadzenie dokumentacji zdjęciowej w zakresie promocji gminy;
11) podejmowanie działań wspierających proces integracji europejskiej;
12) realizacja i koordynacja gminnych przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym:

a) przygotowywanie wniosków aplikacyjnych wraz z załącznikami,
b) wdrażanie projektów,
b) rozliczanie prowadzonych inwestycji,
c) kontrola trwałości projektów;

13) prowadzenie wszelkich spraw mających wpływ na pozyskiwanie środków zewnętrznych;
14) współpraca z organizacjami pozarządowymi;
15) inicjowanie działań jednostek organizacyjnych i organizacji społecznych w zakresie upowszechniania kultury , turystyki i sportu, opiniowanie wniosków o udzielenie dotacji oraz kontrola prawidłowości rozliczeń w tym zakresie;
16) prowadzenie rejestru placówek kultury, jednostek sportu i turystyki;
17) prowadzenie ewidencji obiektów, które nie są obiektami hotelarskimi;
18) współpraca ze społecznym i amatorskim ruchem kulturalnym , turystycznym i sportowym;
19) ewidencjonowanie zgłoszeń organizowanych w gminie imprez artystycznych i sportowych;
20) w uzasadnionych przypadkach wnioskowanie o wydanie zakazu odbycia imprezy artystycznej lub sportowej na terenie gminy;
21) promowanie osiągnięć w zakresie kultury, sportu i turystyki oraz aktywnych form wypoczynku;
22) prowadzenie postępowań w zakresie ochrony dóbr kultury;
23) podejmowanie działań związanych z realizacją zadań własnych gminy w zakresie kultury, sportu i turystyki na terenie gminy, prowadzenie postępowań w sprawach zezwoleń na przeprowadzenie imprez rozrywkowych.

   § 22. Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami :
1) opracowywanie opinii Wójta w sprawach o nałożenie obowiązku zdjęcia oraz wykorzystania na cele poprawy wartości użytkowej gruntów, próchnicznej warstwy gleby z gruntów rolnych i torfowisk;
2) prowadzenie postępowań o nakazanie właścicielom gruntów wykonania w określonym terminie zabiegów, w razie wystąpienia (z winy właściciela) innych form degradacji gruntów spowodowanej nieprzestrzeganiem przepisów o ochronie roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami;
3) przygotowywanie zleceń wykonania zastępczego w razie niewykonania decyzji, o którym mowa w pkt. 2;
4) przygotowywanie projektów opinii do decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów;
5) kontrola stosowania przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
6) opracowywanie opinii Wójta w sprawach o przyznanie dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na pokrycie kosztów zalesienia gruntów określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;
7) przygotowywanie uzgodnień w zakresie określenia rocznych limitów zalesienia;
8) przygotowywanie propozycji rady w sprawie zmiany charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny;
9) współpraca w sprawach scalania i wymiany gruntów;
10) podejmowanie czynności w razie występowania bezpośrednich zagrożeń fitosanitarnych;
11) zgłaszanie do Inspekcji Ochrony Roślin przyjętych zawiadomień o wystąpieniu lub podejrzeniu wystąpienia organizmu szkodliwego roślin uprawnych;
12) opracowanie opinii rady w sprawach zakazu uprawiania niektórych roślin uprawnych lub ich odmian albo stosowania materiału siewnego nieodpowiedniej zdrowotności lub zakazu umieszczania uli z pszczołami na gruntach rolnych położonych w pobliżu chronionych upraw;
13) prowadzenie postępowań w sprawie odebrania właścicielowi zwierzęcia rażąco zaniedbanego lub okrutnie traktowanego oraz rozporządzania takim zwierzęciem;
14) prowadzenie postępowań w sprawach zezwoleń na prowadzenie hodowli lub trzymania psów rasy uznanej za agresywną;
15) przygotowywanie materiałów do postępowania mediacyjnego w sprawach szkód łowieckich;
16) prowadzenie postępowań w sprawie zezwoleń na uprawę maku lub konopi włóknistej;
17) potwierdzanie zgłaszanych przez rolników klęsk żywiołowych i wnioskowanie do wojewody o powołanie komisji do spraw szacowania strat;
18) prowadzenie postępowań w sprawach nabywania nieruchomości przez gminę;
19) wykonywanie czynności związanych z gospodarowaniem gminnym zasobem nieruchomości, w tym :

a) prowadzenie ewidencji nieruchomości zasobu ;
b) przygotowywanie dokumentów, opracowań, w tym uzyskiwanie wymaganych prognoz, ocen, uzgodnień, opinii i zawiadomień oraz uwzględnianie ustaleń w zakresie zagospodarowania, sporządzenie projektów planów wykorzystania zasobu;
c ) sporządzanie projektów wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę;
d) prowadzenie postępowań w zakresie zlecania wyceny nieruchomości;

20) prowadzenie postępowań w zakresie sprzedaży i oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste, w tym:

a) prowadzenie przetargów;
b) przedstawienie propozycji odnośnie okresu użytkowania wieczystego, sposobu korzystania z nieruchomości oraz terminu jej zagospodarowania;
c) prowadzenia kontroli spełniania warunków umownych przez użytkowników wieczystych i przedkładanie Wójtowi wniosków w tym zakresie;
e) przygotowanie czynności formalno-prawnych niezbędnych do zawarcia aktu notarialnego w sprawie sprzedaży lokali stanowiących odrębną własność wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości,

21) prowadzenie postępowań w sprawach przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osób fizycznych w prawo własności;
22) prowadzenie postępowań w sprawach ustanowienia trwałego zarządu na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych;
23) prowadzenie postępowań w sprawach ustalania zmiany i aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu;
24) wykonywanie czynności związanych z oddawaniem nieruchomości gminy w dzierżawę, najem, z wyłączeniem najmu lokali mieszkalnych i użytkowych;
25) prowadzenie postępowań w sprawach podziału nieruchomości, scalania i podziału nieruchomości oraz rozgraniczania nieruchomości;
26) prowadzenie postępowań w sprawach odszkodowania za drogi wydzielone z nieruchomości w wyniku podziału dokonanego na wniosek właściciela;
27) prowadzenie postępowań w sprawach ustalania opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału;
28) wykonywanie czynności w postępowaniu wieczysto-księgowym wszczętym w związku z realizacją zadań na stanowisku;
29) prowadzenie postępowań w sprawach realizacji przez gminę prawa pierwokupu nieruchomości;
30) prowadzenie postępowań w sprawach ustanowienia użytkowania wieczystego, w trybie szczególnym na rzecz posiadaczy nieruchomości, spełniających warunki ustawowe;
31) przygotowywanie dokumentów, opracowań, w tym uzyskiwanie wymaganych prognoz, ocen, uzgodnień, opinii i zawiadomień oraz uwzględnianie ustaleń w zakresie zagospodarowania przestrzennego;
32) przygotowywanie aktów prawnych w zakresie polityki przestrzennej gminy i zagospodarowania przestrzennego;
33) prowadzenie postępowań związanych z uchwaleniem i ogłoszeniem planu zagospodarowania przestrzennego oraz czynności związanych z przekazaniem kopii planów właściwym organom;
34) prowadzenie aktualizowanego rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
35) przygotowanie materiałów planistycznych niezbędnych dla dokonania oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz analizy wniosków w sprawach sporządzania lub zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
36) prowadzenie postępowań w sprawach majątkowych wynikających z uchwalenia lub zmiany planu miejscowego, w zakresie:

a) odszkodowań, wykupów i zmian - w wypadkach, gdy korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone,
b) określenie wysokości opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości,

37) opracowanie spraw z zakresu wprowadzania do planu zadań rządowych i zadań samorządu województwa;
38) prowadzenie postępowań w sprawach ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego;
39) prowadzenie postępowań w sprawach ustalenia warunków zabudowy;
40) prowadzenie postępowań w sprawach zmian zagospodarowania terenu bez uzyskania decyzji o warunkach zabudowy;
41) prowadzenie postępowań w sprawach tymczasowego zagospodarowania terenu;
42) prowadzenie rejestrów wydanych decyzji;
43) prowadzenie zbiorów odpisów decyzji wydanych przez inne organy administracji publicznej w sprawach dotyczących zagospodarowania terenu;
44) stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy;
45) wydawanie wypisów i wyrysów z planu miejscowego;
46) przygotowywanie procedur nadawanie nazw ulicom i placom oraz numerów nieruchomości;
47) przygotowywanie wniosków o wyraźnie zgody na dokonanie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;
48) prowadzenie gospodarki czynszowej;
49) prowadzenie postępowań w przypadkach zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne, w szczególności:

a) prowadzenie kontroli spełniania wymogów ochrony środowiska,
b) nakładanie obowiązku prowadzenia pomiarów wielkości emisji w warunkach przekroczenia standardów emisyjnych oraz ich analiza i kontrola,
c) ustalanie wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących eksploatacji instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia,
d) przyjmowanie, ewidencjonowanie i analiza zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, a mogących negatywnie oddziaływać na środowisko,
f) wnioskowanie w sprawach potrzeby ustanowienia ograniczeń co do czasu
funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń w sytuacjach, gdy emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko;

50) prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów prawnych i sposobu wykonywania wydanych aktów administracyjnych dot. ochrony środowiska, będących w zakresie właściwości wójta;
51) współpraca z innymi organami ochrony środowiska;
52) prowadzenie postępowań w sprawie zapewnienia dostępu do wód objętych powszechnym korzystaniem i należnych odszkodowań z tym związanych;
53) prowadzenie postępowań o zatwierdzenie ugód w sprawie zmiany stosunków wodnych na gruntach;
54) prowadzenie postępowań w sprawach o przywrócenie stosunków wodnych na gruntach do stanu poprzedniego lub wykonania odpowiednich urządzeń zapobiegających szkodom;
55) prowadzenie postępowań w sprawie wyznaczania miejsc wydobywania kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów w granicach powszechnego korzystania z wód;
56) prowadzenie postępowań oraz kontrola przestrzegania przepisów w zakresie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
57) współrealizacja zadań dotyczących gospodarki ściekowej Gminy, z uwzględnieniem: prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, egzekwowanie od właścicieli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe obowiązku zawarcia umowy na wywóz nieczystości ciekłych i wykonywanie czynności związanych z organizacją tzw. zastępstwa wywozu nieczystości;
58) sporządzanie publicznie dostępnych wykazów danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz realizacja wniosków w tym zakresie;
59) prowadzenie spraw związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest;
60) prowadzenie zbioru kopii decyzji wydanych przez inne organy w sprawach ochrony środowiska;
61) prowadzenie postępowań w sprawach orzekania o obowiązku przyłączenia nieruchomości do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych;
62) ustalanie wpływu realizacji inwestycji na środowisko w tym przygotowywanie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji oraz opiniowanie przedsięwzięć w zakresie wpływu inwestycji na środowisko;
63) prowadzenie postępowań w sprawach opiniowania koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych i w sprawach opłat z tego tytułu;
64) prowadzenie postępowań w sprawach zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów oraz ustalenie związanych z tym opłat; nakładanie kar pieniężnych za zniszczenie, usuwanie, niewłaściwą pielęgnację terenów zielonych, drzew i krzewów.

   § 23. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego:
    1 .Urząd Stanu Cywilnego udziela ślubów w dni robocze oraz w dni wolne od pracy i w godzinach uzgodnionych bezpośrednio w USC.
    2. Do zadań Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:
1) wykonywanie czynności związanych z funkcją Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego;
2) prowadzenie ksiąg stanu cywilnego, a w szczególności:
a/ wykonywanie czynności z zakresu rejestracji akt stanu cywilnego,
b/ sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń,
c/ przyjmowanie wniosków o unieważnienie, sprostowanie lub ustalenie treści aktów stanu cywilnego ,
d/ przyjmowanie przewidzianych prawem oświadczeń,
e/ wydawanie decyzji z zakresu USC,
3) wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość osób i prowadzenie postępowań z tym związanych;
4) prowadzenie dokumentacji związanej z wydawaniem, wymianą, zwrotem i utratą dokumentów tożsamości, utratą obywatelstwa polskiego, zgonu osoby posiadającej taki dokument;
5) wykonywanie czynności w razie zgonu osoby posiadającej książeczkę wojskową;
6) wykonywanie czynności związanych ze zmianą imienia i nazwiska;
7) sporządzanie testamentów w trybie przewidzianym w art. 951 KC;
8) prowadzenie spraw z zakresu kwalifikacji wojskowej.

   § 24. Zastępca Kierownika USC, stanowisko do spraw Zatrudnienia, Ochrony Danych Osobowych i Ewidencji Ludności.
1) prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników Urzędu Gminy , w tym przygotowywanie ogłoszeń o wolnych naborach;
2) prowadzenie akt osobowych pracowników urzędu gminy;
3) nadzór nad terminowym wykonywaniem badan profilaktycznych przez pracowników;
4) ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy pracowników;
5) prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem osób na roboty publiczne, prace interwencyjne i staże absolwenckie, oraz współpraca w tym zakresie w Powiatowym Urzędem Pracy;
6) prowadzenie ewidencji udzielonych upoważnień w zakresie ochrony danych osobowych i informacji niejawnych;
7) pełnienie funkcji pełnomocnika ds. informacji niejawnych;
8) prowadzenie ewidencji ludności;
9) sporządzanie spisów wyborców;
10) sporządzanie wykazów dla celów kontroli spełniania obowiązku szkolnegoi obowiązku nauki.
11) Naliczanie składek na PFRON.

   § 25. Handlu i Obsługi Gospodarki Odpadami Komunalnymi.
1) prowadzenie postępowań związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i kontrola spełniania warunków w tym zakresie;
2) prowadzenie postępowań w sprawach zezwoleń na przeprowadzenie imprez rozrywkowych;
3) koordynacja działań w zakresie ochrony zdrowia;
4) coroczne opracowywanie gminnych programów rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz przygotowywanie projektu uchwały w tym zakresie;
5) wykonywanie czynności związanych z realizacją gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym: współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych;
6) prowadzenie spraw związanych ze składanymi do organów gminy petycjami;
7) organizacja przyjmowania interesantów przez Wójta Gminy w sprawach skarg i wniosków,
8 ) realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem systemu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zobowiązanych do uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
9) prowadzenie spraw z zakresu wymiaru i poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
10) prowadzenie postępowań podatkowych w sprawach wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie;
11) prowadzenie postępowań w zakresie ulg wynikających z ustawy Ordynacja podatkowa (odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia) dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
12) przyjmowanie i prowadzenie weryfikacji deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
13) stała aktualizacja bazy danych rejestru gminnego wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi zobowiązanych do uiszczenia opłaty;
14) opracowywanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
15) przygotowanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy;
16) sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie prowadzonych spraw
17) prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej w zakresie gospodarowania odpadami wśród mieszkańców gminy;
18) współpraca z organami administracji publicznej, organami ochrony środowiska oraz innymi jednostkami w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

   § 26. Stanowisko do spraw Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych.
1) opracowywanie projektów tworzenia gminnych formacji obrony cywilnej oraz programów szkolenia;
2) ustalanie projektów zakresu działania jednostek organizacyjnych wchodzących w skład systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania;
3) przygotowywanie zarządzeń Wójta w sprawie całkowitego lub częściowego rozwinięcia systemu wykrywania i alarmowania;
4) opracowywanie organizacji i kierowania przebiegiem ewakuacji ludności oraz doradztwo co do rozwoju i zakresu pomocy udzielonej właściwym organom w utrzymaniu lub przywracaniu porządku w sferach dotkniętych klęskami;
5) opracowywanie projektów planów organizowania i prowadzenia akcji ratunkowych, likwidacji skażeń i zakażeń;
6) opracowywanie systemu kierownictwa gminnymi formacjami obrony cywilnej;
7) planowanie i organizowanie (na czas wojny) doraźnych pomieszczeń i zaopatrzenia dla poszkodowanej ludności;
8) współpraca z Towarzystwem Opieki Nad Zwierzętami i innymi zainteresowanymi i organizacjami, w tym również współdziałanie w ujawnianiu oraz ściganiu przestępstw wykroczeń przeciwko zwierzętom;
9) prowadzenie postępowań w sprawach zawiadomień o podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej u zwierzęcia;
10) realizacja zadań przewidzianych w planach gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;
11) przygotowywanie materiałów niezbędnych do wydania opinii w sprawach :

a) rocznych planów łowieckich ustalonych dla dzierżawców obwodów,
b) oddawania w dzierżawę obwodów łowieckich;

12) współpraca w planowaniu i organizacji ochrony żywności i innych dóbr niezbędnych do przetrwania;
13) przygotowywanie zarządzeń Wójta w sprawach doraźnego przywracania działania służb użyteczności publicznej oraz udzielania pomocy przez gminne formacje OC;
14) współpraca z Toruńskim Centrum Zarządzania Kryzysowego;
15) prowadzenie postępowań w sprawach ustalania okoliczności i przyczyn wypadków osób pełniących służbę w gminnych formacjach OC oraz wypłaty odszkodowań;
16) organizowanie akcji społecznych zwalczania klęsk żywiołowych;
17) prowadzenie postępowań w sprawach o wydanie decyzji Wójta nakładających obowiązek wykonania świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz przygotowania obrony państwa oraz zwalczania klęsk żywiołowych, nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i likwidacji ich skutków;
18) sporządzanie informacji o nieruchomościach i rzeczach ruchomych, mogących być przedmiotem świadczeń rzeczowych;
19) przygotowanie decyzji Wójta o przeznaczeniu nieruchomości lub rzeczy ruchomych na cele świadczeń rzeczowych;
20) kontrola stanu utrzymania nieruchomości lub rzeczy ruchomych, przeznaczonych na cele świadczeń rzeczowych;
21) realizacja zadań Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
22) prowadzenie akcji kurierskiej;
23) coroczne opracowywanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czernikowo.
24) prowadzenie Kancelarii Specjalnej;
25) bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych;
26) udostępnianie i wydawanie dokumentów niejawnych osobom do tego uprawnionym;
27) kontrolowanie przestrzegania przez pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych gminy właściwego oznaczania i rejestrowania dokumentów zawierających informacje niejawne;
28) prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami zawierającymi informacje niejawne;
29) prowadzenie rejestrów, dzienników, książek ewidencyjnych i teczek oraz innych urządzeń ewidencyjnych;
30) niszczenie dokumentów niearchiwalnych;
31) informowanie Pełnomocnika Informacji Niejawnych o stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych gminy;
32) opracowanie, utrzymywanie w stałej aktualności oraz nadzorowanie przestrzegania w praktyce Planu Ochrony Informacji Niejawnych oraz Szczegółowych Wymagań w Zakresie Ochrony Informacji Niejawnych Oznaczonych Klauzulą „Zastrzeżone", opracowanie i aktualizowanie Szczególnych Wymagań Bezpieczeństwa oraz Procedur Bezpiecznej Eksploatacji systemu teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych,
33) analizowanie i określanie stanowisk pracy, na których możliwy jest dostęp do informacji niejawnych,
34) prowadzenie postępowań sprawdzających wobec osób wyznaczonych na stanowiska związane z dostępem do informacji niejawnych,
35) prowadzenie akcji kurierskiej.

   § 27. Ewidencji Gospodarczej i Egzekucji Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi:
1) prowadzenie spraw związanych z ewidencją podmiotów gospodarczych;
prowadzenie dokumentacji związanej z kontrolą zarządczą w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych;
2) prowadzenie czynności egzekucyjnych w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
3) prowadzenie windykacji zaległych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
4) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości oraz weryfikacja danych zawartych w sprawozdaniach półrocznych podmiotów wpisanych do ww. Rejestru;
5) kontrola i nadzór nad działalnością podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości wpisanych do rejestru działalności regulowanej, pod względem przestrzegania przepisów prawa oraz spełniania stawianych wymagań;
6) sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie prowadzonych spraw, współudział w opracowaniu projektów uchwał i aktów prawa miejscowego wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ich aktualizowanie;

   § 28. Zespół Audytu Wewnętrznego:
1) Przeprowadzenie zadań audytowych o charakterze zapewniającym i doradczym zgodnie z zasadami i trybem przewidzianym w przepisach prawa, powszechnie uznawanymi standardami oraz metodologią przyjętą w audycie wewnętrznym;
2) prowadzenie akt stałych i akt bieżących;
3) sporządzanie rocznego planu audytu w oparciu o analizę ryzyka w porozumieniu z Wójtem na zasadach określonych w przepisach prawa;
4) sporządzanie sprawozdania z wykonania planu audytu na zasadach określonych w przepisach prawa;
5) przeprowadzenie czynności sprawdzających i dokonywanie w nich oceny działań podjętych w celu realizacji zaleceń sformułowanych podczas zadań audytowych.

   § 29. Inspektor Ochrony Danych
   1) informowanie Wójta oraz pracowników o obowiązkach spoczywających na nich na mocy Rozporządzenia RODO oraz innych przepisów;
   2) monitorowanie przestrzegania Rozporządzenia oraz innych przepisów Unii i państw członkowskich oraz polityk administratora;
   3) szkolenie personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania danych;
   4) przeprowadzania systematycznych audytów w Urzędzie Gminy Czernikowo oraz w jednostkach organizacyjnych;
   5) udzielania wskazówek administratorowi w przedmiocie wdrożenia odpowiednich i skutecznych środków technicznych jak również organizacyjnych mających zabezpieczyć dane osobowe oraz jak wykazać przestrzeganie prawa przez administratora lub podmiotu przetwarzającego dane w szczególności jeżeli chodzi o identyfikowanie ryzyka związanego z przetwarzaniem, o jego ocenę pod kątem źródła, charakteru, prawdopodobieństwa i wagi zagrożenia oraz o najlepsze praktyki pozwalające zminimalizować to ryzyko.”

   § 30. Schemat organizacji wewnętrznej Urzędu przedstawia załącznik.

  • Schemat organizacji wewnętrznej Urzędu

Magazyn

Ogłoszenia

zobacz wszystkie
  • Pielgrzymki Ogrodników na Jasną Górę
    Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy jest tegorocznym organizatorem XXXIX Ogólnopolskiej Pielgrzymki Ogrodników na Jasną Górę, która odbędzie się 11 czerwca 2023 roku. Ze względów organizacyjnych będziemy wdzięczni za potwierdzenie udziału (szczególnie pocztów sztandarowych) w spotkaniu: mgr Ewelina Szczechowicz, Zakład Upowszechniania i Promocji Instytutu Ogrodnictwa – PIB (tel. 509707074, 46 8345480, e-mail: ewelina.szczechowicz@inhort.pl) do dnia 2 czerwca 2023 r.

Biuletyn Informacji Publicznych

Banery

-
Gmina Czernikowo Solidarna z Ukrainą
Szczepienia
Platforma Zakupowa
System Informacji Przestrzennej
Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy
Urząd Skarbowy
Obszar Chronionego Krajobrazu Niz. Ciechocińskiej
Folder Promocyjny 2018
Nieodpłatna pomoc prawna
-
-
"DWA SŁOWA" Nr 1/2023
Mapa wyłączeń ENERGA
Złoty Karaś
Pomorska Strefa Ekonomiczna
WOŚP
Plan Czernikowa
-

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

tel. +48 54 287 50 01

e-mail: info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 17.00
Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 13.00

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 13980 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.