Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: wtorek, 19.01.2021
Imieniny: Henryka, Mariusza, Erwina

Wyszukiwarka

Nawigacja:

Treść strony

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY CZERNIKOWO

ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

  § 1. Regulamin określa organizację wewnętrzną Urzędu Gminy Czernikowo, zadania oraz zasady ich realizacji.

  § 2. Ilekroć w dalszej części regulaminu jest mowa o ;

   1) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Czernikowo,
   2) radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Czernikowo;
   3) regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Czernikowo;
   4) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Czernikowo;
   5) Sekretarzu - należy przez to rozumieć Sekretarza Gminy Czernikowo;
   6) Skarbniku - należy przez to rozumieć Skarbnika Gminy Czernikowo;
   7) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Czernikowo;
   8) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ze zmianami;
   9) komórka organizacyjna - należy przez to rozumieć referat lub samodzielne stanowisko.

  § 3. Urząd jest zakładem pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy.

 § 4. Siedzibą Urzędu jest Czernikowo.

 § 5. Urząd realizuje zadania:

   1) własne wynikające z ustawy;
   2) zlecone i powierzone z zakresu działania organów administracji rządowej;
   3) wynikające z porozumień zawartych miedzy gminą a jednostkami samorządu terytorialnego;
   4) pozostałe, w tym określone statutem, uchwałami rady i zarządzeniami Wójta.

  § 6. 1. Przy załatwianiu spraw stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej.

2. Przebieg czynności biurowych i kancelaryjnych regulowany jest ponadto rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 Nr 14, poz. 67), niniejszym regulaminem oraz zarządzeniami Wójta.

  § 7. Funkcjonowanie Urzędu opiera się na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, hierarchicznego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie zadań.

  § 8. 1. Pracą Urzędu kieruje Wójt.

2. Wójt wykonuje swoje obowiązki przy pomocy Sekretarza, Skarbnika oraz poszczególnych komórek organizacyjnych.

  § 9. 1. W Urzędzie zatrudnia się pracowników na podstawie:

   1) wyboru;
   2) powołania;
   3) umowy o pracę

2.  Określone przez Wójta zadania mogą być również wykonywane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

ROZDZIAŁ 2

ZASADY SPRAWOWANIA FUNKCJI KIEROWNICZYCH

  § 10. 1. Wójt jako organ wykonawczy Gminy kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wójt jest zwierzchnikiem służbowym dla pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

  § 11. W czasie nieobecności Wójta obowiązki kierownika urzędu pełni Sekretarz.

  § 12. Do kompetencji Sekretarza należy w szczególności:

1) wykonywanie w imieniu Wójta funkcji kierownika administracyjnego urzędu, w tym:
  a) opracowywanie projektów regulaminu organizacyjnego Urzędu oraz innych regulaminów wynikających z przepisów prawa;
  b) opracowywanie zakresów czynności dla komórek urzędu;
  c) zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu oraz sprawnej organizacji pracy poprzez realizację założeń kontroli zarządczej;
  d) prowadzenie spraw związanych z oceną pracowników oraz ich doskonaleniem zawodowym;
  e) czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań w urzędzie;
  f) nadzór nad stosowaniem instrukcji kancelaryjnej w urzędzie;
  g) gospodarka środkami finansowymi przewidzianymi w budżecie gminy na utrzymanie urzędu;
  h) uczestnictwo w sesjach rady gminy oraz na posiedzeniach komisji w razie potrzeb;

  i) realizowanie zadań z ustawy o ochronie danych osobowych (ABI i ADO).
2) nadzór nad realizacją uchwał rady gminy;
3) załatwianie spraw w ramach udzielonych przez Wójta upoważnień;

4) kontrola przestrzegania przez pracowników porządku i dyscypliny pracy;
5) nadzór nad organizacją staży absolwenckich i praktyk zawodowych;
6) nadzór nad załatwianiem skarg, wniosków i petycji wnoszonych do Wójta i do Rady Gminy;
7) pełnienie funkcji koordynatora kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy oraz w Gminie;
8) pełnienie funkcji kierownika referatu organizacyjnego Urzędu.

  § 13. 1. Skarbnik jest głównym księgowym gminy oraz kierownikiem referatu finansowo- podatkowego.
  2. Do kompetencji Skarbnika należy w szczególności:
1) opracowanie projektu budżetu zgodnie z zasadami ustawy o finansach publicznych oraz procedurą ustaloną przez radę;
2) opracowywanie zbiorczych sprawozdań budżetowych wraz z analizą opisową , oraz jednostkowych sprawozdań finansowych,
3) opracowywanie projektu harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie;
4) prowadzenie rachunkowości budżetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, a zwłaszcza:
  a) nadzór nad czynnościami sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów,
  b) bieżące prowadzenie księgowości oraz sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów wykonawczych zadań i sprawozdawczości budżetowej i finansowej,
  c) nadzorowanie prac z zakresu rachunkowości, wykonywanych przez komórki organizacyjne urzędu,

5) organizowanie prowadzenia gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zadaniami, a zwłaszcza w zakresie :
  a) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,
  b) zapewnienia pod względem finansowym prawidłowości zawieranych umów ( kontrasygnata skarbnika na umowie),
  c) zapewnienie terminowego ściągania należności oraz spłaty zobowiązań,
6) sporządzanie analiz i informacji dotyczących wykorzystania środków budżetowych i innych;
7) kontrola wykonania budżetu;
8) nadzór nad wymiarem oraz poborem podatków lokalnych i opłat;
9) opracowanie wewnętrznych zarządzeń w sprawach prowadzenia rachunkowości oraz kontrola ich realizacji;
10) wykonywanie innych zadań przewidzianych w odrębnych przepisach;

ROZDZIAŁ 3
ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA URZĘDU

  § 14. 1. W urzędzie funkcjonują następujące komórki organizacyjne:

- referaty;
- zespoły;
- samodzielne stanowisko pracy.

  2. Utworzenie referatu, zespołu lub samodzielnego stanowiska zarządza Wójt. W celu realizacji określonych zadań w urzędzie Wójt może powołać komisje zadaniowe.
  3. Referat jest komórką organizacyjną zatrudniającą co najmniej 3 pracowników zajmujących się tymi samymi lub podobnymi kategoriami spraw.
  4. Referatem kieruje kierownik.
  5. W przypadkach uzasadnionych wielkością realizowanych przez referat zadań Wójt może utworzyć stanowisko zastępcy kierownika.
  6. W referatach , gdzie brak etatowego zastępcy, w czasie nieobecności kierownika, zastępstwo pełni wyznaczony przez niego pracownik.
  7.Zespół jest komórką organizacyjną zatrudniającą co najmniej 2 pracowników zajmujących się tymi samymi lub podobnymi kategoriami spraw.
  8. Samodzielne stanowisko jest najmniejszą komórką organizacyjną, którą tworzy się w sytuacji konieczności organizacyjnego wyodrębnienia struktury realizującej jedną lub podobną kategorię spraw.

  § 15. W urzędzie wyodrębnia się następujące komórki organizacyjne:

  1. Referat Finansowo - Podatkowy /znak: FIP/ ze stanowiskami do spraw:
1) Zastępca Skarbnika, ds. Księgowości Budżetowej
2) Wymiaru Podatków i Opłat,
3) Księgowości Budżetowej i Gospodarki Odpadami Komunalnymi;,
4) Księgowości Podatkowej,
5) Płac i Ubezpieczeń Społecznych.

  2. Referat Organizacyjny /znak: OR/ ze stanowiskami do spraw:
1) Obsługi Organizacyjnej Sekretariatu,
2) Organizacyjnych , Ewidencji Gospodarczej i Egzekucji Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi, /znak OEG/
3) Handlu i Obsługi Gospodarki Odpadami Komunalnymi, /znak HGO/
4) Obsługi Rady Gminy, Jednostek Pomocniczych, Kultury, Sportu i Turystyki, /znak RSK/
5) Bhp, Karty Dużej Rodziny i organizacji imprez, / znak BKO/
6) Sprzątaczka.

  3. Referat Inwestycyjno - Promocyjny /znak: IWP/ ze stanowiskami do spraw:
1) Inwestycji Gminnych i Zamówień Publicznych /znak IWP/,
2) Ochrony Środowiska /znak IWP/,
3) Promocji Gminy i Funduszy Inwestycyjnych /znak RFE/,
4) Inwestycji Gminnych, Promocji i Funduszy Europejskich /znak IWP/

  4.Zespół Audytu Wewnętrznego: /AU/
1) Audytor Wewnętrzny;
2) Asystent Audytora Wewnętrznego.

  5. Samodzielne stanowiska do spraw:
1) Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego /znak: USC/
2) Z-a Kierownika USC, stanowisko ds. Zatrudnienia, Ochrony Danych Osobowych i Ewidencji Ludności /znak: ZOD/,
3) Gospodarczych i Przeciwpożarowych /znak: GPP/,
4) Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego /znak: OCZ/,
5) Informatyki /znak: INF/,
6) Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Gruntami /znak: RLG/,
7) Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej /znak: GPK/,
8) Obsługi Prawnej /znak: RP/,
9) Ochrony Informacji Niejawnych /znak: IN/.

  6. Straż Gminna /znak: SGCz/ ze stanowiskami:
1) Komendant,
2) Strażnik.

ROZDZIAŁ 4

ZADANIA WSPÓLNE KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU

  § 16 1. Do zadań wspólnych zalicza się takie same zadania wykonywane przez każdą komórkę organizacyjną zgodnie z zakresem jej właściwości rzeczowej lub wymagające uzgodnienia bądź opinii zadania, które mogą być wykonywane łącznie przez dwie lub więcej komórek albo zadania, które wykonuje wiodąca w danej sprawie komórka organizacyjna w oparciu o dane własne i przekazane przez zainteresowane komórki organizacyjne - w szczególności do zadań tych należy:
1) przygotowanie projektów aktów prawnych Rady Gminy i Wójta, a także innych materiałów, wymagających przedłożenia tym organom;
2) sporządzanie wymaganych sprawozdań, w tym statystycznych oraz ocen analiz i informacji i informacji z zakresu realizowanych zadań;
3) opracowywanie planów rzeczowo-finansowych do projektu budżetu w części dotyczącej zadań danej komórki organizacyjnej oraz sprawozdań z wykonania budżetu w tym zakresie;
4) prawidłowa i terminowa realizacja zadań ujętych w budżecie;
5) zapewnienie obsługi merytorycznej właściwych komisji rady gminy;
6) przygotowywanie odpowiedzi na wnioski i zapytania mieszkańców i innych klientów urzędu oraz wnioski i interpelacje radnych;
7) przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie spraw oraz skarg zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i upoważnieniami;
8) dochodzenie roszczeń związanych z działalnością danej komórki;
9) prowadzenie, zgodnie z właściwością postępowań administracyjnych w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej;
10) realizacja zadań z zakresu gospodarowania mieniem w tym;

a) zabezpieczenie mienia przed kradzieżą, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
b) dbałość o utrzymanie powierzonych składników mienia w należytym stanie technicznym, sanitarnym i estetycznym;
c) prowadzenie postępowań związanych z likwidacją ( sprzedażą ) składników mienia ruchomego i przygotowanie stosownych dokumentów do zatwierdzenia,
d) przygotowanie odpowiedniej dokumentacji wraz z projektem umowy w razie dyspozycji o przeznaczeniu mienia do oddania w użyczenie,
e) protokolarne przekazywanie składników mienia zgodnie z dyspozycją Wójta oraz w miarę potrzeby wystawianie odpowiednich dokumentów księgowych o przekazaniu, wykonywanie zarządzeń i decyzji oraz składanie wymaganych sprawozdań w tym zakresie;

11) zapewnienie sprawnej obsługi klientów urzędu;
12) współdziałanie i współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu przy załatwianiu spraw wymagających uzgodnień, udostępniania danych itp.;
13) stosowanie przyjętej w urzędzie Polityki Ochrony Danych Osobowych;
14) realizacja spraw z zakresu obrony cywilnej, zwalczania klęsk żywiołowych i nadzwyczajnych zagrożeń środowiska;
15) przygotowywanie materiałów niezbędnych do udzielenia informacji publicznej przez organy gminy;
16) udział w komisjach przetargowych i wykonywaniu czynności w innych trybach udzielania zamówień publicznych w zakresie ustalonym przez Wójta;
17) przygotowywanie wystąpień Wójta do właściwych organów administracji publicznej i instytucji, zawierających żądanie podjęcia określonego działania;
18) udział w opracowywaniu wniosków o pozyskanie środków finansowych z celowych funduszy krajowych i zagranicznych, fundacji i innych organizacji, których statutowym zadaniem jest udzielanie pomocy jednostkom samorządu terytorialnego;
19) przygotowywanie danych niezbędnych do opracowania studium kierunków rozwoju i uwarunkowań przestrzennego zagospodarowania gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
20) podejmowanie czynności związanych z egzekucją administracyjną należności niepieniężnych;
21) wydawanie zaświadczeń;
22) przygotowywanie do archiwizacji wytworzonych w komórce dokumentów.
  2. Komórki organizacyjne są odpowiedzialne za prawidłowe i sprawne wykonywanie zadań i kompetencji Wójta, wynikających z przepisów obowiązującego prawa i niniejszego regulaminu. Stosownie do struktury organizacyjnej komórki wykonują swoje zadania bezpośrednio lub przy pomocy podległych pracowników. Szczegółowo kwestie te regulują zakresy czynności.

  § 17. 1. Każda komórka organizacyjna urzędu prowadzi daną sprawę, aż do ostatecznego jej załatwienia, zgodnie z właściwością rzeczową. Następnie przygotowuje akta sprawy do archiwizacji, względnie - w zakresie niezbędnym - przekazuje sprawę innej komórce organizacyjnej urzędu do dalszego postępowania ( np. ścigania należności).
  2. Jeżeli wskutek czynności, podjętych na wniosek zainteresowanego lub z urzędu, zakończona już sprawa podlega ponownemu rozpatrzeniu w części lub całości - jest ona rozpatrywana i załatwiana przez tą komórkę organizacyjną urzędu, która jest rzeczowo właściwa dla części lub całości prowadzonego postępowania.

  § 18. 1. Każda komórka organizacyjna urzędu z zastrzeżeniem zadań ustalonych dla komisji przetargowych, jeżeli takie powołano, prowadzi we własnym zakresie postępowanie o udzielenie zamówień publicznych realizowanych przez tę komórkę, zgodnie z jej zakresem czynności i zadań oraz regulaminem udzielania zamówień publicznych obowiązujących w Urzędzie Gminy.

ROZDZIAŁ 5

ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU

  § 9 . Referat Finansowo-Podatkowy.
1) zapewnienie obsługi finansowo-księgowej Urzędu;
2) kompletowanie dokumentów księgowych;
3) księgowanie dochodów;
4) informowanie Wójta o stopniu wykorzystania zaplanowanych wydatków budżetowych;
5) prowadzenie urządzeń księgowych dla dochodów i wydatków budżetowych;
6) prowadzenie ksiąg rachunkowych;
7) prowadzenie analityki i syntetyki jednostki budżetowej;
8) przygotowanie sprawozdań z wykorzystania środków zewnętrznych;
9) przygotowywanie danych i dokumentów księgowych niezbędnych do aplikowania o środki zewnętrzne.
10) prowadzenie spraw dotyczących rozliczania i kontroli rachunkowej środków pieniężnych pobieranych od sołtysów;
11) prowadzenie urządzeń księgowo-ewidencyjnych dla zobowiązań pieniężnych;
12) Wystawianie upomnień dla zalegających w zobowiązaniach na rzecz Gminy;
13) podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego;
14) prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych;
15) wydawanie zaświadczeń dot. Zobowiązań podatkowych;
16) prowadzenie spraw w zakresie podatku od środków transportu.
17) przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonywania obowiązków z zakresu sprawozdawczości;
18) prowadzenie urządzeń księgowych dla dochodów i wydatków budżetowych;
19) nadzorowanie przebiegu realizacji planów inwestycyjnych, opracowanie analiz i ocen przebiegu realizacji inwestycji;
20) ustalanie podstaw wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne;
21) sporządzanie i przekazywanie do ZUS raportów miesięcznych, deklaracji rozliczeniowych i dokumentów niezbędnych do prowadzenia kont płatnika składek, kont ubezpieczeniowych oraz dokonywanie korekt;
22) wysyłanie i wypełnianie dokumentów do ZUS za pomocą internetu z wykorzystaniem
23) prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu, a w szczególności: prowadzenie ewidencji finansowej wynagrodzeń, sporządzanie list płac i rozliczeń ZUS oraz deklaracji i innej dokumentacji na potrzeby podatku dochodowego od osób fizycznych;
24) prowadzenie dokumentacji niezbędnej do naliczania zasiłków;
25) prowadzenie dokumentacji dot. Ubezpieczenia pracowników Urzędu;
26) sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej oraz jednostkowych sprawozdań dla Urzędu Gminy i Organu;
27) prowadzenie rachunkowości podatkowej a także sporządzanie sprawozdań z podatków i opłat;
28) wydawanie zaświadczeń i informacji do ZUS i KRUS o płaconych przez rolników składkach ubezpieczeniowych;
29) prowadzenie postępowań w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
30) prowadzenie ksiąg rachunkowych dla gospodarki odpadami komunalnymi
31) obsługa bankowa (przelewy) Urzędu Gminy;
32) prowadzenie ewidencji mienia, wykonywanie innych czynności zgodnie z zasadami rachunkowości;
33) prowadzenie spraw związanych z udzieleniem przedsiębiorcom, rolnikom pomocy publicznej oraz sporządzanie sprawozdawczości zbiorczej w tym zakresie;
34) wymiar i pobór podatków : podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków; transportowych;
35) współdziałanie z Regionalną Izbą Obrachunkową;
36) egzekucja należności cywilnoprawnych;
37) opiniowanie wniosków o ulgi w sprawie podatków i opłat;
38) wprowadzanie zmian dotyczących ewidencji gruntów i budynków do celów wymiaru zobowiązań podatkowych;
39) prowadzenie rejestrów przypisów i odpisów podatkowych oraz rejestrów w zakresie ulg ustawowych;
40) prowadzenie ewidencji podań w sprawie umorzenia oraz rozłożenia na raty podatków i opłat;
41) przygotowanie projektów uchwał w sprawach podatkowych.

  § 20. Referat Organizacyjny.
1) obsługa sekretariatu Wójta i Sekretarza;
2) obsługa kancelaryjna Urzędu Gminy w zakresie wysyłania korespondencji;
3) obsługa organizacyjno-techniczna przyjęć interesantów przez Wójta i Sekretarza;
4) nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych;
5) obsługa poczty elektronicznej;
6) udzielanie informacji i w razie potrzeby kierowanie interesantów do właściwych stanowisk pracy;
7) sporządzanie zamówień na materiały biurowe;
8) współdziałanie z innymi stanowiskami Urzędu Gminy w celu zapewnienia jak najlepszej obsługi interesantów.
9) obsługa organizacyjna Wójta ,Sekretarza;
10) prowadzenie ewidencji zarządzeń Wójta Gminy;
11) prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków oraz prowadzenie spraw z zakresu petycji składanych do organów Gminy;
12) prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw Wójta;
13) prowadzenie spraw związanych z ewidencją podmiotów gospodarczych, w tym:
prowadzenie postępowań związanych z wpisem, odmową wpisu, zawieszeniem działalności gospodarczej, wykreśleniem podmiotu z ewidencji działalności gospodarczej; prowadzenie dokumentacji związanej z kontrolą zarządczą w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych;
14) prowadzenie czynności egzekucyjnych w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
15) prowadzenie windykacji zaległych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
16) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz weryfikacja danych zawartych w sprawozdaniach półrocznych podmiotów wpisanych do ww. Rejestru;
17) kontrola i nadzór nad działalnością podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wpisanych do rejestru działalności regulowanej, pod względem przestrzegania przepisów prawa oraz spełniania stawianych wymagań;
18) sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie prowadzonych spraw, współudział w opracowaniu projektów uchwał i aktów prawa miejscowego wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ich aktualizowanie.
19) prowadzenie postępowań związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i kontrola spełniania warunków w tym zakresie;
20) prowadzenie postępowań w sprawach zezwoleń na przeprowadzenie imprez rozrywkowych;
21) koordynacja działań w zakresie ochrony zdrowia;
22) coroczne opracowywanie gminnych programów rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz przygotowywanie projektu uchwały w tym zakresie;
23) wykonywanie czynności związanych z realizacją gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym: współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych;
24) prowadzenie spraw związanych ze składanymi do organów gminy petycjami;
25) organizacja przyjmowania interesantów przez Wójta Gminy w sprawach skarg i wniosków,
26) realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem systemu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zobowiązanych do uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
28) prowadzenie spraw z zakresu wymiaru i poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
29) prowadzenie postępowań podatkowych w sprawach wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie;
30) prowadzenie postępowań w zakresie ulg wynikających z ustawy Ordynacja podatkowa (odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia) dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
31) przyjmowanie i prowadzenie weryfikacji deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
32) stała aktualizacja bazy danych rejestru gminnego wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi zobowiązanych do uiszczenia opłaty;
33) opracowywanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
34) przygotowanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy;
35) sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie prowadzonych spraw
36) prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej w zakresie gospodarowania odpadami wśród mieszkańców gminy;
38) współpraca z organami administracji publicznej, organami ochrony środowiska oraz innym ijednostkami w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
39) obsługa biurowo-techniczna Rady Gminy i Komisji Rady w tym:
     a) gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych dla prac Rady,
     b) przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady ,
     c) sporządzanie protokołów z sesji Rady i posiedzeń komisji,
     d) prowadzenie rejestru :
          - uchwał Rady,
          - wniosków i opinii Komisji,
          - interpelacji i wniosków radnych oraz nadzór nad terminowym ich wykonaniem,
     e) przekazywanie do realizacji odpisów uchwał Rady, wniosków komisji interpelacji radnych zainteresowanym oraz komórkom organizacyjnym urzędu a także sołtysom jeżeli wynika z nich obowiązek ogłaszania,

     f) przekazywanie organom nadzoru uchwał rady,
     g) udzielanie pomocy radnym ,
40) prowadzenie zbiorów uchwał oraz protokołów z sesji Rady Gminy;
41) prowadzenie kancelarii Rady Gminy;
42) prowadzenie spraw związanych z jednostkami pomocniczymi;
43) inicjowanie działań jednostek organizacyjnych i organizacji społecznych w zakresie upowszechniania kultury, turystyki i sportu, opiniowanie wniosków o udzielenie dotacji oraz kontrola prawidłowości rozliczeń w tym zakresie;
44) prowadzenie rejestru placówek kultury, jednostek sportu i turystyki;
45) prowadzenie ewidencji obiektów , które nie są obiektami hotelarskimi;
46) współpraca ze społecznym i amatorskim ruchem kulturalnym , turystycznym i sportowym;
47) ewidencjonowanie zgłoszeń organizowanych w gminie imprez artystycznych i sportowych;
48) w uzasadnionych przypadkach wnioskowanie o wydanie zakazu odbycia imprezy artystycznej lub sportowej na terenie gminy;
49) promowanie osiągnięć w zakresie kultury, sportu i turystyki oraz aktywnych form wypoczynku;
50) prowadzenie postępowań w zakresie ochrony dóbr kultury;
51) podejmowanie działań związanych z realizacją zadań własnych gminy w zakresie kultury, sportu i turystyki na terenie gminy, prowadzenie postępowań w sprawach zezwoleń na przeprowadzenie imprez rozrywkowych.
52) dokonywanie przeglądów warunków bhp w obiektach Urzędu Gminy i jednostkach organizacyjnych gminy;
53) dokonywanie okresowych ocen i analiz stanu bhp i p. poż oraz sporządzanie stosownej dokumentacji;
54) składanie zawiadomień do Wójta i kierowników jednostek organizacyjnych o występujących zagrożeniach wypadkowych i szkodliwości zawodowych oraz uchybień w zakresie bhp;
55) nadzorowanie usuwania wskazanych zaleceń;
56) prowadzenie rejestru wypadków przy pracy, oraz oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy;
57) prowadzenie dokumentacji postępowań powypadkowych i odszkodowawczych pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych;
58) wykonywanie zadań w zakresie specjalistycznego nadzoru nad bezpieczeństwem bhp;
59) współpraca z instytucjami sprawującymi nadzór w zakresie bhp oraz nadzór nad realizacją wydawanych przez nie zaleceń,
60) przeprowadzanie szkoleń wstępnych pracowników w zakresie obowiązujących przepisów oraz prowadzenie związanej z tym dokumentacji;
61) opracowywanie instrukcji i zasad postępowania w zakresie bhp;
62) sporządzanie sprawozdań zgodnie z ustalonymi zasadami.
63) Realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, w szczególności:
     - wdrażanie zmian i monitorowanie realizacji ustawy,
     - weryfikacja wniosków (wraz z niezbędnymi dokumentami) o wydanie Karty Dużej Rodziny,
- wprowadzanie danych ww. członków rodziny do systemu teleinformatycznego,
- udzielanie informacji na temat zasad przyznawania Karty,
- składanie zamówień i odbiór kart i ich duplikatów, w tym w systemie operacyjnym,
- prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych dotyczących odmowy wydania Karty, odmowy zwolnienia z ponoszenia opłaty za wydanie duplikatu Karty i stwierdzenia utraty prawa do posiadania Karty lub przyznania Karty z naruszeniem przepisów ustawy,
- podejmowanie działań prowadzących do zwrotu wydanej Karty, unieważnianie Karty oraz odstępowanie od pobierania opłaty za wydanie duplikatu Karty,
- gromadzenie informacji, danych, przygotowywanie zestawień, analiz, raportów i wniosków w zakresie realizacji ustawy,
- przygotowywanie i przekazywanie sprawozdań, w tym w systemie teleinformatycznym, dotyczących realizacji programu;
64) realizacja zadań w zakresie organizowania imprez przez Urząd Gminy:

- nadzorowanie sprawnej organizacji firm współpracujących,
- komunikowanie się ze sponsorami przedsięwzięcia,
- organizowanie zaplecza cateringowo logistycznego,
- uzyskiwanie niezbędnych zgód i pozwoleń,
- dbanie o zabezpieczenie imprezy masowej.

65) wykorzystywanie Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP oraz dokumentów elektronicznych w komunikacji z obywatelem drogą elektroniczną:
- tworzenie i obsługa dokumentów elektronicznych;
- przesyłanie dokumentów elektronicznych.
66) Obsługa Punktu Potwierdzającego Profil Zaufany ePUAP.

  § 21. Referat Inwestycyjno – Promocyjny.

1) udział w programowaniu zamierzeń inwestycyjnych gminy;
2) przygotowywanie dokumentacji technicznych, załatwianie spraw terenowo-prawnych i formalno-prawnych dotyczących inwestycji;
3) prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych z uwzględnieniem §18 ust. 1 regulaminu, w tym:
a) przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia oraz szacowanie jego wartości;
b) przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektów umów;
c) przygotowywanie ogłoszeń o przetargach oraz ich publikacja;
4) organizowanie wykonawstwa i nadzoru inwestorskiego inwestycji;
5) prowadzenie zbioru dokumentacji powykonawczych oraz technicznych robót w zakresie niepodlegającym przekazaniu użytkownikom;

6) prowadzenie postępowań w przypadkach zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne, w szczególności:
a) prowadzenie kontroli spełniania wymogów ochrony środowiska,
b) nakładanie obowiązku prowadzenia pomiarów wielkości emisji w warunkach przekroczenia standardów emisyjnych oraz ich analiza i kontrola,
c) ustalanie wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących eksploatacji instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia,
d) przyjmowanie, ewidencjonowanie i analiza zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, a mogących negatywnie oddziaływać na środowisko,
e) wnioskowanie w sprawach potrzeby ustanowienia ograniczeń co do czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń w sytuacjach, gdy emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko;
7) prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów prawnych i sposobu wykonywania wydanych aktów administracyjnych dot. ochrony środowiska, będących w zakresie właściwości wójta;
8) współpraca z innymi organami ochrony środowiska;
9) prowadzenie postępowań w sprawie zapewnienia dostępu do wód objętych powszechnym korzystaniem i należnych odszkodowań z tym związanych;
10) prowadzenie postępowań o zatwierdzenie ugód w sprawie zmiany stosunków wodnych na gruntach;
11) prowadzenie postępowań w sprawach o przywrócenie stosunków wodnych na gruntach do stanu poprzedniego lub wykonania odpowiednich urządzeń zapobiegających szkodom;
12) prowadzenie postępowań w sprawie wyznaczania miejsc wydobywania kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów w granicach powszechnego korzystania z wód;
13) prowadzenie postępowań oraz kontrola przestrzegania przepisów w zakresie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
14) współrealizacja zadań dotyczących gospodarki ściekowej Gminy, z uwzględnieniem m.in. prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, egzekwowanie od właścicieli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe obowiązku zawarcia umowy na wywóz nieczystości ciekłych i wykonywanie czynności związanych z organizacją tzw. zastępstwa wywozu nieczystości;
15) sporządzanie publicznie dostępnych wykazów danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz realizacja wniosków w tym zakresie;
16) prowadzenie spraw związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest;
17) prowadzenie zbioru kopii decyzji wydanych przez inne organy w sprawach ochrony środowiska;
18) prowadzenie postępowań w sprawach orzekania o obowiązku przyłączenia nieruchomości do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych;
19) ustalanie wpływu realizacji inwestycji na środowisko w tym przygotowywanie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji oraz opiniowanie przedsięwzięć w zakresie wpływu inwestycji na środowisko,
20) prowadzenie postępowań w sprawach opiniowania koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych i w sprawach opłat z tego tytułu;
21) prowadzenie działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych;
22) działalność promocyjna na rzecz gminy;
23) działalność informacyjna w zakresie realizowanych inwestycji i rozwoju gminy;
24) przygotowywanie treści i redagowanie kwartalnika samorządowego oraz broszur, ulotek, folderów, informatorów i innych materiałów o charakterze informacyjno-promocyjnym;
25) prowadzenie dokumentacji zdjęciowej w zakresie promocji gminy;
26) podejmowanie działań wspierających proces integracji europejskiej;
27) realizacja i koordynacja gminnych przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym:
a) przygotowywanie wniosków aplikacyjnych wraz z załącznikami,
b) wdrażanie projektów,
b) rozliczanie prowadzonych inwestycji,
c) kontrola trwałości projektów;
28) prowadzenie wszelkich spraw mających wpływ na pozyskiwanie środków zewnętrznych;
29) współpraca z organizacjami pozarządowymi;
30) prowadzenie postępowań w sprawach zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów oraz ustalenie związanych z tym opłat; nakładanie kar pieniężnych za zniszczenie, usuwanie, niewłaściwą pielęgnację terenów zielonych, drzew i krzewów;

  § 22. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.
    1 .Urząd Stanu Cywilnego udziela ślubów w dni robocze oraz w dni wolne od pracy i w godzinach uzgodnionych bezpośrednio w USC.
    2. Do zadań Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:
1) wykonywanie czynności związanych z funkcją Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego;
2) prowadzenie ksiąg stanu cywilnego, a w szczególności:
a/ wykonywanie czynności z zakresu rejestracji akt stanu cywilnego,
b/ sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń,
c/ przyjmowanie wniosków o unieważnienie, sprostowanie lub ustalenie treści aktów stanu cywilnego,
d/ przyjmowanie przewidzianych prawem oświadczeń,
e/ wydawanie decyzji z zakresu USC,
3) wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość osób i prowadzenie postępowań z tym związanych;
4) prowadzenie dokumentacji związanej z wydawaniem, wymianą, zwrotem i utratą dokumentów tożsamości, utratą obywatelstwa polskiego, zgonu osoby posiadającej taki dokument;
5) wykonywanie czynności w razie zgonu osoby posiadającej książeczkę wojskową;
6) wykonywanie czynności związanych ze zmianą imienia i nazwiska;
7) sporządzanie testamentów w trybie przewidzianym w art. 951 KC;
8) prowadzenie spraw z zakresu kwalifikacji wojskowej.

  § 23. Zastępca Kierownika USC, stanowisko do spraw Zatrudnienia, Ochrony Danych Osobowych i Ewidencji Ludności.
1) prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników Urzędu Gminy , w tym przygotowywanie ogłoszeń o wolnych naborach;
2) prowadzenie akt osobowych pracowników urzędu gminy;
3) nadzór nad terminowym wykonywaniem badan profilaktycznych przez pracowników;
4) ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy pracowników;
5) prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem osób na roboty publiczne, prace interwencyjne i staże absolwenckie, oraz współpraca w tym zakresie w Powiatowym Urzędem Pracy;
6) prowadzenie ewidencji udzielonych upoważnień w zakresie ochrony danych osobowych i informacji niejawnych;
7) pełnienie funkcji pełnomocnika ds. informacji niejawnych;
8) prowadzenie ewidencji ludności;
9) sporządzanie spisów wyborców;
10) sporządzanie wykazów dla celów kontroli spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
11) Naliczanie składek na PFRON.

  § 24. Stanowisko do spraw Gospodarczych i Przeciwpożarowych.
1) administrowanie budynkiem Urzędu Gminy;
2) prowadzenie gospodarki środkami rzeczowymi oraz zabezpieczenie mienia urzędu;
3) planowanie i realizowanie wydatków związanych z zaopatrzeniem urzędu w materiały i urządzenia biurowe, pieczęci, tablice, środki czystości itp.;
4) prowadzenie spraw z zakresu zabezpieczenia p .poż. w urzędzie;
5) ewidencjonowanie majątku będącego na wyposażeniu Urzędu Gminy;
6) zlecanie wykonywania badań i pomiarów szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy w urzędzie, oraz przechowywanie wyników tych badan;
7) prowadzenie spraw socjalnych oraz spraw związanych z obsługą funduszu socjalnego pracowników Urzędu Gminy;
8) nadzorowanie pracowników pomocniczych i obsługi;
9) planowanie i kontrola rozliczania kosztów wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej OSP oraz umundurowania i ubezpieczenia członków OSP;
10) przygotowywanie decyzji w sprawach wypłaty członkom OSP ekwiwalentu pieniężnego z tytułu uczestnictwa w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez PSP;
11) koordynacja spraw dot. bezpieczeństwa publicznego ( współpraca z policją);
12) wykonywanie zadań związanych z wszelkiego rodzaju wyborami;
13) obsługa organizacyjno – techniczna przy przeprowadzaniu referendum gminnego;
14) przygotowywanie wyborów rad sołeckich i sołtysów oraz związanej z tym dokumentacji;
15) prowadzenie rejestrów wniosków zgłoszonych na zebraniach wiejskich i naradach sołtysów oraz przekazywanie ich do załatwienia właściwym komórkom organizacyjnym lub jednostkom podległym;
16) prowadzenie archiwum zakładowego oraz realizacja zadań koordynatora czynności kancelaryjnych w komórkach organizacyjnych i stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt,
17) prowadzenie postępowań w sprawach o przyznanie zasiłku szkolnego i stypendium szkolnego.

  § 25. Stanowisko do spraw Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego.
1) opracowywanie projektów tworzenia gminnych formacji obrony cywilnej oraz programów szkolenia;
2) ustalanie projektów zakresu działania jednostek organizacyjnych wchodzących w skład systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania;
3) przygotowywanie zarządzeń Wójta w sprawie całkowitego lub częściowego rozwinięcia systemu wykrywania i alarmowania;
4) opracowywanie organizacji i kierowania przebiegiem ewakuacji ludności oraz doradztwo co do rozwoju i zakresu pomocy udzielonej właściwym organom w utrzymaniu lub przywracaniu porządku w sferach dotkniętych klęskami;
5) opracowywanie projektów planów organizowania i prowadzenia akcji ratunkowych, likwidacji skażeń i zakażeń;
6) opracowywanie systemu kierownictwa gminnymi formacjami obrony cywilnej;
7) planowanie i organizowanie ( na czas wojny) doraźnych pomieszczeń i zaopatrzenia dla poszkodowanej ludności;
8) współpraca z Towarzystwem Opieki Nad Zwierzętami i innymi zainteresowanymi i organizacjami, w tym również współdziałanie w ujawnianiu oraz ściganiu przestępstw wykroczeń przeciwko zwierzętom;
9) prowadzenie postępowań w sprawach zawiadomień o podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej u zwierzęcia;
10) realizacja zadań przewidzianych w planach gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;
11) przygotowywanie materiałów niezbędnych do wydania opinii w sprawach :
    a) rocznych planów łowieckich ustalonych dla dzierżawców obwodów ,
    b) oddawania w dzierżawę obwodów łowieckich;
12) współpraca w planowaniu i organizacji ochrony żywności i innych dóbr niezbędnych do przetrwania;

13) przygotowywanie zarządzeń Wójta w sprawach doraźnego przywracania działania służb użyteczności publicznej oraz udzielania pomocy przez gminne formacje OC;
14) współpraca z Toruńskim Centrum Zarządzania Kryzysowego;
15) prowadzenie postępowań w sprawach ustalania okoliczności i przyczyn wypadków osób pełniących służbę w gminnych formacjach OC oraz wypłaty odszkodowań;
16) organizowanie akcji społecznych zwalczania klęsk żywiołowych;
17) prowadzenie postępowań w sprawach o wydanie decyzji Wójta nakładających obowiązek wykonania świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz przygotowania obrony państwa oraz zwalczania klęsk żywiołowych, nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i likwidacji ich skutków;
18) sporządzanie informacji o nieruchomościach i rzeczach ruchomych, mogących być przedmiotem świadczeń rzeczowych;
19) przygotowanie decyzji Wójta o przeznaczeniu nieruchomości lub rzeczy ruchomych na cele świadczeń rzeczowych;
20) kontrola stanu utrzymania nieruchomości lub rzeczy ruchomych, przeznaczonych na cele świadczeń rzeczowych;
21) realizacja zadań Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
22) prowadzenie akcji kurierskiej;
23) coroczne opracowywanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czernikowo.

  § 26. Stanowisko do spraw Informatyki:
1) działalność promocyjno – informacyjna na rzecz rozwoju gminy, w tym: pełnienie rol iadministratora strony internetowej gminy i Biuletynu Informacji Publicznej;
2) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu informatycznego Urzędu Gminy oraz zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych zawartych w tym systemie;
3) zapewnienie właściwej konfiguracji sprzętu komputerowego i jego bieżących napraw;
4) prowadzenie inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania oraz nadzór nad legalnością oprogramowania, będącego na wyposażeniu Urzędu Gminy;
5) wdrażanie nowych systemów informatycznych i oprogramowania;
6) administrowanie siecią komputerową Urzędu Gminy;
7) koordynowanie oraz administrowanie projektami i programami dotyczącymi informatyzacji Urzędu, w tym e-administracji.

  § 27. Stanowisko do spraw Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Gruntami.
1) opracowywanie opinii Wójta w sprawach o nałożenie obowiązku zdjęcie oraz wykorzystania na cele poprawy wartości użytkowej gruntów, próchnicznej warstwy gleby z gruntów rolnych i torfowisk;
2) prowadzenie postępowań o nakazanie właścicielom gruntów wykonania w określonym terminie zabiegów, w razie wystąpienia (z winy właściciela) innych form degradacji gruntów spowodowanej nieprzestrzeganiem przepisów o ochronie roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami;
3) przygotowywanie zleceń wykonania zastępczego w razie niewykonania decyzji, o którym mowa w pkt.3
4) przygotowywanie projektów opinii do decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów;
5) kontrola stosowania przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
6) opracowywanie opinii Wójta w sprawach o przyznanie dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na pokrycie kosztów zalesienia gruntów określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;
7) przygotowywanie uzgodnień w zakresie określenia rocznych limitów zalesienia;
8) przygotowywanie propozycji rady w sprawie zmiany charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny;
9) współpraca w sprawach scalania i wymiany gruntów;
10) podejmowanie czynności w razie występowania bezpośrednich zagrożeń fitosanitarnych;
11) zgłaszanie do Inspekcji Ochrony Roślin przyjętych zawiadomień o wystąpieniu lub podejrzeniu wystąpienia organizmu szkodliwego roślin uprawnych;
12) opracowanie opinii rady w sprawach zakazu uprawiania niektórych roślin uprawnych lub ich odmian albo stosowania materiału siewnego nieodpowiedniej zdrowotności lub zakazu umieszczania uli z pszczołami na gruntach rolnych położonych w pobliżu chronionych upraw;
13) prowadzenie postępowań w sprawie odebrania właścicielowi zwierzęcia rażąco zaniedbanego lub okrutnie traktowanego oraz rozporządzania takim zwierzęciem;
14) prowadzenie postępowań w sprawach zezwoleń na prowadzenie hodowli lub trzymania psów rasy uznanej za agresywna;
15) prowadzenie postępowania w sprawach bezdomności zwierząt;
16) przygotowywanie materiałów do postępowania mediacyjnego w sprawach szkód łowieckich;
17) prowadzenie postępowań w sprawie zezwoleń na uprawę maku lub konopi włóknistej;
18) potwierdzanie zgłaszanych przez rolników klęsk żywiołowych i wnioskowanie do wojewody o powołanie komisji do spraw szacowania strat;
19) prowadzenie postępowań w sprawach nabywania nieruchomości przez gminę;
20) wykonywanie czynności związanych z gospodarowaniem gminnym zasobem nieruchomości,
w tym :
     a) prowadzenie ewidencji nieruchomości zasobu ;
     b) przygotowywanie dokumentów, opracowań, w tym uzyskiwanie wymaganych prognoz, ocen, uzgodnień, opinii i zawiadomień oraz uwzględnianie ustaleń w zakresie zagospodarowania sporządzenie projektów planów wykorzystania zasobu;
     c) sporządzanie projektów wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę;
     d) prowadzenie postępowań w zakresie zlecania wyceny nieruchomości,
21) prowadzenie postępowań w zakresie sprzedaży i oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste, w tym:
     a) prowadzenie przetargów;
     b) przedstawienie propozycji odnośnie okresu użytkowania wieczystego, sposobu korzystania z nieruchomości oraz terminu jej zagospodarowania;
     c) prowadzenia kontroli spełniania warunków umownych przez użytkowników wieczystych i przedkładanie Wójtowi wniosków w tym zakresie;
     d) przygotowanie czynności formalno-prawnych niezbędnych do zawarcia aktu notarialnego w sprawie sprzedaży lokali stanowiących odrębną własność wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości,
22) prowadzenie postępowań w sprawach przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osób fizycznych w prawo własności;
23) prowadzenie postępowań w sprawach ustanowienia trwałego zarządu na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych;
24) prowadzenie postępowań w sprawach ustalania zmiany i aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu;
25) wykonywanie czynności związanych z oddawaniem nieruchomości gminy w dzierżawę, najem, z wyłączeniem najmu lokali mieszkalnych i użytkowych;
26) prowadzenie postępowań w sprawach podziału nieruchomości, scalania i podziału nieruchomości oraz rozgraniczania nieruchomości;
27) prowadzenie postępowań w sprawach odszkodowania za drogi wydzielone z nieruchomości w wyniku podziału dokonanego na wniosek właściciela;
28) prowadzenie postępowań w sprawach ustalania opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału;
29) wykonywanie czynności w postępowaniu wieczysto - księgowym wszczętym w związku z realizacją zadań na stanowisku;
30) prowadzenie postępowań w sprawach realizacji przez gminę prawa pierwokupu nieruchomości;
31) prowadzenie postępowań w sprawach ustanowienia użytkowania wieczystego, w trybie szczególnym na rzecz posiadaczy nieruchomości, spełniających warunki ustawowe.

  § 28. Stanowisko do spraw Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej:
1) przygotowywanie dokumentów, opracowań, w tym uzyskiwanie wymaganych prognoz, ocen, uzgodnień, opinii i zawiadomień oraz uwzględnianie ustaleń w zakresie zagospodarowania przestrzennego;
2) przygotowywanie aktów prawnych w zakresie polityki przestrzennej gminy i zagospodarowania przestrzennego;
3) prowadzenie postępowań związanych z uchwaleniem i ogłoszeniem planu zagospodarowania przestrzennego oraz czynności związane z przekazaniem kopii planów właściwym organom;
4) prowadzenie aktualizowanego rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
5) przygotowanie materiałów planistycznych niezbędnych dla dokonania oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz analizy wniosków w sprawach sporządzania lub zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
6) prowadzenie postępowań w sprawach majątkowych wynikających z uchwalenia lub zmiany planu miejscowego, w zakresie:
a) odszkodowań, wykupów i zmian - w wypadkach, gdy korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone,
b) określenie wysokości opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości,
7) opracowanie spraw z zakresu wprowadzania do planu zadań rządowych i zadań samorządu województwa;
8) prowadzenie postępowań w sprawach ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego;
9) prowadzenie postępowań w sprawach ustalenia warunków zabudowy;
10) prowadzenie postępowań w sprawach zmian zagospodarowania terenu bez uzyskania decyzji o warunkach zabudowy;
11) prowadzenie postępowań w sprawach tymczasowego zagospodarowania terenu;
12) prowadzenie rejestrów wydanych decyzji;
13) prowadzenie zbiorów odpisów decyzji wydanych przez inne organy administracji publicznej w sprawach dotyczących zagospodarowania terenu;
14) stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy;
15) wydawanie wypisów i wyrysów z planu miejscowego;
16) przygotowywanie procedur nadawanie nazw ulicom i placom oraz numerów nieruchomości;
17) Przygotowywanie wniosków o wyraźnie zgody na dokonanie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśnicze;
18) prowadzenie gospodarki czynszowej.

  § 29. Stanowisko do spraw Obsługi Prawnej:
1) udzielanie porad i interpretacji prawnych;
2) sporządzanie opinii prawnych;
3) opiniowanie projektów aktów prawnych: uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy;
4) zastępstwo w postępowaniu przed sądami i innymi organami orzekającymi;
5) nadzór nad egzekucją sądową i administracyjną;
6) opiniowanie pod względem formalno - prawnym projektów wydawanych decyzji administracyjnych i postanowień
7) opiniowanie pod względem formalno - prawnym projektów umów zawieranych przez gminę.

  § 30. Stanowisko do spraw Ochrony Informacji Niejawnych:
1) prowadzenie Kancelarii Specjalnej;
2) bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych;
3) udostępnianie i wydawanie dokumentów niejawnych osobom do tego uprawnionym;
4) kontrolowanie przestrzegania przez pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych gminy właściwego oznaczania i rejestrowania dokumentów zawierających informacje niejawne;
5) prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami zawierającymi informacje niejawne;
6) prowadzenie rejestrów, dzienników, książek ewidencyjnych i teczek oraz innych urządzeń ewidencyjnych;
7) niszczenie dokumentów niearchiwalnych;
8) informowanie Pełnomocnika Informacji Niejawnych o stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych gminy;
9) opracowanie, utrzymywanie w stałej aktualności oraz nadzorowanie przestrzegania w praktyce Planu Ochrony Informacji Niejawnych oraz Szczegółowych Wymagań w Zakresie Ochrony Informacji Niejawnych Oznaczonych Klauzulą „Zastrzeżone”, opracowanie i aktualizowanie Szczególnych Wymagań Bezpieczeństwa oraz Procedur Bezpiecznej Eksploatacji systemu teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych,
10) analizowanie i określanie stanowisk pracy, na których możliwy jest dostęp do informacji niejawnych,
11) prowadzenie postępowań sprawdzających wobec osób wyznaczonych na stanowiska związane z dostępem do informacji niejawnych,
12) prowadzenie akcji kurierskiej.
Przy oznaczaniu akt stanowiska stosuje symbol „ZIN”

  § 31. Zespół Audytu Wewnętrznego
1) Przeprowadzenie zadań audytowych o charakterze zapewniającym i doradczym zgodnie z zasadami i trybem przewidzianym w przepisach prawa, powszechnie uznawanymi standardami oraz metodologią przyjętą w audycie wewnętrznym;
2) prowadzenie akt stałych i akt bieżących;
3) sporządzanie rocznego planu audytu w oparciu o analizę ryzyka w porozumieniu z Wójtem na zasadach określonych w przepisach prawa;
4) sporządzanie sprawozdania z wykonania planu audytu na zasadach określonych w przepisach prawa;
5) przeprowadzenie czynności sprawdzających i dokonywanie w nich oceny działań podjętych w celu realizacji zaleceń sformułowanych podczas zadań audytowych.

  § 32. Straż Gminna
1 .Straż Gminna jest samorządową, umundurowaną formacją utworzoną w celu zapewnienia bezpieczeństwa, porządku i przestrzegania prawa na terenie gminy Czernikowo.
Terenem działania Straży Gminnej jest obszar gminy Czernikowo;
2. Nadzór nad działalnością Straży Gminnej sprawuje:
a) w zakresie organizacyjnym i wykonawczym – Wójt;
b) fachowym- Wojewoda Kujawsko-Pomorski przy pomocy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy;
3. Zadania Straży Gminnej, uprawnienia i obowiązki strażnika określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. z 2013r., poz.1383 z późn. zm.)
4. Regulamin Straży Gminnej w Gminie Czernikowo stanowi odrębny akt prawny.

  § 33. Schemat organizacji wewnętrznej Urzędu przedstawia załącznik.

  • -

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

tel. +48 54 287 50 01

e-mail: info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 17.00
Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 13.00

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 11497 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.