Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: poniedziałek, 17.06.2024
Imieniny: Alberta, Laury, Marcjana

Wyszukiwarka

Nawigacja:

Treść strony

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY CZERNIKOWO

ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

  § 1. Regulamin określa organizację wewnętrzną Urzędu Gminy Czernikowo, zadania oraz zasady ich realizacji.

  § 2. Ilekroć w dalszej części regulaminu jest mowa o ;
    1) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Czernikowo,
    1) radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Czernikowo;
    2) regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Czernikowo;
    3) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Czernikowo;
    4) Sekretarzu - należy przez to rozumieć Sekretarza Gminy Czernikowo;
    5) Skarbniku - należy przez to rozumieć Skarbnika Gminy Czernikowo;
    6) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Czernikowo;
    7) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ze zmianami;
    8) komórka organizacyjna - należy przez to rozumieć referat lub samodzielne stanowisko.

  § 3. Urząd jest zakładem pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy.

  § 4. Siedzibą Urzędu jest Czernikowo.

  § 5. Urząd realizuje zadania:
1) własne wynikające z ustawy;
2) zlecone i powierzone z zakresu działania organów administracji rządowej;
3) wynikające z porozumień zawartych miedzy gminą a jednostkami samorządu terytorialnego;
4) pozostałe, w tym określone statutem, uchwałami rady i zarządzeniami Wójta.

  § 6. 1. Przy załatwianiu spraw stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej.
  2. Przebieg czynności biurowych i kancelaryjnych regulowany jest ponadto rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 Nr 14, poz. 67), niniejszym regulaminem oraz zarządzeniami Wójta.

  § 7. Funkcjonowanie Urzędu opiera się na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, hierarchicznego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie zadań.

  § 8. 1. Pracą Urzędu kieruje Wójt.

  2. Wójt wykonuje swoje obowiązki przy pomocy Sekretarza, Skarbnika oraz poszczególnych komórek organizacyjnych.

  § 9. 1. W Urzędzie zatrudnia się pracowników na podstawie:
1) wyboru;
2) powołania;
3) umowy o pracę
  2. Określone przez Wójta zadania mogą być również wykonywane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

ROZDZIAŁ 2

ZASADY SPRAWOWANIA FUNKCJI KIEROWNICZYCH

  § 10. 1. Wójt jako organ wykonawczy Gminy kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

  2. Wójt jest zwierzchnikiem służbowym dla pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

  § 11. W czasie nieobecności Wójta obowiązki kierownika urzędu pełni Sekretarz.
  § 12. Do kompetencji Sekretarza należy w szczególności:
1) wykonywanie w imieniu Wójta funkcji kierownika administracyjnego urzędu, w tym:

a) opracowywanie projektów regulaminu organizacyjnego Urzędu oraz innych regulaminów wynikających z przepisów prawa;
b) opracowywanie zakresów czynności dla komórek urzędu;
c) zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu oraz sprawnej organizacji pracy poprzez realizację założeń kontroli zarządczej;
d) prowadzenie spraw związanych z oceną pracowników oraz ich doskonaleniem zawodowym;
e) czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań w urzędzie;
f) nadzór nad stosowaniem instrukcji kancelaryjnej w urzędzie;
g) gospodarka środkami finansowymi przewidzianymi w budżecie gminy na utrzymanie urzędu;
h) uczestnictwo w sesjach rady gminy oraz na posiedzeniach komisji w razie potrzeb;
i) realizowanie zadań z ustawy o ochronie danych osobowych.

2) nadzór nad realizacją uchwał rady gminy;
3) załatwianie spraw w ramach udzielonych przez Wójta upoważnień;
4) kontrola przestrzegania przez pracowników porządku i dyscypliny pracy;
5) nadzór nad organizacją staży absolwenckich i praktyk zawodowych;
6) nadzór nad załatwianiem skarg, wniosków i petycji wnoszonych do Wójta i do Rady Gminy;
7) pełnienie funkcji koordynatora kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy oraz w Gminie;
8) pełnienie funkcji kierownika referatu organizacyjnego Urzędu.

  § 13. 1. Skarbnik jest głównym księgowym gminy oraz kierownikiem referatu fmansowo- podatkowego.

  2. Do kompetencji Skarbnika należy w szczególności:

1) opracowanie projektu budżetu zgodnie z zasadami ustawy o finansach publicznych oraz procedurą ustaloną przez radę;
2) opracowywanie zbiorczych sprawozdań budżetowych wraz z analizą opisową , oraz jednostkowych sprawozdań finansowych,
3) opracowywanie projektu harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie;
4) prowadzenie rachunkowości budżetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, a zwłaszcza:

a) nadzór nad czynnościami sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów,
b) bieżące prowadzenie księgowości oraz sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów wykonawczych zadań i sprawozdawczości budżetowej i finansowej,
c) nadzorowanie prac z zakresu rachunkowości, wykonywanych przez komórki organizacyjne urzędu,

5) organizowanie prowadzenia gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zadaniami, a zwłaszcza w zakresie :

a) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,
b) zapewnienia pod względem finansowym prawidłowości zawieranych umów ( kontrasygnata skarbnika na umowie),
c) zapewnienie terminowego ściągania należności oraz spłaty zobowiązań,

6) sporządzanie analiz i informacji dotyczących wykorzystania środków budżetowych i innych;
7) kontrola wykonania budżetu;
8) nadzór nad wymiarem oraz poborem podatków lokalnych i opłat;
9) opracowanie wewnętrznych zarządzeń w sprawach prowadzenia rachunkowości oraz kontrola ich realizacji;
10) wykonywanie innych zadań przewidzianych w odrębnych przepisach;

ROZDZIAŁ 3

ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA URZĘDU

   § 14. 1. W urzędzie funkcjonują następujące komórki organizacyjne:

- referaty;
- zespoły;
- samodzielne stanowiska pracy.

   2. Utworzenie referatu, zespołu lub samodzielnego stanowiska zarządza Wójt. W celu realizacji określonych zadań w urzędzie Wójt może powołać komisje zadaniowe.
   3. Referat jest komórką organizacyjną zatrudniającą co najmniej 3 pracowników zajmujących się tymi samymi lub podobnymi kategoriami spraw.
   4. Referatem kieruje kierownik.
   5. W przypadkach uzasadnionych wielkością realizowanych przez referat zadań Wójt może utworzyć stanowisko zastępcy kierownika.
   6. W referatach , gdzie brak etatowego zastępcy, w czasie nieobecności kierownika, zastępstwo pełni wyznaczony przez niego pracownik.
   7. Zespół jest komórką organizacyjną zatrudniającą co najmniej 2 pracowników zajmujących się tymi samymi lub podobnymi kategoriami spraw.
   8. Samodzielne stanowisko jest najmniejszą komórką organizacyjną, którą tworzy się w sytuacji konieczności organizacyjnego wyodrębnienia struktury realizującej jedną lub podobną kategorię spraw.

   §15. 1. W urzędzie wyodrębnia się następujące komórki organizacyjne:

   1. Referat Finansowo - Podatkowy ze stanowiskami do spraw:
 1) Zastępca Skarbnika, ds. Księgowości Budżetowej,
 2) Wymiaru Podatków i Opłat,
 3) Księgowości Budżetowej i Gospodarki Odpadami Komunalnymi,
 4) Księgowości Podatkowej,
 5) Płac i Ubezpieczeń Społecznych i Księgowości Budżetowej,
 6) Rozliczeń Podatku VAT w gminie,
 7) Księgowości Budżetowej.

   2. Referat Organizacyjny ze stanowiskami do spraw:
 1) Obsługi Sekretariatu i Platformy ePUAP,
 2) Informatyki i obsługi medialnej 2 etaty,
 3) Gospodarczych i Przeciwpożarowych,
 4) Obsługi Rady Gminy,
 5) Obsługi Kancelarii i Platformy ePUAP,
 6) Sprzątaczka 2 etaty,
 7) Kierowcy 4 etaty,
 8) Robotnik gospodarczy 2 etaty.

   3. Referat Inwestycyjno - Promocyjny ze stanowiskami do spraw:
 1) Inwestycji Gminnych i Zamówień Publicznych,
 2) Promocji Kultury, Sportu i Turystyki,
 3) Promocji, Rozwoju i Funduszy Europejskich,
 4) Inwestycji Gminnych, Zamówień publicznych, Promocji i Funduszy Europejskich.

   4. Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami ze stanowiskami do spraw:
 1) Ochrony Środowiska,
 2) Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Gruntami 2 etaty,
 3) Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej.

   5. Samodzielne stanowiska do spraw:
 1) Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,
 2) Z-a Kierownika USC, stanowisko ds. Zatrudnienia, Ochrony Danych Osobowych i Ewidencji Ludności,
 3) Organizacyjnych, Ewidencji Gospodarczej i Egzekucji Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi,
 4) Handlu i Obsługi Gospodarki Odpadami Komunalnymi,
 5) Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych,
 6) Zespół Audytu Wewnętrznego,
 7) Inspektor Ochrony Danych.

6. Komórki organizacyjne wymienione w ust. 1. otrzymują następujące oznaczenia:

 1. Referat Finansowo - Podatkowy - FIP,
 2. Referat Organizacyjny - Or,
 3. Referat Inwestycyjno - Promocyjny - IWP,
 4. Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami - OS.
 5. Samodzielne stanowiska do spraw:
 1) Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - USC,
 2) Z-a Kierownika USC, stanowisko ds. Zatrudnienia, Ochrony Danych Osobowych i Ewidencji Ludności - ZOD,
 3) Ewidencji Gospodarczej i Egzekucji Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi - OEG,
 4) Handlu i Obsługi Gospodarki Odpadami Komunalnymi - HGO,
 5) Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych - OCZ;
 6) Zespół Audytu Wewnętrznego - AU,
 7) Inspektor Ochrony Danych - IODO.

ROZDZIAŁ 4

ZADANIA WSPÓLNE KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU

   § 16 1. Do zadań wspólnych zalicza się takie same zadania wykonywane przez każdą komórkę organizacyjną zgodnie z zakresem jej właściwości rzeczowej lub wymagające uzgodnienia bądź opinii zadania, które mogą być wykonywane łącznie przez dwie lub więcej komórek albo zadania, które wykonuje wiodąca w danej sprawie komórka organizacyjna w oparciu o dane własne i przekazane przez zainteresowane komórki organizacyjne - w szczególności do zadań tych należy:
1) przygotowanie projektów aktów prawnych Rady Gminy i Wójta, a także innych materiałów, wymagających przedłożenia tym organom;
2) sporządzanie wymaganych sprawozdań, w tym statystycznych oraz ocen analiz i informacji i informacji z zakresu realizowanych zadań;
3) opracowywanie planów rzeczowo-finansowych do projektu budżetu w części dotyczącej zadań danej komórki organizacyjnej oraz sprawozdań z wykonania budżetu w tym zakresie;
4) prawidłowa i terminowa realizacja zadań ujętych w budżecie;
5) zapewnienie obsługi merytorycznej właściwych komisji rady gminy;
6) przygotowywanie odpowiedzi na wnioski i zapytania mieszkańców i innych klientów urzędu oraz wnioski i interpelacje radnych;
7) przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie spraw oraz skarg zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i upoważnieniami;
8) dochodzenie roszczeń związanych z działalnością danej komórki;
9) prowadzenie, zgodnie z właściwością postępowań administracyjnych w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej;
10) realizacja zadań z zakresu gospodarowania mieniem w tym;

a) zabezpieczenie mienia przed kradzieżą, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
a) dbałość o utrzymanie powierzonych składników mienia w należytym stanie technicznym, sanitarnym i estetycznym;
b) prowadzenie postępowań związanych z likwidacją ( sprzedażą ) składników mienia ruchomego i przygotowanie stosownych dokumentów do zatwierdzenia,
c) przygotowanie odpowiedniej dokumentacji wraz z projektem umowy w razie dyspozycji o przeznaczeniu mienia do oddania w użyczenie,
d) protokolarne przekazywanie składników mienia zgodnie z dyspozycją Wójta oraz w miarę potrzeby wystawianie odpowiednich dokumentów księgowych o przekazaniu, wykonywanie zarządzeń i decyzji oraz składanie wymaganych sprawozdań w tym zakresie;

11) zapewnienie sprawnej obsługi klientów urzędu;
12) współdziałanie i współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu przy załatwianiu spraw wymagających uzgodnień, udostępniania danych itp.;
13) stosowanie przyjętej w urzędzie Polityki Ochrony Danych Osobowych;
14) realizacja spraw z zakresu obrony cywilnej, zwalczania klęsk żywiołowych i nadzwyczajnych zagrożeń środowiska;
15) przygotowywanie materiałów niezbędnych do udzielenia informacji publicznej przez organy gminy;
16) udział w komisjach przetargowych i wykonywaniu czynności w innych trybach udzielania zamówień publicznych w zakresie ustalonym przez Wójta;
17) przygotowywanie wystąpień Wójta do właściwych organów administracji publicznej i instytucji, zawierających żądanie podjęcia określonego działania;
18) udział w opracowywaniu wniosków o pozyskanie środków finansowych z celowych funduszy krajowych i zagranicznych, fundacji i innych organizacji, których statutowym zadaniem jest udzielanie pomocy jednostkom samorządu terytorialnego;
19) przygotowywanie danych niezbędnych do opracowania studium kierunków rozwoju i uwarunkowań przestrzennego zagospodarowania gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
20) podejmowanie czynności związanych z egzekucją administracyjną należności niepieniężnych;
21) wydawanie zaświadczeń;
22) przygotowywanie do archiwizacji wytworzonych w komórce dokumentów.
   2. Komórki organizacyjne są odpowiedzialne za prawidłowe i sprawne wykonywanie zadań i kompetencji Wójta, wynikających z przepisów obowiązującego prawa i niniejszego regulaminu. Stosownie do struktury organizacyjnej komórki wykonują swoje zadania bezpośrednio lub przy pomocy podległych pracowników. Szczegółowo kwestie te regulują zakresy czynności.

   § 17. 1. Każda komórka organizacyjna urzędu prowadzi daną sprawę, aż do ostatecznego jej załatwienia, zgodnie z właściwością rzeczową. Następnie przygotowuje akta sprawy do archiwizacji, względnie - w zakresie niezbędnym - przekazuje sprawę innej komórce organizacyjnej urzędu do dalszego postępowania ( np. ścigania należności).
   2. Jeżeli wskutek czynności, podjętych na wniosek zainteresowanego lub z urzędu, zakończona już sprawa podlega ponownemu rozpatrzeniu w części lub całości - jest ona rozpatrywana i załatwiana przez tą komórkę organizacyjną urzędu, która jest rzeczowo właściwa dla części lub całości prowadzonego postępowania.

   § 18. 1. Każda komórka organizacyjna urzędu z zastrzeżeniem zadań ustalonych dla komisji przetargowych, jeżeli takie powołano, prowadzi we własnym zakresie postępowanie o udzielenie zamówień publicznych realizowanych przez tę komórkę, zgodnie z jej zakresem czynności i zadań oraz regulaminem udzielania zamówień publicznych obowiązujących w Urzędzie Gminy.

ROZDZIAŁ 5

ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU

   § 19 . Referat Finansowo-Podatkowy.
1) zapewnienie obsługi finansowo-księgowej Urzędu;
2) kompletowanie dokumentów księgowych;
3) księgowanie dochodów;
4) informowanie Wójta o stopniu wykorzystania zaplanowanych wydatków budżetowych;
5) prowadzenie urządzeń księgowych dla dochodów i wydatków budżetowych;
6) prowadzenie ksiąg rachunkowych;
7) prowadzenie analityki i syntetyki jednostki budżetowej;
8) przygotowanie sprawozdań z wykorzystania środków zewnętrznych;
9) przygotowywanie danych i dokumentów księgowych niezbędnych do aplikowania o środki zewnętrzne.
10) prowadzenie spraw dotyczących rozliczania i kontroli rachunkowej środków pieniężnych pobieranych od sołtysów;
11) prowadzenie urządzeń księgowo-ewidencyjnych dla zobowiązań pieniężnych;
12) Wystawianie upomnień dla zalegających w zobowiązaniach na rzecz Gminy;
13) podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego;
14) prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych;
15) wydawanie zaświadczeń dot. Zobowiązań podatkowych;
16) prowadzenie spraw w zakresie podatku od środków transportu.
17) przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonywania obowiązków z zakresu sprawozdawczości;;
18) prowadzenie urządzeń księgowych dla dochodów i wydatków budżetowych;
19) nadzorowanie przebiegu realizacji planów inwestycyjnych, opracowanie analiz i ocen przebiegu realizacji inwestycji;
20) ustalanie podstaw wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne;
21) sporządzanie i przekazywanie do ZUS raportów miesięcznych, deklaracji rozliczeniowych i dokumentów niezbędnych do prowadzenia kont płatnika składek, kont ubezpieczeniowych oraz dokonywanie korekt;
22) wysyłanie i wypełnianie dokumentów do ZUS za pomocą Internetu z wykorzystaniem
23) prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu, a w szczególności: prowadzenie ewidencji finansowej wynagrodzeń, sporządzanie list płac i rozliczeń ZUS oraz deklaracji i innej dokumentacji na potrzeby podatku dochodowego od osób fizycznych;
24) prowadzenie dokumentacji niezbędnej do naliczania zasiłków;
25) prowadzenie dokumentacji dot. Ubezpieczenia pracowników Urzędu;
26) sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej oraz jednostkowych sprawozdań dla Urzędu Gminy i Organu;
27) prowadzenie rachunkowości podatkowej a także sporządzanie sprawozdań z podatków i opłat;
28) wydawanie zaświadczeń i informacji do ZUS i KRUS o płaconych przez rolników składkach ubezpieczeniowych;
29) prowadzenie postępowań w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
30) prowadzenie ksiąg rachunkowych dla gospodarki odpadami komunalnymi
31) obsługa bankowa (przelewy) Urzędu Gminy;
32) prowadzenie ewidencji mienia, wykonywanie innych czynności zgodnie z zasadami rachunkowości;
33) prowadzenie spraw związanych z udzieleniem przedsiębiorcom, rolnikom pomocy publicznej oraz sporządzanie sprawozdawczości zbiorczej w tym zakresie;
34) wymiar i pobór podatków : podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków; transportowych;
35) współdziałanie z Regionalną Izbą Obrachunkową;
36) egzekucja należności cywilnoprawnych;
37) opiniowanie wniosków o ulgi w sprawie podatków i opłat;
38) wprowadzanie zmian dotyczących ewidencji gruntów i budynków do celów wymiaru zobowiązań podatkowych;
39) prowadzenie rejestrów przypisów i odpisów podatkowych oraz rejestrów w zakresie ulg ustawowych;
40) prowadzenie ewidencji podań w sprawie umorzenia oraz rozłożenia na raty podatków i opłat;
41) przygotowanie projektów uchwał w sprawach podatkowych;
42) współpraca z samorządowymi jednostkami budżetowymi w zakresie rozliczeń podatku VAT „centralizacja rozliczeń VAT w gminie”;
43) prowadzenie odrębnej ewidencji finansowo-księgowej związanej z podatkiem VAT
44) prowadzenie ewidencji rozliczeń VAT (rejestry sprzedaży i zakupu);
45) odliczenie podatku naliczonego związanego z czynnościami opodatkowanymi;
46) stosowanie zwolnień przewidziane w przepisach;
47) odpowiednio dokumentowanie dokonanych sprzedaży (wystawianie faktur VAT);
48) terminowe sporządzanie, składanie deklaracji i rozliczeń należnego podatku;
49) prawidłowe rozliczanie podatku od towarów i usług
50) wykonywanie czynności sprawdzających poprawność dokumentowania i rozliczania podatku VAT przez jednostki organizacyjne;
51) przygotowywanie i wysyłanie deklaracji VAT Gminy do Urzędu Skarbowego oraz przygotowywanie i wysyłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego;
52) prace administracyjne w zakresie Referatu Finansowo -Podatkowego;
53) obsługa jednolitego pliku kontrolnego Gminy z Urzędem Skarbowym.

   § 20. Referat Organizacyjny.
1) obsługa sekretariatu Wójta i Sekretarza;
2) obsługa kancelaryjna Urzędu Gminy w zakresie wysyłania korespondencji;
3) obsługa organizacyjno-techniczna przyjęć interesantów przez Wójta i Sekretarza;
4) nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych;
5) obsługa poczty elektronicznej;
6) udzielanie informacji i w razie potrzeby kierowanie interesantów do właściwych stanowisk pracy;
7) sporządzanie zamówień na materiały biurowe;
8) współdziałanie z innymi stanowiskami Urzędu Gminy w celu zapewnienia jak najlepszej obsługi interesantów.
9) obsługa organizacyjna Wójta ,Sekretarza;
10) obsługa biurowo-techniczna Rady Gminy i Komisji Rady w tym:

a) gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych dla prac Rady,
b) przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady ,
c) sporządzanie protokołów z sesji Rady i posiedzeń komisji,
d) prowadzenie rejestru :

- uchwał Rady,
- wniosków i opinii Komisji,
- interpelacji i wniosków radnych oraz nadzór nad terminowym ich wykonaniem,

e) przekazywanie do realizacji odpisów uchwał Rady, wniosków komisji i interpelacji radnych zainteresowanym oraz komórkom organizacyjnym urzędu a także sołtysom jeżeli wynika z nich obowiązek ogłaszania,
f) przekazywanie organom nadzoru uchwał rady,
g) udzielanie pomocy radnym ,

11) prowadzenie zbiorów uchwał oraz protokołów z sesji Rady Gminy;
12) prowadzenie kancelarii Rady Gminy;
13) prowadzenie ewidencji zarządzeń Wójta Gminy;
14) prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków oraz prowadzenie spraw z zakresu petycji składanych do organów Gminy;
15) prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw Wójta.
16) prowadzenie spraw związanych z jednostkami pomocniczymi;
26) działalność promocyjno - informacyjna na rzecz rozwoju gminy, w tym: pełnienie roli administratora strony internetowej gminy i Biuletynu Informacji Publicznej;
27) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu informatycznego Urzędu Gminy oraz zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych zawartych w tym systemie;
28) zapewnienie właściwej konfiguracji sprzętu komputerowego i jego bieżących napraw;
29) prowadzenie inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania oraz nadzór nad legalnością oprogramowania, będącego na wyposażeniu Urzędu Gminy;
30) wdrażanie nowych systemów informatycznych i oprogramowania;
31) administrowanie siecią komputerową Urzędu Gminy;
32) koordynowanie oraz administrowanie projektami i programami dotyczącymi informatyzacji Urzędu, w tym e-administracji.
33) wykorzystywanie Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP oraz dokumentów elektronicznych w komunikacji z obywatelem drogą elektroniczną:
-tworzenie i obsługa dokumentów elektronicznych;
-przesyłanie dokumentów elektronicznych.
34) Obsługa Punktu Potwierdzającego Profil Zaufany ePUAP;
35) Obsługa autokarów i busów należących do Gminy w zakresie dowozu uczniów oraz innych wyjazdów;
36) administrowanie budynkiem Urzędu Gminy;
37) prowadzenie gospodarki środkami rzeczowymi oraz zabezpieczenie mienia urzędu;
38) planowanie i realizowanie wydatków związanych z zaopatrzeniem urzędu w materiały i urządzenia biurowe, pieczęci, tablice, środki czystości itp.;
39) prowadzenie spraw z zakresu zabezpieczenia p .poż. w urzędzie;
40) ewidencjonowanie majątku będącego na wyposażeniu Urzędu Gminy;
41) zlecanie wykonywania badań i pomiarów szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy w urzędzie, oraz przechowywanie wyników tych badan;
42) prowadzenie spraw socjalnych oraz spraw związanych z obsługą funduszu socjalnego pracowników Urzędu Gminy;
43) nadzorowanie pracowników pomocniczych i obsługi;
44) planowanie i kontrola rozliczania kosztów wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej OSP oraz umundurowania i ubezpieczenia członków OSP;
45) przygotowywanie decyzji w sprawach wypłaty członkom OSP ekwiwalentu pieniężnego z tytułu uczestnictwa w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez PSP;
46) koordynacja spraw dot. bezpieczeństwa publicznego ( współpraca z policją);
47) wykonywanie zadań związanych z wszelkiego rodzaju wyborami;
48) obsługa organizacyjno - techniczna przy przeprowadzaniu referendum gminnego;
49) przygotowywanie wyborów rad sołeckich i sołtysów oraz związanej z tym dokumentacji;
50) prowadzenie rejestrów wniosków zgłoszonych na zebraniach wiejskich i naradach sołtysów oraz przekazywanie ich do załatwienia właściwym komórkom organizacyjnym lub jednostkom podległym;
51) prowadzenie archiwum zakładowego oraz realizacja zadań koordynatora czynności kancelaryjnych w komórkach organizacyjnych i stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt;
52) prowadzenie książek obiektów budowlanych;
53) prowadzenie postępowań w sprawach o przyznanie zasiłku szkolnego i stypendium szkolnego;
54) Utrzymanie czystości w budynku Urzędu Gminy oraz wokół niego;
55) Dbanie o powierzone mienie świetlicy wiejskiej, utrzymywanie obiektu w czystości, zamawianie opału i dopilnowanie ogrzewania budynku zimą, wykonywanie prac porządkowych w budynku i wokół, współpraca z sołtysem, OSP i innymi organizacjami w zakresie organizowania imprez środowiskowych, organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży oraz prowadzenie harmonogramu wynajmu pomieszczeń na imprezy prywatne.

   § 21. Referat Inwestycyjno - Promocyjny.
1) udział w programowaniu zamierzeń inwestycyjnych gminy;
2) przygotowywanie dokumentacji technicznych, załatwianie spraw terenowo-prawnych i formalno-prawnych dotyczących inwestycji;
3) prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych z uwzględnieniem §18 ust. 1 regulaminu, w tym:

a) przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia oraz szacowanie jego wartości;
b) przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektów umów;
c) przygotowywanie ogłoszeń o przetargach oraz ich publikacja;

4) organizowanie wykonawstwa i nadzoru inwestorskiego inwestycji;
5) prowadzenie zbioru dokumentacji powykonawczych oraz technicznych robót w zakresie niepodlegającym przekazaniu użytkownikom;
6) prowadzenie działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych;
7) działalność promocyjna na rzecz gminy;
8) działalność informacyjna w zakresie realizowanych inwestycji i rozwoju gminy;
9) przygotowywanie treści i redagowanie kwartalnika samorządowego oraz broszur, ulotek, folderów, informatorów i innych materiałów o charakterze informacyjno-promocyjnym;
10) prowadzenie dokumentacji zdjęciowej w zakresie promocji gminy;
11) podejmowanie działań wspierających proces integracji europejskiej;
12) realizacja i koordynacja gminnych przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym:

a) przygotowywanie wniosków aplikacyjnych wraz z załącznikami,
b) wdrażanie projektów,
b) rozliczanie prowadzonych inwestycji,
c) kontrola trwałości projektów;

13) prowadzenie wszelkich spraw mających wpływ na pozyskiwanie środków zewnętrznych;
14) współpraca z organizacjami pozarządowymi;
15) inicjowanie działań jednostek organizacyjnych i organizacji społecznych w zakresie upowszechniania kultury , turystyki i sportu, opiniowanie wniosków o udzielenie dotacji oraz kontrola prawidłowości rozliczeń w tym zakresie;
16) prowadzenie rejestru placówek kultury, jednostek sportu i turystyki;
17) prowadzenie ewidencji obiektów, które nie są obiektami hotelarskimi;
18) współpraca ze społecznym i amatorskim ruchem kulturalnym , turystycznym i sportowym;
19) ewidencjonowanie zgłoszeń organizowanych w gminie imprez artystycznych i sportowych;
20) w uzasadnionych przypadkach wnioskowanie o wydanie zakazu odbycia imprezy artystycznej lub sportowej na terenie gminy;
21) promowanie osiągnięć w zakresie kultury, sportu i turystyki oraz aktywnych form wypoczynku;
22) prowadzenie postępowań w zakresie ochrony dóbr kultury;
23) podejmowanie działań związanych z realizacją zadań własnych gminy w zakresie kultury, sportu i turystyki na terenie gminy, prowadzenie postępowań w sprawach zezwoleń na przeprowadzenie imprez rozrywkowych.

   § 22. Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami :
1) opracowywanie opinii Wójta w sprawach o nałożenie obowiązku zdjęcia oraz wykorzystania na cele poprawy wartości użytkowej gruntów, próchnicznej warstwy gleby z gruntów rolnych i torfowisk;
2) prowadzenie postępowań o nakazanie właścicielom gruntów wykonania w określonym terminie zabiegów, w razie wystąpienia (z winy właściciela) innych form degradacji gruntów spowodowanej nieprzestrzeganiem przepisów o ochronie roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami;
3) przygotowywanie zleceń wykonania zastępczego w razie niewykonania decyzji, o którym mowa w pkt. 2;
4) przygotowywanie projektów opinii do decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów;
5) kontrola stosowania przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
6) opracowywanie opinii Wójta w sprawach o przyznanie dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na pokrycie kosztów zalesienia gruntów określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;
7) przygotowywanie uzgodnień w zakresie określenia rocznych limitów zalesienia;
8) przygotowywanie propozycji rady w sprawie zmiany charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny;
9) współpraca w sprawach scalania i wymiany gruntów;
10) podejmowanie czynności w razie występowania bezpośrednich zagrożeń fitosanitarnych;
11) zgłaszanie do Inspekcji Ochrony Roślin przyjętych zawiadomień o wystąpieniu lub podejrzeniu wystąpienia organizmu szkodliwego roślin uprawnych;
12) opracowanie opinii rady w sprawach zakazu uprawiania niektórych roślin uprawnych lub ich odmian albo stosowania materiału siewnego nieodpowiedniej zdrowotności lub zakazu umieszczania uli z pszczołami na gruntach rolnych położonych w pobliżu chronionych upraw;
13) prowadzenie postępowań w sprawie odebrania właścicielowi zwierzęcia rażąco zaniedbanego lub okrutnie traktowanego oraz rozporządzania takim zwierzęciem;
14) prowadzenie postępowań w sprawach zezwoleń na prowadzenie hodowli lub trzymania psów rasy uznanej za agresywną;
15) przygotowywanie materiałów do postępowania mediacyjnego w sprawach szkód łowieckich;
16) prowadzenie postępowań w sprawie zezwoleń na uprawę maku lub konopi włóknistej;
17) potwierdzanie zgłaszanych przez rolników klęsk żywiołowych i wnioskowanie do wojewody o powołanie komisji do spraw szacowania strat;
18) prowadzenie postępowań w sprawach nabywania nieruchomości przez gminę;
19) wykonywanie czynności związanych z gospodarowaniem gminnym zasobem nieruchomości, w tym :

a) prowadzenie ewidencji nieruchomości zasobu ;
b) przygotowywanie dokumentów, opracowań, w tym uzyskiwanie wymaganych prognoz, ocen, uzgodnień, opinii i zawiadomień oraz uwzględnianie ustaleń w zakresie zagospodarowania, sporządzenie projektów planów wykorzystania zasobu;
c ) sporządzanie projektów wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę;
d) prowadzenie postępowań w zakresie zlecania wyceny nieruchomości;

20) prowadzenie postępowań w zakresie sprzedaży i oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste, w tym:

a) prowadzenie przetargów;
b) przedstawienie propozycji odnośnie okresu użytkowania wieczystego, sposobu korzystania z nieruchomości oraz terminu jej zagospodarowania;
c) prowadzenia kontroli spełniania warunków umownych przez użytkowników wieczystych i przedkładanie Wójtowi wniosków w tym zakresie;
e) przygotowanie czynności formalno-prawnych niezbędnych do zawarcia aktu notarialnego w sprawie sprzedaży lokali stanowiących odrębną własność wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości,

21) prowadzenie postępowań w sprawach przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osób fizycznych w prawo własności;
22) prowadzenie postępowań w sprawach ustanowienia trwałego zarządu na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych;
23) prowadzenie postępowań w sprawach ustalania zmiany i aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu;
24) wykonywanie czynności związanych z oddawaniem nieruchomości gminy w dzierżawę, najem, z wyłączeniem najmu lokali mieszkalnych i użytkowych;
25) prowadzenie postępowań w sprawach podziału nieruchomości, scalania i podziału nieruchomości oraz rozgraniczania nieruchomości;
26) prowadzenie postępowań w sprawach odszkodowania za drogi wydzielone z nieruchomości w wyniku podziału dokonanego na wniosek właściciela;
27) prowadzenie postępowań w sprawach ustalania opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału;
28) wykonywanie czynności w postępowaniu wieczysto-księgowym wszczętym w związku z realizacją zadań na stanowisku;
29) prowadzenie postępowań w sprawach realizacji przez gminę prawa pierwokupu nieruchomości;
30) prowadzenie postępowań w sprawach ustanowienia użytkowania wieczystego, w trybie szczególnym na rzecz posiadaczy nieruchomości, spełniających warunki ustawowe;
31) przygotowywanie dokumentów, opracowań, w tym uzyskiwanie wymaganych prognoz, ocen, uzgodnień, opinii i zawiadomień oraz uwzględnianie ustaleń w zakresie zagospodarowania przestrzennego;
32) przygotowywanie aktów prawnych w zakresie polityki przestrzennej gminy i zagospodarowania przestrzennego;
33) prowadzenie postępowań związanych z uchwaleniem i ogłoszeniem planu zagospodarowania przestrzennego oraz czynności związanych z przekazaniem kopii planów właściwym organom;
34) prowadzenie aktualizowanego rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
35) przygotowanie materiałów planistycznych niezbędnych dla dokonania oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz analizy wniosków w sprawach sporządzania lub zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
36) prowadzenie postępowań w sprawach majątkowych wynikających z uchwalenia lub zmiany planu miejscowego, w zakresie:

a) odszkodowań, wykupów i zmian - w wypadkach, gdy korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone,
b) określenie wysokości opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości,

37) opracowanie spraw z zakresu wprowadzania do planu zadań rządowych i zadań samorządu województwa;
38) prowadzenie postępowań w sprawach ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego;
39) prowadzenie postępowań w sprawach ustalenia warunków zabudowy;
40) prowadzenie postępowań w sprawach zmian zagospodarowania terenu bez uzyskania decyzji o warunkach zabudowy;
41) prowadzenie postępowań w sprawach tymczasowego zagospodarowania terenu;
42) prowadzenie rejestrów wydanych decyzji;
43) prowadzenie zbiorów odpisów decyzji wydanych przez inne organy administracji publicznej w sprawach dotyczących zagospodarowania terenu;
44) stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy;
45) wydawanie wypisów i wyrysów z planu miejscowego;
46) przygotowywanie procedur nadawanie nazw ulicom i placom oraz numerów nieruchomości;
47) przygotowywanie wniosków o wyraźnie zgody na dokonanie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;
48) prowadzenie gospodarki czynszowej;
49) prowadzenie postępowań w przypadkach zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne, w szczególności:

a) prowadzenie kontroli spełniania wymogów ochrony środowiska,
b) nakładanie obowiązku prowadzenia pomiarów wielkości emisji w warunkach przekroczenia standardów emisyjnych oraz ich analiza i kontrola,
c) ustalanie wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących eksploatacji instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia,
d) przyjmowanie, ewidencjonowanie i analiza zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, a mogących negatywnie oddziaływać na środowisko,
f) wnioskowanie w sprawach potrzeby ustanowienia ograniczeń co do czasu
funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń w sytuacjach, gdy emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko;

50) prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów prawnych i sposobu wykonywania wydanych aktów administracyjnych dot. ochrony środowiska, będących w zakresie właściwości wójta;
51) współpraca z innymi organami ochrony środowiska;
52) prowadzenie postępowań w sprawie zapewnienia dostępu do wód objętych powszechnym korzystaniem i należnych odszkodowań z tym związanych;
53) prowadzenie postępowań o zatwierdzenie ugód w sprawie zmiany stosunków wodnych na gruntach;
54) prowadzenie postępowań w sprawach o przywrócenie stosunków wodnych na gruntach do stanu poprzedniego lub wykonania odpowiednich urządzeń zapobiegających szkodom;
55) prowadzenie postępowań w sprawie wyznaczania miejsc wydobywania kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów w granicach powszechnego korzystania z wód;
56) prowadzenie postępowań oraz kontrola przestrzegania przepisów w zakresie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
57) współrealizacja zadań dotyczących gospodarki ściekowej Gminy, z uwzględnieniem: prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, egzekwowanie od właścicieli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe obowiązku zawarcia umowy na wywóz nieczystości ciekłych i wykonywanie czynności związanych z organizacją tzw. zastępstwa wywozu nieczystości;
58) sporządzanie publicznie dostępnych wykazów danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz realizacja wniosków w tym zakresie;
59) prowadzenie spraw związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest;
60) prowadzenie zbioru kopii decyzji wydanych przez inne organy w sprawach ochrony środowiska;
61) prowadzenie postępowań w sprawach orzekania o obowiązku przyłączenia nieruchomości do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych;
62) ustalanie wpływu realizacji inwestycji na środowisko w tym przygotowywanie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji oraz opiniowanie przedsięwzięć w zakresie wpływu inwestycji na środowisko;
63) prowadzenie postępowań w sprawach opiniowania koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych i w sprawach opłat z tego tytułu;
64) prowadzenie postępowań w sprawach zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów oraz ustalenie związanych z tym opłat; nakładanie kar pieniężnych za zniszczenie, usuwanie, niewłaściwą pielęgnację terenów zielonych, drzew i krzewów.

   § 23. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego:
    1 .Urząd Stanu Cywilnego udziela ślubów w dni robocze oraz w dni wolne od pracy i w godzinach uzgodnionych bezpośrednio w USC.
    2. Do zadań Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:
1) wykonywanie czynności związanych z funkcją Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego;
2) prowadzenie ksiąg stanu cywilnego, a w szczególności:
a/ wykonywanie czynności z zakresu rejestracji akt stanu cywilnego,
b/ sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń,
c/ przyjmowanie wniosków o unieważnienie, sprostowanie lub ustalenie treści aktów stanu cywilnego ,
d/ przyjmowanie przewidzianych prawem oświadczeń,
e/ wydawanie decyzji z zakresu USC,
3) wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość osób i prowadzenie postępowań z tym związanych;
4) prowadzenie dokumentacji związanej z wydawaniem, wymianą, zwrotem i utratą dokumentów tożsamości, utratą obywatelstwa polskiego, zgonu osoby posiadającej taki dokument;
5) wykonywanie czynności w razie zgonu osoby posiadającej książeczkę wojskową;
6) wykonywanie czynności związanych ze zmianą imienia i nazwiska;
7) sporządzanie testamentów w trybie przewidzianym w art. 951 KC;
8) prowadzenie spraw z zakresu kwalifikacji wojskowej.

   § 24. Zastępca Kierownika USC, stanowisko do spraw Zatrudnienia, Ochrony Danych Osobowych i Ewidencji Ludności.
1) prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników Urzędu Gminy , w tym przygotowywanie ogłoszeń o wolnych naborach;
2) prowadzenie akt osobowych pracowników urzędu gminy;
3) nadzór nad terminowym wykonywaniem badan profilaktycznych przez pracowników;
4) ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy pracowników;
5) prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem osób na roboty publiczne, prace interwencyjne i staże absolwenckie, oraz współpraca w tym zakresie w Powiatowym Urzędem Pracy;
6) prowadzenie ewidencji udzielonych upoważnień w zakresie ochrony danych osobowych i informacji niejawnych;
7) pełnienie funkcji pełnomocnika ds. informacji niejawnych;
8) prowadzenie ewidencji ludności;
9) sporządzanie spisów wyborców;
10) sporządzanie wykazów dla celów kontroli spełniania obowiązku szkolnegoi obowiązku nauki.
11) Naliczanie składek na PFRON.

   § 25. Handlu i Obsługi Gospodarki Odpadami Komunalnymi.
1) prowadzenie postępowań związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i kontrola spełniania warunków w tym zakresie;
2) prowadzenie postępowań w sprawach zezwoleń na przeprowadzenie imprez rozrywkowych;
3) koordynacja działań w zakresie ochrony zdrowia;
4) coroczne opracowywanie gminnych programów rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz przygotowywanie projektu uchwały w tym zakresie;
5) wykonywanie czynności związanych z realizacją gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym: współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych;
6) prowadzenie spraw związanych ze składanymi do organów gminy petycjami;
7) organizacja przyjmowania interesantów przez Wójta Gminy w sprawach skarg i wniosków,
8 ) realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem systemu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zobowiązanych do uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
9) prowadzenie spraw z zakresu wymiaru i poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
10) prowadzenie postępowań podatkowych w sprawach wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie;
11) prowadzenie postępowań w zakresie ulg wynikających z ustawy Ordynacja podatkowa (odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia) dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
12) przyjmowanie i prowadzenie weryfikacji deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
13) stała aktualizacja bazy danych rejestru gminnego wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi zobowiązanych do uiszczenia opłaty;
14) opracowywanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
15) przygotowanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy;
16) sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie prowadzonych spraw
17) prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej w zakresie gospodarowania odpadami wśród mieszkańców gminy;
18) współpraca z organami administracji publicznej, organami ochrony środowiska oraz innymi jednostkami w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

   § 26. Stanowisko do spraw Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych.
1) opracowywanie projektów tworzenia gminnych formacji obrony cywilnej oraz programów szkolenia;
2) ustalanie projektów zakresu działania jednostek organizacyjnych wchodzących w skład systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania;
3) przygotowywanie zarządzeń Wójta w sprawie całkowitego lub częściowego rozwinięcia systemu wykrywania i alarmowania;
4) opracowywanie organizacji i kierowania przebiegiem ewakuacji ludności oraz doradztwo co do rozwoju i zakresu pomocy udzielonej właściwym organom w utrzymaniu lub przywracaniu porządku w sferach dotkniętych klęskami;
5) opracowywanie projektów planów organizowania i prowadzenia akcji ratunkowych, likwidacji skażeń i zakażeń;
6) opracowywanie systemu kierownictwa gminnymi formacjami obrony cywilnej;
7) planowanie i organizowanie (na czas wojny) doraźnych pomieszczeń i zaopatrzenia dla poszkodowanej ludności;
8) współpraca z Towarzystwem Opieki Nad Zwierzętami i innymi zainteresowanymi i organizacjami, w tym również współdziałanie w ujawnianiu oraz ściganiu przestępstw wykroczeń przeciwko zwierzętom;
9) prowadzenie postępowań w sprawach zawiadomień o podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej u zwierzęcia;
10) realizacja zadań przewidzianych w planach gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;
11) przygotowywanie materiałów niezbędnych do wydania opinii w sprawach :

a) rocznych planów łowieckich ustalonych dla dzierżawców obwodów,
b) oddawania w dzierżawę obwodów łowieckich;

12) współpraca w planowaniu i organizacji ochrony żywności i innych dóbr niezbędnych do przetrwania;
13) przygotowywanie zarządzeń Wójta w sprawach doraźnego przywracania działania służb użyteczności publicznej oraz udzielania pomocy przez gminne formacje OC;
14) współpraca z Toruńskim Centrum Zarządzania Kryzysowego;
15) prowadzenie postępowań w sprawach ustalania okoliczności i przyczyn wypadków osób pełniących służbę w gminnych formacjach OC oraz wypłaty odszkodowań;
16) organizowanie akcji społecznych zwalczania klęsk żywiołowych;
17) prowadzenie postępowań w sprawach o wydanie decyzji Wójta nakładających obowiązek wykonania świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz przygotowania obrony państwa oraz zwalczania klęsk żywiołowych, nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i likwidacji ich skutków;
18) sporządzanie informacji o nieruchomościach i rzeczach ruchomych, mogących być przedmiotem świadczeń rzeczowych;
19) przygotowanie decyzji Wójta o przeznaczeniu nieruchomości lub rzeczy ruchomych na cele świadczeń rzeczowych;
20) kontrola stanu utrzymania nieruchomości lub rzeczy ruchomych, przeznaczonych na cele świadczeń rzeczowych;
21) realizacja zadań Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
22) prowadzenie akcji kurierskiej;
23) coroczne opracowywanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czernikowo.
24) prowadzenie Kancelarii Specjalnej;
25) bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych;
26) udostępnianie i wydawanie dokumentów niejawnych osobom do tego uprawnionym;
27) kontrolowanie przestrzegania przez pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych gminy właściwego oznaczania i rejestrowania dokumentów zawierających informacje niejawne;
28) prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami zawierającymi informacje niejawne;
29) prowadzenie rejestrów, dzienników, książek ewidencyjnych i teczek oraz innych urządzeń ewidencyjnych;
30) niszczenie dokumentów niearchiwalnych;
31) informowanie Pełnomocnika Informacji Niejawnych o stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych gminy;
32) opracowanie, utrzymywanie w stałej aktualności oraz nadzorowanie przestrzegania w praktyce Planu Ochrony Informacji Niejawnych oraz Szczegółowych Wymagań w Zakresie Ochrony Informacji Niejawnych Oznaczonych Klauzulą „Zastrzeżone", opracowanie i aktualizowanie Szczególnych Wymagań Bezpieczeństwa oraz Procedur Bezpiecznej Eksploatacji systemu teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych,
33) analizowanie i określanie stanowisk pracy, na których możliwy jest dostęp do informacji niejawnych,
34) prowadzenie postępowań sprawdzających wobec osób wyznaczonych na stanowiska związane z dostępem do informacji niejawnych,
35) prowadzenie akcji kurierskiej.

   § 27. Ewidencji Gospodarczej i Egzekucji Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi:
1) prowadzenie spraw związanych z ewidencją podmiotów gospodarczych;
prowadzenie dokumentacji związanej z kontrolą zarządczą w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych;
2) prowadzenie czynności egzekucyjnych w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
3) prowadzenie windykacji zaległych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
4) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości oraz weryfikacja danych zawartych w sprawozdaniach półrocznych podmiotów wpisanych do ww. Rejestru;
5) kontrola i nadzór nad działalnością podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości wpisanych do rejestru działalności regulowanej, pod względem przestrzegania przepisów prawa oraz spełniania stawianych wymagań;
6) sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie prowadzonych spraw, współudział w opracowaniu projektów uchwał i aktów prawa miejscowego wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ich aktualizowanie;

   § 28. Zespół Audytu Wewnętrznego:
1) Przeprowadzenie zadań audytowych o charakterze zapewniającym i doradczym zgodnie z zasadami i trybem przewidzianym w przepisach prawa, powszechnie uznawanymi standardami oraz metodologią przyjętą w audycie wewnętrznym;
2) prowadzenie akt stałych i akt bieżących;
3) sporządzanie rocznego planu audytu w oparciu o analizę ryzyka w porozumieniu z Wójtem na zasadach określonych w przepisach prawa;
4) sporządzanie sprawozdania z wykonania planu audytu na zasadach określonych w przepisach prawa;
5) przeprowadzenie czynności sprawdzających i dokonywanie w nich oceny działań podjętych w celu realizacji zaleceń sformułowanych podczas zadań audytowych.

   § 29. Inspektor Ochrony Danych
   1) informowanie Wójta oraz pracowników o obowiązkach spoczywających na nich na mocy Rozporządzenia RODO oraz innych przepisów;
   2) monitorowanie przestrzegania Rozporządzenia oraz innych przepisów Unii i państw członkowskich oraz polityk administratora;
   3) szkolenie personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania danych;
   4) przeprowadzania systematycznych audytów w Urzędzie Gminy Czernikowo oraz w jednostkach organizacyjnych;
   5) udzielania wskazówek administratorowi w przedmiocie wdrożenia odpowiednich i skutecznych środków technicznych jak również organizacyjnych mających zabezpieczyć dane osobowe oraz jak wykazać przestrzeganie prawa przez administratora lub podmiotu przetwarzającego dane w szczególności jeżeli chodzi o identyfikowanie ryzyka związanego z przetwarzaniem, o jego ocenę pod kątem źródła, charakteru, prawdopodobieństwa i wagi zagrożenia oraz o najlepsze praktyki pozwalające zminimalizować to ryzyko.”

   § 30. Schemat organizacji wewnętrznej Urzędu przedstawia załącznik.

  • Schemat organizacji wewnętrznej Urzędu

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

tel. +48 54 287 50 01

e-mail: info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 17.00
Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 13.00

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 15250 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.