Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: poniedziałek, 17.06.2024
Imieniny: Alberta, Laury, Marcjana

Wyszukiwarka

Nawigacja:

Treść strony

Deklaracja dostępności strony Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernikowie www.bibliotekaczernikowo.wordpress.com
 
Deklaracja dostępności Gminna Biblioteka Publiczna w Czernikowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernikowie
 
Data publikacji strony internetowej: 2016-01-25.
 
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-07.
 
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23.
 
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 
Skróty klawiaturowe -standardy klawiszowe.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontaktowanie można się także dzwoniąc na numer telefonu 883687746 lub mailowo biblioteka@czernikowo.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
Dostępność architektoniczna
 
Wejście do budynku głównego  Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernikowie jest zlokalizowane na ul. Toruńskiej 20 w Czernikowie, brak podjazdu dla niepełnosprawnych. Do budynku Filii w Osówce (Filia znajduje się w Szkole Podstawowej w Osówce, Osówka 44) wejście jest z przodu budynku -podjazd dla niepełnosprawnych. W obu budynkach brak wind. Do budynku Filii w Mazowszu (Mazowsze 32A) wejście do budynku z poziomu parteru – brak podjazdu. Do biblioteki istnieje możliwość wejścia z psem asystującym. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego.

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

tel. +48 54 287 50 01

e-mail: info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 17.00
Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 13.00

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 3403 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.