Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: wtorek, 11.12.2018
Imieniny: Stefana, Waldemara, Damazego

Wyszukiwarka

Nawigacja:

Treść strony

pokój nr 19, tel. 54 287 50 01 wew. 46 Hanna Koperska (skarbnik gminy)

pokój nr 16, tel. 54 287 50 01 wew. 44 Jolanta Żakiewicz, Ewa Olkiewicz

Referat finansowo-podatkowy

Do zadań referatu należy w szczególności;

 1. opracowywanie budżetu gminy oraz analiza jego wykonania;
 2. przygotowywanie wytycznych w zakresie opracowywania projektu budżetu;
 3. analiza przebiegu wykonania budżetu i zabezpieczenie równowagi budżetowej, w tym w celu racjonalnego dysponowania środkami opiniowanie wniosków o zmiany budżetowe oraz opracowywanie projektów zmian budżetowych;
 4. sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej oraz jednostkowych sprawozdań dla Urzędu Gminy i organu;
 5. prowadzenie kontroli finansowej w komórkach organizacyjnych urzędu i w gminnych jednostkach organizacyjnych w zakresie prawidłowości rozliczania środków finansowych;
 6. rozliczanie i ewidencjonowanie operacji budżetowych Urzędu Gminy i organu;
 7. prowadzenie rachunkowości budżetu gminy i Urzędu Gminy;
 8. wykonywanie dyspozycji finansowych;
 9. przekazywanie zgodnie z planem, środków pieniężnych jednostkom wykonującym budżet;
 10. wykonywanie innych czynności przewidzianych w ustawie o finansach publicznych w związku z realizacją budżetu gminy;
 11. prowadzenie ewidencji mienia i wykonywanie innych czynności zgodnie z zasadami rachunkowości;
 12. naliczanie i rozliczanie należności z tyt. wynagrodzeń ze stosunku pracy, umów zleceń, umów o dzieło, zasiłków ZUS oraz innych należnych świadczeń lub ekwiwalentów, w tym rozliczeń z tytułu podatku od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, fundusz pracy, PFRON;
 13. prowadzenie ewidencji dla potrzeb VAT, w tym ewidencji faktur VAT oraz wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług;
 14. egzekucja należności cywilnoprawnych;
 15. współdziałanie z regionalną izbą obrachunkową;
 16. wykonywanie obowiązków wynikających z przyjętego systemu rachunkowości;
 17. opracowywanie projektów uchwał rady gminy w sprawach podatków i opłat;
 18. wymiar i pobór podatków i opłat oraz podatku rolnego i podatku leśnego;
 19. opiniowanie wniosków o ulgi w sprawie podatków i opłat;
 20. przygotowywanie projektów opinii Wójta Gminy dla Urzędu Skarbowego;
 21. prowadzenie kontroli podatkowej;
 22. prowadzenie postępowań w sprawach podatkowych oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie;
 23. prowadzenie rachunkowości podatkowej a także sporządzanie sprawozdań z podatków i opłat;
 24. wykonywanie czynności   związanych   z zabezpieczeniem należności podatkowych oraz egzekucją podatków i opłat;
 25. wydawanie zaświadczeń i informacji w sprawach podatków i opłat lokalnych,
 26. wydawanie zaświadczeń i informacji do ZUS i KRUS o płaconych przez rolników składkach ubezpieczeniowych;
 27. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem przedsiębiorcom, rolnikom pomocy publicznej oraz sporządzanie sprawozdawczości zbiorczej w tym zakresie;
 28. prowadzenie postępowań w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo
tel. / fax  54 287 50 01
                       287 50 13
                 56 678 23 88
e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 7.00 - 15.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 15.00

 

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 6831 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!
Urząd Gminy w Czernikowie

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.