Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: piątek, 27.01.2023
Imieniny: Anieli, Przybysława, Angeli

Wyszukiwarka

Nawigacja:

Treść strony

IV. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu/ Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o wydanie decyzji (do pobrania)
 2. 1 egzemplarz kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000 (należy pozyskać ze Starostwa Powiatowego w Toruniu ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń) (mapa powinna obejmować trzykrotną szerokość frontu działki objętej wnioskiem, nie mniej jednak niż 50 metrów);
 3. 1 egz. kserokopii mapy zasadniczej w skali 1:1000 z zaznaczonymi:
 • granicą terenu inwestycji oraz obszarem, na który ta inwestycja będzie oddziaływać
 • planowaną lokalizację projektowanego zamierzenia
 1. wypis z rejestru gruntów (uproszczony)
 2. zapewnienia lub umowy zawarte między właściwą jednostką organizacyjną (zakład komunalny, zakład energetyczny) a inwestorem, gwarantujące wykonanie uzbrojenia terenu inwestycji (dot. nowych budynków) lub oświadczenie wnioskodawcy o wykorzystaniu istniejących przyłączy (energia elektryczna, wod.-kan., nieczystości stałe);
 3. określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie graficznej (dodatkowe rysunki lub opis, uszczegóławiające określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu)

DODATKOWE dokumenty (należy załączyć w razie potrzeby):

 1. pełnomocnictwo (w przypadku ustanowienia osoby do występowania w imieniu inwestora);
 2. dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego (w przypadku występowania o wydanie decyzji dla nowej zabudowy w zabudowie zagrodowej);
 3. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst. jedn. z 2017r. poz. 1405 ze zm.);

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Gminy Czernikowo (pokój nr 12)

Opłaty:

Od dnia 24 lipca 2020 r. opłata skarbowa za wydanie decyzji o warunkach zabudowy a także opłata skarbowa za wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wynosi 598 zł (niezależnie od rodzaju inwestycji).

Z opłaty tej są zwolnieni właściciele oraz użytkownicy wieczyści nieruchomości, dla których będzie wydawana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, bez względu na cel wydania tej decyzji (podstawa prawna: art. 50 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1086)

Wpłata na konto bankowe – KBS w Aleksandrowie Kujawskim Oddział w Czernikowie,
nr: 96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Termin i sposób załatwienia:

W terminie 1 miesiąca a w przypadkach szczególne skomplikowanych do 2 miesięcy zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w formie decyzji administracyjnej. Do terminu, o którym powyżej, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu ul. Targowa 13/15 za pośrednictwem Wójta Gminy Czernikowo w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Zgodnie z art. 127a § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu Postępowania Administracyjnego w trakcie biegu terminu odwołania strona może zrzec się prawa wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się praw do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Dodatkowe informacje:

Termin załatwienia sprawy może trwać od 2-3 miesięcy ze względu na wymagane uzgodnienia projektu decyzji, których nie wlicza się do terminów wyżej podanych

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

tel. +48 54 287 50 01

e-mail: info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 17.00
Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 13.00

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 835 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.