Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: czwartek, 04.03.2021
Imieniny: Kazimierza, Eugeniusza, Lucji

Wyszukiwarka

Nawigacja:

Treść strony

XIV Gospodarka ściekowa – obowiązki właścicieli nieruchomości

Właścicielem nieruchomości w myśl ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439) jest: właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty, oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także podmioty władające nieruchomością.

Obowiązki, jakie należą do właściciela nieruchomości w zakresie gospodarki ściekowej wynikają przede wszystkim z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czernikowo przyjętego uchwałą Nr XII/162/2013 Rady Gminy Czernikowo z dnia 20 marca 2013 r., ze zmianami.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Z tego obowiązku zwolnieni są właściciele nieruchomości którzy:

- zamieszkują na terenach gdzie, budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wówczas nieruchomość należy wyposażyć w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych (jeżeli zapisy miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego dopuszczają takie rozwiązanie), spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych,

- przed przystąpieniem do budowy sieci kanalizacji, wyposażyli nieruchomość w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

Niewykonanie przez właściciela ciążącego na nim obowiązku podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej skutkować może:

- wydaniem przez prezydenta miasta decyzji administracyjnej nakazującej przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej (art. 5 ust. 7 ustawy). Wykonanie decyzji podlega egzekucji w trybie przepisów ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

- karą grzywny (art. 10 ust. 2 ustawy). Postępowanie w sprawie ukarania grzywną właściciela toczy się według przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Właściciele nieruchomości posiadający zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe zobowiązani są do systematycznego usuwania tych nieczystości z nieruchomości. Częstotliwość wywozu uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość, pojemności zbiornika. Natomiast właściciele nieruchomości wyposażonych w przydomową oczyszczalnię ścieków obowiązani są do systematycznego pozbywania się osadu z oczyszczalni. Zarówno nieczystości ciekłe jak i osad mogą odbierać przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Czernikowo.

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z nieruchomości położonych na terenie gminy Czernikowo. (do pobrania)

W myśl art. 6 ust 1 ustawy właściciel nieruchomości, który pozbywa się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych obowiązany jest, np. podczas przeprowadzania kontroli, do udokumentowania w formie umowy korzystania z tej usługi przez okazanie takiej umowy i dowodów uiszczania opłat za tą usługę. Nie dostosowanie się do powyższych obowiązków może skutkować nałożeniem na właściciela nieruchomości stosownej decyzji.

Do kontroli przestrzegania przez właścicieli nieruchomości obowiązków wynikających z przepisów prawa są pracownicy Urzędu Gminy posiadający upoważnienie wydane przez Wójta.

Zabrania się:

- opróżniania zbiorników bezodpływowych przez podmioty nie posiadające decyzji Wójta Gminy Czernikowo zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Czernikowo;

- odprowadzenia ścieków do rowów, rzek, ziemi bądź w inny niedozwolony sposób.

Właściciele nieruchomości w związku z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ww. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dokonują zgłoszenia do ewidencji gminnej, eksploatacji: zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego (szamba) lub systemu indywidualnego (przydomowej oczyszczalni ścieków) do ewidencji gminnej (do pobrania)

Magazyn

Ogłoszenia

zobacz wszystkie
  • Dzierżawa gruntów pod fotowoltaikę
    Nasza firma zajmuje się lokalizowaniem terenów pod budowę farm fotowoltaicznych. Interesują nas głównie grunty nie objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego oraz oddalonych nie dalej niż pięćset metrów od linii elektroenergetycznej średniego napięcia — 15kv., które mają powierzchnię nie mniejszą niż sześć arów.

Biuletyn Informacji Publicznych

Banery

Platforma Zakupowa
-
System Informacji Przestrzennej
Urząd Skarbowy
Obszar Chronionego Krajobrazu Niz. Ciechocińskiej
Folder Promocyjny 2018
Nieodpłatna pomoc prawna
-
-
"DWA SŁOWA" Nr 3/2020
Złoty Karaś
Pomorska Strefa Ekonomiczna
WOŚP
Plan Czernikowa
-

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

tel. +48 54 287 50 01

e-mail: info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 17.00
Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 13.00

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 20 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.