Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: poniedziałek, 17.06.2024
Imieniny: Alberta, Laury, Marcjana

Wyszukiwarka

Nawigacja:

Treść strony

XV Gospodarka ściekowa – obowiązki właścicieli nieruchomości

Właścicielem nieruchomości w myśl ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439) jest: właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty, oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także podmioty władające nieruchomością.

Obowiązki, jakie należą do właściciela nieruchomości w zakresie gospodarki ściekowej wynikają przede wszystkim z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czernikowo przyjętego uchwałą Nr XII/162/2013 Rady Gminy Czernikowo z dnia 20 marca 2013 r., ze zmianami.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Z tego obowiązku zwolnieni są właściciele nieruchomości którzy:

- zamieszkują na terenach gdzie, budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wówczas nieruchomość należy wyposażyć w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych (jeżeli zapisy miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego dopuszczają takie rozwiązanie), spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych,

- przed przystąpieniem do budowy sieci kanalizacji, wyposażyli nieruchomość w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

Niewykonanie przez właściciela ciążącego na nim obowiązku podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej skutkować może:

- wydaniem przez prezydenta miasta decyzji administracyjnej nakazującej przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej (art. 5 ust. 7 ustawy). Wykonanie decyzji podlega egzekucji w trybie przepisów ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

- karą grzywny (art. 10 ust. 2 ustawy). Postępowanie w sprawie ukarania grzywną właściciela toczy się według przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Właściciele nieruchomości posiadający zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe zobowiązani są do systematycznego usuwania tych nieczystości z nieruchomości. Częstotliwość wywozu uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość, pojemności zbiornika. Natomiast właściciele nieruchomości wyposażonych w przydomową oczyszczalnię ścieków obowiązani są do systematycznego pozbywania się osadu z oczyszczalni. Zarówno nieczystości ciekłe jak i osad mogą odbierać przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Czernikowo.

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z nieruchomości położonych na terenie gminy Czernikowo. (do pobrania)

W myśl art. 6 ust 1 ustawy właściciel nieruchomości, który pozbywa się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych obowiązany jest, np. podczas przeprowadzania kontroli, do udokumentowania w formie umowy korzystania z tej usługi przez okazanie takiej umowy i dowodów uiszczania opłat za tą usługę. Nie dostosowanie się do powyższych obowiązków może skutkować nałożeniem na właściciela nieruchomości stosownej decyzji.

Do kontroli przestrzegania przez właścicieli nieruchomości obowiązków wynikających z przepisów prawa są pracownicy Urzędu Gminy posiadający upoważnienie wydane przez Wójta.

Zabrania się:

- opróżniania zbiorników bezodpływowych przez podmioty nie posiadające decyzji Wójta Gminy Czernikowo zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Czernikowo;

- odprowadzenia ścieków do rowów, rzek, ziemi bądź w inny niedozwolony sposób.

Właściciele nieruchomości w związku z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ww. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dokonują zgłoszenia do ewidencji gminnej, eksploatacji: zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego (szamba) lub systemu indywidualnego (przydomowej oczyszczalni ścieków) do ewidencji gminnej (do pobrania)

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

tel. +48 54 287 50 01

e-mail: info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 17.00
Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 13.00

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 1340 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.