Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: sobota, 25.05.2024
Imieniny: Grzegorza, Magdy, Urbana

Wyszukiwarka

Treść strony

  

Regulamin wycieczek szkolnych

obowiązujący

w Zespole Szkół w Czernikowie

 

         Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 17 sierpnia 1992 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych oraz rozporządzenia MENiS z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki ustala się, co następuje:

 

 

§ 1.

Organizowanie przez szkoły krajoznawstwa i turystyki ma na celu w szczególności:

1.        poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii,

2.         poznawanie kultury i języka innych państw,

3.        poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego,

4.        wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania,

5.        upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz   umiejętności korzystania z zasobów przyrody,

6.        podnoszenie sprawności fizycznej,

7.        poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży pochodzących z terenów zagrożonych ekologicznie,

8.         upowszechnianie form aktywnego wypoczynku,

9.         przeciwdziałanie patologii społecznej,

10.    poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.

 

§ 2.

Krajoznawstwo i turystyka może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych.

§ 3.

Organizowanie krajoznawstwa i turystyki odbywa się w następujących formach:

1.        wycieczki przedmiotowe - inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu    uzupełnienia obowiązującego programu nauczania, w ramach danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych,

2.        wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych - zwane dalej "wycieczkami",

3.        imprezy krajoznawczo-turystyczne, takie jak: biwaki, konkursy, turnieje,

4.        imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne, w których udział wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych, w tym posługiwania się specjalistycznym sprzętem,

5.        imprezy wyjazdowe - związane z realizacją programu nauczania, takie jak: zielone szkoły, szkoły zimowe, szkoły ekologiczne - zwane dalej "imprezami".

 

§ 4.

Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych.

§ 5.

 

1.        Szkoły mogą organizować wycieczki i imprezy zagraniczne w formach, o których mowa w § 3 pkt 1 - 4.

2.        Zgodę na zorganizowanie wycieczek i imprez, o których mowa w ust. 1, wyraża dyrektor szkoły po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

3.        Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, zawiera w szczególności:

1)         nazwę kraju,

2)         czas pobytu,

3)         program pobytu,

4)         imię i nazwisko kierownika oraz opiekunów,

5)        listę uczniów biorących udział w wyjeździe wraz z określeniem ich wieku.

 

§ 6.

Udział uczniów niepełnoletnich w wycieczkach, z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych, i imprezach wymaga zgody ich przedstawicieli ustawowych.

§ 7.

 

1.        Wycieczkę lub imprezę przygotowuje się pod względem programowym i organizacyjnym, a następnie informuje się uczestników o podjętych ustaleniach, a w szczególności o: celu, trasie, harmonogramie i regulaminie.

2.         Zapewnienie opieki i bezpieczeństwa przez szkołę uczniom podczas wycieczek i imprez odbywa się w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 i Nr 102, poz. 1115) i ustawy o systemie oświaty.

 

§ 8.

 

1.        Dyrektor szkoły wyznacza kierownika wycieczki lub imprezy spośród pracowników pedagogicznych szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki.

2.        Kierownikiem wycieczki lub imprezy może być także inna, wyznaczona przez dyrektora szkoły, osoba pełnoletnia, która:

1)       ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych,

2)       jest instruktorem harcerskim,

3)      posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek.

 

3.     Kierownikiem obozu wędrownego, o którym mowa w § 3 pkt 4, może być osoba po ukończeniu kursu dla kierowników obozów wędrownych lub posiadająca uprawnienia wymienione w ust. 2 pkt 3.

4.     Kierownikiem imprezy turystyki kwalifikowanej, o której mowa w § 3 pkt 4, może być osoba posiadająca uprawnienia wymienione w ust. 2 pkt 3 bądź stopień trenera lub instruktora odpowiedniej dyscypliny sportu.

 

§ 9.

Kierownik wycieczki lub imprezy w szczególności:

1.         opracowuje program i harmonogram wycieczki lub imprezy,

2.        opracowuje regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników,

3.        zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub      imprezy oraz sprawuje nadzór w tym zakresie,

4.        zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania,

5.        określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki lub imprezy,

6.        nadzoruje zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy,

7.        organizuje transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników,

8.         dokonuje podziału zadań wśród uczestników,

9.        dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub   imprezy,

10.    dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki lub imprezy   po jej zakończeniu w terminie 14 dni.

Kierownik wycieczki może ponadto  wykonywać inne zadania wynikające z istniejących potrzeb, np. sprawować opiekę nad uczestnikami wycieczki.

 

§ 10.

 

1.        Opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel albo, po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły, inna pełnoletnia osoba.

2.        Opiekun w szczególności:

1)         sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami,

2)        współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu    wycieczki lub imprezy,

3)        sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze    szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,

4)        nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom,

5)        wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika.

 

§ 11.

Kierownikiem lub opiekunem uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie zagranicznej może być osoba znająca język obcy w stopniu umożliwiającym porozumienie się w kraju docelowym, jak również w krajach znajdujących się na trasie planowanej wycieczki lub imprezy.

§ 12.

Uczestnicy wycieczek i imprez podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków, a w przypadku wycieczki lub imprezy zagranicznej - ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.

§ 13.

Działalność szkoły w zakresie krajoznawstwa i turystyki, w tym koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia kierowników i opiekunów wycieczek lub imprez, może być finansowana ze środków pozabudżetowych, a w szczególności:

1)        z odpłatności uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie,

2)        ze środków pochodzących z działalności samorządu uczniowskiego i organizacji młodzieżowych działających na terenie szkoły,

3)        ze środków wypracowanych przez uczniów,

4)        ze środków przekazanych przez radę rodziców lub radę szkoły, a także osoby fizyczne i prawne.

 

§ 14.

 

Przy wyjściu (wyjeździe) z uczniami poza teren szkolny w obrębie tej samej miejscowości na zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe z wychowania fizycznego, imprezy szkolne, wycieczki przedmiotowe lub krajoznawczo-turystyczne powinien być zapewniony przynajmniej jeden dla grupy 30 uczniów. Przy korzystaniu z miejskich środków lokomocji opieka powinna być zwiększona w zależności od odległości, wieku uczestników i innych potrzeb.

 

§ 15.

 

Przy wyjściu (wyjeździe) z uczniami poza miejscowość, która jest siedzibą szkoły, powinien być zapewniony jeden opiekun dla grupy do 15 uczniów; w szkołach specjalnych liczba opiekunów powinna być zwiększona odpowiednio do stopnia upośledzenia uczniów.

 

§ 16.

 

Liczebność grup na obozach stałych specjalistyczno-sportowych nie powinna przekraczać 20 uczestników na jednego wychowawcę (trenera). W przypadku treningu terenowego wysokogórskiego, kajakarskiego, żeglarskiego i wioślarskiego na jednego wychowawcę (trenera) nie powinno przypadać więcej niż 10 uczestników, jeżeli przepisy szczególne nie przewidują mniejszej liczebności uczestników.

 

§ 17.

 

1.        W wycieczkach turystyczno krajoznawczych nie mogą brać udziału uczniowie, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie.

2.        Opiekunowie wycieczki obowiązani są sprawdzać stan liczbowy uczniów powierzonych ich opiece przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.

3.        Zabrania się prowadzenia wycieczek z młodzieżą podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.

4.        Na wycieczce turystyki kwalifikowanej opiekę sprawować powinna jedna osoba dorosła nad grupą do 10 uczniów, jeżeli przepisy szczególnie nie stanowią inaczej.

 

§ 18

 

Powyższy regulamin stanowi załącznik  do Statutów szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Czernikowie.

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

tel. +48 54 287 50 01

e-mail: info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 17.00
Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 13.00

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 2103 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.