Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: niedziela, 07.03.2021
Imieniny: Felicyty, Tomasza, Felicji

Wyszukiwarka

Treść strony

  

Regulamin wycieczek szkolnych

obowiązujący

w Zespole Szkół w Czernikowie

 

         Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 17 sierpnia 1992 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych oraz rozporządzenia MENiS z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki ustala się, co następuje:

 

 

§ 1.

Organizowanie przez szkoły krajoznawstwa i turystyki ma na celu w szczególności:

1.        poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii,

2.         poznawanie kultury i języka innych państw,

3.        poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego,

4.        wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania,

5.        upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz   umiejętności korzystania z zasobów przyrody,

6.        podnoszenie sprawności fizycznej,

7.        poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży pochodzących z terenów zagrożonych ekologicznie,

8.         upowszechnianie form aktywnego wypoczynku,

9.         przeciwdziałanie patologii społecznej,

10.    poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.

 

§ 2.

Krajoznawstwo i turystyka może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych.

§ 3.

Organizowanie krajoznawstwa i turystyki odbywa się w następujących formach:

1.        wycieczki przedmiotowe - inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu    uzupełnienia obowiązującego programu nauczania, w ramach danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych,

2.        wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych - zwane dalej "wycieczkami",

3.        imprezy krajoznawczo-turystyczne, takie jak: biwaki, konkursy, turnieje,

4.        imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne, w których udział wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych, w tym posługiwania się specjalistycznym sprzętem,

5.        imprezy wyjazdowe - związane z realizacją programu nauczania, takie jak: zielone szkoły, szkoły zimowe, szkoły ekologiczne - zwane dalej "imprezami".

 

§ 4.

Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych.

§ 5.

 

1.        Szkoły mogą organizować wycieczki i imprezy zagraniczne w formach, o których mowa w § 3 pkt 1 - 4.

2.        Zgodę na zorganizowanie wycieczek i imprez, o których mowa w ust. 1, wyraża dyrektor szkoły po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

3.        Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, zawiera w szczególności:

1)         nazwę kraju,

2)         czas pobytu,

3)         program pobytu,

4)         imię i nazwisko kierownika oraz opiekunów,

5)        listę uczniów biorących udział w wyjeździe wraz z określeniem ich wieku.

 

§ 6.

Udział uczniów niepełnoletnich w wycieczkach, z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych, i imprezach wymaga zgody ich przedstawicieli ustawowych.

§ 7.

 

1.        Wycieczkę lub imprezę przygotowuje się pod względem programowym i organizacyjnym, a następnie informuje się uczestników o podjętych ustaleniach, a w szczególności o: celu, trasie, harmonogramie i regulaminie.

2.         Zapewnienie opieki i bezpieczeństwa przez szkołę uczniom podczas wycieczek i imprez odbywa się w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 i Nr 102, poz. 1115) i ustawy o systemie oświaty.

 

§ 8.

 

1.        Dyrektor szkoły wyznacza kierownika wycieczki lub imprezy spośród pracowników pedagogicznych szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki.

2.        Kierownikiem wycieczki lub imprezy może być także inna, wyznaczona przez dyrektora szkoły, osoba pełnoletnia, która:

1)       ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych,

2)       jest instruktorem harcerskim,

3)      posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek.

 

3.     Kierownikiem obozu wędrownego, o którym mowa w § 3 pkt 4, może być osoba po ukończeniu kursu dla kierowników obozów wędrownych lub posiadająca uprawnienia wymienione w ust. 2 pkt 3.

4.     Kierownikiem imprezy turystyki kwalifikowanej, o której mowa w § 3 pkt 4, może być osoba posiadająca uprawnienia wymienione w ust. 2 pkt 3 bądź stopień trenera lub instruktora odpowiedniej dyscypliny sportu.

 

§ 9.

Kierownik wycieczki lub imprezy w szczególności:

1.         opracowuje program i harmonogram wycieczki lub imprezy,

2.        opracowuje regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników,

3.        zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub      imprezy oraz sprawuje nadzór w tym zakresie,

4.        zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania,

5.        określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki lub imprezy,

6.        nadzoruje zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy,

7.        organizuje transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników,

8.         dokonuje podziału zadań wśród uczestników,

9.        dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub   imprezy,

10.    dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki lub imprezy   po jej zakończeniu w terminie 14 dni.

Kierownik wycieczki może ponadto  wykonywać inne zadania wynikające z istniejących potrzeb, np. sprawować opiekę nad uczestnikami wycieczki.

 

§ 10.

 

1.        Opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel albo, po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły, inna pełnoletnia osoba.

2.        Opiekun w szczególności:

1)         sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami,

2)        współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu    wycieczki lub imprezy,

3)        sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze    szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,

4)        nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom,

5)        wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika.

 

§ 11.

Kierownikiem lub opiekunem uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie zagranicznej może być osoba znająca język obcy w stopniu umożliwiającym porozumienie się w kraju docelowym, jak również w krajach znajdujących się na trasie planowanej wycieczki lub imprezy.

§ 12.

Uczestnicy wycieczek i imprez podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków, a w przypadku wycieczki lub imprezy zagranicznej - ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.

§ 13.

Działalność szkoły w zakresie krajoznawstwa i turystyki, w tym koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia kierowników i opiekunów wycieczek lub imprez, może być finansowana ze środków pozabudżetowych, a w szczególności:

1)        z odpłatności uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie,

2)        ze środków pochodzących z działalności samorządu uczniowskiego i organizacji młodzieżowych działających na terenie szkoły,

3)        ze środków wypracowanych przez uczniów,

4)        ze środków przekazanych przez radę rodziców lub radę szkoły, a także osoby fizyczne i prawne.

 

§ 14.

 

Przy wyjściu (wyjeździe) z uczniami poza teren szkolny w obrębie tej samej miejscowości na zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe z wychowania fizycznego, imprezy szkolne, wycieczki przedmiotowe lub krajoznawczo-turystyczne powinien być zapewniony przynajmniej jeden dla grupy 30 uczniów. Przy korzystaniu z miejskich środków lokomocji opieka powinna być zwiększona w zależności od odległości, wieku uczestników i innych potrzeb.

 

§ 15.

 

Przy wyjściu (wyjeździe) z uczniami poza miejscowość, która jest siedzibą szkoły, powinien być zapewniony jeden opiekun dla grupy do 15 uczniów; w szkołach specjalnych liczba opiekunów powinna być zwiększona odpowiednio do stopnia upośledzenia uczniów.

 

§ 16.

 

Liczebność grup na obozach stałych specjalistyczno-sportowych nie powinna przekraczać 20 uczestników na jednego wychowawcę (trenera). W przypadku treningu terenowego wysokogórskiego, kajakarskiego, żeglarskiego i wioślarskiego na jednego wychowawcę (trenera) nie powinno przypadać więcej niż 10 uczestników, jeżeli przepisy szczególne nie przewidują mniejszej liczebności uczestników.

 

§ 17.

 

1.        W wycieczkach turystyczno krajoznawczych nie mogą brać udziału uczniowie, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie.

2.        Opiekunowie wycieczki obowiązani są sprawdzać stan liczbowy uczniów powierzonych ich opiece przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.

3.        Zabrania się prowadzenia wycieczek z młodzieżą podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.

4.        Na wycieczce turystyki kwalifikowanej opiekę sprawować powinna jedna osoba dorosła nad grupą do 10 uczniów, jeżeli przepisy szczególnie nie stanowią inaczej.

 

§ 18

 

Powyższy regulamin stanowi załącznik  do Statutów szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Czernikowie.

Magazyn

Ogłoszenia

zobacz wszystkie
  • Dzierżawa gruntów pod fotowoltaikę
    Nasza firma zajmuje się lokalizowaniem terenów pod budowę farm fotowoltaicznych. Interesują nas głównie grunty nie objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego oraz oddalonych nie dalej niż pięćset metrów od linii elektroenergetycznej średniego napięcia — 15kv., które mają powierzchnię nie mniejszą niż sześć arów.

Biuletyn Informacji Publicznych

Banery

Platforma Zakupowa
-
System Informacji Przestrzennej
Urząd Skarbowy
Obszar Chronionego Krajobrazu Niz. Ciechocińskiej
Folder Promocyjny 2018
Nieodpłatna pomoc prawna
-
-
"DWA SŁOWA" Nr 3/2020
Złoty Karaś
Pomorska Strefa Ekonomiczna
WOŚP
Plan Czernikowa
-

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

tel. +48 54 287 50 01

e-mail: info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 17.00
Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 13.00

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 1672 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.