Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: poniedziałek, 02.10.2023
Imieniny: Dionizego, Teofila, Stanimira

Wyszukiwarka

Treść strony

  

   

REGULAMIN

SAMORZĄDU  SZKOLNEGO

Zespołu Szkół w Czernikowie

 

 

§ 1

 

Postanowienia ogólne

 

1.        Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

2.        Zasady wybierania i działania organów samorządu określa ordynacja.

3.        Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

4.        Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

 

§ 2

 

Uprawnienia samorządu uczniowskiego

 

1.        Samorząd może przedstawiać  dyrektorowi, radzie pedagogicznej i radzie rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności tych, które dotyczą realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

-          prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią,. celem i stawianymi wymaganiami,

-          prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

-          prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego rozwijanie i zaspokajanie zainteresowań uczniów,

-          prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej,

-         prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,

-         prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu.

2.        Samorząd ma prawo występować do dyrektora w sprawie poręczeń za kolegów, przeciw którym toczy się postępowanie dyscyplinarne.

3.        Dyrektor szkoły przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela może zasięgnąć opinii samorządu uczniowskiego.

4.        Samorządy klas, w których uczy nauczyciel podlegający ocenie, przeprowadzają ankietę na temat jego pracy a wyniki przekazują Radzie Samorządu Uczniowskiego.

5.        RSU opracowuje wyniki a przewodniczący przedstawia opinię na piśmie dyrektorowi.

 

§ 3

 

Obowiązki samorządu uczniowskiego

 

1.        Samorząd uczniowski jako społeczny organ współzarządzania szkołą ma obowiązki w zakresie koordynowania działalności samorządów klasowych poprzez wpływanie na kształt i treść ich pracy.

2.        Przynajmniej raz w roku przygotowuje ocenę podjętych inicjatyw, prezentuje ją całej społeczności uczniowskiej poprzez ogniwa klasowe.

3.        Aktywnie uczestniczy w procesie redagowania programu wychowawczego szkoły; wnioskuje o umieszczenie w nim zadań i problemów uczniowskich.

4.        Samorząd patronuje wybranym odcinkom działalności wychowawczej szkoły, w szczególności z  zakresu:

-         edukacji kulturalnej,

-         rekreacji, sportu i turystyki szkolnej,

-         wspomaga dyrekcję i radę pedagogiczną w organizacji pomocy uczniom uzdolnionym i mającym trudności w nauce.

         

§ 4

 

Zakres współodpowiedzialności samorządu szkolnego

 

1.        Samorząd uczniowski wraz z innymi organami społecznymi jest współodpowiedzialny za:

-         formę, kształt i treść informacji i propagandy szkolnej,

-         ład organizacyjny, porządek i estetykę pomieszczeń szkolnych,

-         kulturę zachowania uczniów oraz poszanowanie mienia szkolnego.

2.         Współuczestniczy w procesie nagradzania i karania uczniów (zgodnie z trybem ustalonym w statucie i regulaminie szkoły).

 

§ 5

 

Zakres i formy działalności samorządu uczniowskiego

 

1.         Samorząd prowadzi działalność zgodnie z celami i zadaniami ujętymi w § 1,2,3,4.

2.         Do dominujących form pracy należą:

-         zebrania społeczności klasowych w ramach tzw. godzin  do dyspozycji wychowawcy klasy (pod egidą samorządów klasowych),

-         okresowego zebrania Rady Samorządu Szkolnego lub jego sesji,

-         okresowe spotkania rady samorządu z przedstawicielami uczniowskimi z poszczególnych  klas,

-         okresowe spotkania z dyrektorem szkoły – w sprawach nurtujących ogół uczniów,

-         inne spotkania z osobami funkcyjnymi (wg potrzeb),

-         prezentacje spraw uczniowskich w toku rad pedagogicznych.

3.        Inicjowanie i organizowanie plebiscytów uczniowskich, przyjmowanie   wniosków i postulatów społeczności uczniowskiej mające na celu efektywne wspieranie organizacji pracy w szkole.

4.        Redagowanie gazetek ściennych na terenie szkoły.

 

§ 6

 

Struktura organizacyjna samorządu uczniowskiego

 

1.        Naczelną władzą samorządu jest zebranie całej społeczności uczniowskiej.

2.        Urzędującym ogniwem organizacyjnym samorządu jest Rada Samorządu  Szkolnego, której kadencja trwa 2 lata.

3.        Ww. rada może być poszerzona o przedstawicieli uczniowskich z samorządów klasowych.

4.        Rada Samorządu Szkolnego wylania spośród siebie następujące osoby funkcyjne: przewodniczącego, zastępcę, sekretarza, skarbnika, kronikarza.

5.        Rada samorządu uczniowskiego działa w następujących sekcjach:, radiofonicznej, kulturalnej – rozrywkowej , porządkowej promocji szkoły.

6.        Ilość sekcji można poszerzać w toku kadencji w sytuacji, gdy zajdzie taka potrzeba.

 

§ 7

 

Regulamin ma charakter otwarty, tzn. zadania i formy ich realizacji mogą być poszerzane zgodnie z przyjętymi przez RSU uchwałami.

Magazyn

Ogłoszenia

zobacz wszystkie
 • Instalacje elektryczne, Metrologia elektryczna
  Oferuję szeroki zakres usług elektrycznych od planowania do kompletnego wykonania w bardzo przystępnych i racjonalnych cenach. Obszar działania obejmuje miasto Toruń, gminy Lubicz, Obrowo oraz Czernikowo. Zapraszam do odwiedzenia witryny internetowej www.elektryka.uta.biz.pl.

  Oferta zawiera również serwis pogwarancyjny instalacji elektrycznych. Diagnozuję i usuwam usterki oraz modernizuję instalacje w takim stopniu jak to tylko możliwe, aby były one sprawne i bezpieczne dla użytkownika wg obecnie obowiązujących norm.

  Ponadto wyknuję pomiary instalacji elektrycznych niskiego napięcia. W zakresie oferty mieszczą się następujące usługi:

  - oględziny instalacji elektrycznych;
  - sprawdzanie kolejności następstwa faz;
  - podstawowe pomiary napięcia fazowego oraz międzyfazowego (TRMS), a także częstotliwości;
  - pomiary harmonicznych napięcia oraz współczynnika THD (do 12. harmonicznej);
  - pomiary rezystancji izolacji z kalkulacją współczynników PI oraz DAR;
  - pomiary rezystancji (sprawdzanie ciągłości) przewodów ochronnych oraz uziemienia;
  - pomiary rezystywności gruntu;
  - ocena prądu zwarcia;
  - pomiary prądów obciążenia oraz prądów upływu;
  - pomiary prądu pierwszego uszkodzenia (ISFL) w układzie IT;
  - pomiary poboru mocy;
  - sprawdzanie sprawności zabezpieczeń przeciwpożarowych (nadprądowych) oraz przeciwporażeniowych (różnicoprądowych);
  - sprawdzanie funkcjonalności instalacji odgromowych;
  - pomiary impedancji uzwojeń transformatora;
  - pomiary impedancji pętli zwarcia z oraz bez wyzwolenia zabezpieczenia różnicoprądowego (16-400 Hz);
  - testowanie wyłączników różnicoprądowych;
  - testy warystorów;
  - pomiary napięcia dotykowego;
  - pomiary impedancji linii;
  - pomiary czasu rozładowania;
  - pomiary natężenia oświetlenia;
  - testowanie urządzeń monitorujących stan izolacji (IMD) w układzie IT;
  - sprawdzanie bezpieczeństwa stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz
  - określanie lokalizacji obwodów

Biuletyn Informacji Publicznych

Banery

-
Gmina Czernikowo Solidarna z Ukrainą
Szczepienia
Platforma Zakupowa
System Informacji Przestrzennej
Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy
Urząd Skarbowy
Obszar Chronionego Krajobrazu Niz. Ciechocińskiej
Folder Promocyjny 2018
Nieodpłatna pomoc prawna
-
-
"DWA SŁOWA" Nr 3/2023
Mapa wyłączeń ENERGA
Złoty Karaś
Pomorska Strefa Ekonomiczna
WOŚP
Plan Czernikowa
-

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

tel. +48 54 287 50 01

e-mail: info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 17.00
Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 13.00

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 1556 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.