Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: środa, 16.10.2019
Imieniny: Gawła, Ambrożego, Aurelii

Wyszukiwarka

Treść strony

  

   

REGULAMIN

SAMORZĄDU  SZKOLNEGO

Zespołu Szkół w Czernikowie

 

 

§ 1

 

Postanowienia ogólne

 

1.        Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

2.        Zasady wybierania i działania organów samorządu określa ordynacja.

3.        Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

4.        Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

 

§ 2

 

Uprawnienia samorządu uczniowskiego

 

1.        Samorząd może przedstawiać  dyrektorowi, radzie pedagogicznej i radzie rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności tych, które dotyczą realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

-          prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią,. celem i stawianymi wymaganiami,

-          prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

-          prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego rozwijanie i zaspokajanie zainteresowań uczniów,

-          prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej,

-         prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,

-         prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu.

2.        Samorząd ma prawo występować do dyrektora w sprawie poręczeń za kolegów, przeciw którym toczy się postępowanie dyscyplinarne.

3.        Dyrektor szkoły przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela może zasięgnąć opinii samorządu uczniowskiego.

4.        Samorządy klas, w których uczy nauczyciel podlegający ocenie, przeprowadzają ankietę na temat jego pracy a wyniki przekazują Radzie Samorządu Uczniowskiego.

5.        RSU opracowuje wyniki a przewodniczący przedstawia opinię na piśmie dyrektorowi.

 

§ 3

 

Obowiązki samorządu uczniowskiego

 

1.        Samorząd uczniowski jako społeczny organ współzarządzania szkołą ma obowiązki w zakresie koordynowania działalności samorządów klasowych poprzez wpływanie na kształt i treść ich pracy.

2.        Przynajmniej raz w roku przygotowuje ocenę podjętych inicjatyw, prezentuje ją całej społeczności uczniowskiej poprzez ogniwa klasowe.

3.        Aktywnie uczestniczy w procesie redagowania programu wychowawczego szkoły; wnioskuje o umieszczenie w nim zadań i problemów uczniowskich.

4.        Samorząd patronuje wybranym odcinkom działalności wychowawczej szkoły, w szczególności z  zakresu:

-         edukacji kulturalnej,

-         rekreacji, sportu i turystyki szkolnej,

-         wspomaga dyrekcję i radę pedagogiczną w organizacji pomocy uczniom uzdolnionym i mającym trudności w nauce.

         

§ 4

 

Zakres współodpowiedzialności samorządu szkolnego

 

1.        Samorząd uczniowski wraz z innymi organami społecznymi jest współodpowiedzialny za:

-         formę, kształt i treść informacji i propagandy szkolnej,

-         ład organizacyjny, porządek i estetykę pomieszczeń szkolnych,

-         kulturę zachowania uczniów oraz poszanowanie mienia szkolnego.

2.         Współuczestniczy w procesie nagradzania i karania uczniów (zgodnie z trybem ustalonym w statucie i regulaminie szkoły).

 

§ 5

 

Zakres i formy działalności samorządu uczniowskiego

 

1.         Samorząd prowadzi działalność zgodnie z celami i zadaniami ujętymi w § 1,2,3,4.

2.         Do dominujących form pracy należą:

-         zebrania społeczności klasowych w ramach tzw. godzin  do dyspozycji wychowawcy klasy (pod egidą samorządów klasowych),

-         okresowego zebrania Rady Samorządu Szkolnego lub jego sesji,

-         okresowe spotkania rady samorządu z przedstawicielami uczniowskimi z poszczególnych  klas,

-         okresowe spotkania z dyrektorem szkoły – w sprawach nurtujących ogół uczniów,

-         inne spotkania z osobami funkcyjnymi (wg potrzeb),

-         prezentacje spraw uczniowskich w toku rad pedagogicznych.

3.        Inicjowanie i organizowanie plebiscytów uczniowskich, przyjmowanie   wniosków i postulatów społeczności uczniowskiej mające na celu efektywne wspieranie organizacji pracy w szkole.

4.        Redagowanie gazetek ściennych na terenie szkoły.

 

§ 6

 

Struktura organizacyjna samorządu uczniowskiego

 

1.        Naczelną władzą samorządu jest zebranie całej społeczności uczniowskiej.

2.        Urzędującym ogniwem organizacyjnym samorządu jest Rada Samorządu  Szkolnego, której kadencja trwa 2 lata.

3.        Ww. rada może być poszerzona o przedstawicieli uczniowskich z samorządów klasowych.

4.        Rada Samorządu Szkolnego wylania spośród siebie następujące osoby funkcyjne: przewodniczącego, zastępcę, sekretarza, skarbnika, kronikarza.

5.        Rada samorządu uczniowskiego działa w następujących sekcjach:, radiofonicznej, kulturalnej – rozrywkowej , porządkowej promocji szkoły.

6.        Ilość sekcji można poszerzać w toku kadencji w sytuacji, gdy zajdzie taka potrzeba.

 

§ 7

 

Regulamin ma charakter otwarty, tzn. zadania i formy ich realizacji mogą być poszerzane zgodnie z przyjętymi przez RSU uchwałami.

Magazyn

Ogłoszenia

zobacz wszystkie
 • sprzedaż nieruchomości
  WSHU w Czernikowie sprzeda nieruchomość wraz z budynkiem /Sklep/ w miejscowości Liciszewy.
  Kontakt 500082305
  Wydzierżawimy sklep nr 15 Steklin /PGR/ Sklep nr 18 Czernikowo Pawilon przy kościele/
 • Ogłoszenie
  Darmowy prąd ze słońca!
  Instalacje fotowoltaiczne z dotacją 5000z zł z programu „Mój prąd”

  Ilość środków jest ograniczona!

  Dodatkowa forma wsparcia-Ulga termomodernizacyjna.

  Oferujemy bezpłatny audyt, montaż, pomoc w uzyskaniu dofinansowania, zgłoszenie instalacji do ZE.

Biuletyn Informacji Publicznych

Banery

-
System Informacji Przestrzennej
Obszar Chronionego Krajobrazu Niz. Ciechocińskiej
Folder Promocyjny 2018
Nieodpłatna pomoc prawna
-
-
"DWA SŁOWA" Nr 2/2019
Złoty Karaś
Pomorska Strefa Ekonomiczna
-
Plan Czernikowa
-

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo
tel. / fax  54 287 50 01
                       287 50 13
                 56 678 23 88
e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 889 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!
Urząd Gminy w Czernikowie

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.