Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: wtorek, 28.05.2024
Imieniny: Jaromira, Augustyna, Justyny

Wyszukiwarka

Treść strony

XIV.II Zezwolenie na usunięcie drzewa/krzewu

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa/krzewu (do pobrania)
 2. rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzew/a na nieruchomości

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Gminy Czernikowo (pokój nr 12)

Opłaty:

Brak

Termin i sposób załatwienia:

30 dni od daty złożenia wniosku,
60 dni od daty złożenia wniosku, w sprawach szczególnie skomplikowanych

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
 • Ustawa z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców ,
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów,
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Dodatkowe informacje, uwagi

Nie wymagają uzyskania zezwolenia m.in.:

 • krzew albo krzewy rosnące w skupisku, o powierzchni do 25m2;
 • krzewy rosnące na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
 • drzewa, których obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm nie przekracza:

a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
b) 65 cm – kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

 • drzewa lub krzewy, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  • drzewa lub krzewy usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
 • drzewa i krzewy w lasach
 • drzewa lub krzewy na plantacjach (plantacja to uprawa drzew lub krzewów o zwartej powierzchni co najmniej 0,1 ha, założona w celach produkcyjnych na użytkach rolnych,
 • drzewa lub krzewy owocowe z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni,
 • drzewa lub krzewy usuwane w wyniku prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia,
 • drzewa lub krzewy stanowiące złomy lub wywroty usuwane przez:
  a) jednostki ochrony przeciwpożarowe, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie
  b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, ze drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot.
 • Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków.

W związku z określonym okresem lęgowym ptaków od 15 marca do 15 października wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016r w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, powinno się zwrócić szczególną uwagę na występowanie gniazd ptasich i w przypadku ich stwierdzenia, prace związane z wycinką drzew przeprowadzić poza tym okresem.
Jeżeli zachodzi konieczność usunięcia drzew w okresie ochronnym, przed przystąpieniem do prac, należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość występowania gatunków chronionych ptaków, odbywających lęgi w obrębie i bliskim sąsiedztwie usuwanego drzew.
W przypadku stwierdzenia występowania gatunków chronionych lub ich siedlisk należy pozostawić je w możliwie najlepszym stanie. W tym celu należy podjąć niezbędne działania zabezpieczające, a także w zależności od potrzeb minimalizujące i kompensacyjne.
Na odpowiednie czynności podlegające zakazom ustawowym w stosunku do gatunków objętych ochroną a stwierdzonych podczas wycinki drzew, niezbędne jest zezwolenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy- art. 56 ust.2 ustawy o ochronie przyrody.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Czernikowo, w terminie 14 dni od dnia odebrania decyzji.

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

tel. +48 54 287 50 01

e-mail: info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 17.00
Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 13.00

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 1102 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.