Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: czwartek, 04.03.2021
Imieniny: Kazimierza, Eugeniusza, Lucji

Wyszukiwarka

Treść strony

XIII.II Zezwolenie na usunięcie drzewa/krzewu

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa/krzewu (do pobrania)
 2. rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzew/a na nieruchomości

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Gminy Czernikowo (pokój nr 12)

Opłaty:

Brak

Termin i sposób załatwienia:

30 dni od daty złożenia wniosku,
60 dni od daty złożenia wniosku, w sprawach szczególnie skomplikowanych

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
 • Ustawa z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców ,
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów,
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Dodatkowe informacje, uwagi

Nie wymagają uzyskania zezwolenia m.in.:

 • krzew albo krzewy rosnące w skupisku, o powierzchni do 25m2;
 • krzewy rosnące na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
 • drzewa, których obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm nie przekracza:

a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
b) 65 cm – kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

 • drzewa lub krzewy, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  • drzewa lub krzewy usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
 • drzewa i krzewy w lasach
 • drzewa lub krzewy na plantacjach (plantacja to uprawa drzew lub krzewów o zwartej powierzchni co najmniej 0,1 ha, założona w celach produkcyjnych na użytkach rolnych,
 • drzewa lub krzewy owocowe z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni,
 • drzewa lub krzewy usuwane w wyniku prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia,
 • drzewa lub krzewy stanowiące złomy lub wywroty usuwane przez:
  a) jednostki ochrony przeciwpożarowe, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie
  b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, ze drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot.
 • Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków.

W związku z określonym okresem lęgowym ptaków od 15 marca do 15 października wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016r w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, powinno się zwrócić szczególną uwagę na występowanie gniazd ptasich i w przypadku ich stwierdzenia, prace związane z wycinką drzew przeprowadzić poza tym okresem.
Jeżeli zachodzi konieczność usunięcia drzew w okresie ochronnym, przed przystąpieniem do prac, należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość występowania gatunków chronionych ptaków, odbywających lęgi w obrębie i bliskim sąsiedztwie usuwanego drzew.
W przypadku stwierdzenia występowania gatunków chronionych lub ich siedlisk należy pozostawić je w możliwie najlepszym stanie. W tym celu należy podjąć niezbędne działania zabezpieczające, a także w zależności od potrzeb minimalizujące i kompensacyjne.
Na odpowiednie czynności podlegające zakazom ustawowym w stosunku do gatunków objętych ochroną a stwierdzonych podczas wycinki drzew, niezbędne jest zezwolenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy- art. 56 ust.2 ustawy o ochronie przyrody.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Czernikowo, w terminie 14 dni od dnia odebrania decyzji.

Magazyn

Ogłoszenia

zobacz wszystkie
 • Dzierżawa gruntów pod fotowoltaikę
  Nasza firma zajmuje się lokalizowaniem terenów pod budowę farm fotowoltaicznych. Interesują nas głównie grunty nie objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego oraz oddalonych nie dalej niż pięćset metrów od linii elektroenergetycznej średniego napięcia — 15kv., które mają powierzchnię nie mniejszą niż sześć arów.

Biuletyn Informacji Publicznych

Banery

Platforma Zakupowa
-
System Informacji Przestrzennej
Urząd Skarbowy
Obszar Chronionego Krajobrazu Niz. Ciechocińskiej
Folder Promocyjny 2018
Nieodpłatna pomoc prawna
-
-
"DWA SŁOWA" Nr 3/2020
Złoty Karaś
Pomorska Strefa Ekonomiczna
WOŚP
Plan Czernikowa
-

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

tel. +48 54 287 50 01

e-mail: info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 17.00
Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 13.00

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 18 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.