Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: czwartek, 04.03.2021
Imieniny: Kazimierza, Eugeniusza, Lucji

Wyszukiwarka

Treść strony

XI. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (do pobrania)
 2. Dokumenty załączone do wniosku:
  1) raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 ustawy OOŚ - kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych (np. CD) w ilości po 4 egzemplarze w formie pisemnej i elektronicznej – dotyczy przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;

2) kartę informacyjną przedsięwzięcia (materiał pomocniczy do pobrania) wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych (np. CD) w ilości po 4 egzemplarze w formie pisemnej i elektronicznej – dotyczy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

3) poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

4) mapę w postaci papierowej oraz elektronicznej w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w ust. 3 a pkt 1 (tj. odległością 100 m od granic terenu realizacji inwestycji);

5) wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

UWAGA: Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, nie wymaga się dołączenia ww. dokumentu. W razie wątpliwości organ może wezwać inwestora do dołączenia tego dokumentu, w zakresie niezbędnym do wykazania, że liczba stron postępowania przekracza 10.

6) wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji - dotyczy przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10 ustawy OOŚ (tj. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej);

7) analizę kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. − Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018r. poz. 755 ze zm.) – jeśli dotyczy;

8) Dowód uiszczenia opłaty skarbowej;

9) W przypadku działania poprzez pełnomocnika:

a) oryginał lub uwierzytelniony, zgodnie z art. 33 § 3 Kpa odpis pełnomocnictwa udzielonego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli; z pełnomocnictwa w sposób jednoznaczny winno wynikać umocowanie do występowania z wnioskiem i reprezentowania wnioskodawcy w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla konkretnego przedsięwzięcia,
b) oryginał lub uwierzytelniona kopia dowodu zapłaty opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo w wysokości 17zł.

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Gminy Czernikowo (pokój nr 12)

Opłaty:

 • Za wydanie decyzji (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej .: załącznik „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” – część I, poz. 45) należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 205 zł.
 • Za przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innej osoby (zgodnie z ww. ustawą o opłacie skarbowej, załącznik „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” – część I, poz. 46) należy uiścić opłatę 105 zł.
 • Za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (zgodnie z ww. ustawą o opłacie skarbowej, załącznik „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” – część IV) należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa (do jednej sprawy).

Termin i sposób załatwienia:

 • Organ ochrony środowiska, właściwy do rozpatrzenia wniosku, po analizie dokumentacji złożonej przez wnioskodawcę, w tym przede wszystkim karty informacyjnej przedsięwzięcia, ustaleniu stron postępowania, zasięga opinii organów wskazanymi w art. 64 ust. 1 i art. 77 ust. 1 ustawy OOŚ, tj. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz organu właściwego w sprawie ocen wodnoprawnych. Uzyskanie opinii następuje w terminie do 14 dni od dostarczenia dokumentacji.
 • Po uzyskaniu ww. opinii oraz analizie dokumentacji Organ decyduje o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
 • W przypadku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Organ wydaje postanowienie, w którym stwierdza konieczność przeprowadzenia oceny oraz określa zakres raportu. Następnie Organ w drodze postanowienia zawiesza postępowanie do czasu złożenia przez Wnioskodawcę raportu z pełną oceną oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
 • W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko Organ, zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy OOŚ, występuje do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o opinię oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i organu właściwego w sprawie ocen wodnoprawnych o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.
 • W przypadku przedsięwzięć wymagających udziału społeczeństwa, (tj. przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub przedsięwzięć dla których Organ wydał postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko) Organ właściwy bez zbędnej zwłoki podaje do publicznej wiadomości informację o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz o możliwości składania wniosków i uwag wskazując jednocześnie 30-dniowy termin ich składania.
 • Zgodnie z art. 85 ust. 3 ww. ustawy Organ podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym uzgodnieniami i opiniami.
 • Termin rozpatrzenia wniosku, zgodnie z art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego wynosi jeden miesiąc, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – dwa miesiące od daty złożenia kompletnego wniosku, z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia terminu w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa. Do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się okresu oczekiwania na opinie i uzgodnienia z organami wskazanymi w art. 64 ust. 1 i art. 77 ust. 1 ustawy OOŚ, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy Strony albo z przyczyn niezależnych od Organu.
 • Organ ochrony środowiska wydaje decyzję odmowną, jeżeli zaistnieją przesłanki, o których mowa w art. 81 ustawy OOŚ, tj.:
 • Jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika brak możliwości realizacji przedsięwzięcia w wariancie proponowanym przez wnioskodawcę, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, za zgodą wnioskodawcy, wskazuje w decyzji, spośród wariantów, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 5, wariant dopuszczony do realizacji. W przypadku braku możliwości realizacji przedsięwzięcia w wariantach, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 5, oraz w przypadku braku zgody wnioskodawcy na wskazanie w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wariantu dopuszczonego do realizacji, organ odmawia zgody na realizację przedsięwzięcia.
 • Jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika, że przedsięwzięcie może znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odmawia zgody na realizację przedsięwzięcia, o ile nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 34 zezwolenie na realizację przedsięwzięć o negatywnym oddziaływaniu na obszar Natura 2000 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
 • Jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika, że przedsięwzięcie to wpływa negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56 - cel środowiskowy dla jednolitych części wód powierzchniowych, art. 57 - cel środowiskowy dla sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych, art. 59 - cel środowiskowy dla jednolitych części wód podziemnych oraz art. 61 - cel środowiskowy dla obszarów chronionych ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odmawia zgody na realizację tego przedsięwzięcia, o ile nie zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 68 uznanie dopuszczalności nieosiągnięcia dobrego stanu jednolitych części wód powierzchniowych lub podziemnych pkt 1, 3 i 4 tej ustawy.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
 • Ustawa z dnia z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dalej ustawa OOŚ uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:

 1. przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
 2. przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest, w zależności od rodzaju przedsięwzięcia, zgodnie z art. 75 ust. 1 ustawy OOŚ:

 1. regionalny dyrektor ochrony środowiska
 2. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
 3. starosta
 4. dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych
 5. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Czernikowo, w terminie 14 dni od dnia odebrania decyzji.

Zgodnie z art. 127a § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu Postępowania Administracyjnego w trakcie biegu terminu odwołania strona może zrzec się prawa wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się praw do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Dodatkowe informacje, uwagi

 • Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest pierwszym etapem w procesie inwestycyjnym, a jej wydanie następuje m.in. przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu oraz decyzji o pozwoleniu na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego. W postępowaniu środowiskowym bada się zgodność planowanego zamierzenia z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.
 • Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy OOŚ przez obszar oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko rozumie się:

1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;

2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub

3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

Magazyn

Ogłoszenia

zobacz wszystkie
 • Dzierżawa gruntów pod fotowoltaikę
  Nasza firma zajmuje się lokalizowaniem terenów pod budowę farm fotowoltaicznych. Interesują nas głównie grunty nie objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego oraz oddalonych nie dalej niż pięćset metrów od linii elektroenergetycznej średniego napięcia — 15kv., które mają powierzchnię nie mniejszą niż sześć arów.

Biuletyn Informacji Publicznych

Banery

Platforma Zakupowa
-
System Informacji Przestrzennej
Urząd Skarbowy
Obszar Chronionego Krajobrazu Niz. Ciechocińskiej
Folder Promocyjny 2018
Nieodpłatna pomoc prawna
-
-
"DWA SŁOWA" Nr 3/2020
Złoty Karaś
Pomorska Strefa Ekonomiczna
WOŚP
Plan Czernikowa
-

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

tel. +48 54 287 50 01

e-mail: info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 17.00
Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 13.00

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 25 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.