Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: poniedziałek, 17.06.2024
Imieniny: Alberta, Laury, Marcjana

Wyszukiwarka

Treść strony

XII. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (do pobrania)
 2. Dokumenty załączone do wniosku:
  1) raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 ustawy OOŚ - kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych (np. CD) w ilości po 4 egzemplarze w formie pisemnej i elektronicznej – dotyczy przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;

2) kartę informacyjną przedsięwzięcia (materiał pomocniczy do pobrania) wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych (np. CD) w ilości po 4 egzemplarze w formie pisemnej i elektronicznej – dotyczy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

3) poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

4) mapę w postaci papierowej oraz elektronicznej w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w ust. 3 a pkt 1 (tj. odległością 100 m od granic terenu realizacji inwestycji);

5) wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

UWAGA: Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, nie wymaga się dołączenia ww. dokumentu. W razie wątpliwości organ może wezwać inwestora do dołączenia tego dokumentu, w zakresie niezbędnym do wykazania, że liczba stron postępowania przekracza 10.

6) wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji - dotyczy przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10 ustawy OOŚ (tj. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej);

7) analizę kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. − Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018r. poz. 755 ze zm.) – jeśli dotyczy;

8) Dowód uiszczenia opłaty skarbowej;

9) W przypadku działania poprzez pełnomocnika:

a) oryginał lub uwierzytelniony, zgodnie z art. 33 § 3 Kpa odpis pełnomocnictwa udzielonego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli; z pełnomocnictwa w sposób jednoznaczny winno wynikać umocowanie do występowania z wnioskiem i reprezentowania wnioskodawcy w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla konkretnego przedsięwzięcia,
b) oryginał lub uwierzytelniona kopia dowodu zapłaty opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo w wysokości 17zł.

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Gminy Czernikowo (pokój nr 12)

Opłaty:

 • Za wydanie decyzji (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej .: załącznik „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” – część I, poz. 45) należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 205 zł.
 • Za przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innej osoby (zgodnie z ww. ustawą o opłacie skarbowej, załącznik „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” – część I, poz. 46) należy uiścić opłatę 105 zł.
 • Za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (zgodnie z ww. ustawą o opłacie skarbowej, załącznik „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” – część IV) należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa (do jednej sprawy).

Termin i sposób załatwienia:

 • Organ ochrony środowiska, właściwy do rozpatrzenia wniosku, po analizie dokumentacji złożonej przez wnioskodawcę, w tym przede wszystkim karty informacyjnej przedsięwzięcia, ustaleniu stron postępowania, zasięga opinii organów wskazanymi w art. 64 ust. 1 i art. 77 ust. 1 ustawy OOŚ, tj. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz organu właściwego w sprawie ocen wodnoprawnych. Uzyskanie opinii następuje w terminie do 14 dni od dostarczenia dokumentacji.
 • Po uzyskaniu ww. opinii oraz analizie dokumentacji Organ decyduje o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
 • W przypadku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Organ wydaje postanowienie, w którym stwierdza konieczność przeprowadzenia oceny oraz określa zakres raportu. Następnie Organ w drodze postanowienia zawiesza postępowanie do czasu złożenia przez Wnioskodawcę raportu z pełną oceną oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
 • W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko Organ, zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy OOŚ, występuje do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o opinię oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i organu właściwego w sprawie ocen wodnoprawnych o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.
 • W przypadku przedsięwzięć wymagających udziału społeczeństwa, (tj. przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub przedsięwzięć dla których Organ wydał postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko) Organ właściwy bez zbędnej zwłoki podaje do publicznej wiadomości informację o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz o możliwości składania wniosków i uwag wskazując jednocześnie 30-dniowy termin ich składania.
 • Zgodnie z art. 85 ust. 3 ww. ustawy Organ podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym uzgodnieniami i opiniami.
 • Termin rozpatrzenia wniosku, zgodnie z art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego wynosi jeden miesiąc, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – dwa miesiące od daty złożenia kompletnego wniosku, z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia terminu w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa. Do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się okresu oczekiwania na opinie i uzgodnienia z organami wskazanymi w art. 64 ust. 1 i art. 77 ust. 1 ustawy OOŚ, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy Strony albo z przyczyn niezależnych od Organu.
 • Organ ochrony środowiska wydaje decyzję odmowną, jeżeli zaistnieją przesłanki, o których mowa w art. 81 ustawy OOŚ, tj.:
 • Jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika brak możliwości realizacji przedsięwzięcia w wariancie proponowanym przez wnioskodawcę, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, za zgodą wnioskodawcy, wskazuje w decyzji, spośród wariantów, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 5, wariant dopuszczony do realizacji. W przypadku braku możliwości realizacji przedsięwzięcia w wariantach, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 5, oraz w przypadku braku zgody wnioskodawcy na wskazanie w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wariantu dopuszczonego do realizacji, organ odmawia zgody na realizację przedsięwzięcia.
 • Jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika, że przedsięwzięcie może znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odmawia zgody na realizację przedsięwzięcia, o ile nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 34 zezwolenie na realizację przedsięwzięć o negatywnym oddziaływaniu na obszar Natura 2000 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
 • Jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika, że przedsięwzięcie to wpływa negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56 - cel środowiskowy dla jednolitych części wód powierzchniowych, art. 57 - cel środowiskowy dla sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych, art. 59 - cel środowiskowy dla jednolitych części wód podziemnych oraz art. 61 - cel środowiskowy dla obszarów chronionych ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odmawia zgody na realizację tego przedsięwzięcia, o ile nie zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 68 uznanie dopuszczalności nieosiągnięcia dobrego stanu jednolitych części wód powierzchniowych lub podziemnych pkt 1, 3 i 4 tej ustawy.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
 • Ustawa z dnia z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dalej ustawa OOŚ uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:

 1. przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
 2. przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest, w zależności od rodzaju przedsięwzięcia, zgodnie z art. 75 ust. 1 ustawy OOŚ:

 1. regionalny dyrektor ochrony środowiska
 2. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
 3. starosta
 4. dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych
 5. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Czernikowo, w terminie 14 dni od dnia odebrania decyzji.

Zgodnie z art. 127a § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu Postępowania Administracyjnego w trakcie biegu terminu odwołania strona może zrzec się prawa wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się praw do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Dodatkowe informacje, uwagi

 • Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest pierwszym etapem w procesie inwestycyjnym, a jej wydanie następuje m.in. przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu oraz decyzji o pozwoleniu na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego. W postępowaniu środowiskowym bada się zgodność planowanego zamierzenia z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.
 • Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy OOŚ przez obszar oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko rozumie się:

1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;

2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub

3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

tel. +48 54 287 50 01

e-mail: info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 17.00
Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 13.00

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 916 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.