Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: piątek, 04.12.2020
Imieniny: Barbary, Krystiana, Jana

Wyszukiwarka

Nawigacja:

Treść strony

Podsumowanie kadencji 2010-2014 w Gminie Czernikowo

W corocznym, przygotowanym przez dziennik Rzeczpospolita ogólnopolskim rankingu samorządów, dotyczącym dynamiki ich rozwoju, na 1571 gmin wiejskich gmina Czernikowo zajmuje coraz wyższe miejsce. W tym roku  uzyskaliśmy 48. lokatę w kraju i 2. w województwie kujawsko – pomorskim (na 129 gmin). W rankingu brano pod uwagę m.in. wartość środków unijnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca, które w latach 2009-2013 pozyskano do budżetu gminy, oraz dynamikę wzrostu wydatków majątkowych (inwestycyjnych) w przeliczeniu na 1 mieszkańca, która zaznaczyła się w tym czasie. Intensyfikacja działań mających na celu pozyskiwanie środków unijnych w połączeniu z racjonalnie opracowanym budżetem i słusznymi inwestycjami znalazła odzwierciedlenie w rankingu obejmującym cały kraj. Wynik gminy Czernikowo to powód do dumy tym bardziej, że o zajętym miejscu świadczyły nie opinie, a fakty i wskaźniki jednoznacznie odzwierciedlające tempo rozwoju i dobrą kondycję finansową naszej gminy. W dodatkowym rankingu „Innowacyjne gminy wiejskie” zajęliśmy 47. miejsce (3. w województwie). Oceniano tu wizerunek gminy w Internecie i jej sieciową dostępność oraz zintegrowany system zarządzania gminą. W rankingu w 2012 roku gmina Czernikowo zajęła 27. miejsce w kraju w zakresie pozyskiwania środków unijnych. Poza tym, w rankingu samorządowego czasopisma „Wspólnota” z 2014 roku w kategorii gmin wiejskich inwestujących w infrastrukturę techniczną nasza gmina zajęła 62. miejsce w kraju oraz pierwsze w województwie. W 2012 roku redakcja Dziennika Gazety Prawnej zorganizowała ogólnopolski ranking "Perły Samorządu", który jest pewnym rozwinięciem rozpoznawalnego już w środowisku samorządowym projektu "Europejska Gmina - Europejskie Miasto". Niezwykle prestiżowe uwzględnienie w rankingu przypadło w udziale Gminie Czernikowo i mnie osobiście. W klasyfikacji „Najlepszy włodarz gminy wiejskiej” znalazłem się na piętnastym miejscu. W rankingu wyróżniono 45 gmin wiejskich, w tym tylko trzy z naszego województwa (oprócz gminy Czernikowo także gminy Cekcyn oraz Koneck).

W obecnej kadencji samorządu zrealizowano zaplanowane na ten czas zadania. Wykorzystując wszystkie pojawiające się możliwości pozyskano fundusze pozwalające wdrożyć i zrealizować nowe, dodatkowe przedsięwzięcia. Potwierdzeniem tych słów jest m.in. wysoki wzrost dochodów budżetowych gminy w czasie ostatnich czterech lat. Na koniec 2010 r. zamknął się on kwotą 26 831 218 zł, natomiast obecny dochód gminy to 36 460 066 zł (wzrost o 35,9%). Wydatki budżetowe na koniec 2010 r. stanowiły kwotę 31 674 589 , zaś obecne to 40 714 966 zł (wzrost o 28,5%).  Wzrosły też znacznie  dochody własne gminy.

W latach 2011-2014 na inwestycje przeznaczono 50 494 510 zł, tj. średnio blisko 34% wydatków budżetowych. Stawia to naszą gminę w grupie najbardziej aktywnych samorządów, którym udało się zrealizować wiele inwestycji związanych z infrastrukturą, jak też zwiększeniem szans życiowych i edukacyjnych społeczeństwa, zwłaszcza młodzieży. Działania podejmowano w różnych miejscowościach  gminy, dążąc do jej zrównoważonego rozwoju. Samorząd udowodnił, iż potrafi efektywnie pozyskiwać fundusze z różnych programów, m.in. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Łączna suma środków pozyskanych na inwestycje w bieżącej kadencji to kwota ponad 24 624 294 zł. Do każdej złotówki wydanej z własnych środków pozyskano złotówkę z funduszy zewnętrznych. Poza środkami inwestycyjnymi pozyskano prawie 1 mln zł na działania tzw. „miękkie”. Stanowi to efekt ciężkiej pracy i determinacji w działaniach na rzecz rozwoju gminy, świadczy też o tym, iż pracownicy urzędu gminy potrafią dobrze przygotować i wdrażać trudne i złożone projekty unijne. W kończącej się kadencji przygotowano i złożono we właściwych instytucjach kolejne wnioski, pozwalające pozyskać wysokie środki na wiele dziedzin działalności samorządu.

Władze gminy przeprowadziły wiele inwestycji drogowych i działań służących poprawie bezpieczeństwa mieszkańców. Korzystając ze znaczącego wsparcia z różnych źródeł zewnętrznych (RPO WK-P, FOGR, NPPDL) i własnych wybudowano w gminie kilkanaście kilometrów dróg. W ostatniej kadencji powstało 16,85 km dróg z dwiema warstwami asfaltu (w zakresie dróg osiedlowych niekiedy stiosowano polbruk) na podbudowie z tłucznia, z utwardzonymi poboczami oraz 0,5 km dróg wykonanych metodą potrójnego wgłębnego bitumowania emulsją i grysami na podkładzie z destruktu asfaltowego i tłucznia.  

Dzięki udziałowi samorządu we wszystkich pojawiających się konkursach na budowę dróg, w ostatnich latach oprócz głównych dróg komunikacyjnych utwardzono dużo odcinków dróg lokalnych, tzw. wewnętrznych gminy, które zapewniają mieszkańcom mniejszych miejscowości lepszy dojazd do pracy, zachęcają do osadnictwa i poznawania walorów krajobrazowych naszej gminy mieszkańców z zewnątrz.

Wybudowano drogi przu udziale środków NPPDL:

 • w 2011 roku w Liciszewach i Mazowszu  - koszt 1 870 512 zł,
 • w 2012 roku Steklin-Niedźwiedź i  Makowiska – Ograszka – 2 634 754 zł,
 • w 2013 roku w Kijaszkowie i Czernikowie  (Słowackiego, Strumykowa) -2 549 522 zł;

Wybudowano drogi przy udziale środków RPO WK-P:

 • w 2011 r. w Czernikowie (Osiedle Młodych, Zajączkowo) – 757 545 zł;

Wybudowano drogi przy udziale środków z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej:

 • w 2011 r. Osówka-Łazy - 424 682 zł, 
 • w 2012 r. Makowiska-Sumin – 378 833 zł,
 • w 2013 r. Ograszka – 612 160 zł,
 • w 2014 r. Czernikówko – 595 553 zł.

Wyłącznie z własnych środków wybudowano drogi:

 • Witowąż-Osówka – 423 110 zł ,
 • Steklinek-Hornówek - 34 500 zł,
 • ulice w Czernikowie: Nowe Osiedle – 64 734 zł, Gimnazjalna - 53 584 zł, Osiedle Mickiewicza – 252 897 zł, Sosnowa – 23 400 zł , Wiśniowa – 1 132 402 zł.

 W ostatnim czasie złożono do GDDKiA w Bydgoszczy pismo w sprawie porozumienia dotyczącego przejęcia działki pomiędzy ulicami Toruńską a 3 Maja i wykonania, z  całkowitym udziałem finansowym gminy, chodnika w kierunku restauracji DaVinci. Po wykonaniu przez gminę projektu i jego uzgodnieniu, rozpoczęto budowę chodnika. Kilkukrotnie wysłano pisma i prowadzono rozmowy w sprawie uregulowania sprawy z niedokończonym chodnikiem wzdłuż ulicy Toruńskiej. Planowane jest także połączenie chodnikiem  Czernikówka z Zębówcem.

Budowa nowych ulic oraz modernizacja istniejących, była także możliwa dzięki realizowanym projektom przebudowy i rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej. Dzięki temu wykonano nowe nawierzchnie na ulicach: Strumykowa, 3 Maja, Słowackiego, Leśna, Kwiatowa i Zajączkowo o łącznej długości 2,6 km.

W obecnej kadencji ze środków gminy, przy częściowym udziale powiatu, położono  ponad dwa kilometry chodników. Pobudowane zostały one w Czernikowie przy ulicach: Strumykowa, Słowackiego, Szkolna, Zajączkowo, Wiśniowa, Targowa, Góry, Kwiatowa oraz w Mazowszu, Makowiskach, Osówce i Witowężu. Wybudowano także kilka utwardzonych parkingów - w Czernikowie przy ul. Szkolnej (szkoła podstawowa i świetlica wiejska), przy ul. Słowackiego oraz w Mazowszu. W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, a zwłaszcza dzieci, zamontowano 5 progów zwalniających na drogach gminnych.

Estetyczne i funkcjonalne oznaczenie ulic poprawiło organizację ruchu w miejscowości gminnej, co jest szczególnie ważne w przypadku potrzeby efektywnej mobilności służb interwencyjnych - pogotowia, straży i policji.

W celu poprawy warunków oczekiwania dzieci i młodzieży dojeżdżającej do Szkoły Podstawowej i Zespołu Szkół w Czernikowie, w miejscowościach gminnych zakupiono i zamontowano nowe wiaty przystankowe, niektóre w miejscach wcześniej zniszczonych.

W związku z dowozem uczniów do szkół przeprowadzono także inwentaryzację dróg gminnych oraz ustalono kolejność ich utwardzania i odśnieżania w czasie zimy. Dzięki pozyskanej z RPO WK-P dotacji zakupiono nowy ciągnik, który wyposażono dodatkowo w pługi (w tym wirnikowy) i kosiarkę do poboczy, co pozwoliło na sprawniejsze utrzymanie i oczyszczanie dróg. Gmina posiada ok. 300 km dróg, z czego 120 km zaliczonych jest do kategorii dróg gminnych (w tym 54 km są utwardzone). 

Samorząd w tej kadencji zadbał o montaż 50 lamp oświetleniowych (większość zamontował  samodzielnie Gminny Zakład Komunalny) - obecnie na terenie gminy mamy 634 lampy uliczne i parkowe. Większość lamp już istniejących zmodernizowano na energooszczędne, o bardziej intensywnym świetle. W tym zakresie istnieją jeszcze niezaspokojone potrzeby mieszkańców mniejszych miejscowości oraz nowych osiedli powstających w Czernikowie, które należy w dalszej kolejności realizować.

W celu poprawienia bezpieczeństwa i zapobieżeniu wandalizmowi zainstalowany został monitoring w Parku 700-lecia, przy placu zabaw oraz przy Szkole Podstawowej w Osówce. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców gminy nawiązana została współpraca straży gminnej z policją, także w organizacji wspólnych uroczystości. Gmina corocznie opłaca policyjne paliwo w kwocie ponad 4 tys. zł, a także dodatkowe patrole za ok. 5 tys. zł. Dofinansowywane są też zakupy kamizelek i elementów odblaskowych dla dzieci.

Ważnymi przedsięwzięciami w zakresie szeroko rozumianej poprawy bezpieczeństwa, do których władze gminy przykładają znaczną uwagę, są działania zmierzające do wyposażania i wzbogacania bazy gminnych jednostek OSP w sprzęt techniczny, niezbędny do akcji ratowniczych i ćwiczeń. Jednostka OSP w Mazowszu wzbogaciła się o samochód pożarniczy z wodą, zakupiony z funduszy gminnych za 56 000 zł - poprzedni pojazd przejęła jednostka w Osówce. Warto wspomnieć, że jednostka OSP w Czernikowie należy do Krajowego Systemu Ratownictwa i posiada obecnie cztery samochody pożarnicze. W końcu 2010 roku zakupiony został dla niej nowy, ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy za 790 tys. zł. Dzięki bardzo dobrej współpracy i kontaktom władz gminy z Odziałem Wojewódzkim OSP udało się pozyskać na ten cel 270 tys. zł dotacji; reszta pokryta zostanie w 30% umarzalną pożyczką z WFOŚiGW. Posiadanie tak nowoczesnego sprzętu może być powodem do dumy każdego strażaka zaangażowanego w funkcjonowanie tej jednostki.

      Samorząd gminy inwestował także w ochronę środowiska i zaopatrzenie w wodę na terenie gminy. Zaplanowane w tym zakresie gminne inwestycje miały na celu podniesienie jakości i poziomu życia mieszkańców oraz dbałość o ekologię i środowisko naturalne.

W obecnej kadencji (w 2012 r.) samorząd gminy wybudował na terenie całej gminy 80 sztuk przyzagrodowych oczyszczalni ścieków za 743 320 zł., kontynuując zadanie rozpoczęte w 2006 roku (wtedy gmina wybudowała 200 takich oczyszczalni). Obecnie na terenie całej gminy jest ich 434 - niektóre budowano indywidualnie, korzystając z dotacji. Najwięcej oczyszczalni wybudowano w Czernikowie (46 sztuk), Steklinku  (44 sztuki) i Czernikówku (39 sztuk).     

W latach 2011-2014 w znacznej części miejscowości Czernikowo za kwotę blisko 22,6 mln zł wykonano trzy zadania z zakresu regulacji gospodarki wodno-ściekowej. Polegały one na budowie kanalizacji sanitarnej, deszczowej, tłoczni, odłączeniu istniejącej kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz ich rozbudowie, łącznie z siecią wodociągową. W latach 2010-2011 realizowano przebudowę i rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Czernikowie w obrębie ulic: Toruńskiej (po obu jej stronach od Wygody), Kolejowej, Strumykowej i Os. Mickiewicza. Był to III etap kanalizacyjnego przedsięwzięcia, wykonany za kwotę 6 921 198 zł (dofinansowanie w ramach PROW - 2 583 208 zł). Dzięki temu wybudowano 3 km sieci kanalizacji głównej i 1,5 km przyłączy do 64 nieruchomości,  przybyło 1,3 km kanalizacji deszczowej oraz 2 przepompownie ścieków. Powiększyła się także - o 1,4 km - sieć wodociągowa, powstało 252 m przyłączy wodociągowych prowadzących do 28 gospodarstw domowych. Pokryto nowym asfaltem ulicę 3 Maja i Strumykową.

W latach 2011-2012 budowano kanalizację deszczową na ulicach Leśnej i Kwiatowej łącznie z położeniem na nich nowych nawierzchni asfaltowych. Koszt inwestycji to 2 496 035 zł, przy dofinansowaniu z PROW w kwocie 955 197  zł.   

Największą inwestycję w historii gminy wykonywano w latach 2011-2013 - był to IV etap przebudowy i rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej w Czernikowie. Objął on ulice: Targową, Zajączkowo, Wiśniową, Polną i Chabrową. Projekt obejmował rozbudowę sieci wodociągowej (1348 m) i jej przebudowę (1470 m), budowę kanału deszczowego (2081m), kanału sanitarnego wraz z przyłączami (4936 m) oraz budowę dwóch tłoczni ścieków i przewodów tłocznych. Całkowity kosz tej inwestycji wyniósł 11 830 328 zł, z dofinansowaniem RPO WK-P w kwocie 7 211 923 zł.  

W 2014 roku zrealizowano budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej na ulicy Kwiatowej w Czernikowie, co stanowiło V etap wodociągowo-kanalizacyjnego przedsięwzięcia. Obejmował on roboty budowlano-montażowe przy zbiorniku wody, kanalizację deszczową na ul. Kwiatowej i przyległych ulicach osiedlowych oraz budowę nawierzchni asfaltowych. Wartość zadania  wyniosła 1 288 272 zł, kwota dofinansowania  z PROW to 461 599 zł. Wysokość dotacji stanowi dopełnienie do 4 mln zł, które każda gmina mogła otrzymać w okresie programowania 2007-2013 w ramach działania „Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej”. Gmina Czernikowo wykorzystała limit już w maju 2012 roku i nie mogliśmy składać kolejnych wniosków w ramach tego działania.

Ponadto, na nowo powstałych osiedlach Czernikowa oraz w Rudnie wspólnymi siłami mieszkańców i samorządu wybudowano po ok. 5 km sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W mijającej kadencji wybudowano kolejne kilometry sieci, położono 13,7 km kanalizacji sanitarnej, 11,9 km sieci wodociągowej i 6,2 km kanalizacji deszczowej,     

W latach 2011-2012 realizowano projekt rozbudowy i modernizacji systemu zbierania odpadów i rozszerzenia selektywnej ich zbiórki na terenie gminy o wartości 1 747 128 zł przy udziale środków RPO WK-P w wysokości 1 251 563 . W zakres inwestycji wchodzi zakup: 25 kompletów pojemników do selektywnej zbiórki, nowej śmieciarki Volvo i ciągnika samochodowego JCB z przyczepą i żurawiem załadunkowym. W celu zapewnienia właściwej segregacji odpadów na terenie miejscowości gminnych rozstawiono kosze do selektywnej ich zbiórki. Dbano też o systematyczny odbiór odpadów z gospodarstw domowych na terenie Czernikowa oraz sprawne funkcjonowanie gminnego wysypiska śmieci.

W 2012 r. Gmina złożyła wniosek do Ministerstwa Gospodarki na opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest oraz inwentaryzację wyrobów azbestowych. Całkowita wartość zadania wynosiła 23 739 zł, a ministerialne dofinansowanie to kwota 18 900 zł. W 2013 r. złożono wniosek do WFOŚiGW w Toruniu  o dofinansowanie na demontaż, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest. Z projektu skorzystało 15 gospodarstw domowych, usunięto 47,45 Mg azbestu. Na cały zakres zadania Gmina otrzymała bezzwrotną dotację w kwocie 16 928 zł. Podobnie było w 2014 roku, gdzie programem objęto 17 wniosków na łączną masę 40,095 Mg z dotacją wynoszącą 16 491 zł.

W 2012 roku z własnych środków wykonano remont hydroforni w Czernikowie za kwotę 50 tys. zł. Wymieniono zestaw pompowy, dzięki czemu wzrosła jakość wody i można utrzymać jednakowe ciśnienie w sieci wodociągowej.

     W obecnej kadencji dbano o oświatę i rozwój bazy edukacyjnej, pozyskując środki zewnętrzne z różnych źródeł na działania inwestycyjne i tzw. „miękkie”.

Wydatki na oświatę zajmują drugą pozycję w budżecie gminy, tuż po wydatkach inwestycyjnych. Ta bardzo wysoka kwota związana jest z wynagrodzeniem nauczycieli i pracowników obsługi, utrzymaniem placówek oświatowych, dowozem uczniów do szkół oraz funkcjonowaniem stołówek szkolnych. Pozyskiwana subwencja oświatowa nie pokrywa wszystkich wymienionych potrzeb i wymaga zabezpieczenia ich części z własnych środków gminy. Mimo to samorząd co roku przystępuje do realizacji różnorodnych projektów oświatowych, na które pozyskuje znaczne dotacje, ale także przeznacza duże, dodatkowe środki finansowe na częściowe pokrycie kosztów realizowanych inwestycji i działań.

W maju 2011 roku oddane do użytku zostało „Moje Boisko-Orlik 2012”. Kompleks boisk z zapleczem szatniowo-sanitarnym składa się z boiska do piłki nożnej, o nawierzchni z trawy syntetycznej oraz tartanowego boiska do siatkówki i koszykówki. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Sportu wyniosła łącznie 708 057 zł, a kosz całkowity tej inwestycji  zamknął się kwotą  925 326 .   

W listopadzie 2013 r. oddano do użytku nowy obiekt dydaktyczno-widowiskowy - aulę z pomieszczeniami edukacyjnymi dla szkoły muzycznej. Koszt budowy wyniósł 2 953 829 zł, otrzymano dotację z RPO WK-P w kwocie 1 718 362 zł. Obiekt obejmuje parter z aulą o pow. 296m² na 380 miejsc, szatnię, scenę z zapleczami i łazienkami oraz piętro z pomieszczeniami dla szkoły muzycznej: salą do rytmiki (103m²), pięcioma salami dydaktycznymi, pokojami biurowym i socjalnym, pomieszczeniami szatniowo-sanitarnymi i dużym (99 m²) hallem. Ten piękny obiekt stanowi doskonałą bazę dla szkoły muzycznej, miejsce organizacji różnego rodzaju uroczystości, spotkań, zjazdów naukowych, kulturalnych i rozrywkowych; można tu prowadzić wykłady i egzaminy.

1 września 2010 r. powstała w Czernikowie, w porozumieniu z powiatem, filia Szkoły Muzycznej I stopnia w Chełmży. Mieściła się ona w Zespole Szkół w Czernikowie, a zajęcia odbywały się w godzinach popołudniowych. Obecnie zajęcia odbywają się w nowym obiekcie. Zainteresowanie szkołą okazało się bardzo duże (w tym roku przyjęto 64 uczniów do klasy pierwszej). Utworzone są dwa ciągi nauki: dziecięcy z 6 letnim okresem nauki i młodzieżowy z 4 letnim okresem. Zajęcia prowadzą muzycy z profesjonalnym wykształceniem, absolwenci Akademii Muzycznych, niebanalnie zagospodarowując czas wolny znacznej grupie dzieci i młodzieży z terenu całej gminy, rozwijając równocześnie ich talenty muzyczne. Gmina za własne pieniądze zakupiła niezbędne instrumenty muzyczne na  kwotę ponad 100 tys. zł, poza tym uczniowie korzystają z wcześniej zakupionych gminnych instrumentów dla orkiestry dętej, a uczniowie grają też w orkiestrze.

W 2013 roku rozpoczęto rozbudowę, termomodernizację, przebudowę oraz remont budynku szkoły podstawowej w Czernikowie, z terminem zakończenia remontu do 20 sierpnia 2013 r. a rozbudowy budynku o powierzchni użytkowej 1 229,3m² - do 31 lipca 2014 r. Całkowity koszt inwestycji z nadzorem i projektantem zastępczym wynosił 3 405 000 zł. Niestety Przedsiębiorstwo Budowlane Elmir z Płocka okazało się wykonawcą niesolidnym, remont kończąc pół roku po terminie, a rozbudowy nie kończąc w ogóle. Przed rozpoczęciem obecnego roku szkolnego „starą” część budynku przygotowano do użytku, aby mogły odbywać się zajęcia. Obecnie, na podstawie rozstrzygnięć przetargowych, dokańczana jest termomodernizacja i wykonywany jest plac manewrowy z drogą dojazdową. Zakupiono meble do klas szkolnych do części rozbudowywanej za 26 439 zł. Na termomodernizację szkoły pozyskano z RPO WK-P dofinansowanie w kwocie 636 079 zł.   

Od 2011 roku realizujemy projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –eInclusion w gminie Czernikowo – krok w przyszłość” o wartości 3 666 329 zł, przy dofinansowaniu w kwocie 3 534 171 zł. W ramach projektu zakupiono 122 zestawy komputerowe dla szkół i 18 zestawów dla bibliotek i świetlic, po 6 serwerów i urządzeń sieciowych oraz 9 urządzeń teleinformatycznych za 790 tys. zł. Ponadto, dla czterdziestu rodzin zagrożonych wykluczeniem cyfrowym (wybranych w oparciu m.in. o kryteria niepełnosprawności i niskich dochodów) zakupiono zestawy komputerowe z łączem  internetowym. Wybudowano  bezprzewodową sieć teleinformatyczną za 1,6 mln zł. Umowa podpisana z Władzą Wdrażającą programy Europejskie zakładała 85% dofinansowania, jednak udało nam się wynegocjować wsparcie pokrywające koszty projektu niemal w 100%.                                                                                                        

W ostatnich latach podejmowano wiele działań na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży, m.in. poprzez realizację wielu projektów edukacyjnych w ramach POKL. W latach 2010/2011 gmina uczestniczyła w projekcie „Indywidualizacje procesu nauczania i wychowania”, skierowanym do uczniów klas I-III szkół podstawowych. W jego ramach otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 107 100 zł na zajęcia dodatkowe m.in. na dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych; logopedyczne; socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne; gimnastykę korekcyjną oraz kółka matematyczno-przyrodnicze. Natomiast na doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w materiały dydaktyczne, wynikające z procesu indywidualizacji oraz zakup specjalistycznego sprzętu odpowiedniego do rozpoznanych potrzeb i zaplanowanych zajęć dodatkowych  otrzymaliśmy kwotę 96 301 zł.

W roku szkolnym 2010-2011 w partnerstwie z powiatem toruńskim realizowaliśmy projekt „Z Małgosią po naukę”. Tu również otrzymaliśmy wsparcie finansowe na dodatkowe zajęcia edukacyjne oraz pomoce dydaktyczne w łącznej wysokości 133 070 zł. W tym roku szkolnym realizowano także projekt „Podnoszenie osiągnięć edukacyjnych wśród uczniów szkół podstawowych…”, w którym uczestniczyły trzy szkoły: Czernikowo, Makowiska i Osówka. Na zajęcia dla klas szóstych pozyskano po 34 200 zł oraz laptop dla każdej szkoły.

W 2011 r Gmina Czernikowo podpisała porozumienie z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego o współdziałaniu przy realizacji projektu kluczowego „e-Usługi – e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego” w ramach RPO WK-P. Miał on na celu stworzenie i dostarczenie narzędzi poprawiających efektywność procesu nauczania w szkołach. W ramach projektu we wszystkich szkołach podstawowych naszej gminy zostały zainstalowane zestawy do interaktywnego nauczania - łącznie 21 sztuk. Koszt jednego zestawu wyniósł 13 tys. zł. Tablice interaktywne są przeznaczone do wspomagania procesu nauczania w klasach I-III. Dodatkowo każda ze szkół podstawowych została wyposażona w wizualizer stacjonarny. Wartość zakupionego sprzętu to 258 041 zł, z czego 75 % stanowi dofinansowanie  w kwocie 193 530 zł.

W 2011 roku zrealizowano projekt „Wyposażenie pracowni biologicznej, fizycznej oraz chemicznej Zespołu Szkół w Czernikowie”, którego koszt całkowity zadania wyniósł 85 444 zł, z dofinansowaniem na poziomie 55 539 zł. Zakupiono projektory multimedialne, ekrany projekcyjne, mikroskopy, profesjonalne stoły demonstracyjne i uczniowskie, biologiczne szkielety, szafy na odczynniki, wykonano kanał zasilająco-maskującego i wyciąg chemiczny.

W 2014 r. jest realizowany projekt pt. Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych  w Gminie Czernikowo, który zakłada organizację placów zabaw, doposażenie kuchni oraz wyposażenie oddziałów przedszkolnych mieszczących się przy szkołach podstawowych w meble, zabawki i  pomoce dydaktyczne, zestawy wypoczynkowe dla dzieci, sprzęt ICT, sprzęt audiowizualny, tablice interaktywne, kserokopiarki. Całkowity koszt zadań objęty jest 100% dofinansowaniem  i wynosi  542 841 zł.

W roku szkolnym 2014/2015 przystąpiliśmy do programu „Mały Mistrz”. To program, w ramach którego w I klasach raz w tygodniu odbywają się zajęcia z wychowania fizycznego. Klasy II, które będą kontynuować program, otrzymają dofinansowanie 16–godzinnego kursu nauki pływania w roku szkolnym 2015/2016. Szkoła otrzymuje sprzęt sportowy.

W latach 2014/2015 realizujemy projekt „EU-geniusz i szkoła tajemnic”. Są to zajęcia dodatkowe dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum oraz miesięczne staże dla absolwentów liceum, a także pomoce dydaktyczne i sprzęt dla szkoły.

Zorganizowano sprawny dowóz ponad 500 dzieci i młodzieży dojeżdżających do szkół, na zajęcia pozalekcyjne, sportowe, na basen, na trasie średnio 410 km dziennie. Dowozem objęci są także licealiści.

W latach 2009-2014 realizowano program „Śpiewająca Polska”. Na zajęcia muzyczne z Narodowego Centrum Kultury pozyskiwano co roku od 4,2 do 8 tys. zł. Wokół  Szkoły Podstawowej w Makowiskach wykonano opaskę drenarską i odprowadzono wody deszczowe za kwotę 49 726 zł. Przy szkole w Osówce założono oświetlenie i monitoring na boiskach i placu zabaw, a w 2014 roku za 34 740 zł wykonano pokrycie dachu sali gimnastycznej (574m2).

Realizując pogram rządowy „Wyprawka szkolna” pozyskano w tej kadencji ponad 120 tys. zł na zakup podręczników dla uczniów klas I –III oraz gimnazjum. Za pozyskane pieniądze zrealizowano dodatkowe zajęcia, m.in. dydaktyczno-wychowawcze i korekcyjno-kompensacyjne, oraz zakupiono pomoce dydaktyczne i materiały edukacyjne (książki, słowniki, programy multimedialne oraz sprzęt audiowizualny).

We wrześniu 2014 roku czernikowskie gimnazjum przystąpiło do projektu „Region nauk ścisłych”, współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach PO KL. Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów gimnazjów pochodzących z obszarów wiejskich. W ramach projektu odbywają się zajęcia w trzech komponentach interdyscyplinarnych: geografia turystyczna Unii Europejskiej - język angielski przewodnikiem po Europie; arytmetyka z elementami logiki; przyroda wraz z warsztatami żywieniowymi. Dla najzdolniejszych uczniów klas drugich organizowane będą wyjazdy na weekendowe zajęcia prowadzone w trzech komponentach: biologia i chemia w medycynie i fizyka medyczna; fizyka z elementami meteorologii oraz matematyka z elementami ekonomii. Program będzie również skierowany do 2 uczniów potrzebujących wsparcia w edukacji i wyborze kariery zawodowej. Dodatkowo szkoła zostanie doposażona w pomoce dydaktyczne.

Od 2009 r. samorząd, jako partner (ponosi 15% kosztów) firmy Pani M.J. Wyborskiej, upowszechnia edukację przedszkolną na terenie gminy. Obecnie działają oddziały przedszkolne w Czernikowie (9 i 5 godzinne) i Osówce (8 godzinne), a także punkty przedszkolne w Steklinie (wcześniej działały w Mazowszu i Makowiskach). W budynku Zespołu Szkół w Czernikowie działało też dodatkowo jednooddziałowe Przedszkole Integracyjne, przystosowane dla dzieci niepełnosprawnych.

Czas mijającej kadencji to także okres, w którym szkoły podejmowały inne, różnorodne działania. Nie zabrakło konkursów, olimpiad, zimowisk oraz innych inicjatyw edukacyjnych, na które gmina przeznaczała dodatkowe środki, m.in. funfując nagrody. Najzdolniejsi uczniowie we wszystkich szkołach nagradzani byli stypendiami za wyniki w nauce i sporcie z funduszu utworzonego przez gminę na ten cel.

     Przeprowadzono wiele inwestycji i działań w kulturze, rekreacji i sporcie oraz wspierano inicjatywy społeczne.        

W Czernikowie oddano do użytku wyremontowaną i rozbudowaną świetlicę OSP. Dzięki temu strażacy i lokalna społeczność zyskała znakomite warunki do prowadzenia różnorodnej działalności. Na parterze jest sala konferencyjna i balowa z zapleczem, pomieszczenie biurowe oraz kuchnia z chłodnią. Na piętrze powstały cztery różnej wielkości sale. Zakupiono sprzęt konferencyjny i świetlicowy, m.in. stoły i krzesła na 160 osób, stół bilardowy, stoły do tenisa, piłkarzyki, gry planszowe, projektor multimedialny, tablicę, zestaw nagłośniający, mikrofony bezprzewodowe, witryny i regały. Wyposażono także kuchnię z zapleczem w sprzęt i naczynia. Koszt budowy tego obiektu wraz z wyposażeniem wyniósł 943 572 zł, dofinansowanie w kwocie 440 893 zł otrzymano z PROW ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” i „Leader”. 

W latach 2012-2013 rozbudowano oraz adaptowano świetlicę socjoterapeutyczną na Centrum Integracji Kulturalnej w Czernikowie. Powstał dwukondygnacyjny obiekt z duża salą spotkań, mniejszymi salami i pomieszczeniami biurowymi oraz kuchennymi i sanitarnymi. Całkowity koszt modernizacji wyniósł  616 561 zł, z PROW otrzymaliśmy  dofinansowanie w kwocie 300 000 zł.

Także przy wsparciu z PROW, w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, w lipcu 2014 roku rozpoczęto budowę i przebudowę trzech świetlic wiejskich z terminem zakończenia ustalonym na 31 marca 2015 roku. Projekty dotyczą budowy świetlicy w Steklinie za kwotę 854 978 zł (z dofinansowaniem 500 000 zł) oraz przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku OSP w Osówce na świetlicę wiejską (wartość całkowita zadania 664 111 zł, a dofinansowanie – 404 946 zł) i budynku OSP w Witowężu na świetlicę wiejską (wartość inwestycji - 685 479 zł, dofinansowanie - 417 975 zł). Wyłącznie ze środków gminy, z zaangażowaniem miejscowej społeczności, remontowana jest świetlica w Pokrzywie.

Coraz bardziej pięknieje „Park 700-lecia”, który jest głównym miejscem wypoczynku w miejscowości gminnej. Dzieci i młodzież mogą bezpiecznie korzystać z placów zabaw, mini skateparku i parku siłowego. Uporządkowano teren „starego parku”, wycinając gęsto zarastające samosiejki. Poprawiło to znacznie bezpieczeństwo tego miejsca.

W ramach tzw. „małych projektów” PROW w latach 2011-2014 na terenie gminy wykonano 11 działań inwestycyjnych za kwotę ponad 530 tys. zł, pozyskując do każdego projektu do 25 tys. zł dofinansowania. Wybudowano wiatę gilową przy stawach wędkarskich w Czernikowie (60 tys.), powstały place zabaw w Czernikowie (Park 700-lecia, Przedszkole Publiczne - razem 94,2 tys. zł), Steklinie (66 tys. zł), Steklinku (67,5 tys. zł). Wyposażano świetlice w Czernikowie (OSP, CIK, aula - łącznie 116 tys. zł) oraz w Steklinku (33 tys. zł)  w stoły, krzesła, stoły bilardowe, do tenisa, piłkarzyki, sprzęt multimedialny, zestawy obiadowo-kawowe itp. Wybudowano park siłowy na wolnym powietrzu w Parku 700-lecia za kwotę 38,7 tys. zł.  Obecnie prowadzony jest remont i modernizacja boiska sportowego wraz z placem zabaw przy ulicy Kwiatowej za kwotę 45,4 tys. zł. Gmina ponosiła też koszty przygotowania projektów technicznych.

Budowano także place zabaw z własnych środków w Mazowszu, Osówce, Makowiskach, Czernikówku i Nowogródku.    

Po wielu latach prób udało się powołać w Czernikowie orkiestrę dętą z udziałem dzieci, młodzieży i dorosłych. Funkcjonuje ona od kwietnia 2009 r. w strukturach strażackich. Gmina ponosi wszystkie koszty związane z jej działaniem. Zakupiono instrumenty, mundury, opłacany jest kapelmistrz oraz koszty wyjazdów. Do dnia dzisiejszego wydano na ten cel ponad 80 tys. zł. Orkiestra uświetnia wiele uroczystości gminnych, powiatowych, kościelnych  oraz promuje gminę. Jest ona także alternatywą zagospodarowania czasu wolnego dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

Przy jednostkach OSP Steklin, Czernikowo, Mazowsze i Osówka powołano Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, a przy OSP w Steklinie i Czernikowie - drużyny kobiece.

Mieszkańcy zainteresowani sportem zrzeszeni są w klubach sportowych, na które gmina corocznie przeznacza znaczne środki. Co roku na wszystkie kluby i rozgrywki przeznacza się prawie 100 tys. zł w formie dotacji i wsparcia. Dużym powodzeniem cieszą się organizowane po raz kolejny rozgrywki piłki halowej i ligi orlika 30+, które przyciągają liczne rzesze uczestników i kibiców.

W celu zaangażowania młodzieży w życie społeczne, kulturalne i sportowe powołano m.in. Młodzieżową Radę Gminy oraz Uczniowskie Kluby Sportowe. W Czernikowie działa Klub Seniora oraz Koło Gospodyń Wiejskich, których chóry uświetniają, przy wsparciu gminy, uroczystości i imprezy. Powstały kolejne KGW w Witowężu i Pokrzywnie. Od wielu lat działa aktywnie Gminne Koło Wędkarskie, które współpracuje z samorządem i utrzymuje gminne stawy rybne, a także organizuje zawody wędkarskie dla dzieci i dorosłych.

W 2013 roku we współpracy z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy powołano w Czernikowie Uniwersytet Trzeciego Wieku, który kontynuuje swą działalność także w tym roku. W zajęciach uczestniczy ponad 40 słuchaczy.

W dniach 9-10 lipca 2014 roku odbył się w Czernikowie III Światowy Kongres Dobrzynian, w którym uczestniczyło prawie 400 osób. To wydarzenie było doskonałą okazją do promocji gminy Czernikowo, przedstawienia jej atutów i walorów. Corocznie organizowane są festyny w sołectwach, tradycją stało się organizowanie obchodów dożynkowych.        

      Pomagano wielu osobom i rodzinom potrzebującym, zdobywając środki zewnętrzne z różnych programów.

Dzięki aktywnemu pozyskiwaniu przez GOPS w Czernikowie środków zewnętrznych realizowana jest już trzecia edycja projektu systemowego „Przez aktywność do integracji w gminie Czernikowo”. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, marginalizacji osób i rodzin długotrwale korzystających z pomocy społecznej z powodu bezrobocia i bezradności. Są to m.in. szkolenia gastronomiczne, kosmetyczne, komputerowe, opiekunek dla osób starszych i osób niepełnosprawnych. Realizacja projektu w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

 • 2011 r. – wartość projektu 178 236 zł, dofinansowanie 159 521 zł, uczestniczyło 29 osób,
 • 2012 r. - koszt całkowity 1196623 zł, dofinansowanie 175 978 zł, uczestniczyły 34 osoby,
 • 2013 r.- wartość projektu 215 710 zł,  dofinansowanie 193 060 zł, działaniami objęto 38 osób.

Pozyskano ponadto środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” w 2013 roku w kwocie 18 003 zł, a w 2014 r. – w kwocie 22 500 zł.

Wdrażanie kompleksowych rozwiązań stwarza szansę skutecznego działania w kierunku systematycznego zmniejszania skali bezrobocia w gminie oraz stopniowego wychodzenia z wykluczenia społecznego. Na pracach interwencyjnych zatrudnionych jest co roku blisko 60 osób, poza tym kilkadziesiąt osób odbywa staże. Jest to możliwe dzięki dobrej  współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, który pokrywa część kosztów robót publicznych. Prace te, wykowywane na potrzeby gminy, są okazją do poprawy sytuacji materialnej rodzin i zwiększenia popytu na towary i usługi. Koszt organizacji robót interwencyjny w rocznym budżecie gminy to kwota 700 tys. - 810 tys. zł. Gmina Czernikowo spośród okolicznych gmin przyjmuje co roku najwięcej osób na prace interwencyjne i staże, w ten sposób pomagając znacząco wielu rodzinom. Podejmowane są też inne dodatkowe formy działania, mające na celu poprawę bieżącej sytuacji materialnej najuboższych mieszkańców np. stypendia socjalne. 

Od wielu lat gmina uczestniczy w programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Dzięki temu, przy 30% udziale gminy, z posiłków w szkołach korzysta co roku od 620 do 750 uczniów o niższych dochodach. Z tego projektu korzystają też osoby dorosłe.

       Mijająca kadencja to także okres zakupów i nieodpłatnego pozyskiwania pojazdów mechanicznych.

W 2014 r. zakupiono nowy, 9-osobowego mikrobus marki Volkswagen T5, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Pojazd kosztował 143 541 zł, z czego 80 000 zł pochodziło ze środków PFRON, a pozostała kwota uzupełniona została z budżetu gminy. Dla Gminnego Zakładu Komunalnego  zakupiono nowy samochód marki Man, na którym zamontowano urządzenie ssąco-tłoczące, służące do obsługi kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Zakupiono też śmieciarkę Volvo, ciągnik, przyczepę, pługi, piaskarkę i kosiarkę do pielęgnacji poboczy drogi. Jednostki OSP wzbogaciły się o nowe pojazdy, o których pisano wcześniej.

W 2011 roku dokonano rozbudowy budynku urzędu gminy, dobudowując użytkowe poddasze i wyremontowano pozostałą część budynku na piętrze i parterze. Wykonano termomodernizacje budynku, wymieniono piec co, przebudowano schody, przed wejściem położono polbruk i posiano trawnik. Dla części biur zakupiono nowe meble. Koszt modernizacji wyniósł 748 545 zł.

Inwestycje realizowano także w Gminnym Zakładzie Komunalnym. W 2012 roku wybudowano budynek gospodarczy przeznaczony do garażowania dla 6 pojazdów i maszyn za 150 000 zł. W drugim etapie garaże ocieplono, zamontowano piec i centralne ogrzewanie za kwotę 40 000 zł. W 2012 roku rozebrano istniejący dach i wykonano nową konstrukcję więźby dachowej wraz z pokryciem na budynku GZK za kwotę 94 636 zł. W tym roku wykonana zostanie termomodernizacja budynku za 114 900 zł.    

W ostatnich latach na terenie gminy rozpoczęło działalność wiele nowych podmiotów gospodarczych, m.in. znacząco rozwinęła się działalność usługowa. Obecnie na terenie jednostki działa 421 podmiotów.

Dzięki prywatnemu inwestorowi powstaje w Czernikowie osiedle domów wielorodzinnych, które częściowo zaspokoi potrzeby mieszkaniowe.

W 2014 r. gmina Czernikowo złożyła kilka wniosków w ramach różnych programów o dofinansowanie planowanych inwestycji. Projekty dotyczą m.in:

 • przebudowy ulicy Wiśniowej w Czernikowie wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową (wartość całkowita - 1 125 192 zł, dofinansowanie RPO WK-P - 562 596 zł)
 • termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Makowiskach oraz budynku Urzędu Gminy w Czernikowie (wartość całkowita - 1 242 969 zł, dofinansowanie RPO WK-P - 760 497 zł,
 • przebudowy dróg gminnych Wygoda-Steklinek, Czernikówko-Jackowo, Czernikowo - ulice Zajączkowo i Polna (wartość całkowita - 5 095 080 zł, dofinansowanie NPPDL - 2 547 540 zł).

W obecnej kadencji Rady Gminy udało się zrealizować wiele zadań służących rozwojowi gminy oraz poprawie jakości i standardów życia jej mieszkańców. Sporo pozostaje jeszcze  do zrobienia. Wójt, radni oraz pracownicy urzędu i jednostek organizacyjnych owe potrzeby rozwijającej się gminy dostrzegają, starając się korzystać ze wszystkich możliwych źródeł zewnętrznych w pozyskiwaniu środków finansowych. Niewiele jednostek samorządowych może pochwalić się taką ilością realizowanych i przygotowanych projektów służących m.in. znacznej poprawie infrastruktury na jej terenie, a także rozwojowi edukacji, sportu i innych dziedzin życia. Niestety środki finansowe własne i pomocowe są ograniczone, obarczone określonymi regulacjami prawnymi. Bardzo trudno pozyskać fundusze na budowę dróg, gdzie potrzeb jest najwięcej, są one też ograniczone ilością projektów i limitem finansowym. Przygotowane już w tym roku wnioski dają szanse na pozyskanie kolejnych, znaczących środków zewnętrznych, oczywiście przy odpowiednim wkładzie własnym.

W kończącej się kadencji podziękowania należą się radnym i sołtysom za sumienną pracę, dobrą współpracę, wiele cennych uwag, propozycji i rad we wszystkich działaniach. Kierownikom jednostek oraz wszystkich pracownikom za współpracę i zaangażowanie w pracę dla dobra naszej gminy i jej mieszkańców. Dziękuje serdecznie mieszkańcom naszej gminy za społeczną działalność, za wnioski, pomoc i zrozumienie dla działań władz samorządowych. Dziękuję też za krytyczne uwagi, które pobudzały mnie do jeszcze aktywniejszej pracy w poznawaniu i rozwiązywaniu problemów naszej gminy.

Zdzisław Gawroński

« wstecz

Magazyn

Ogłoszenia

zobacz wszystkie
 • Oddam psa.
  Mam do oddania w dobre ręce psa Golden Ratriver. Kolor Czarny, zadbany, zdrowy, ułożony, nie jest agresywny. Lubi spacery i zabawę. W szczególności je karmę suchą. Przyzwyczajony do zamykania w kojcu i biegania w ogrodzie.
 • meble
  Sprzedam stół do jadalni 160x80 wysoki 75 cm, kolor dąb sonoma cena 100 złotych

Biuletyn Informacji Publicznych

Banery

Powszechny Spis Rolny 2020
Platforma Zakupowa
-
System Informacji Przestrzennej
Urząd Skarbowy
Obszar Chronionego Krajobrazu Niz. Ciechocińskiej
Folder Promocyjny 2018
Nieodpłatna pomoc prawna
-
-
"DWA SŁOWA" Nr 2/2020
Złoty Karaś
Pomorska Strefa Ekonomiczna
WOŚP
Plan Czernikowa
-

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

tel. +48 54 287 50 01

e-mail: info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 17.00
Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 13.00

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 68341 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.