Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: poniedziałek, 24.06.2024
Imieniny: Jana, Danuty, Emilii

Wyszukiwarka

Nawigacja:

Treść strony

Zapraszamy na przegląd gminnych inwestycji!

Zapraszamy na przegląd gminnych inwestycji!

     Aktywność inwestycyjna gminy Czernikowo od lat cieszy swymi efektami społeczność lokalną. Każdego miesiąca w różnych zakątkach gminy trwają prace nad poprawą życia mieszkańców – w sferze infrastrukturalnej, ochrony środowiska czy rozwoju kultury i edukacji. Poniżej pragniemy zaprezentować państwu aktualne przedsięwzięcia, jak i owoce prac zakończonych w ostatnim czasie.

     Mimo, iż środki służące remontom i przebudowom dróg stanowią jedne z najbardziej łakomych kąsków dla samorządów, możliwości ich zdobycia są bardzo ograniczone. Dlatego też gmina Czernikowo stara się maksymalizować wykorzystanie Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Najświeższym plonem tego źródła jest inwestycja dotycząca „Przebudowy drogi gminnej nr 101114C w miejscowości Steklin, drogi gminnej nr 101152C w miejscowości Ograszka i drogi gminnej nr 101153C w miejscowości Makowiska w gminie Czernikowo oraz drogi gminnej w miejscowości Wawrzonkowo w gminie Kikół wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 2047C i nr 2046C” o łącznej długości 3571,63 mb. Jej koszt całkowity wyniósł 2 634 754, 13 zł, natomiast dofinansowanie z budżetu państwa pochłonęło 790 426,23 zł.

 • -
 • -

   W roku ubiegłym ten sam program posłużył pozyskaniu środków na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 101104C w miejscowości Liciszewy i drogi gminnej Nr 101109C w miejscowości Mazowsze, wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi Nr 2042C i Nr 2132C” o łącznej długości odcinków wynoszącej 2,25 km. Całkowity koszt projektu wyniósł 1 870 512,18 zł i był w 50 % dofinansowany z zewnątrz.

 • -
 • -
 • -

     Sporo możliwości dają samorządom lokalnym środki finansowe z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej (dawny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych). Najświeższym owocem działania w powyższych ramach jest „Przebudowa drogi gminnej Nr 101134C Makowiska – Sumin” na odcinku o długości 1 km (całkowity koszt 378 832,77 zł przy dofinansowaniu w kwocie 120 000 zł). Rok poprzedni przyniósł mieszkańcom gminy infrastrukturalny progres dzięki „Przebudowie drogi gminnej Nr 101157C w miejscowości Osówka-Łazy” o długości ponad 0,7 km. Przedsięwzięcie pochłonęło 395 316,15 zł (przy wsparciu z zewnątrz na poziomie 84 000 zł).

 • -
 • -

     Infrastruktura komunikacyjna to nie tylko odcinki drogowe. W ostatnim czasie przy udziale gminnych środków w kwocie 25 000 zł udało się przebudować parking przy Kościele św. Marcina w Mazowszu. Przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Toruniu wybudowany został także chodnik przy drodze powiatowej Nr 2047C Wola-Osówka. Gmina Czernikowo przeznaczyła na ten cel 35 405,55 zł. Ostatnim dokonaniem w kwestii remontu chodników były prace przy drodze powiatowej Czernikowo-Mazowsze-Działyń-Sitno w miejscowości Mazowsze. Koszt, który znajdzie się ostatecznie po stronie Gminy Czernikowo, przekroczy 150 tys. zł. Praca wre, także w Czernikowie, gdzie dzięki zadaniu „Wykonanie nawierzchni ulic Osiedle Mickiewicza w Czernikowie” położonych zostanie 448 m2 kostki brukowej oraz 852 m2 asfaltu wraz z regulacją infrastruktury (m.in. kanały deszczowe). Gmina pokrywa koszty w całości z własnych środków–inwestycja warta jest 239 159,36 zł.

 • -
 • -
 • -
 • -

     Największa inwestycja w historii gminy – „Przebudowa i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo – etap IV” robi wrażenie nie tylko swą wartością (11 648 194,46 zł przy dofinansowaniu w wysokości 7 211 923,34 zł pozyskanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013). Wystarczy przyjrzeć się pracy, jaką na znacznej głębokości podejmuje wykonawca, by zdać sobie sprawę z wielkości przedsięwzięcia. Rozbudowa wodociągu o łącznej długości 1358 m, przebudowa kanału deszczowego (1470 m), budowa kanału deszczowego (2081 m), budowa kanałów sanitarnych z przyłączami (4936 m) oraz budowa nowych tłoczni ścieków i przewodów tłocznych obejmuje ulice Targową, Zajączkowo, Wiśniową, Polną i Chabrową. Na jednym ze zdjęć możecie państwo podziwiać także urządzenie ssąco-tłoczące, zakupione do konserwacji kanalizacji.

 • -
 • -
 • -
 • -

     W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 udało się zrealizować zadanie „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Czernikowo”, polegające na budowie kanałów deszczowych z uzbrojeniem na ulicach Leśnej i Kwiatowej. Inwestycja pochłonęła 2 349 786,15 zł, a kwotą, którą otrzymaliśmy w ramach wsparcia, wyniosła 955 197 zł.

 • -

     Na wyższy poziom zarządzania odpadami wprowadziła gminę inwestycja pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja systemu zbierania odpadów i rozszerzenie selektywnej zbiórki na terenie Gminy Czernikowo”, dofinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 1 251 563,37 zł (przy całkowitej wartości projektu wynoszącej 1 787 947,68 zł). Skutkiem zadania są pojemniki służące segregacji odpadów, rozstawione wg projektowych wytycznych na terenie całej gminy (dzięki czemu każdy jej mieszkaniec ma możliwość przyczynić się do ochrony środowiska), a do udoskonalenia procesu zbierania odpadów przyczyniły się zakupy samochodu ciężarowego marki Volvo oraz ciągnika komunalnego JCB z żurawiem załadunkowym i przyczepą.

 • -
 • -

     W sferze inwestycji związanych z kulturą i edukacją naprawdę mamy się czym pochwalić. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego kosztem 2 763 190,48 zł (przy wynoszącym aż 1 718 362,46 zł wsparciu) pną się do chmur mury budynku wznoszonego podłóg zadania „Rozbudowa Zespołu Szkół w Czernikowie o obiekt dydaktyczno-widowiskowy na potrzeby szkoły muzycznej wraz z wyposażeniem”. W ramach przedsięwzięcia powstanie dwukondygnacyjny budynek z przeznaczeniem do nauki muzyki i tańca uczniów czernikowskiej filii Szkoły Muzycznej w Chełmży. Dolna część obiektu pomieści aulę o powierzchni ok. 296 m2 z zapleczem szatniowo-sanitarnym, przeznaczoną do praktycznej nauki umiejętności oraz przeprowadzania wykładów i egzaminów. Na piętrze zaprojektowano salę rytmiki, pięć sal dydaktycznych, pokój biurowo - socjalny oraz pomieszczenia szatniowo - sanitarne o łącznej powierzchni 470 m2. Realizacja inwestycji znacznie podniesie poziom infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy, stanowiąc m.in. wysokiej jakości bazę działalności filii Szkoły Muzycznej z kompletnym systemem niezbędnych pomieszczeń oraz miejsce organizacji uroczystości, spotkań, zjazdów i innych przedsięwzięć o charakterze naukowym, kulturalnym i rozrywkowym.

 • -

     Także dzięki działaniu 3.1 RPO WK-P udało się przyczynić do poprawy edukacyjnego zaplecza czernikowskiego Zespołu Szkół. „Wyposażenie pracowni biologicznej, fizycznej i chemicznej w Zespole Szkół w Czernikowie” pozwoliło kwotę 85 444,41 zł (z dofinansowaniem w wysokości 55 364,53 zł) przeznaczyć na zakup m.in. projektorów multimedialnych, ekranów projekcyjnych, mikroskopów, profesjonalnych stołów demonstracyjnych oraz uczniowskich, kanału zasilająco-maskującego do pracowni chemicznej, biologicznych szkieletów, wyciągu chemicznego oraz szafy na odczynniki.

 • -
 • -

     Mieszkańcy Czernikowa, wzorem społeczności mazowieckiej, dla której wybudowano Wiejski Dom Kultury, mogą się już cieszyć własnym lokalem, umożliwiającym wszelkiego rodzaju integrację lokalnej społeczności Projekt „Adaptacja remizy OSP w Czernikowie na świetlicę wiejską” został zrealizowany kosztem 797 837, 32 zł przy wsparciu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, wynoszącym 440 893 zł. Wachlarz możliwości zostanie jednak wkrótce rozszerzony, gdyż trwają prace związane z inwestycją pod nazwą „Rozbudowa oraz adaptacja świetlicy socjoterapeutycznej na Centrum Integracji Kulturalnej w miejscowości Czernikowo”. Dofinansowanie w ramach PROW wyniesie 300 000 zł. W rezultacie realizacji zadania powstanie obiekt przystosowany do organizacji wydarzeń kulturalnych, w którym znajdą się m.in. sale spotkań, smaków, śpiewu oraz zajęć warsztatowych. Dzięki temu wszystkie organizacje i podmioty, pragnące skorzystać z lokalowego zaplecza, zyskają optymalne warunki do realizacji swych przedsięwzięć. Koszt inwestycji wynosi 569 979,92 zł, natomiast planowany termin zakończenia prac to 31 maja 2013 roku.

 • -
 • -

     Wymieniając realizowane przez gminę inwestycje nie sposób nie wspomnieć o „Przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w gminie Czernikowo – krok w przyszłość”, dofinansowanym ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka kwotą 3 717 099,29 zł, przy całkowitej wartości projektu 3 851 454,10 zł. Informatyczna inwestycja zapewnia dostęp do szerokopasmowego Internetu czterdziestu rodzinom, zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności, oraz edukacyjnym jednostkom organizacyjnym Urzędu Gminy, a więc pięciu szkołom podstawowym, czernikowskiemu Zespołowi Szkół, świetlicy w Steklinku oraz dwóm bibliotekom.

 • -
 • -

     Sporym niedomówieniem byłoby pominięcie programu budowy przyzagrodowych oczyszczalni ścieków, który realizujemy konsekwentnie od kilku już lat. Do dnia dzisiejszego przy wsparciu gminy udało się wybudować 413 jednostek. Średnie wsparcie budowy pojedynczej oczyszczalni wynosi aż 80 %.

 • -

     Artykuł ten z każdym kolejnym miesiącem mógłby znacznie zyskiwać na objętości. Pracownicy Urzędu Gminy stale przygotowują kolejne wnioski, dzięki którym potencjał gminy będzie stale wzrastał. Na akceptację i realizację czekają m.in. budowa świetlicy w Steklinie, remonty świetlic w Witowężu, Osówce i Makowiskach, piąty etap przebudowy i rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej, kolejna schetynówka, budowa oświetlenia hybrydowego, budowa targowiska stałego w Czernikowie oraz termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Czernikowie i Gminnego Zakładu Komunalnego.

     Mamy nadzieję, że są państwo zadowoleni z dynamiki rozwoju gminy i jesteśmy przekonani, że tempo nie tylko nie osłabnie, ale będzie stale wzrastać.

« wstecz

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

tel. +48 54 287 50 01

e-mail: info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 17.00
Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 13.00

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 193967 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.