Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: poniedziałek, 15.07.2024
Imieniny: Henryka, Włodzimierza, Egona

Wyszukiwarka

Treść strony

IX. Wewnątrzszkolny system oceniania

 

            Regulamin wprowadza się na podstawie art.22, ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz. U. nr 67 1996r. poz.329 z późniejszymi zmianami/ oraz na podstawie rozporządzenia MENiS z dnia 21 marca 2001r. /Dz. U. 2001nr 29, poz. 323/ z póżn. zmianami w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

 

§ 26 Założenia ogólne

 

1.      Regulamin reguluje warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  oraz przeprowadzania egzaminów  w publicznych gimnazjach, z zastrzeżeniem ust 2.

2.      Warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym i znacznym  oraz przeprowadzania egzaminów  dla wymienionych uczniów regulują odrębne przepisy.

3.      Zasady oceniania z religii (etyki) regulują odrębne przepisy.

4.      Ocenianiu podlegają:

·         osiągnięcia edukacyjne ucznia;

·          zachowanie ucznia.

 

§ 27 Cele i zakres oceniania

 

1.     Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na  rozpoznawaniu przez nauczycieli  poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę oraz formułowaniu oceny.

2.     Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli      oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

3.      Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

a)      poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,

b)      pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, motywowanie ucznia do dalszej pracy,

c)       dostarczenie rodzicom ( prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w uczeniu się i specjalnych uzdolnieniach ucznia,

d)       umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy  dydaktyczno -   -wychowawczej.

4.       Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

a)      formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i ich rodziców ( prawnych opiekunów);

b)       ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

c)       bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według skali  i form przyjętych w szkole oraz zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych;

d)       przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

e)      ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego /semestru i warunki ich poprawiania;

f)        ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

g)      ustalenie warunków  i sposobu przekazywania  rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce;

5.      Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne o których mowa w §27 ust.1  do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, z zastrzeżeniem § 30, ust.5

6.     Dostosowania wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 27 ust. 1, do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w art. 71b ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zwanej dalej ustawą z zastrzeżeniem ust.3.

7.     W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo  dostosowania wymagań edukacyjnych, o których mowa w §27ust. 1  do indywidualnych potrzeb ucznia może nastąpić na podstawie takiego orzeczenia.

8.     Przy ustalaniu stopnia z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki – jeśli nie są one zajęciami kierunkowymi – należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

 

§ 28 Jawność oceniania

 

1.     Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów ) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

2.     Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania.

3.     Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). 

4.     Na prośbę ucznia lub jego rodziców ( prawnych opiekunów) ustalający ocenę nauczyciel   powinien ją uzasadnić.

5.     Na wniosek ucznia lub jego rodziców ( prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

 

§ 29 Zwolnienia z zajęć obowiązkowych

 

1.     Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza  (na czas określony w tej opinii).

2.     W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony.

3.     Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ust. 3b Ustawy o systemie oświaty, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego, z zastrzeżeniem ust. 1a. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.

4.     W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

5.     W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania   zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony.

 

§ 30 Klasyfikacja w roku szkolnym

 

1.      Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania wg skal zgodnie z § 32 ust.1 i § 33 ust. 2, z zastrzeżeniem § 32ust. 2.

2.      Klasyfikowanie śródroczne ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania, zgodnie z § 32 ust. 2 i § 33 ust. 4a.

3.      Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w roku na   posiedzeniu rady pedagogicznej, zwołanym w ostatnim tygodniu przed feriami  zimowymi.

4.      Klasyfikowanie końcoworoczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania, według skali, o których mowa w ust 1.

5.      Klasyfikowanie końcoworoczne ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,  polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania, zgodnie z § 32 ust. 2 i § 3 ust. 4a.

6.      Przed śródrocznym lub końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych oraz ustalić je w następujących terminach:

stopnie pozytywne – na trzy dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady   pedagogicznej,

stopnie negatywne – na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej

7.      Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczna  może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 37 ust. 1.

8.      Oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne,  a ocenę zachowania - wychowawca klasy zgodnie z punktowym systemem oceniania zachowania.

9.      Oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Ocena klasyfikacyjna końcoworoczna  z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej  ani na ukończenie szkoły.

10.  Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej  stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych    ucznia  uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków.

11.   Pod koniec okresu klasyfikacyjnego po zapoznaniu się ucznia z propozycjami ocen uczeń ma prawo przystąpić do egzaminu sprawdzającego.

§ 31 Procedura egzaminu sprawdzającego.

 

1.      Uczeń gimnazjum, jego rodzic lub prawny opiekun, niezgadzający się z proponowanym stopniem na koniec semestru może wnioskować o przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego z jednego przedmiotu.

2.      W tym celu składa pisemną prośbę z uzasadnieniem do dyrektora szkoły o umożliwienie uczniowi przystąpienia do egzaminu sprawdzającego.

3.      Uczeń może złożyć odwołanie w ciągu trzech dni po upływie terminu ustalonego przez dyrektora na wystawienie ocen przez nauczycieli na koniec semestru.

4.      Termin egzaminu sprawdzającego ustala dyrektor szkoły, jednak nie później niż przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej.

5.      Egzamin sprawdzający przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

W skład komisji wchodzą:

a)      dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze - jako przewodniczący;

b)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;

c)       nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji;

6.      Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt. b może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W tym przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.

7.      Egzamin sprawdzający składa się z części pisemnej i ustnej z wyjątkiem takich przedmiotów jak: muzyka, plastyka, technika, informatyka, wychowanie fizyczne, z których egzamin winien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

8.      Z przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, datę egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokółu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o jego odpowiedziach ustnych.

9.      W przypadku nie przystąpienia przez ucznia do egzaminu sprawdzającego w wyznaczonym terminie, pozostaje wcześniej wystawiona ocena.

 

§ 32 Model oceniania

 

1.      Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne ustala się według skali, z zastrzeżeniem ust.2:

1)       stopień celujący - 6,

2)       stopień bardzo dobry - 5,

3)       stopień dobry - 4,

4)       stopień dostateczny - 3,

5)       stopień dopuszczający - 2,

6)       stopień niedostateczny - 1.

2.      Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

3.      Nauczyciel układający zadania testowe może uwzględnić również zadania na stopień celujący. Najwyższą ocenę otrzymuje uczeń, który uzyska wymaganą liczbę punktów na stopień bardzo dobry oraz rozwiąże zadanie testowe na stopień celujący.

 Przy sprawdzianach pisemnych z zastosowaniem skali punktowej można stosować przeliczanie procentowe uzyskanych punktów wg następującej skali:

powyżej 100 %      celujący

100 - 91%              bardzo dobry

90% - 75%             dobry

74% - 50%             dostateczny 

49% - 35%             dopuszczający

                    mniej niż  35%       niedostateczny

 

§ 33 Ocenianie zachowania

 

1.       Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności:

a)       wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

b)      postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

c)       dbałość o honor i tradycje szkoły;

d)       dbałość o piękno mowy ojczystej;

e)      dbałość o bezpieczeństwo  i zdrowie własne oraz innych osób;

f)        godne kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

g)       okazywanie szacunku innym osobom.

2.      Ocenę zachowania śródroczną i końcoworoczną ustala się według poniższej skali, z zastrzeżeniem ust. 4a:

a)       wzorowe;

b)       dobre;

c)        poprawne;

d)       nieodpowiednie.

3.       Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:

a)       oceny z zajęć edukacyjnych;

b)       promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

4.      Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.

   4a.     W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym ocena zachowania jest oceną opisową.

5.      Kryteria, wg których ustala się ocenę zachowania ucznia, stanowią treść § 34.

6.      Uczeń ma prawo odwołania się do dyrektora szkoły od proponowanej przez wychowawcę oceny z zachowania.

7.       Procedura odwoławcza od oceny z zachowania.

8.      Uczeń gimnazjum, jego rodzic lub prawny opiekun mają prawo odwołać się od oceny z zachowania wystawionej przez wychowawcę klasy w terminie 2 dni przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej.

9.      W tym celu należy złożyć pisemną prośbę  z uzasadnieniem do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy, który tę ocenę wystawił.

10.  Dyrektor zleca wychowawcy ponowne rozpatrzenie wystawionej oceny w oparciu o argumenty zawarte w piśmie.

11.  Ocena ulega weryfikacji w przypadku uzyskania dodatkowych informacji, o których wcześniej wychowawca nie został poinformowany. Jeżeli natomiast wychowawca nie znajdzie żadnych argumentów na korzyść ucznia, ocena pozostaje bez zmian.

§ 34 Punktowy system oceniania zachowania

 

Uwagi ogólne:

1.      Ogólne zasady postępowania są zgodne ze Dokumentami Prawa Wewnątrzszkolnego.

2.      System uwzględnia pozytywne i negatywne zachowania ucznia, co przekłada się na punkty dodatnie i ujemne.

3.      Każdy wychowawca zapoznaje uczniów i ich rodziców z zasadami systemu.

4.     Wychowawca dołącza założenia systemu do dziennika lekcyjnego i zakłada zeszyt uwag wg podanego niżej wzoru (dla każdego ucznia osobna karta).

5.     Wpisów do zeszytu zarówno dodatnich i ujemnych punktów  dokonują: głównie wychowawca, pedagog szkolny, nauczyciel przedmiotu.

6.     Wnioski o wpisanie uwag do zeszytu mogą zgłaszać: inni pracownicy szkoły, uczniowie, osoby spoza szkoły.

7.     Zobowiązuje się nauczycieli do sumiennego wpisywania punktów.

8.     Uczeń ma prawo znać treść wpisu oraz liczbę przyznanych punktów.

9.     Ocenę zachowania ucznia ustala się na podstawie zgromadzonej przez niego liczby punktów.

10. Ustalona przez wychowawcę w oparciu o założenie systemu ocena jest ostateczna.

11. Na początku ocenianego okresu każdy uczeń otrzymuje 55 punktów  dodatnich.

SKALA OCEN  Z  PUNKTACJĄ

 

Ocena zachowania

Ilość punktów

wzorowe

powyżej 90

dobre

od 71 do 90

poprawne

od 50 do 70

nieodpowiednie

poniżej 50

PUNKTY DODATNIE PRZYZNAWANE ZA POZYTYWNE ZACHOWANIE
I  POSTAWĘ UCZNIA

Kryteria

Liczba pkt.

KULTURA OSOBISTA

Punkty przyznawane przez wychowawcę (osobiście lub na wniosek innych osób) na koniec semestru /roku za:

 • estetyczny, schludny z regulaminem wygląd,
 • dbałość o mienie szkolne, kolegów i własne,
 • kulturę języka,
 • szacunek i uprzejmość okazywane nauczycielom i pracownikom szkoły,
 • tolerancję, koleżeńskość, umiejętność pracy w grupie rówieśników,
 • odpowiedzialny stosunek do zdrowia i bezpieczeństwa własnego i kolegów.

 

 

 

0 – 2

za każdy punkt

max 12

STOSUNEK DO OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH

Punkty przyznawane przez wychowawcę (osobiście lub na wniosek innych osób) na koniec semestru /roku za:

·        przestrzeganie postanowień regulaminu szkoły (w tym: punktualność, systematyczne odrabianie prac domowych, pozostawianie porządku po sobie w miejscu pracy, przestrzeganie zasad BHP)

 • poszerzanie zainteresowań,
 • pracę nad rozwojem swojej osobowości (koła zainteresowań, sport, hobby, nauka języków),
 • zdobywanie nowych umiejętności w szkole i poza nią, wykorzystywanie ich do promocji szkoły

0 – 1

za każdy punkt max 4

0 – 1

0 – 2

0 – 2

0 – 1

max 10

AKTYWNOŚĆ

Działanie na rzecz szkoły – punkty przyznawane przez wychowawcę na koniec semestru/roku:

 • aktywna praca w samorządzie szkolnym,
 • aktywny udział w imprezach szkolnych i pozaszkolnych (np. apele, akademie, zbiórki, WOŚP – recytacje, śpiew, występy, przygotowanie dekoracji),
 • systematyczna praca użyteczna na rzecz szkoły (dyżury szkolne, pomoc w szatni, w pracowniach klasowych, bibliotece i in.)

Punkty przyznawane każdorazowo:

·           udział w szkolnych konkursach i zawodach sportowych,

·           udział w pozaszkolnych konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych,

·           sukces w szkolnych, pozaszkolnych konkursach i zawodach

Laureaci:

-         szkolny

-         gminny

-         powiatowy

-         wojewódzki

-         ogólnopolski

 

0 - 5

1 za każde

max 5

 

0 - 3

 

 

 

1 za każde

max 10

2 za każde

 

1

2

5

10

20

Działania na rzecz klasy

 • dbałość o wystrój klasy (gazetki, kwiaty, naprawy sprzętu, pomoce naukowe i in.),
 • odpowiedzialne wykonywanie powierzonych przez wychowawcę obowiązków (np. kronikarz, łącznik z biblioteka i in.),
 • podejmowanie różnych inicjatyw na rzecz zespołu klasowego, aktywność pomysłowość, pomoc w realizacji,
 • pomoc koleżeńska w nauce (systematyczna lub okresowa).

 

0 – 3

0 – 2

 

0 – 3

 

0 – 3

 

max 11

PUNKTY UJEMNE PRZYZNAWANE ZA NIEODPOWIEDNIE  ZACHOWANIE  I  POSTAWĘ UCZNIA

 

Kryteria

Liczba pkt.

za każde przewinienie

KULTURA OSOBISTA

Palenie papierosów, picie alkoholu, zażywanie narkotyków w szkole i poza nią.

20

Kradzież.

20

Handel narkotykami.

30

Przemoc fizyczna i psychiczna (zastraszanie, wymuszanie, znęcanie się, pobicia).

10

Przejawy agresywnego zachowania wobec rówieśników: bójki, zachęcanie i podżeganie do bójek

pierwsza – 3

każda kolejna–5

Agresywne zachowania wobec nauczycieli, pracowników szkoły i ich mienia (jawny brak szacunku – wulgarny język, próby zastraszania, przemoc)

20

Fałszowanie dokumentów (np. usprawiedliwień, wpisów ocen do dziennika i in.)

5 - 20

Wywoływanie sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych (np. bójki, podstawienie nóg, bieganie w tłoku, rzucanie przedmiotów itp.)

1

Celowe niszczenie mienia szkolnego (w przypadku naprawy szkoły nie przyznaje się punktów ujemnych).

4

Brak poszanowania mienia kolegów i środowiska lokalnego (np. plucie, szarpanie odzieży, niszczenie przyborów szkolnych, znaków drogowych, ławek w parku itp.)

1 – 3

Niekulturalne zachowanie wobec dorosłych.

1 – 3

Wulgarny język.

2

Przeszkadzanie w prowadzeniu zajęć (rozmowy, chodzenie po klasie, lekceważenie poleceń nauczyciela i in.). Punkt przyznawany jest na zakończenie lekcji.

1

Wyzywający, niestosowny wygląd (strój, makijaż, fryzury) – jednorazowo na koniec semestru /roku

10

STOSUNEK DO OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH

Wagarowanie (za każdą godzinę)

1

Spóźnienia: za każde 5 spóźnień (na koniec semestru).

2

Nieprzygotowanie do lekcji (ustawiczny brak podręcznika, zeszytu, przyborów).

1

Inne przejawy lekceważenia regulaminu (pozostawienie w budynku szkoły na przerwie /okres wiosenno-letni/,noszenie kurtek w klasie, nieuzasadnione przebywanie w szkolnych toaletach w czasie przerw i in.)

1

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

tel. +48 54 287 50 01

e-mail: info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 17.00
Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 13.00

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 2614 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.