Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: czwartek, 16.09.2021
Imieniny: Cypriana, Edyty, Kornela

Wyszukiwarka

Treść strony

VIII. Nagrody, wyróżnienia i kary

 

§ 23 Nagrody i wyróżnienia

 

1.      Za bardzo dobre i dobre wyniki w nauce, przykładną postawę, pozytywne działania na rzecz szkoły i środowiska oraz za osiągnięcia w konkursach, zawodach i olimpiadach uczeń może otrzymać nagrody i wyróżnienia.

2.      W gimnazjum przyznaje się następujące nagrody i wyróżnienia:

a)       pochwała wychowawcy klasy;

b)       pochwała dyrektora;

c)        dyplom uznania;

d)       list gratulacyjny do rodziców;

e)      nagroda rzeczowa organizatorów i sponsorów szkolnych konkursów i zawodów;

f)        nagroda rzeczowa dyrektora;

g)       wpis do Złotej Księgi Absolwentów;

h)       tytuł Najlepszego Ucznia Roku;

i)         tytuł Najlepszego Sportowca Roku;

j)         świadectwo z wyróżnieniem;

 

§ 24 Kary i inne środki wychowawcze

 

1.      Za nieprzestrzeganie postanowień statutu, nieprzestrzeganie innych obowiązujących w szkole przepisów prawa wewnątrzszkolnego, lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych, za naganne postawy i zachowania w liceum stosuje się następujące kary:

a)       upomnienie wychowawcy wobec klasy;

b)       nagana wychowawcy klasy;

c)        upomnienie dyrektora (wicedyrektora) szkoły;

d)       nagana dyrektora (wicedyrektora);

e)       nagana dyrektora szkoły z ostrzeżeniem;

f)        przeniesienie dyscyplinarne do innej klasy na podstawie uchwały rady pedagogicznej;

g)       zawieszenie w ustanowionych w szkole przywilejów;

h)       skierowanie do szkoły w obwodzie, w którym uczeń zamieszkuje.

2.      Uczeń może być przeniesiony do innego oddziału, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej w przypadkach:

a)      umyślnego spowodowania uszczerbku na zdrowiu kolegów,

b)      dopuszczenia się kradzieży,

c)       wchodzenia w kolizję z prawem szkolnym i ogólnie obowiązującym,

d)       demoralizacji innych uczniów,

e)       stosowania przemocy,

f)         dewastacji obiektów szkolnych,

g)       permanentnego naruszania postanowień statutu

3.       Wymierzona kara powinna być adekwatna do popełnionego przewinienia i zastosowana wg podanej w ust.1 kolejności. W wyjątkowych przypadkach można od razu wymierzyć karę wyższą.    

4.       Oprócz kar i nagród środkami wychowawczymi są:

a)       indywidualna praca wychowawcy z uczniem;

b)      wzmożona współpraca z rodzicami/ opiekunami ucznia, także pełnoletniego, o charakterze informacyjnym, doradczym, wspierającym itp.

c)       skierowanie ucznia na zajęcia specjalistyczne takie, jak: socjoterapeutyczne, psychoterapia, korekcyjne, wyrównawcze, konsultacje specjalistyczne i inne odbywające się na terenie szkoły lub w placówkach specjalistycznych;

d)       indywidualne działania pedagoga szkolnego;

e)      działania opiekuńcze i wspomagające funkcjonowanie ucznia w społeczności szkolnej.

5.      W przypadkach rażącego naruszenia norm współżycia w szkole stosuje się środki wychowawcze (kary) pozostające w gestii dyrektora. Wniosek w tym zakresie formułuje wychowawca po uzyskaniu informacji o zaistniałym zdarzeniu i przeanalizowaniu sprawy oraz ewentualnym skonsultowaniu problemu z zespołem wychowawców na danym poziomie, w terminie do 7 dni od powzięcia wiadomości o zdarzeniu.

6.      W sytuacji znacznego naruszenia przez ucznia dyscypliny szkolnej w zakresie frekwencji na zajęciach lekcyjnych stosuje się kary pozostające w gestii dyrektora (wicedyrektora) – 15 godzin nieusprawiedliwionych jest podstawą skierowania wniosku do dyrektora szkoły. Wniosek ten powinien wpłynąć nie później niż 7 dni od terminu obliczenia frekwencji za dany miesiąc przez wychowawcę.

7.      Od nałożonej kary uczeń może się odwołać na warunkach określonych w rozdziale X § 41 niniejszego statutu.

8.       Na wszystkich etapach postępowania wychowawczego kary dyscyplinarne należy stosować po uprzednim wysłuchaniu ucznia, którego sprawa dotyczy.

9.      O zastosowaniu kar dyscyplinarnych wobec ucznia wychowawca niezwłocznie powiadamia jego rodziców.

 

§ 25 Tryb postępowania wobec uczniów naruszających postanowienia statutu gimnazjum

 

1.       Działania wychowawcy klasy.

a)      Podstawową pracę z uczniem prowadzi wychowawca, stosując pozostające w jego gestii środki wychowawcze, podejmując współpracę nad problemem z rodzicami ucznia, a także z pedagogiem lub psychologiem szkolnym oraz z innymi nauczycielami.

b)      W trudniejszych przypadkach wychowawca może zawrzeć z uczniem pisemny kontrakt wynegocjowany z tymże uczniem i jego rodzicami.

c)       Kontrakt powinien być sporządzony na piśmie i podpisany przez obie strony: wychowawcę i ucznia z potwierdzeniem jego rodziców.

d)      Kontrakt powinien być spisany dopiero po przeprowadzeniu rozmowy z uczniem i jego rodzicami na temat istoty i przyczyn problemu będącego przedmiotem kontraktu oraz ustalenia sposobów jego rozwiązania.

e)      Powinien zawierać powód spisania kontraktu, jego przyczynę (które z postanowień statutu

       zostały przez ucznia naruszone).

f)        Określenia oczekiwanej zmiany powinny być jasne i konkretne. Co w zachowaniach ucznia dotyczących problemu zawartego w kontrakcie jest dozwolone, a co nie.

g)      Znaczące również będą zawarte w kontrakcie deklaracje i zobowiązania wychowawcy oraz rodziców w związku z pracą nad rozwiązaniem zaistniałego problemu.

h)      Kontrakt powinien zawierać także konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania powyższych warunków. Istotne jest, by były one realne i możliwe do zastosowania (zgodne ze statutem szkoły). Dotyczy to obu zainteresowanych stron.

i)        Pożądane jest także określenie czasu, na jaki kontrakt będzie obowiązywał.

j)        Kontrakt należy sporządzić w trzech egzemplarzach (dla ucznia, rodziców i wychowawcy).

k)      Kontrakt jest sposobem oddziaływania wychowawczego i nie może być stosowany jako kara, a tym bardziej jako jej zawieszenie ( w rozumieniu art.31 niniejszego statutu).

2.      Działania dyrektora szkoły i jego zastępców, wsparcie ze strony zespołu wychowawców klas.

a)      Jeżeli zastosowane do tej pory środki wychowawcze nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, wychowawca kieruje wniosek do dyrektora szkoły o zastosowanie wobec ucznia pozostających w jego gestii środków.

b)      Dyrektor szkoły rozpatruje sprawę i stosuje środki wychowawcze wobec uczniów w obecności wychowawcy klasy lub pedagoga szkolnego.

c)       Wychowawca może także zwrócić się do zespołu wychowawców na swoim poziomie klasowym w celu skonsultowania sposobu dalszego postępowania oraz przeprowadzenia rozmowy wychowawczej z uczniem przedkładając informację o istocie problemu i dotychczas zastosowanych środkach wychowawczych przewodniczącemu zespołu.

d)      O terminie rozpatrywania sprawy wychowawca powiadamia ucznia i jego rodziców opiekunów.

Magazyn

Ogłoszenia

zobacz wszystkie
 • EKOGROSZEK - Promocja!!
  Hurtownia Ogrodniczo - Rolna
  F.H.U. GOSŁAW
  ul. Toruńska 25A
  kom. 505-093-518


  EKOGROSZEK - PROMOCJA!!

  Ekogroszek KALOR

  CENA: 950zł/ 1 tonę

  Przy zakupie 2 ton
  CENA: 920zł

  Właściwości:
  -Kaloryczność: 24-25MJ
  -Wymiar ziarna: 5-25mm
  -Siarka: 0,5%
  -Popiół: do 10%

  CENA: 950zł/ 1 tonę

  Przy zakupie 2 ton
  CENA: 920zł


  kom. 505-093-518


  ZAPRASZAMY DO ZAKUPÓW!
 • Zatrudnię kierowców kat. C+E
  Zatrudnię kierowców kat. C+E po kraju na kontenerach morskich. Zainteresowanych proszę o kontakt pod numerem tel :725031173
 • wynajem mieszkania w Czernikowie
  Wynajmę umeblowane mieszkanie w domu dwurodzinnym o powierzchni 99 m2 (dwie sypialnie, jadalnia, salon, kuchnia , łazienka, pralnia ).
  Do dyspozycji mieszkańców ogród.
  W cenie garaż jednostanowiskowy.
  Cena najmu 1500 zł plus opłaty.
  Kaucja 2000zł.
 • Oferta Pracy
  Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:
  PAKOWACZ do zakładu produkcyjnego z branży meblarskiej w Toruniu

  Oferujemy:
  - terminową wypłatę wynagrodzenia
  - umowę o pracę
  - bezpłatne dojazdy pracownicze z wybranych kierunków
  - pakiet atrakcyjnych benefitów
  - przyjazny system wdrożeń i szkoleń
  - dla osób bez odpowiedniego doświadczenia - możliwość przeszkolenia

  Zadania:
  - pakowanie gotowych produktów
  - obsługa maszyn i urządzeń do pakowania
  - wykonywanie powierzonych zadań zgodnie z obowiązującymi procedurami

  Oczekujemy:
  - gotowości do pracy w systemie zmianowym
  - zdolności manualnych
  - dokładności
  - sumienności
  - zaangażowania i dużej motywacji do pracy
  - doświadczenie w pracy na produkcji będzie dodatkowym atutem

  Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu:
  56 611-00-11, wysyłając CV: rekrutacja@gamet.eu lub osobiście: GAMET S.A. ul. Chrzanowskiego 33, 87-100 Toruń.

  Na dokumentach prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez GAMET S.A. dla potrzeb
  niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych Dz. Ustaw z 2018, poz.1000)”
 • Oferta Pracy
  Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:
  OPERATOR MASZYN DO OBRÓBKI METALI do zakładu produkcyjnego z branży meblarskiej w Toruniu

  Oferujemy:
  - terminową wypłatę wynagrodzenia
  - umowę o pracę
  - bezpłatne dojazdy pracownicze z wybranych kierunków
  - pakiet atrakcyjnych benefitów
  - przyjazny system wdrożeń i szkoleń
  - dla osób bez odpowiedniego doświadczenia - możliwość przeszkolenia

  Zadania:
  - obsługa maszyn szlifierskich, polerskich, gwintujących
  - kontrola jakości wykonywanych elementów
  - wykonywanie powierzonych zadań zgodnie z obowiązującymi procedurami

  Oczekujemy:
  - gotowości do pracy w systemie zmianowym
  - zdolności manualnych
  - dokładności
  - sumienności
  - zaangażowania i dużej motywacji do pracy
  - doświadczenie w pracy na produkcji będzie dodatkowym atutem

  Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu:
  56 611-00-11, wysyłając CV: rekrutacja@gamet.eu lub osobiście: GAMET S.A. ul. Chrzanowskiego 33, 87-100 Toruń.

  Na dokumentach prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez GAMET S.A. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych Dz. Ustaw z 2018, poz.1000)”

Biuletyn Informacji Publicznych

Banery

Szczepienia
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Platforma Zakupowa
-
System Informacji Przestrzennej
Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy
Urząd Skarbowy
Obszar Chronionego Krajobrazu Niz. Ciechocińskiej
Folder Promocyjny 2018
Nieodpłatna pomoc prawna
-
-
"DWA SŁOWA" Nr 2/2021
Mapa wyłączeń ENERGA
Złoty Karaś
Pomorska Strefa Ekonomiczna
WOŚP
Plan Czernikowa
-

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

tel. +48 54 287 50 01

e-mail: info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 17.00
Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 13.00

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 1427 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.