Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: czwartek, 16.09.2021
Imieniny: Cypriana, Edyty, Kornela

Wyszukiwarka

Treść strony

VII. Uczniowie

 

§ 20 Zasady rekrutacji

 

1.      Do gimnazjum uczęszczają uczniowie w zasadzie w wieku od 13 do 16 roku życia. Podlegają oni obowiązkowi szkolnemu, który trwa do 18 roku życia.

2.      Dyrektor szkoły przyjmuje wszystkich uczniów zamieszkujących ustalony dla szkoły obwód. Warunkiem przyjęcia jest świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz potwierdzenie zamieszkania ucznia na danym terenie.

3.      Dyrektor gimnazjum może przyjąć ucznia z innego obwodu, jeżeli warunki organizacyjne na to pozwalają.

a)      przyjęcie uczniów odbywa się na wniosek rodziców (prawnych opiekunów),

b)      pierwszeństwo mają uczniowie, którzy ukończyli szkołę podstawową na terenie gminy Czernikowo,

c)       w przypadku liczby chętnych większej niż liczba miejsc, o przyjęciu decyduje wynik sprawdzianu kompetencji po klasie szóstej  i średnia stopni na świadectwie oraz ocena zachowania

4.      Na wniosek rodziców ucznia oraz po zasięgnięciu opinii psychologiczno–pedagogicznej dyrektor może zezwolić na pozaszkolną formę realizacji obowiązku szkolnego.

 

§ 21 Obowiązki uczniów

 

1.      Uczeń ma obowiązek bezwzględnego przestrzegania postanowień statutu szkoły oraz innych dokumentów prawa wewnątrzszkolnego.

2.      Uczeń ma obowiązek systematycznie wzbogacać swoją wiedzę i umiejętności w zakresie przedmiotów objętych programem nauczania, korzystać ze wszystkich dostępnych źródeł zalecanych przez nauczyciela przy realizacji programu.

3.      Uczeń ma obowiązek znać oraz przestrzegać postanowienia wewnątrzszkolnego systemu oceniania (WSO) i przedmiotowych systemów oceniania (PSO).

4.      Uczeń ma obowiązek aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, systematycznie powtarzać i utrwalać materiał programowy oraz terminowo odrabiać prace domowe.

5.      W przypadkach powstania zaległości na skutek nieobecności, uczeń ma obowiązek terminowo i sumiennie je uzupełnić , zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.

6.      Uczeń ma obowiązek uczestniczyć w obchodach świąt państwowych i szkolnych zgodnie z zarządzeniami dyrektora szkoły.

7.      Uczeń ma obowiązek szanować symbole szkoły.

8.      Uczeń ma obowiązek godnie reprezentować szkołę podczas uroczystości, imprez naukowych, kulturalnych, sportowych i innych (w tym wycieczek szkolnych) organizowanych na terenie szkoły lub poza nią.

9.      Uczeń ma obowiązek systematycznie i punktualnie uczęszczać na zajęcia lekcyjne.

10.  Uczeń ma obowiązek terminowo usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach lekcyjnych w terminie do trzech dni po powrocie do szkoły, w tym:

a)      przypadku przewidywanej dłuższej nieobecności w szkole (powyżej trzech dni) należy niezwłocznie powiadomić wychowawcę klasy;

b)      w przypadku nieobecności na egzaminach honorowane jest tylko zaświadczenie lekarskie.

11.   Uczeń ma obowiązek szanować mienie szkoły, w tym:

a)      dbać o estetykę i utrzymanie czystości pomieszczeń szkolnych (także szatni uczniowskich);

b)      wykonywać czynności porządkowe na polecenie dyrekcji, wychowawcy lub nauczycieli;

c)       w razie dokonania zniszczenia lub zagubienia przedmiotów, sprzętu, wyposażenia itp. uczeń bądź jego rodzice zobowiązani są do usunięcia szkody z pokryciem kosztów w terminie do dwóch tygodni.

12.  Uczeń ma obowiązek przeciwdziałać zachowaniom przestępczym, przemocy i agresji na terenie szkoły.

13.  Uczeń ma obowiązek zachowywać się kulturalnie i taktownie w stosunku do wszystkich pracowników szkoły oraz do koleżanek i kolegów, w tym:

a)       dbać o kulturę języka w codziennych kontaktach;

b)       swym zachowaniem przyczyniać się do budowania w szkole atmosfery wzajemnej życzliwości i szacunku wobec innych.

14.   Uczeń ma obowiązek dbać o własne zdrowie, w tym:

a)      przestrzegać zakazu spożywania alkoholu i palenia papierosów na terenie szkoły i podczas zajęć organizowanych poza jej terenem;

b)       nie używać narkotyków.

15.  Uczeń ma obowiązek dbać o estetyczny i schludny wygląd, w tym:

a)       nosić strój odświętny podczas uroczystości szkolnych oraz dodatkowo w dni określone przez dyrekcję szkoły;

b)      ubiór ucznia nie może świadczyć o sympatyzowaniu bądź przynależności do grup nieformalnych;

c)       na terenie szkoły uczeń ma obowiązek chodzić w obuwiu zmiennym (typ obuwia określa dyrektor szkoły).

d)      na terenie szkoły uczeń ma obowiązek noszenia identyfikatora.

 

§ 22 Prawa uczniów

 

Szkoła realizuje podstawowe prawa zawarte w Konwencji o Prawach Dziecka na gruncie rzeczywistości szkolnej.

1.      Każdy uczeń ma prawo do wiedzy o swoich prawach i obowiązkach oraz środkach i procedurach, jakie przysługują uczniom w przypadku naruszania ich praw.

2.      Uczeń ma prawo do rozwijania swoich uzdolnień i zainteresowań, w tym:

a)      prawo do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych z możliwością zrezygnowania z udziału bez żadnych konsekwencji;

b)      prawo do udziału w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych na terenie szkoły;

c)       prawo do wyboru zajęć dodatkowych.

3.      Uczeń ma prawo do swobody wyrażania własnych poglądów i opinii oraz swoich światopoglądowych przekonań – także religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób, w tym:

a)      ma prawo uczęszczać na lekcje religii lub etyki (lekcje te organizuje szkoła na prośbę rodziców lub uczniów pełnoletnich);

b)      ma prawo nie uczęszczać w szkolnej nauce religii lub etyki, co nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie;

c)       ma prawo do wypowiadania poglądów i opinii także o treściach programowych i metodach nauczania.

4.      Uczeń ma prawo do poszanowania jego godności i zapewnienia bezpieczeństwa, w tym:

a)      wszelkie kary, jakie stosuje się w szkole, muszą być zapisane w statucie szkoły;

b)      kary nie mogą naruszać nietykalności osobistej i godności ucznia;

c)       każdy uczeń ma prawo do opieki i ochrony prawnej przed przemocą fizyczną i psychiczną i innymi przejawami patologii społecznej.

5.      Uczeń ma prawo do tajemnicy życia prywatnego i rodzinnego oraz korespondencji; wszelkie informacje dotyczące życia prywatnego uczniów (sytuacji materialnej, stanu zdrowia itp.) będące w dyspozycji wychowawcy klasy i innych pracowników szkoły nie mogą być rozpowszechniane.

6.       Uczeń ma prawo do informacji:

a)       prawo do jawnej i umotywowanej oceny;

b)       prawo do informacji na temat programu nauczania i wykazu lektur poszerzających jego treści;

c)       prawo do wglądu sprawdzonych i ocenionych prac kontrolnych na warunkach określonych przez nauczyciela;

d)        prawo do informacji o zasadach oceniania, klasyfikowania i egzaminowania uczniów;

e)      prawo do informacji o przewidywanych ocenach końcoworocznych (w tym przewidywanych ocenach niedostatecznych) na zasadach określonych w statucie;

f)        prawo do informacji o zasadach oceniania zachowania;

g)      prawo do informacji o warunkach przystąpienia i trybie przeprowadzania egzaminu poprawkowego i klasyfikacyjnego.

7.       Uczeń ma prawo do nauki, w tym:

a)      prawo do korzystania ze zbiorów szkolnej biblioteki;

b)      prawo do zgłaszania nauczycielowi problemów budzących jego zainteresowania lub trudności, uzyskania wyjaśnień i pomocy w nauce w miarę możliwości nauczyciela;

c)       prawo do zdawania egzaminu poprawkowego i klasyfikacyjnego według zasad określonych w regulaminie oceniania, klasyfikowania i egzaminowania;

d)      prawo do powtarzania klasy w gimnazjum jeden raz w cyklu nauczania.

8.      Uczeń ma prawo do korzystania z pomocy psychologiczno - pedagogicznej organizowanej na terenie szkoły.

9.      Uczeń ma prawo do właściwie zorganizowanego procesu edukacyjnego, zgodnie z zasadami pracy umysłowej.

10.  Uczeń ma prawo do pomocy materialnej i innych świadczeń stypendialnych na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

11.  Uczeń ma prawo do zrzeszania się, jeśli jego działalność nie jest sprzeczna z Konstytucją, w tym:

a)      ma prawo należeć do organizacji uczniowskich i społecznych działających na terenie szkoły;

b)      ma prawo zgłaszać organom szkolnym wnioski i postulaty dotyczące spraw uczniowskich i być powiadamianym o sposobie ich załatwienia.

12.  Uczeń ma prawo do odwoływania się od decyzji wychowawcy, nauczyciela, rady pedagogicznej i dyrektora gimnazjum na zasadach określonych w statucie gimnazjum (§ 41).

Magazyn

Ogłoszenia

zobacz wszystkie
 • EKOGROSZEK - Promocja!!
  Hurtownia Ogrodniczo - Rolna
  F.H.U. GOSŁAW
  ul. Toruńska 25A
  kom. 505-093-518


  EKOGROSZEK - PROMOCJA!!

  Ekogroszek KALOR

  CENA: 950zł/ 1 tonę

  Przy zakupie 2 ton
  CENA: 920zł

  Właściwości:
  -Kaloryczność: 24-25MJ
  -Wymiar ziarna: 5-25mm
  -Siarka: 0,5%
  -Popiół: do 10%

  CENA: 950zł/ 1 tonę

  Przy zakupie 2 ton
  CENA: 920zł


  kom. 505-093-518


  ZAPRASZAMY DO ZAKUPÓW!
 • Zatrudnię kierowców kat. C+E
  Zatrudnię kierowców kat. C+E po kraju na kontenerach morskich. Zainteresowanych proszę o kontakt pod numerem tel :725031173
 • wynajem mieszkania w Czernikowie
  Wynajmę umeblowane mieszkanie w domu dwurodzinnym o powierzchni 99 m2 (dwie sypialnie, jadalnia, salon, kuchnia , łazienka, pralnia ).
  Do dyspozycji mieszkańców ogród.
  W cenie garaż jednostanowiskowy.
  Cena najmu 1500 zł plus opłaty.
  Kaucja 2000zł.
 • Oferta Pracy
  Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:
  PAKOWACZ do zakładu produkcyjnego z branży meblarskiej w Toruniu

  Oferujemy:
  - terminową wypłatę wynagrodzenia
  - umowę o pracę
  - bezpłatne dojazdy pracownicze z wybranych kierunków
  - pakiet atrakcyjnych benefitów
  - przyjazny system wdrożeń i szkoleń
  - dla osób bez odpowiedniego doświadczenia - możliwość przeszkolenia

  Zadania:
  - pakowanie gotowych produktów
  - obsługa maszyn i urządzeń do pakowania
  - wykonywanie powierzonych zadań zgodnie z obowiązującymi procedurami

  Oczekujemy:
  - gotowości do pracy w systemie zmianowym
  - zdolności manualnych
  - dokładności
  - sumienności
  - zaangażowania i dużej motywacji do pracy
  - doświadczenie w pracy na produkcji będzie dodatkowym atutem

  Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu:
  56 611-00-11, wysyłając CV: rekrutacja@gamet.eu lub osobiście: GAMET S.A. ul. Chrzanowskiego 33, 87-100 Toruń.

  Na dokumentach prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez GAMET S.A. dla potrzeb
  niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych Dz. Ustaw z 2018, poz.1000)”
 • Oferta Pracy
  Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:
  OPERATOR MASZYN DO OBRÓBKI METALI do zakładu produkcyjnego z branży meblarskiej w Toruniu

  Oferujemy:
  - terminową wypłatę wynagrodzenia
  - umowę o pracę
  - bezpłatne dojazdy pracownicze z wybranych kierunków
  - pakiet atrakcyjnych benefitów
  - przyjazny system wdrożeń i szkoleń
  - dla osób bez odpowiedniego doświadczenia - możliwość przeszkolenia

  Zadania:
  - obsługa maszyn szlifierskich, polerskich, gwintujących
  - kontrola jakości wykonywanych elementów
  - wykonywanie powierzonych zadań zgodnie z obowiązującymi procedurami

  Oczekujemy:
  - gotowości do pracy w systemie zmianowym
  - zdolności manualnych
  - dokładności
  - sumienności
  - zaangażowania i dużej motywacji do pracy
  - doświadczenie w pracy na produkcji będzie dodatkowym atutem

  Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu:
  56 611-00-11, wysyłając CV: rekrutacja@gamet.eu lub osobiście: GAMET S.A. ul. Chrzanowskiego 33, 87-100 Toruń.

  Na dokumentach prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez GAMET S.A. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych Dz. Ustaw z 2018, poz.1000)”

Biuletyn Informacji Publicznych

Banery

Szczepienia
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Platforma Zakupowa
-
System Informacji Przestrzennej
Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy
Urząd Skarbowy
Obszar Chronionego Krajobrazu Niz. Ciechocińskiej
Folder Promocyjny 2018
Nieodpłatna pomoc prawna
-
-
"DWA SŁOWA" Nr 2/2021
Mapa wyłączeń ENERGA
Złoty Karaś
Pomorska Strefa Ekonomiczna
WOŚP
Plan Czernikowa
-

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

tel. +48 54 287 50 01

e-mail: info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 17.00
Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 13.00

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 1580 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.