Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: wtorek, 28.05.2024
Imieniny: Jaromira, Augustyna, Justyny

Wyszukiwarka

Treść strony

VI.     Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

 

§ 16 Zasady zatrudniania

 

1.      W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz (w miarę potrzeb i możliwości) innych pracowników niepedagogicznych.

2.      Wszystkich pracowników, o których mowa w pkt.1 zatrudnia i zwalnia dyrektor szkoły, kierując się przy tym:

a)     odpowiednimi zasadami określonymi odrębnymi przepisami;

b)     realnymi potrzebami i możliwościami finansowymi szkoły;

c)      bieżącą oceną ich pracy i postawą etyczno - moralną;

3.      Dyrektor gimnazjum sporządza zakres czynności dla pracownika zatrudnionego na określonym stanowisku i zakres ten stanowi załącznik do odpowiedniej umowy o pracę.

 

§ 17 Nauczyciele

 

1.      Nauczyciel prowadzi pracę edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą  jest odpowiedzialny za jakość tej pracy, w tym za zapoznanie uczniów z treściami i wymaganiami zajęć edukacyjnych, które prowadzi.

2.      Nauczyciel ma prawo do korzystania z metodycznej i merytorycznej pomocy w zakresie swojej pracy, ze strony dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej oraz ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji.

3.      Prawa nauczycieli określają inne przepisy, a w szczególności Karta Nauczyciela i Kodeks Pracy.

4.      Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo uczniów w czasie organizowanych przez szkołę zajęć poprzez:

a)       stałą obecność wśród uczniów w klasie;

b)      egzekwowanie przestrzegania regulaminów wewnętrznych szkoły;

c)       czynne pełnienie dyżurów;

d)       kontrolę obecności uczniów na każdej lekcji;

e)       zwalnianie z lekcji tylko na  osobistą prośbę rodziców, wychowawcy lub dyrektora, nauczyciela przedmiotu, pielęgniarki szkolnej;

f)         reagowanie na problemy zdrowotne uczniów;

g)       kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy.

5.      Nauczyciel czuwa nad prawidłowym przebiegiem procesu dydaktycznego poprzez:

a)       dobór właściwych programów, podręczników i środków dydaktycznych, opracowanie rozkładu materiału dla danej klasy;

b)      stosowanie zróżnicowanych metod dostosowanych do możliwości ucznia;

c)       bezstronne i obiektywne ocenianie uczniów oraz sprawiedliwe ich traktowanie;

d)      ocenianie prac pisemnych w terminie do dwóch tygodni (dla nauczycieli języka polskiego do trzech tygodni), łącznie z wpisaniem stopnia do dziennika lekcyjnego;

e)       racjonalne wykorzystanie czasu na realizację zadań dydaktyczno – wychowawczych;

6.      Nauczyciel odpowiada za sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w każdej izbie lekcyjnej, gabinecie podczas swojej pracy (również w czasie zastępstw).

7.      Nauczyciel wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności, pomaga w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych.

8.      Nauczyciel ma obowiązek poinformowania uczniów o przewidywanej ocenie końcowej na tydzień, a w przypadku przewidywanej oceny niedostatecznej na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

9.      Nauczyciel każdego przedmiotu ma obowiązek zapoznać uczniów z kryteriami oceniania danego przedmiotu w pierwszym miesiącu roku szkolnego i zapisanie tego jako odrębnego tematu w dzienniku lekcyjnym.

10.  Nauczyciel doskonali swoje umiejętności dydaktyczne i podnosi poziom wiedzy merytorycznej poprzez:

a)      uczestnictwo w szkoleniowych konferencjach metodycznych, kursach, korzystanie z doradztwa metodycznego;

b)      udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu;

c)       prace w zespołach przedmiotowych.

11.   Cele i zadania zespołu przedmiotowego:

a)      samokształcenie i doskonalenie warsztatu pracy;

b)      uzgodnienie decyzji w sprawie wyboru programów nauczania; szczegółowych) opracowanie szczegółowych wymogów programowych, stosownie do kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania;

c)       korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych;

d)      organizowanie szkolnych konkursów przedmiotowych;

e)      przeprowadzanie sprawdzianów porównawczych i testów;

f)        praca z uczniem zdolnym;

g)      organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli;

h)      współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych w uzupełnianiu ich wyposażenia;

i)        wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich innowacyjnych programów nauczania;

j)        dokumentowanie swojej pracy i składanie z niej sprawozdań na posiedzeniu rady pedagogicznej.

12.  Nauczyciel decyduje o:

a)      ocenie bieżącej i końcowej swoich uczniów;

b)      treści programu koła lub zespołu, który prowadzi.

13.  Nauczyciel proponuje ocenę zachowania i wnioskuje w sprawie nagród, wyróżnień oraz kar regulaminowych dla uczniów.

14.  Odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły za:

a)      poziom nauczania w swoim przedmiocie oraz w klasach i zespołach stosownie do realizowanego programu;

b)      systematyczne i rzetelne prowadzenie wymaganej dokumentacji;

c)       stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu przydzielonych;

d)      przestrzeganie prawa oświatowego, zapisów statutowych i uchwał rad pedagogicznych.

§ 18 Wychowawca klasy

 

1.      Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece jednemu z nauczycieli uczących w danej klasie, zwanym dalej wychowawcą klasy.

2.      Do obowiązków wychowawcy klasy należy sprawowanie opieki nad zespołem oraz indywidualnej opieki nad uczniami, a w szczególności:

a)      zapoznanie uczniów z treściami  statutu dotyczącymi uczniów, z programem wychowawczym i programem profilaktycznym szkoły w pierwszym miesiącu nauki oraz przypomnienia ich postanowień w oddziałach wyższych;

b)      rozpoznawanie i bieżące monitorowanie sytuacji osobistej, rodzinnej i szkolnej wychowanków;

c)       tworzenie warunków i przyjaznej atmosfery w zespole wspomagającej rozwój uczniów, ich edukację i przygotowanie do życia w społeczeństwie;

d)      planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i rodzicami działań wychowawczych w zespole, zgodnie z Szkolnym Programem Wychowawczym i Programem Profilaktyki Szkolnej oraz planem pracy szkoły, w tym tematyki godzin do dyspozycji wychowawcy klasy;

e)      inspirowanie, kierowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;

f)        podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole, a także między uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej

g)       przeprowadzanie wyborów samorządu klasowego

h)      inspirowanie i czuwanie nad prawidłową realizacją podjętych zadań przez samorząd klasowy i szkolny

i)        pomoc w organizowaniu imprez klasowych, szkolnych oraz prac społecznie użytecznych

j)        czuwanie nad organizowaniem majątku klasowego i wystrojem izby lekcyjnej

k)      ustalanie z uczniami oceny z zachowania, wdrażanie do samooceny

l)        analizowanie postępów uczniów w nauce, organizowanie pomocy uczniom słabym, pomocy koleżeńskiej i opieki nad uczniami uzdolnionymi

m)     informowanie uczniów o aktualnych sprawach szkoły

n)      pomoc w organizowaniu wycieczek, rekreacji i turystyki.

3.      Nauczyciele mogą tworzyć zespoły nauczycielskie: przedmiotowe, wychowawcze, klasowe, psychologiczno-pedagogiczne.

4.      Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora gimnazjum na wniosek zespołu.

5.       Do zadań zespołów m. in. należy:

a)      wybór programów nauczania i współdziałanie w ich realizacji,

b)      opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania osiągnięć, stymulowanie rozwoju uczniów,

c)       opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich  programów nauczania,

d)      organizowanie wewnątrz szkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

6.    W celu realizacji zadań, o których mowa w punkcie 2, wychowawca klasy:

a)      współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniania i koordynuje działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także w przypadkach konieczności indywidualnego oddziaływania i pomocy;

b)      współpracuje z pedagogiem i psychologiem szkolnym w rozwiązywaniu problemów natury wychowawczej, edukacyjnej i opiekuńczej, szczególnie w przypadkach uczniów zakwalifikowanych do objęcia pomocą psychologiczno- pedagogiczną, a także z innymi osobami świadczącymi specjalistyczną pomoc w pracy edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej w szkole i poza nią (np. szkolną służbą zdrowia);

c)       uczestniczy w pracach i zebraniach zespołu wychowawców na danym poziomie;

d)      współpracuje z rodzicami uczniów w rozwiązywaniu problemów dotyczących ich dziecka;

e)      podejmuje działania zmierzające do włączania rodziców w organizowane przedsięwzięcia wychowawcze, a także działania edukacyjne i profilaktyczne dla samych rodziców.

7.       Wychowawca klasy, współpracując z rodzicami, jest zobowiązany do:

a)      zapoznania rodziców z programem wychowawczym i profilaktycznym szkoły (w tym programem wychowawcy klasy) na pierwszym spotkaniu oraz przypomnienia ich postanowień w oddziałach wyższych;

b)      zapoznania rodziców z postanowieniami statutu szkoły oraz regulaminami oceniania, klasyfikowania i egzaminowania uczniów oraz innymi ważnymi dla funkcjonowania szkoły sprawami;

c)       przygotowania okresowych zebrań z rodzicami i indywidualnych konsultacji;

d)      ustalenia wspólnie z rodzicami systemu bieżących kontaktów oraz niezwłocznego powiadamiania rodziców o zaistniałych problemach ucznia w szkole;

e)      powiadomienia rodziców/ opiekunów prawnych na miesiąc przed klasyfikacją o przewidywanej dla ucznia śródrocznej lub końcoworocznej ocenie niedostatecznej z przedmiotów objętych programem nauczania w danej klasie.

8.      Wychowawca klasy wykonuje także czynności administracyjne dotyczące swojego oddziału, a w szczególności:

a)       prowadzenie dziennika lekcyjnego

·        wpisy wychowawcy do dziennika

·       stała kontrola wpisów dokumentowanych przez innych nauczycieli (tematy lekcji, oceny, kontrola frekwencji na lekcjach)

·       semestralne i roczne zestawienia oraz obliczenia statystyczne (oceny, frekwencja, itp.)

b)       prowadzenie arkuszy ocen

·       regularne wpisywanie do arkuszy stopni klasyfikacji końcoworocznej

·       inne wpisy do arkuszy ocen (informacje o zachowaniu, przeniesieniach, egzaminach poprawkowych klasyfikacyjnych, ukończeniu szkoły i itp.)

c)        wypisywanie świadectw

·       wypisywanie świadectw na koniec roku szkolnego

·       przygotowywanie wymaganych dokumentów do wystawienia dyplomów, podziękowań dla uczniów i rodziców

·        prowadzenie teczki wychowawcy zawierającej

-         roczny plan pracy,

-         tematyka godzin do dyspozycji wychowawcy,

-         rejestr przynależności uczniów do kół i organizacji,

-        podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów informacje o przewidywanych stopniach niedostatecznych na półrocze lub koniec roku,

-         inne dane na temat zdrowia, sytuacji rodzinnej, dojazdów itp.,

9.      Szczególną opieką otacza się początkujących nauczycieli-wychowawców, którym dyrektor może   wyznaczyć opiekuna-doradcę spośród doświadczonych nauczycieli.

10.  Do zadań zespołu wychowawców należy również konsultowanie z dyrekcją sposobów dalszego postępowania w przypadku poważniejszych indywidualnych problemów z uczniami nieprzestrzegającymi postanowień statutu szkoły oraz przeprowadzenie z nimi rozmów wychowawczych.

11.  Odwołanie i zmiana wychowawcy może nastąpić gdy:

a)       Rada Rodziców złoży uzasadniony wniosek do dyrektora szkoły o zmianę wychowawcy,

b)       uczniowie danej klasy za pośrednictwem Samorządu Szkolnego złożą uzasadniony wniosek,

c)       dyrektor szkoły na podstawie swoich obserwacji zadecyduje o zmianie,

d)       sam nauczyciel wniesie stosowną prośbę o zmianę.

 

§ 19 Pedagog szkolny

 

Do zadań pedagoga należy w szczególności:

1.      Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów;

2.      Określanie form i sposobów udzielania  pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;

3.      Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;

4.      Podejmowanie działań profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli;

5.      Wspieranie działań opiekuńczo- wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły;

6.      Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku dalszego kształcenia i zawodu, jeśli w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy;

7.      Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;

8.      Wspieranie wychowawców klas oraz zespołu wychowawczego i innych zespołów problemowo- zadaniowych w działaniach profilaktyczno- wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły;

9.      Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Chełmży oraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

tel. +48 54 287 50 01

e-mail: info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 17.00
Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 13.00

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 3247 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.