Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: sobota, 22.06.2024
Imieniny: Jana, Pauliny, Tomasza

Wyszukiwarka

Treść strony

IV.      Organizacja pracy gimnazjum

 

§ 10 Organizacja zajęć

 

1.      W gimnazjum obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy. Rada pedagogiczna na wniosek dyrektora może podejmować decyzje o prowadzeniu zajęć w wolne soboty. Dotyczy to odrabiania zajęć odwołanych przez dyrekcję szkoły z przyczyn organizacyjnych.

2.      Zajęcia edukacyjne rozpoczynają się o godzinie 800. Lekcje i zajęcia pozalekcyjne trwają po 45 minut, a przerwy międzylekcyjne - od 10 do 25 minut.

3.      W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się inny czas trwania przerw.

4.      Terminy rozpoczęcia i kończenia zajęć edukacyjnych , przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich określane są odrębnymi przepisami w sprawie organizacji roku szkolnego.

5.      Zajęcia obowiązkowe mogą być organizowane w oddziałach liczących co najmniej 20 uczniów, w uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego oddział może liczyć mniej uczniów.

6.      Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora, a zatwierdzony przez organ prowadzący, z uwzględnieniem wymogów zdrowia i higieny pracy.

7.      Treści kształcenia i wychowania, układ i zakres materiału zajęć edukacyjnych określają obowiązujące w szkole programy nauczania.

8.      Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub za jego zgodą - poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

9.      Szkoła zapewnia uczniom możliwość higienicznego spożycia co najmniej jednego posiłku w stołówce szkolnej.

10.  Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.

11.  W uzasadnionych sytuacjach, za zgodą dyrektora szkoły, ze stołówki mogą korzystać także osoby nie będące pracownikami szkoły.

12.  Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej dla uczniów, pracowników oraz innych osób, ustala dyrektor szkoły, po dokonaniu przez intendenta kalkulacji kosztów. W odniesieniu do uczniów istnieje  możliwość częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat.

13.  Dla prawidłowej realizacji celów statutowych dyrektor szkoły zapewnia, w godzinach do tego przewidzianych, możliwość korzystania z:

1)       izb lekcyjnych,

2)       pracowni przedmiotowych,

3)       biblioteki szkolnej,

4)       świetlicy,

5)       stołówki,

6)       szatni,

7)       gabinetu medycyny szkolnej,

8)       zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych

9)       pomieszczeń administracyjno – gospodarczych.

 

§ 11 Oddział

 

1.      Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział uczniów. Liczba uczniów w oddziale nie powinna być większa niż 24. Przy podziale na oddziały decyduje liczba uczniów z obwodu ustalonego dla gimnazjum, o ile nie zostały przyjęte odrębne porozumienia w powyższej sprawie. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się klasy o wyższym wskaźniku (klasa do 30 uczniów) w porozumieniu z organem prowadzącym.

2.      Podział uczniów na grupy uzależniony jest od możliwości  finansowych szkoły oraz wielkości sal i pomieszczeń dydaktycznych w uzgodnieniu z organem prowadzącym.

3.      Liczba oddziałów uzależniona jest od limitów określonych przez organ prowadzący.

4.      Oddział może być podzielony na grupy dla realizacji zajęć wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa.

5.      Niektóre zajęcia obowiązkowe oraz koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo - lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, a także w formie wycieczek i wyjazdów.

6.      Oddział ma przydzielonego wychowawcę, który jest odpowiedzialny za całokształt pracy wychowawczej, kontakt z rodzicami lub prawnymi opiekunami uczniów.

7.      Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych nie może być niższa niż 10 uczniów.

8.      Tryb corocznego dokonywania podziału oddziałów na grupy, na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa odbywa się zgodnie z rozporządzeniem MENiS z uwzględnieniem wysokości środków finansowych posiadanych przez szkołę oraz zasad wynikających z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania.

9.      Dla uczniów, którzy ukończyli szkołę podstawową i nie rokują ukończenia gimnazjum w normalnym trybie, można w gimnazjum organizować klasy przysposabiające do pracy zawodowej.

10.  Dyrektor gimnazjum kieruje ucznia do klasy, o której mowa w ust. 8 na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po dokładnym zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia, uwzględniając wynik sprawdzianu osiągnięć edukacyjnych ucznia, opinię lekarską, opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, zgodę rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

 

§ 12 Bezpieczeństwo uczniów

 

1.      W gimnazjum obowiązuje regulamin bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

2.      Nad bezpieczeństwem uczniów czuwają i są za nich odpowiedzialni:

a)       w czasie lekcji – nauczyciel prowadzący;

b)      w czasie przerw między lekcjami - nauczyciel dyżurujący;

c)       w czasie zbiorowych i zorganizowanych zajęć w szkole lub poza nią (w tym wycieczek szkolnych) - wyznaczeni przez dyrektora nauczyciele/opiekunowie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie odrębnymi przepisami.

3.      Podczas zajęć lekcyjnych i przerw uczniów obowiązuje zakaz opuszczania terenu szkoły określonego odrębnym zarządzeniem dyrektora.

4.      Szatnie uczniowskie są zamykane rano po rozpoczęciu zajęć lekcyjnych i udostępniane uczniom po ich zakończeniu. Szczegółowe zasady korzystania z szatni określa dyrektor szkoły w trybie odrębnego zarządzenia.

 

§ 13 Biblioteka szkolna, czytelnia i świetlica.

 

1.      Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno - wychowawczych, doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli, popularyzacji wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

2.      Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.

3.      Biblioteka szkolna:

a)      gromadzi i opracowuje zbiory;

b)      umożliwia korzystanie ze zbiorów w czytelni i poza biblioteką.

4.       W zakres obowiązków nauczyciela bibliotekarza wchodzi:

a)      praca pedagogiczna: udostępnianie zbiorów, udzielanie informacji bibliotecznych, poradnictwo w wyborach czytelniczych, edukacja czytelnicza i medialna oraz kształcenie uczniów jako użytkowników informacji, w formie indywidualnej, zajęć grupowych, wycieczek do innych bibliotek itp.;

b)      praca organizacyjna: ewidencjonowanie i opracowywanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami, prowadzenie statystyki służącej sprawozdawczości i ocenie efektywności pracy biblioteki, projektowanie wydatków biblioteki na rok kalendarzowy itp.

5.      Czas pracy biblioteki, szczegółowo określony w odrębnym regulaminie, umożliwia korzystanie z księgozbioru przed zajęciami lekcyjnymi, podczas ich trwania i po ich zakończeniu.

6.      Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w gimnazjum ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do szkoły, gimnazjum organizuje świetlicę.

7.      W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.

8.      Dla w/w uczniów szkoła organizuje dożywianie funkcjonujące na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

tel. +48 54 287 50 01

e-mail: info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 17.00
Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 13.00

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 2527 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.