Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: piątek, 23.02.2024
Imieniny: Izabeli, Damiana, Romany

Wyszukiwarka

Treść strony

  

Regulamin pracowni komputerowej

1.     Uczniowie i słuchacze mogą pracować w pracowni jedynie pod opieką nauczyciela.

2.     Zasobami sprzętowymi i programowymi zarządza administrator (nauczyciel informatyki).

3.     Istnieje możliwość korzystania z pracowni poza godzinami lekcyjnymi (po uprzednim uzgodnieniu z nauczycielem), tylko w celu przygotowania materiałów na zajęcia. Po pracy indywidualnej należy zostawić porządek.

4.     Z Internetu można korzystać jedynie do celów dydaktycznych.

5.     Osoby zachowujące się głośno, łamiące zasady regulaminu, wykonujące pracę inną niż wynikającą z planu lekcji zostaną wyproszone z pracowni.

6.     Nie wolno przechowywać plików o treści sprzecznej z ogólnie przyjętymi normami moralnymi.

7.     Zabronione jest obrażanie uczuć innych użytkowników przez wysyłanie niegrzecznych listów, wiadomości oraz zdjęć.

8.    Niedozwolone jest także przesyłanie w wielu egzemplarzach  tego samego listu do wielu użytkowników (tzw. spam).

9.    Po stwierdzeniu, że w zasobach użytkowników znajdują się pliki niedozwolone dane, konto takiego użytkownika może zostać nieodwracalnie skasowane bez uprzedzenia.

10.  Zabrania się wnoszenia do pracowni jedzenia, picia, toreb, plecaków, odzieży wierzchniej itp.

11.  Zabrania się instalowania na dyskach lokalnych komputerów znajdujących się w pracowni oprogramowania przyniesionego z zewnątrz.

12.  Składowanie własnych i usuwanie istniejących na dyskach twardych plików jest niedozwolone. Własne dane należy przechowywać na indywidualnym koncie w lokalnej sieci komputerowej.

13.  Niedozwolone jest dokonywanie przez użytkowników jakichkolwiek napraw, przekonfigurowywania sprzętu, samowolne manipulowanie sprzętem (przełączania i odłączania klawiatur, monitorów, myszy, rozkręcania jednostek centralnych itp.).

14.  Nie wolno tworzyć oraz eksperymentować z programami wirusowymi, niszczącymi zasoby programowe i sprzętowe.

15.  Wykorzystywanie sprzętu komputerowego pracowni do gier komputerowych jest niedozwolone.

16.  Administrator (nauczyciel informatyki) przydziela każdemu użytkownikowi prawa do konkretnych zasobów lokalnej sieci komputerowej. Stanowczo niedopuszczalne są działania, mające na celu uzyskanie nieupoważnionego dostępu do zasobów sieci.

17.  Uczniowie i słuchacze mają prawo używać wyłącznie własnych kont w sieci komputerowej.

18.  Użytkownicy mają obowiązek zadbać o ochronę swoich zasobów poprzez częstą zmianę hasła i nie udostępnianie ich innym użytkownikom sieci.

19.  O podejrzeniu naruszenia integralności danych przechowywanych na lokalnym koncie należy niezwłocznie poinformować administratora sieci.

20.  Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu komputerowego.

21.  W trosce o ochronę antywirusową i poprawną pracę systemu, zabrania się samowolnego używania w pracowni własnych dyskietek. Użycie dyskietek możliwe jest jedynie po uzyskaniu zgody nauczyciela i sprawdzeniu programem antywirusowym.

22.  Przed przystąpieniem do pracy, użytkownik zobowiązany jest sprawdzić sprawność sprzętu, na którym zamierza pracować. O zauważonych usterkach należy bezzwłocznie poinformować nauczyciela prowadzącego zajęcia lub administratora sieci. Uruchamianie i praca przy zdjętej obudowie jednostki centralnej może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym.

23.  Dostosować stanowisko pracy do swoich potrzeb (wyregulować krzesło i nachylenie monitora).

24.  Po zakończeniu zajęć należy uporządkować swoje stanowisko pracy oraz zgłosić ten fakt nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.

25.  W razie wypadku (np. porażenia prądem), natychmiast wyłączyć urządzenie stanowiące zagrożenie, powiadomić nauczyciela oraz udzielić pomocy przedlekarskiej poszkodowanemu.

26.  W przypadku zauważenia iskrzenia, wydobywającego się z komputera dymu, wyczucia swądu tlącej się izolacji lub spostrzeżenia innych objawów mogących spowodować pożar, należy natychmiast wyłączyć zasilanie główne i powiadomić o tym fakcie nauczyciela prowadzącego zajęcia.

Magazyn

Ogłoszenia

zobacz wszystkie
  • OSP Kuczwał zaprasza do wsparcie
    OSP Kuczwał zaprasza do wsparcie wyposażenia pojazdu, który przekazuje do Ukrainy. Potrzeba ok.120tys. zł i każda złotówka się liczy.

Biuletyn Informacji Publicznych

Banery

-
Gmina Czernikowo Solidarna z Ukrainą
Szczepienia
Platforma Zakupowa
System Informacji Przestrzennej
Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy
Urząd Skarbowy
Obszar Chronionego Krajobrazu Niz. Ciechocińskiej
Folder Promocyjny 2018
Nieodpłatna pomoc prawna
-
-
"DWA SŁOWA" Nr 4/2023
Mapa wyłączeń ENERGA
Złoty Karaś
Pomorska Strefa Ekonomiczna
WOŚP
Plan Czernikowa
-

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

tel. +48 54 287 50 01

e-mail: info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 17.00
Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 13.00

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 1838 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.