Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: piątek, 09.12.2022
Imieniny: Wiesława, Leokadii, Joachima

Wyszukiwarka

Treść strony

  

 

 

Regulamin

Biblioteki Szkolnej

Zespołu Szkół  w Czernikowie

 

 

I. CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 

§ l

 

Biblioteka szkolna służy realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych Zespołu Szkół. Jest  ona interdyscyplinarną pracownią szkolną. Uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i edukacji ustawicznej oraz wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli.

 

§ 2

 

Biblioteka szkolna stosując właściwe sobie metody, środki formy pracy, pełni następujące funkcje:

a) kształcąco-wychowawczą poprzez:

Ø   zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych związanych z nauką szkolną,

Ø   rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresować czytelniczych uczniów,

Ø   przysposabianie uczniów do samokształcenia,

Ø   przygotowywanie do korzystania z różnych źródeł informacji oraz sieci innych bibliotek i ośrodków informacji,

Ø   kształtowanie kultury czytelniczej i wzbogacanie kult humanistycznej uczniów

Ø   wdrażanie do poszanowania książki, czasopisma i innych materiałów bibliotecznych,

Ø   kształtowanie postaw moralnych uczniów,

Ø   udzielanie pomocy w wyborze dalszego kierunku kształcenia się i wyborze zawodu,

Ø   udzielanie pomocy nauczycielom w pracy dydaktyczno-wychowawczej,

Ø   pomaganie nauczycielom w doskonaleniu się i pracy twórczej,

Ø   uczestniczenie w rozwijaniu kultury pedagogicznej środowiska przez gromadzenie, udostępnianie i popularyzowanie zbiorów z dziedziny wychowania;

b) opiekuńczo-wychowawczą poprzez:

Ø   współdziałanie z nauczycielami, uczniami i rodzicami w rozpoznaniu uzdolnień i zainteresowań uczniów, ich osiągnięć i trudności, opóźnień rozwojowych oraz określaniu przyczyn trudności w nauce i zaburzeń w zachowaniu ;

Ø   otaczanie opieką uczniów szczególnie zdolnych i pomoc w ich poszukiwaniach czytelniczych;

Ø   okazywanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce, sprawiającym kłopoty wychowawcze, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;

Ø   wspieranie prac, mających na celu wyrównywanie różnic intelektualnych i kulturalnych oraz rozwoju młodzieży z różnych środowisk społecznych.

c) kulturalno-rekreacyjną poprzez:

Ø   zapewnienie pomocy organizacjom młodzieżowym, kołom zainteresowań i nauczycielom w organizowaniu imprez kulturalnych w szkole,

Ø   uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego uczniów

 

II.  ORGANIZACJA PRACY

 

§ 3

 

Biblioteka szkolna składa się z:

1.   wypożyczalni

2.   czytelni

 

§ 4

 

1.   W wypożyczalni i czytelni zatrudnia się pracowników pedagogicznych z odpowiednim przygotowaniem do pracy w bibliotece.

2.   Pracownika lub pracowników, o których mowa w ustępie poprzednim, zatrudnia dyrektor zespołu szkół. Liczbę pracowników pedagogicznych biblioteki szkolnej ustala się stosownie do wielkości księgozbioru, liczby czytelników oraz merytorycznych zadań biblioteki.

3.   Pracę biblioteki nadzoruje dyrektor zespołu szkół lub wyznaczony przez niego wicedyrektor

 

§ 5

 

Zasady wypożyczania książek oraz korzystania z nich, a także zasady rekompensat za zagubione egzemplarze, ustala regulamin wewnętrzny biblioteki i czytelni zatwierdzony przez radę pedagogiczną. Regulamin ten powinien być podany do wiadomości użytkowników wypożyczalni i czytelni przez wywieszenie tekstu w pomieszczeniu biblioteki .

 

§ 6

 

Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice a także osoby z zewnątrz na zasadach określonych w regulaminie wewnętrznym biblioteki.

 

§ 7

 

W bibliotece szkolnej podejmowane na następujące prace organizacyjne:

a) praca pedagogiczna z czytelnikiem obejmuje:

Ø  udostępnianie zbiorów,

Ø  udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych, informowanie o nowych nabytkach ,

Ø  rozmowy i dyskusje z czytelnikami o książkach,

Ø  poradnictwo w wyborach czytelniczych, zachęcanie uczniów do świadomego wyboru lektury,

Ø  przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników informacji,

Ø  pomoc w organizowaniu przez różne grupy społeczności szkolnej imprez i udostępnianie potrzebnych im materiałów,

Ø  informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów, przygotowywanie analiz czytelnictwa w poszczególnych klasach na posiedzenia Rady Pedagogicznej ,

Ø   prowadzenie różnych form w wizualnej informacji o książkach, rozwijanie kultury czytelniczej i inspiracja czytelnictwa.

b) w wypożyczalni podejmuje się następujące prace organizacyjne:

Ø   gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym i potrzebami placówki,

Ø   ewidencję zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

Ø   opracowywanie biblioteczne zbiorów zgodnie z obowiązującymi zasadami,

Ø   selekcję zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

Ø  konserwację zbiorów możliwą w warunkach szkolnych,

Ø  organizację i prowadzenie warsztatu informacyjnego,

Ø  organizację udostępniania zbiorów

c) w czytelni podejmuje się następujące prace organizacyjne:

Ø   gromadzenie czasopism zgodnych z profilem programowym szkoły,

Ø   gromadzenie księgozbioru podręcznego do wyłącznego użytkowania na miejscu,

Ø   organizacja warsztatu informacyjnego poprzez: katalog czasopism, kartoteki bibliograficzne i  tekstowe, zestawienia bibliograficzne.

 

§ 8

 

W wypożyczalni prowadzi się zapis wypożyczeń, statystykę dzienną i okresową służącą sprawozdawczości i ocenie efektywności pracy biblioteki oraz aktywności czytelniczej uczniów.

 

III. OBOWIĄZKI  NAUCZYCIELI  BIBLIOTEKARZY

 

§ 9

 

1.         Obowiązki nauczycieli bibliotekarzy określone są w Statucie Szkoły a ponadto:

Ø   wdrażanie uczniów do przestrzegania regulaminu czytelni,

Ø   czuwanie nad zbiorami,

Ø   zaspokajanie potrzeb czytelniczych uczniów,

Ø   uczenie korzystania z aparatu informacyjnego czytelni,

Ø   prowadzenie zajęć z zakresu przysposobienia czytelniczego ,

Ø   udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych,

Ø   współpraca z rodzicami uczniów, nauczycielami, szkolnymi organizacjami i kołami zainteresowań,

Ø   stałe aktualizowanie propagandy wizualnej w gablotach, gazetkach i na planszach.

2.         Do obowiązków nauczycieli bibliotekarzy należy także:

Ø   odpowiedzialność materialna za posiadany inwentarz,

Ø   opracowywanie rocznych planów działalności biblioteki,

Ø   uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością,

Ø   projektowanie wydatków biblioteki,

Ø   opracowywanie sprawozdań dla Rady Pedagogicznej ,

Ø   udział w kontroli księgozbioru,

Ø   odpowiedzialność za dokumentację pracy biblioteki,

3.        Szczegółowe przydziały czynności dla nauczycieli bibliotekarzy zatrudnionych w  wypożyczalni i czytelni opracowuje dyrekcja szkoły.

Magazyn

Ogłoszenia

zobacz wszystkie
 • EKOGROSZEK
  Posiadamy w sprzedaży EKOGROSZEK.

  W atrakcyjnej cenie.

  3 rodzaje.

  DOSTĘPNY OD RĘKI.


  ZAPRASZAMY.


  Hurtownia Ogrodniczo-Rolna
  Firma Handlowo Usługowa GOSŁAW
  ul. Toruńska 25A
  87-640 Czernikowo
 • USŁUGI ROLNICZE
  Oferuję usługi zbioru kukurydzy na ziarno kombajnem Fendt z 6-rzędową przystawką Capello. Możliwość odwozu. Tel. 726089410

Biuletyn Informacji Publicznych

Banery

-
Gmina Czernikowo Solidarna z Ukrainą
Szczepienia
Platforma Zakupowa
System Informacji Przestrzennej
Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy
Urząd Skarbowy
Obszar Chronionego Krajobrazu Niz. Ciechocińskiej
Folder Promocyjny 2018
Nieodpłatna pomoc prawna
-
-
"DWA SŁOWA" Nr 3/2022
Mapa wyłączeń ENERGA
Złoty Karaś
Pomorska Strefa Ekonomiczna
WOŚP
Plan Czernikowa
-

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

tel. +48 54 287 50 01

e-mail: info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 17.00
Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 13.00

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 5207 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.