Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: sobota, 15.06.2024
Imieniny: Jolanty, Wita, Bernarda

Wyszukiwarka

Treść strony

  

  


REGULAMIN RADY RODZICÓW
 
Zespołu Szkół w Czernikowie

  

  

§ 1

 

Nazwa i skład reprezentacji rodziców

 

1.      Reprezentacja rodziców oddająca istotę rodzicielskiego organu szkoły nosi nazwę: Rada Rodziców  Zespołu Szkół w Czernikowie.

2.      W skład Rady Rodziców Zespołu Szkół wchodzą:

a)       przedstawiciele rodziców uczniów Gimnazjum,

b)      przedstawiciele rodziców uczniów Liceum Ogólnokształcącego.

 

§ 2

 

Cele i zadania Rady Rodziców

 

1.      Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych organów szkoły w tym zakresie spraw.

2.      Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.

3.       Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:

a)     pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,

b)      gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy,

c)      zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami  szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, a w szczególności:

-       znajomości  zadań  i  zamierzeń   dydaktyczno-wychowawczych w szkole i w klasie,

-       uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów lub trudności,

-       znajomość  regulaminu  oceniania, klasyfikowania  i promowania uczniów,

-       uzyskania porad w sprawie wychowania i dalszego kształtowania swych dzieci,

-       wyrażanie i przekazywanie  opinii  na temat  pracy szkoły,

-                określanie  struktur działania  ogółu   rodziców  oraz Rady Rodziców.

   

§ 3

 

Tryb powoływania członków Rady Rodziców
i organizacja działania
ogółu rodziców i Rady Rodziców

 

1.     Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców Zespołu  Szkół jest zebranie rodziców klasy.

2.   Zebranie rodziców klasy wybiera spośród siebie „klasową Radę Rodziców" zwaną także „trójką klasową”.

3.   Wybory do klasowej Rady Rodziców są tajne, chyba że zostanie przegłosowany zwykłą większością głosów jawny sposób wyborów.

4.      Aby wybór był prawomocny, wymagana jest co najmniej 50% obecność uprawnionych do głosowania.

5.      Do klasowej Rady Rodziców wybrane są trzy osoby, które uzyskały największą liczbę głosów.

6.   Klasowa Rada Rodziców wybiera spośród siebie przewodniczącego, skarbnika i sekretarza.

7.   W skład rady Rodziców Zespołu szkół wchodzi jeden przedstawiciel każdej klasowej rady rodziców lub inny z rodziców wybrany decyzją zebrania.

8.     Plenarne zebranie Rady Rodziców Zespołu Szkół wybiera spośród siebie:

a)      prezydium Rady Rodziców jako wewnętrzny organ kierujący pracami  Rady Rodziców ,

b)   komisję rewizyjną, jako organ kontrolny Rady Rodziców.

9.      Najwyższą władzą ogółu rodziców jest plenarne zebranie Rady Rodziców. Zebranie jest zwoływane co najmniej dwa razy w czasie roku szkolnego.

10.  Prezydium Rady Rodziców składa się z 6 członków:

11.  Prezydium dokonuje swego ukonstytuowania na swym pierwszym posiedzeniu i wyłania: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, sekretarza, skarbnika oraz 2 członków prezydium.

12.  Komisja rewizyjna składa się z trzech osób. Wskazanym jest, aby chociaż  jeden   członek komisji rewizyjnej  był zorientowany w przepisach prawa finansowego i rachunkowości. Członkowie komisji na  pierwszym swoim posiedzeniu wybierają przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.

13.  Dla   wykonania   określonych   zadań   prezydium   Rady Rodziców może tworzyć komisje problemowe bądź zespoły robocze spośród członków Rady Rodziców i   spośród   innych   rodziców   i   osób współdziałających   z rodzicami spoza szkoły (jako ekspertów).

14.  Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa 3 lata, począwszy od miesiąca września pierwszego roku kadencji do 30 września ostatniego roku kadencji.

15.  Członkowie klasowych rad rodziców z klas programowo najwyższych, których dzieci opuściły szkołę w czasie trwania kadencji rad, zostają zastąpieni przez członków klasowych rad rodziców z klas nowo zorganizowanych. Obsady wakujących funkcji w Radzie dokonuje się  z grona nowych jej członków.

 

§ 4

 

Tryb wyłaniania przedstawicieli Rady Rodziców do komisji konkursowej i tryb wyrażania opinii o pracy nauczyciela

 

1.      Rada Rodziców Zespołu Szkół wyłania dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej powołanej przez organ prowadzący w celu dokonania wyboru dyrektora szkoły:

-       Wybory są tajne, chyba że zostanie przegłosowany jawny sposób wyboru delegatów,

-       Przedstawicieli wybiera się zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ członków Rady Rodziców Zespołu Szkół,

-       Spośród kandydatów wybiera się dwie osoby, które uzyskały najwięcej głosów.

2.       Rada Rodziców, na wniosek dyrektora, ma prawo wyrazić opinię o pracy nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy:

-        Opinia powinna być wyrażona na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela,

-        Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania,

-        Opinię podpisuje przewodniczący Rady Rodziców Zespołu Szkół lub jego zastępca.

 

§ 5

 

Wybory do organów Rady Rodziców

 

 

1.       Wybory do Rady Rodziców Zespołu Szkół, klasowej rady rodziców, prezydium Rady Rodziców ZS i do komisji rewizyjnej odbywają się w głosowaniu tajnym, o ile zebrani rodzice nie przegłosują zwykłą większością głosów innej formy wyborów – jawnej.

2.      Lista kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczby miejsc ustalonych dla danego organu. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustnie lub pisemnie (jeśli nie mogą wziąć udziału w zebraniu wyborczym) swoją zgodę na kandydowanie.

3.      Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali 50% plus jeden głos uczestników prawomocnego zebrania wyborczego.

4.      Przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie.

5.      Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym swoim posiedzeniu.

§ 6

 

Ramowy plan pracy Rady Rodziców i jej organów

 

1.       Plenarne posiedzenie Rady Rodziców jest zwoływane przez jej prezydium nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym.

2.       Zebranie plenarne Rady Rodziców może być zwołane także w każdym czasie na wniosek klasowych Rad Rodziców z co najmniej 1/4 klas, na wniosek dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej i Rady Szkoły złożony do prezydium rady.

3.       Prezydium Rady Rodziców obraduje nie rzadziej niż 4 razy w roku szkolnym. Na posiedzenia prezydium zaprasza się dyrektora szkoły lub inne osoby, których udział w posiedzeniu jest wskazany.

4.       Posiedzenie prezydium Rady Rodziców są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców, za który ponosi odpowiedzialność sekretarz prezydium.

5.      Posiedzenia kontrolne komisji rewizyjnej są obligatoryjne przed plenarnymi posiedzeniami Rady Rodziców. Komisja rewizyjna może zbierać się także z własnej inicjatywy lub na wniosek prezydium Rady Rodziców, klasowych Rad Rodziców z co najmniej 4 klas, dowolnej grupy rodziców, liczącej jednak nie mniej niż 100 osób.

6.      Ustalenia i wnioski komisji rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemną i są przedstawiane: plenarnemu posiedzeniu Rady Rodziców, prezydium Rady Rodziców oraz osobom, które wnioskowały o zwołanie komisji rewizyjnej.

7.      Formy i częstotliwość działania innych struktur działających w ramach Rady Rodziców, jak komisje problemowe czy zespoły robocze, Zebrania rodziców poszczególnych klas odbywają się z inicjatywy samych rodziców, klasowej Rady Rodziców lub wychowawcy klasy. Liczba zebrań rodziców danej klasy nie może być jednak mniejsza od liczby wywiadówek szkolnych.

 

§ 7

 

Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy

 

1.      Rada   Rodziców  gromadzi  fundusze   na  wspieranie statutowej działalności szkoły z następujących źródeł:

-    z dobrowolnych wpłat rodziców,

-    z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji,

-    z  dochodowych   imprez  organizowanych   przez Radę Rodziców,

-    z innych źródeł.

2.       Wysokość składki rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego na plenarnym zebraniu Rady Rodziców. Ustalona  wysokości składki przedstawia  prezydium Rady Rodziców przestawia pozostałym rodzicom w formie pisemnego zawiadomienia przekazanego za pośrednictwem uczniów.

3.      Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie „Preliminarza wydatków Rady Rodziców na dany rok szkolny", zatwierdzonego każdorazowo przez prezydium Rady Rodziców.

4.       Roczny preliminarz wydatków nie może być sprzeczny z niżej zamieszczonym ramowym „Preliminarzem wydatków Rady Rodziców".

   

§ 8

 

Ramowy preliminarz wydatków Rady Rodziców

 

1.       Wydatkowanie środków pochodzących ze składki rodziców oraz pozyskanych z innych źródeł może  odbywać na:

-      dofinansowanie  imprez i konkursów o charakterze ogólnoszkolnym jak: Dzień Patrona, festyn sportowo-rekreacyjny z  okazji Dnia Dziecka   i Dnia Sportu Szkolnego, finały szkolne olimpiad i konkursów przedmiotowych i sportowych,

-       dofinansowanie części kosztów wyjazdu uczniów i ich opiekunów na olimpiady i konkursy wojewódzkie lub centralne,

-       zakup książek do biblioteki, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego,

-       zakup nagród na koniec roku szkolnego dla uczniów osiągających wzorowe wyniki w nauce,

-       wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości i   rachunkowości Rady Rodziców,

-       dofinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań.

-       pomoc materialną dla dzieci i młodzieży z najbiedniejszych rodzin w postaci dofinansowywania dożywiania, odzieży, podręczników,

2.       Sposób wydatkowania środków Rady Rodziców może w części być zależny od życzeń czy wskazania celów przez osoby  lub  organizacje wpłacające   środki   na   rzecz   Rady Rodziców. W takim przypadku  Prezydium Rady Rodziców nie może wydatkować środków na inne cele bez  uzyskania zgody ofiarodawców.

  

§ 9

 

Obsługa księgowo-rachunkowa środków finansowych

 

1.      Obsługę księgowo-rachunkową funduszy Rady Rodziców, zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem, za zgodą  dyrektora placówki można zlecić  sekretarzowi szkoły.

2.      Prezydium wyznacza skarbnika Rady Rodziców do współpracy z sekretarzem szkoły pełnienia bezpośredniego nadzoru nad jego pracą  w zakresie, o którym mowa w punkcie 1.

3.      Prezydium zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w celu  przechowywania  na nim środków oraz dokonywania bieżących wypłat i przelewów.

4.      Zasady  rachunkowości  oraz  obieg dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy.

 

§ 10

 

Postanowienia końcowe

 

1.      W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły prezydium Rady Rodziców zaprasza na plenarne zebrania przedstawicieli Rady Szkoły, dyrektora szkoły oraz kierownictw pozostałych organów szkoły.

2.      Rada Rodziców,  poprzez różne formy swego działania, zapewnia   realizację      uprawnień   ustawowych   i   statutowych społeczności rodzicielskiej określonych w §2, ust. 3 niniejszego regulaminu.

3.      W przypadku nierespektowania  tych   uprawnień   przez dyrekcję szkoły lub podległych jej pracowników, a także przez Radę Pedagogiczną, prezydium Rady Rodziców może złożyć pisemne zażalenie na tego rodzaju stan rzeczy do dyrektora szkoły lub kierownictw pozostałych organów szkoły oraz ma prawo oczekiwać wyczerpujących odpowiedzi.

4.      W przypadku konfliktu Rady Rodziców z innymi organami szkoły, wynikającego z nierespektowania uprawnień społeczności rodzicielskiej oraz nieudzielania wyczerpujących odpowiedzi na złożone zażalenie, prezydium Rady Rodziców ma prawo zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego szkołę.

5.      Członkowie klasowych Rad Rodziców, prezydium Rady Rodziców, jak i   członkowie komisji rewizyjnej, mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremia, które dokonały ich wyboru postanowią ich odwołać. Odwołania dokonuje się przez podjęcie uchwały zwykłą większością głosów w obecności ½ osób uprawnionych do głosowania.

6.      Rada Rodziców posługuje się stemplem o treści Rada Rodziców Zespołu Szkół w Czernikowie oraz Przewodniczący Rady Rodziców.

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

tel. +48 54 287 50 01

e-mail: info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 17.00
Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 13.00

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 2103 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.