Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: poniedziałek, 15.07.2024
Imieniny: Henryka, Włodzimierza, Egona

Wyszukiwarka

Treść strony

  

PROGRAM
PROFILAKTYKI SZKOLNEJ
ZESPOŁU SZKÓŁ W CZERNIKOWIE
 
 

Zespół odpowiedzialny za realizację i ewaluację Programu Profilaktycznego:

 

1.       Zasadzińska Wioletta

2.       Krasińska Renata

3.       Piwczyńska Dominika

4.       Tuchalska Anna

5.       Zimoląg Anna

6.       Pałaszyński Tomasz

I.          Na podstawie diagnozy opartej o spostrzeżenia nauczycieli oraz ankiety przeprowadzonej wśród uczniów i rodziców wyłonione zostały główne problemy wychowawcze występujące w naszej szkole. Są to:

 

1.       wulgaryzmy oraz brak kultury osobistej,

2.       brak zainteresowania nauką,

3.       agresja,

4.       stosowanie używek przez uczniów,

5.       niszczenie mienia szkolnego,

6.       wagary.

 

Stopień nasilenia zachowań ryzykownych podejmowanych przez naszych uczniów jest różny w odniesieniu do poszczególnych grup problemów.

Działania profilaktyczne zakładają więc przedsięwzięcia prowadzące do eliminacji i ograniczenia pewnych zachowań oraz mają na celu zapobieganie ich występowaniu lub intensyfikacji.

 

II.           Realizacja zadań zmierza do tego, aby uczniowie w szczególności:

 

·        znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym i moralnym),

·        poszukiwali i dążyli do osiągnięcia celów życiowych, które pomogą im określić ich własne miejsce w świecie,

·        przygotowali się do rozpoznania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się.

 

Aby to osiągnąć konieczne jest:

 

-       upowszechnienie wśród młodzieży modelu życia i spędzania czasu wolnego bez używek,

-       systematyczne prace zmierzające do polepszenia więzi: nastolatek – rodzic, nastolatek – nauczyciel, rodzic - nauczyciel,

-       bezpośrednie oddziaływanie na młodzież zarówno w procesie dydaktycznym, jak i wychowawczym.

 

III.           Cele programu:

 

·         Tworzenie bezpiecznej i serdecznej atmosfery w szkole.

·         Wzajemne poznanie się i budowanie zaufania.

·         Wzmocnienie poczucia własnej wartości.

·         Nauka i ćwiczenie zachowań asertywnych.

·        Wzbudzanie w uczniach poczucia odpowiedzialności za własne i cudze zdrowie, propagowanie zdrowego stylu życia.

·         Ograniczenie zachowań agresywnych i przemocy w szkole.

·        Rozpoznawanie oznak stresu oraz sposobów radzenia sobie z nim.

·        Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z napięciem pojawiającym się w trudnych sytuacjach.

·         Przybliżanie znaczenia pozytywnego myślenia.

·        Wskazywanie na szkodliwość używek oraz ukazywanie zagrożeń, jakie niosą ze sobą uzależnienia.

·        Wskazywanie sposobów racjonalnego spędzania czasu wolnego oraz kreowanie właściwych wzorców.

·        Poznawanie sposobów oddziaływania reklam na ludzi, szczególnie reklam papierosów i napojów alkoholowych.

·        Zwrócenie uwagi rodziców na sygnały ostrzegawcze pojawiające się w przypadku uzależnień oraz inspiracje do lektury wartościowych pozycji traktujących o tej problematyce.

·        Informowanie rodziców, co mogą zrobić, aby zapobiegać uzależnieniom swoich dzieci.

 

Program przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum oraz liceum ogólnokształcącego.

 

IV.           Formy realizacji:

 

·         godziny do dyspozycji wychowawcy klasy,

·         spotkanie z pedagogiem szkolnym i socjoterapeutą,

·         spotkanie z przedstawicielami Policji oraz służby zdrowia,

·         spotkanie z rodzicami,

·         spektakle profilaktyczne, proponowane m.in. przez Teatr Profilaktyczny,

·         zajęcia sportowe,

·         imprezy szkolne,

·         prowadzenie programów profilaktycznych, np. proponowanych przez PARPA,

·         koła zainteresowań.

 

Aby przeciwdziałać wyłonionym w ankiecie zagrożeniom zaproponowano następujące działania:

 

ZAGROŻENIA

 

DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ NAUCZYCIELI

 

Wulgaryzmy, brak kultury osobistej

-         obyczaj środowiskowy,

-         wzorce wyniesione z domu,

-         upust emocji,

-         chęć zwrócenia na siebie uwagi, zaimponowanie,

-         wyraz buntu, manifestowanie dorosłości

-         wzorce w mediach,

-         zaburzone relacje osobowe uczeń -nauczyciel,

-         brak reakcji nauczycieli i innych dorosłych,

-         solidaryzowanie się z grupą o takich zachowaniach,

-         ubóstwo języka.

 

-         reagować w każdym środowisku i sytuacji,

-         dbać o czystość języka (własnym przykładem),

-         organizować i zachęcać do uczestnictwa w zajęciach kulturalnych,

-         pedagogizacja rodziców,

-         ukierunkowywać korzystanie ze środków masowego przekazu,

-         zachęcać do uczestnictwa w kołach zainteresowań, konkursach, w sporcie i imprezach artystycznych,

-         wspierać uczniów o cechach pozytywnego lidera.

Wagary

-         uległość wobec kolegów,

-         trudności w nauce,

-         surowy nauczyciel, strach przed klasówką,

-         brak zainteresowania nauką u uczniów,

-         niemożność sprostania ambicjom rodziców, wymaganiom nauczycieli,

-         nuda na lekcjach,

-         wyjścia rytualne (21 marca), atrakcje sezonowe,

-         brak dyscypliny,

-         poczucie bezkarności,

-         złośliwość wobec nauczycieli,

-         lenistwo,

-         chęć zaimponowania innym.

 

-         stosowanie aktywnych metod nauki,

-         angażowanie uczniów w prace szkoły (zajęcia sportowe, konkursy prowadzone przez świetlicę, bibliotekę),

-         przestrzeganie regulaminu szkolnego oraz wyciąganie konsekwencji za jego nieprze-strzeganie,

-         uczulenie środowiska (rodziców) na problem wagarów,

-         indywidualne rozmowy z uczniem (z zacho-waniem tajemnicy),

-         sukcesywne sprawdzanie obecności,

-          organizacja dnia 21 marca jako Pożegnanie Zimy (Powitanie Wiosny) a nie Dzień Wagarowicza.

 

Brak zainteresowania nauką

-         niedostosowanie wymagań do poziomu uczniów,

-         niejasne kryteria oceniania,

-         faworyzowanie niektórych uczniów,

-         mało przydatne życiowo informacje w programach szkolnych,

-         lenistwo,

-         osoba nauczyciela,

-         brak systematyczności,

-         jednorodny, nudny przekaz,

-         wpływ rówieśników w klasie,

-         brak zainteresowania ze strony rodziców,

-         brak aspiracji u uczniów,

-         ucieczka w ciekawsze pomysły,

-         nauka dla oceny.

 

-         próba wszechstronnego poznania osobowości i zdolności ucznia – poprzez gry, zabawy w klasie, przydzielanie zadań, ról.

-         stworzenie jasnego, precyzyjnego kryterium oceniania – przedyskutowanie go z uczniami,

-         obiektywne ocenianie wszystkich uczniów – wciąganie uczniów do próby dokonywania konstruktywnej samokrytyki,

-         dobór odpowiednich, ciekawych, aktywizujących uczniów metod i technik przekazywania informacji,

-         pedagogizacja rodziców, wspólne imprezy dzieci – rodzice, angażowanie rodziców do życia w klasie,

-         zachęcanie i angażowanie uczniów do  współ-tworzenia atrakcyjnych dla nich projektów i programów,

-         promowanie wszelkich konkursów w szkole np. „Kangur”, podkreślanie osiągnięć uczniów na forum szkoły, stwarzanie możliwości praktycznego wykazania się wiedzą.

 

Palenie papierosów, narkotyki, alkohol

-         ciekawość,

-         odnalezienie się w grupie,

-         reklama,

-         pozowanie na „macho”, filmy,

-         wzór w dorosłych,

-         sposób odreagowania stresu,

-         moda, szpan,

-         podkreślanie swojej dorosłości,

-         uległość wobec presji grupy,

-         przekora, bunt,

-         nuda,

-         nieumiejętność radzenia sobie z życiem.

 

-         autorytet nauczyciela wolnego od  nałogów,

-         promowanie zdrowego stylu życia,

-         rozwijanie zainteresowań – sposób odreagowania stresu,

-         uczulenie środowiska lokalnego na problemy,

-         włączenie do działania rodziców, środowisko,

-         kształtowanie krytycznej opinii wobec postaw promowanych przez media,

-         uświadamianie skutków danego postępowania.

 

Agresja

-         odpowiedź na prowokację,

-         wpływ środków masowego przekazu,

-         bezkarność,

-         negatywne wzorce,

-         chęć zaistnienia w grupie,

-         chęć dominowania,

-         odreagowania stresu,

-         sposób na załatwianie spraw,

-         prowokująca postawa dorosłych,

-         nieumiejętność radzenia sobie z życiem,

-         moda na agresję – brak kontaktu z rodzicami,

-         zły przykład dorosłych,

-         niezaspokojenie oczekiwanych przez uczniów potrzeb.

-         wyciszająca postawa nauczyciela – nauczyciel jako wzorzec zachowania (opanowanie, spokój),

-         nawiązanie kontaktu z rodzicami – uświadomienie istoty problemu,

-         stworzenie warunków, możliwości zaistnienia dziecka w grupie i wykazania się swoimi atutami – praca w różnych kółkach,

-         akcentowanie zachowań pozytywnych, pożądanych,

-         wskazania na inne alternatywne formy spędzania wolnego czasu,

-         podejmowanie działań zmierzających do autorefleksji, samokrytycyzmu,

-         poszukiwanie innych niż agresja sposobów reagowania na agresję,

-         wskazywanie pozytywnych wzorców innych młodych ludzi – nieagresywnych – ale atrakcyjnych,

-         kształtowanie postawy świadomej odpowiedzialności za swoje czyny.

 

PROPOZYCJE TEMATÓW DO REALIZACJI

NA GODZINACH WYCHOWAWCZYCH

 

KLASA I

 

·         Jakie cechy charakteru ułatwiają kontakty interpersonalne?

·         Jak pracować nad sobą?

·         „Życie nie po to jest, by brać. Żeby żyć trzeba siebie samego dać”. O tolerancji.

·         Skąd w nas tyle agresji?

·         Moją pasją jest... .

·         ABC dobrego zachowania o sztuce savoir-vivre.

·         Moje słowa to moja wizytówka – rozmawiamy o kulturze języka.

·         O kulturze słowa. Jak wytępić przeklinanie?

·         Sztuka samooceny – subiektywizm a obiektywizm.

·         Jak zdobyć autorytet i szacunek otoczenia?

·         Koleżeństwo i przyjaźń – „przyjaciel to ten, który przychodzi, gdy inni wychodzą”.

·         „Carpe diem...”, ale mądrze, czyli o kulturze wolnego czasu.

·         Przemoc wśród młodzieży – kształcimy postawę szacunku wobec siebie i innych.

·         Zagrożenia współczesnego świata – alkoholizm, narkomania, nikotynizm

·         Czy wiesz, co jesz? Zdrowy styl życia.

·         Okres dojrzewania – trudne chwile. O konflikcie pokoleń.

·         Mój autorytet, mój idol.

 

KLASA II

 

·         Moja samoocena, moje słabe i dobre strony.

·         Tolerancja a ignorancja wobec zagrożeń.

·         Asertywność, czyli jak pewnie funkcjonować wśród innych.

·         Sposoby zapobiegania konfliktom w grupie.

·         Jak odmawiać – nałogi czy silna wola?

·         Jak walczyć z (nałogami) kompleksami?

·         Co oznacza słowo kompromis?

·         Nauka, umiejętność, praca = sukces. Dostrzeganie wartości pracy w życiu każdego człowieka.

·         Jak spędzam wolny czas – wypoczynek bierny i czynny?

·         Radzenie sobie z własną i cudzą agresją.

·         Skutki uzależnień i nałogów.

·         Cechy efektywnego komunikowania się.

·         Kultura osobista na co dzień.

·         Środki masowego przekazu – właściwa selekcja.

·         Czym jest praca dla człowieka?

·         Nałogi, nawyki – nie, zdrowy styl życia – tak.

·         Co znaczy być szczęśliwym człowiekiem?

·         Czy jesteśmy tolerancyjni? Poszanowanie drugiego człowieka i jego poglądów.

·         Jak nas widzą, tak nas piszą – zachowanie w miejscach publicznych.

·         Granice koleżeństwa – o ściąganiu w czasie lekcji.

·         Jaki jestem, jaki chciałbym być? Nabywanie umiejętności poznania siebie.

 

 

KLASA III

 

·         Przemoc w mediach – film video „Media i przemoc”.

·         Dorosłość a odpowiedzialność – konsekwencje wyborów i czynów w życiu.

·         Alkoholizm, nikotynizm - zagrożeniem społ. Nasze próby walki z nałogami.

·         Narkomania zagrożeniem wolności i życia. Jak być wolnym?

·         Radzenie sobie z agresją.

·         Krytyka, która nie rani.

·         Kim jestem? Bunt i podporządkowanie.

·         „To bagno...” – dyskusja na bazie wywiadu byłej narkomanki; ćwiczenie scenek asertywnych zachowań wobec papierosów, alkoholu i narkotyków.

·         Kultura osobista na co dzień.

·         Zagrożenia i nałogi – papierosy, alkohol, narkotyki.

·         Stresom i kompleksom dość!

·         Przemocy mówimy nie! – reakcja na zło.

·         Kompromis jako metoda rozwiązywania problemów.

·         Czy jesteśmy tolerancyjni?- poszanowanie drugiego człowieka.

·         Konflikty – ich źródła i sposoby zapobiegania.

·         Jak nas widzą, tak nas piszą - zachowanie w miejscach publicznych.

·         Wyciągnij pierwszy rękę! – Sztuka przebaczania.

·         Koleżeństwo, partnerstwo, przyjaźń, miłość.

 

 

LICEUM

 

·         Jak przełamywać onieśmielenie.

·         Integracja zespołu klasowego.

·         Dorosłość a odpowiedzialność – konsekwencje wyborów i czynów w życiu.

·         Jestem wolny, nie chcę się zniszczyć (nałogi i uzależnienia).

·         Pogłębianie więzi ze środowiskiem lokalnym, regionem, krajem.

·         Zagospodarowanie czasu wolnego jako warunku istotnego dla zdrowia i rozwoju psychicznego.

·         Uświadamianie i poszerzanie wiedzy na temat wartości ważnych w naszym życiu.

·         Czy potrafimy krytycznie myśleć ?

·         Pogłębianie problematyki funkcji rodziny w życiu jednostkowym i społecznym.

·         Znaczenie postaw rodzicielskich dla rozwoju dziecka.

·         Czym jest szpan? – styl życia.

·         Jak skutecznie się komunikować ?

·         Asertywność czy uległość ? – oto jest pytanie.

·         Tradycje pokoleniowe i ich wpływ na kształtowanie osobowości.

·         Higiena okresu dojrzewania i racjonalne odżywianie się.

·         Odchudzanie i jego wpływ na rozwój psychiczny i fizyczny człowieka.

·         Czy warto hołdować tradycjom i świętom ?

·         Jak podejmować właściwe decyzje w trudnych sytuacjach życiowych.

·         Muszę, mogę, chcę – wybór należy do mnie.

·         Jak słuchać, aby do mnie mówili, jak mówić, aby mnie słuchali.

·         Oczekiwania dorastającej młodzieży.

·         Mój stosunek do zdobywania wiedzy.

·         Graffiti – sztuka ulicy czy akt wandalizmu ?

·         Jestem Polakiem i znam swoją ojczyznę.

·         Środki masowego przekazu – umiejętność krytycznego odbioru.

·         „Pamiętajcie o ogrodach” – motto z piosenki a moja wiedza ekologiczna.

·         Moja hierarchia wartości.

·         Potrzeby a wartości w życiu człowieka.

·         Poczucie godności dziecka.

·         Tolerancja w oczach młodzieży.

·         Co to jest przyjaźń ?

·         Korupcja – przyczyny i sposoby zapobiegania.

·         Przestępczość wśród nieletnich.

·         Odpowiedzialność za czyny i słowa.

·         Jak sobie radzić z agresją ?

·         Przemoc w środowisku szkolnym.

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

tel. +48 54 287 50 01

e-mail: info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 17.00
Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 13.00

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 3275 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.