Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: poniedziałek, 02.10.2023
Imieniny: Dionizego, Teofila, Stanimira

Wyszukiwarka

Treść strony

  

PROGRAM WYCHOWAWCZY
GIMANZJUMW CZERNIKOWIE

  

                   Wizja szkoły:

 

            Wychowujemy uczniów:

·         twórczych,

·        wyposażonych we wszechstronną wiedzę i umiejętności,

·        otwartych na rzeczywistość,

·        radzących sobie z nowymi wyzwaniami współczesnych czasów,

·        przygotowanych do pełnienia różnorodnych ról społecznych,

·        odpowiedzialnych za swoje działania,

·        skutecznie komunikujących się. 

 

                   Misją gimnazjum

 

  jest wszechstronny rozwój ucznia poprzez:

 

·         Rozbudzanie jego ciekawości poznawczej;

·         Uczenie samodzielności w podejmowaniu zadań i ich rozwiązywaniu;

·        Wspieranie samorozwoju uczniów i umożliwianie im osiągania sukcesów;

·         Wpajanie właściwego systemu wartości;

·        Kształtowanie pożądanych wzorców zachowań w życiu dorosłym;

·        Tworzenie przyjaznej atmosfery, w której wszyscy będą czuć się bezpiecznie;

·        Uwrażliwienie na piękno, dobro i prawdę;

·        Obiektywną i sprawiedliwą ocenę osiągnięć.

·        Zapewnienie wysoko kwalifikowanej, twórczej kadry;

·        Zapewnienie odpowiedniej bazy dydaktycznej;

 

W każdym roku szkolnym program może zostać zweryfikowany w oparciu o sugestie i doświadczenia Rady Pedagogicznej. Zatwierdzenie zweryfikowanego programu następować będzie na pierwszym posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

 

I.                 Założenia  podstawowe.

 

1.      Dyrektor szkoły, nauczyciele, uczniowie i ich rodzice współtworzą społeczność szkolną.

2.      Każdy członek społeczności szkolnej jest osobą wolną i odpowiedzialną za dokonany wybór.

3.      Podstawowym prawem i obowiązkiem w szkole jest zdobywanie wiedzy i uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych.

4.      Wszyscy pracownicy szkoły są wychowawcami – wychowują swoją osobowością i przykładem w oparciu o uniwersalny system wartości.

5.      Komunikacja między podmiotami przebiega według ogólnie przyjętych norm językowych i etycznych.

6.      Szkoła dąży do wychowania ludzi przygotowanych do:

a)      samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie planowania i  organizowania własnego życia oraz zadań w życiu społecznym i publicznym, poprzez stworzenie uczniom warunków do zdobywania następujących umiejętności:

-        planowania i organizowania własnego uczenia się,

-        efektywnego porozumiewania się,

-        prezentowania własnego punktu widzenia oraz brania pod uwagę poglądów innych osób,

-        negocjowania wspólnego stanowiska,

-        współdziałania w zespole,

-         rozwiązywania problemów w sposób twórczy,

-        poszukiwania, porządkowania  i  wykorzystywania informacji z różnych źródeł,

-         zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce,

-         rozwoju sprawności umysłowej oraz osobistych zainteresowań.

b)      wychowania uczniów poprzez działania profilaktyczne świadomych zagrożeń społecznych (narkomania, alkoholizm, nikotynizm) i ich skutków.

2.      Szkoła prowadzi dożywianie uczniów, świadczy pomoc materialną i rzeczową uczniom w trudnej sytuacji losowej oraz pomoc psychologiczno – pedagogiczną, organizuje czas wolny uczniów (ferie zimowe, wypoczynek letni).

 

II.            Założenia wychowawcze.

 

1.      Celem pracy wychowawczej jest wszechstronny rozwój osoby ucznia we wszystkich wymiarach:

-        intelektualnym,

-        psychicznym,

-        społecznym,

-        zdrowotnym i fizycznym

-        moralnym i duchowym.

 

Służy temu podejmowanie takich działań jak:

-        przeciwstawianie się złu, przeciwdziałanie agresji i przemocy,

-         integracja społeczności gimnazjalnej,

-        rozbudzanie poczucia przynależności do wspólnot ludzkich (region, kraj, kontynent),

-        krzewienie kultury zdrowotnej,  rozbudzanie aktywności ruchowej i higieny psychicznej,

-        kształtowanie odpowiedzialności wobec drugiej osoby, właściwego stosunku do osób dorosłych, niepełnosprawnych;

-        kultywowanie tradycji rodzinnych, regionalnych i narodowych,

-        podtrzymywanie tradycji szkolnych, 

-        umiejętne korzystanie z praw i poważne traktowanie obowiązków wynikających z obowiązującego prawa wewnątrzszkolnego;

III.                Metody i sposoby realizacji.

 

1.      Wszystkie zajęcia edukacyjne realizowane będą w oparciu o problematykę Programu Wychowawczego .

2.      Godziny do dyspozycji wychowawcy związane z problematyką prozdrowotną  i prorodzinną będą zawierały sugestie rodziców i uczniów (ankiety, dyskusje).

3.      Wdrażanie aktywnych metod pracy - psychodramy, dialogi, sesje koncentracji uwagi, gry symulacyjne, „burze mózgów” itp. na tzw. godzinach wychowawczych.

4.      Prowadzenie przez wychowawców, pedagoga szkolnego, przedstawicieli Urzędu Pracy działań umożliwiających preorientację szkolną i zawodową.

5.      Organizowanie spotkań warsztatowych dla uczniów, nauczycieli i rodziców zgodnie z założeniami Programu Wychowawczego. 

·        „Spójrz inaczej” – kształtowanie osobowości ucznia i wspieranie jego rozwoju;

·        „Siedem kroków” – program antyalkoholowy;

·        „Zanim spróbujesz”, „Decyzje”, „Życie wśród ludzi”;

·        „Konflikt i komunikacja” – postępowanie w labiryncie sytuacji konfliktowych.

6.      Przeprowadzanie różnorodnych form spotkań z rodzicami, włączanie ich do przygotowywania i udziału w imprezach kulturalno - rozrywkowych organizowanych w szkole i poza jej terenem.

7.      Organizowanie spotkań pracowników szkoły z Radą Rodziców.

8.      Stałe i systematyczne współdziałanie nauczycieli i wychowawców z dyrekcją szkoły oraz pedagogiem w celu rozwiązywania bieżących problemów wychowawczych.

9.      Wspieranie i stymulowanie działalności Samorządu Szkolnego.

10.       Tworzenie szkolnej kultury, zwyczajów, obyczajów, obrzędów i symboliki.

·        Inauguracja roku szkolnego                                              1 września

·        Wybory samorządów klasowych i szkolnego                     wrzesień

·        Ślubowanie uczniów klas pierwszych                                wrzesień/paźdz.

·        Akcja ekologiczna „Sprzątamy Świat”                               wrzesień

·        „Dzień Chłopca”                                                               wrzesień

·        Dzień Edukacji Narodowej                                               październik

·        Wieczór andrzejkowy                                                       listopad

·        Mikołajki i wigilie klasowe                                                grudzień

·        Zabawa karnawałowa                                                       styczeń

·        WOŚP                                                                             styczeń

·        Walentynki                                                                       luty

·        Obchody MDK                                                                marzec

·        Powitanie wiosny                                                              marzec

·        Obchody Święta Ziemi                                                     kwiecień

·        Dni Europy                                                                       maj

·        Dzień Dziecka i sportu szkolnego                                      czerwiec

·        Zakończenie roku szkolnego                                             czerwiec

·        Obchody Świąt Państwowych                       zgodnie z kalendarzem.

11.    Planowanie i organizowanie wycieczek krajoznawczych, przedmiotowych, biwaków, obozów  zgodnie z oczekiwaniami uczniów i ustaleniami Rady Pedagogicznej, szkolnym regulaminem wycieczek.

12.    Organizowanie różnorodnych form spędzania wolnego czasu rozwijających uzdolnienia i zainteresowania uczniów poprzez :

·         Zajęcia sportowo – rekreacyjne,

·         Wyjazdy do kina, teatru, muzeum, galerii,

·         Koła zainteresowań, kluby,

·         Konkursy przedmiotowe, artystyczne i sportowe,

·        Prezentacje osiągnięć uczniów /np. gazetka szkolna, galeria prac/,

·        Spotkania z ciekawymi ludźmi /literatami, pracownikami nauki itp./,

·        Uczestnictwo w imprezach środowiskowych.

 

Propozycje  tematyczne  zajęć  wychowawczych.

 

 

Klasa I.

Omówienie Statutu Szkoły, systemu oceniania i klasyfikowania; poznanie zespołu klasowego, ustalenie zasad pracy w grupie /kontrakt/, komunikowania się; sztuka uczenia się;  propagowanie zdrowego stylu życia, przezwyciężanie  trudnych sytuacji, eliminowanie postaw agresywnych.

 

Klasa II.

Samopoznanie, „obraz własnego ja”; moje miejsce w rodzinie, grupie koleżeńskiej, społeczeństwie; umacnianie poczucia własnej wartości, kształtowanie konstruktywnych zachowań wobec siebie i świata wartości; edukacja zdrowotna – rozróżnianie czynników wpływających pozytywnie i negatywnie na rozwój i zdrowie.

 

Klasa III.

Samorealizacja – wyrażanie umiejętności dostrzegania własnego miejsca w życiu;  przygotowywanie się do pełnienia ról  w rodzinie – ja a inni - kształcenie postaw tolerancji i akceptacji, edukacja zdrowotna – uzależnienia, ich rodzaje oraz mechanizm powstawania, pokonywanie stresu; asertywność jako postawa, dzięki której możemy zachować poczucie własnej wartości, świat pracy – jak jej szukać, czego od niej oczekiwać.

 

IV. Zadania nauczycieli, pracowników szkoły i  rodziców.

 

A.    Nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

1.      Podstawowym obowiązkiem nauczyciela jest skrupulatne przestrzeganie czasu lekcji, należyte jej przygotowanie i przeprowadzenie oraz sprawdzanie i odnotowywanie w dzienniku lekcyjnym informacji dotyczących lekcji (jej tematu, obecności uczniów itp.).

2.      Nauczyciel kierując się dobrem ucznia współtworzy szkołę bezpieczną, wspomagającą indywidualny rozwój ucznia, zaspokajającą jego potrzeby.

3.      Do tematyki swojego przedmiotu nauczyciele wprowadzają elementy Programu Wychowawczego Szkoły.

4.      Nauczycieli obowiązuje stałe doskonalenie się – metodyczne, pedagogiczne, psychologiczne, etyczne.

5.      Każdy nauczyciel reaguje na dostrzeżone dobro i zło, w swej pracy dydaktyczno-wychowawczej nie narzuca własnego światopoglądu.

6.      Zadaniem nauczyciela jest  zwracanie uwagi na  sposób spędzania przez uczniów  czasu na przerwach – propagowanie  przebywania na świeżym powietrzu i zdrowego stylu życia.

7.      Nauczyciel uwzględnia w swojej pracy treści ścieżek edukacyjnych   (ekologicznej, czytelniczej i medialnej, filozoficznej, prozdrowotnej) poprzez realizację projektów, organizację imprez ogólnoszkolnych.

 

B.    Wychowawca.

1.      Opracowuje plan wychowawczy klasy w oparciu o program wychowawczy szkoły, potrzeby uczniów, sugestie rodziców.

2.      Podejmuje wysiłki w celu wytworzenia dobrej atmosfery w zespole klasowym.

3.      Czuwa nad postępami w nauce swoich wychowanków, informuje  dyrektora szkoły o trudnych sytuacjach wychowawczych, kontaktuje się z rodzicami uczniów w celu udzielenia im wszechstronnej informacji i pomocy.

4.      Ściśle współpracuje ze wszystkimi nauczycielami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania patologiom i niedostosowaniu społecznemu.

5.      Prowadzi dokumentację szkolną dotyczącą klasy – dziennik lekcyjny, arkusze ocen, wypisuje świadectwa szkolne.

6.      Systematycznie informuje opiekunów uczniów trudnych o realizacji obowiązku szkolnego (nieuzasadniona absencja) oraz postępach w nauce.

7.      Poznaje sytuację pozaszkolną swoich uczniów (pod względem warunków mieszkaniowych, materialnych, pomocy dzieciom w nauce, metod oddziaływań wychowawczych rodziców).

8.      Organizuje klasowe spotkania z rodzicami, informuje ich o wynikach nauczania i efektach wychowania, włącza ich do współpracy przy organizowaniu wycieczek, uroczystości klasowych i szkolnych.

9.       Inspiruje i wspomaga działania zespołowe uczniów.

10.  Popularyzuje wśród rodziców wiedzę na temat psychicznych potrzeb dziecka w okresie dorastania (pedagogizacja rodziców).

11.  Czuwa nad wyborem szkoły ponadgimnazjalnej zgodnie z zainteresowaniami i predyspozycjami młodzieży, zapoznaje rodziców z rodzajami szkół.

12.  Organizuje pomoc uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej (posiłek, stypendium itp).

13.  Zaznajamia rodziców  z obowiązującymi w    szkole dokumentami prawa wewnątrzszkolnego (np. statut, WSO, program wychowawczy  itp.)

14.  Współpracuje z dyrekcją szkoły, pedagogiem, poradnią  psychologiczno - pedagogiczną i innymi instytucjami świadczącymi pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności (także zdrowotnych) oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień.

 

C.    Rodzice.

1.      Rodzice uczniów świadomie współdziałają ze szkołą zgodnie z jej założeniami wychowawczymi.

2.      Uczestniczą w zebraniach ogólnych i rozmowach indywidualnych poświęconych zagadnieniom wychowawczym.

3.      Dbają o estetyczny wygląd swojego dziecka.

4.      Usprawiedliwiają nieobecności dzieci na zajęciach szkolnych.

5.      Wyposażają swoje dzieci w podręczniki i inne niezbędne przybory szkolne.

6.      Biorą aktywny udział w przygotowywaniu i organizowaniu imprez klasowych i szkolnych.

7.      Rodzice uczestniczą w pozyskiwaniu środków wspierających imprezy, projekty i inne działania na rzecz uczniów.

Magazyn

Ogłoszenia

zobacz wszystkie
 • Instalacje elektryczne, Metrologia elektryczna
  Oferuję szeroki zakres usług elektrycznych od planowania do kompletnego wykonania w bardzo przystępnych i racjonalnych cenach. Obszar działania obejmuje miasto Toruń, gminy Lubicz, Obrowo oraz Czernikowo. Zapraszam do odwiedzenia witryny internetowej www.elektryka.uta.biz.pl.

  Oferta zawiera również serwis pogwarancyjny instalacji elektrycznych. Diagnozuję i usuwam usterki oraz modernizuję instalacje w takim stopniu jak to tylko możliwe, aby były one sprawne i bezpieczne dla użytkownika wg obecnie obowiązujących norm.

  Ponadto wyknuję pomiary instalacji elektrycznych niskiego napięcia. W zakresie oferty mieszczą się następujące usługi:

  - oględziny instalacji elektrycznych;
  - sprawdzanie kolejności następstwa faz;
  - podstawowe pomiary napięcia fazowego oraz międzyfazowego (TRMS), a także częstotliwości;
  - pomiary harmonicznych napięcia oraz współczynnika THD (do 12. harmonicznej);
  - pomiary rezystancji izolacji z kalkulacją współczynników PI oraz DAR;
  - pomiary rezystancji (sprawdzanie ciągłości) przewodów ochronnych oraz uziemienia;
  - pomiary rezystywności gruntu;
  - ocena prądu zwarcia;
  - pomiary prądów obciążenia oraz prądów upływu;
  - pomiary prądu pierwszego uszkodzenia (ISFL) w układzie IT;
  - pomiary poboru mocy;
  - sprawdzanie sprawności zabezpieczeń przeciwpożarowych (nadprądowych) oraz przeciwporażeniowych (różnicoprądowych);
  - sprawdzanie funkcjonalności instalacji odgromowych;
  - pomiary impedancji uzwojeń transformatora;
  - pomiary impedancji pętli zwarcia z oraz bez wyzwolenia zabezpieczenia różnicoprądowego (16-400 Hz);
  - testowanie wyłączników różnicoprądowych;
  - testy warystorów;
  - pomiary napięcia dotykowego;
  - pomiary impedancji linii;
  - pomiary czasu rozładowania;
  - pomiary natężenia oświetlenia;
  - testowanie urządzeń monitorujących stan izolacji (IMD) w układzie IT;
  - sprawdzanie bezpieczeństwa stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz
  - określanie lokalizacji obwodów

Biuletyn Informacji Publicznych

Banery

-
Gmina Czernikowo Solidarna z Ukrainą
Szczepienia
Platforma Zakupowa
System Informacji Przestrzennej
Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy
Urząd Skarbowy
Obszar Chronionego Krajobrazu Niz. Ciechocińskiej
Folder Promocyjny 2018
Nieodpłatna pomoc prawna
-
-
"DWA SŁOWA" Nr 3/2023
Mapa wyłączeń ENERGA
Złoty Karaś
Pomorska Strefa Ekonomiczna
WOŚP
Plan Czernikowa
-

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

tel. +48 54 287 50 01

e-mail: info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 17.00
Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 13.00

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 2535 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.