Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: poniedziałek, 29.05.2023
Imieniny: Magdaleny, Teodozji, Urszuli

Wyszukiwarka

Nawigacja:

Treść strony

pokój nr 18, tel. 54 287 50 01 wew. 36 Maryla Rylich

Stanowisko ds Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Gruntami

 

Do zadań stanowiska należy w szczególności:

 1. przygotowanie wniosków o wyrażenie zgody na dokonanie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;
 2. opracowywanie opinii Wójta w sprawach o nałożenie obowiązku zdjęcie oraz wykorzystania na cele poprawy wartości użytkowej gruntów, próchnicznej warstwy gleby z gruntów rolnych i torfowisk;
 3. prowadzenie postępowań o nakazanie właścicielom gruntów wykonania w określonym terminie zabiegów, w razie wystąpienia (z winy właściciela) innych form degradacji gruntów spowodowanej nieprzestrzeganiem przepisów o ochronie roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami;
 4. przygotowywanie zleceń wykonania zastępczego w razie niewykonania decyzji, o którym mowa w pkt.3
 5. przygotowywanie projektów opinii do decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów;
 6. kontrola stosowania przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
 7. opracowywanie opinii Wójta w sprawach o przyznanie dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na pokrycie kosztów zalesienia gruntów określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;
 8. przygotowywanie uzgodnień w zakresie określenia rocznych limitów zalesienia;
 9. przygotowywanie propozycji rady w sprawie zmiany charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny;
 10. współpraca w sprawach scalania i wymiany gruntów;
 11. podejmowanie czynności w razie występowania bezpośrednich zagrożeń fitosanitarnych;
 12. zgłaszanie do Inspekcji Ochrony Roślin przyjętych zawiadomień o wystąpieniu lub podejrzeniu wystąpienia organizmu szkodliwego roślin uprawnych;
 13. opracowanie opinii rady w sprawach zakazu uprawiania niektórych roślin uprawnych lub ich odmian albo stosowania materiału siewnego nieodpowiedniej zdrowotności lub zakazu umieszczania uli z pszczołami na gruntach rolnych położonych w pobliżu chronionych upraw;
 14. prowadzenie postępowań w sprawie odebrania właścicielowi zwierzęcia rażąco zaniedbanego lub okrutnie traktowanego oraz rozporządzania takim zwierzęciem;
 15. prowadzenie postępowań w sprawach zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymania psów rasy uznanej za agresywna;
 16. prowadzenie postępowania w sprawach bezdomności zwierząt;
 17. przygotowywanie materiałów do postępowania mediacyjnego w sprawach szkód łowieckich;
 18. prowadzenie postępowań w sprawie zezwoleń na uprawę maku lub konopi włóknistej;
 19. prowadzenie postępowań w sprawie wystąpienia klęsk żywiołowych w rolnictwie;
 20. prowadzenie postępowań w sprawach nabywania nieruchomości przez gminę;
 21.  wykonywanie czynności związanych z gospodarowaniem gminnym zasobem nieruchomości,  w tym :
  a)        prowadzenie ewidencji nieruchomości zasobu ;
  b)        przygotowywanie dokumentów, opracowań, w tym uzyskiwanie wymaganych prognoz, ocen, uzgodnień, opinii i zawiadomień oraz uwzględnianie ustaleń w zakresie zagospodarowania sporządzenie projektów planów wykorzystania zasobu;
  c)         sporządzanie projektów wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę;
  d)     prowadzenie postępowań w zakresie zlecania wyceny nieruchomości,
 22. prowadzenie postępowań   w zakresie sprzedaży i oddania   nieruchomości w użytkowanie wieczyste, w tym:
  a)      prowadzenie przetargów;
  b)      przedstawienie propozycji odnośnie okresu użytkowania wieczystego, sposobu korzystania z nieruchomości oraz terminu jej zagospodarowania;
  c)       prowadzenia kontroli spełniania warunków umownych przez użytkowników wieczystych i przedkładanie Wójtowi wniosków w tym zakresie;
  d)      przygotowanie czynności formalno-prawnych niezbędnych do zawarcia aktu notarialnego w sprawie sprzedaży lokali stanowiących odrębną własność wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości,
 23. prowadzenie  postępowań w sprawach przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osób fizycznych w prawo własności;
 24. prowadzenie postępowań w sprawach ustanowienia trwałego zarządu   na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych;
 25. prowadzenie postępowań w sprawach ustalania zmiany i aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu;
 26. wykonywanie czynności związanych z oddawaniem nieruchomości gminy w dzierżawę, najem, z wyłączeniem najmu lokali mieszkalnych i użytkowych;
 27. prowadzenie   postępowań  w  sprawach     podziału   nieruchomości,   scalania   i   podziału nieruchomości oraz rozgraniczania nieruchomości;
 28. prowadzenie postępowań w sprawach odszkodowania za drogi wydzielone z nieruchomości w wyniku podziału dokonanego na wniosek właściciela;
 29. prowadzenie postępowań w sprawach ustalania opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału;
 30.  wykonywanie czynności w postępowaniu wieczysto -księgowym wszczętym w związku z realizacją zadań na stanowisku;
 31. prowadzenie postępowań w sprawach realizacji przez gminę prawa pierwokupu nieruchomości;
 32. prowadzenie postępowań w sprawach ustanowienia użytkowania wieczystego, w trybie szczególnym na rzecz posiadaczy nieruchomości, spełniających warunki ustawowe.

Magazyn

Ogłoszenia

zobacz wszystkie
 • Pielgrzymki Ogrodników na Jasną Górę
  Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy jest tegorocznym organizatorem XXXIX Ogólnopolskiej Pielgrzymki Ogrodników na Jasną Górę, która odbędzie się 11 czerwca 2023 roku. Ze względów organizacyjnych będziemy wdzięczni za potwierdzenie udziału (szczególnie pocztów sztandarowych) w spotkaniu: mgr Ewelina Szczechowicz, Zakład Upowszechniania i Promocji Instytutu Ogrodnictwa – PIB (tel. 509707074, 46 8345480, e-mail: ewelina.szczechowicz@inhort.pl) do dnia 2 czerwca 2023 r.

Biuletyn Informacji Publicznych

Banery

-
Gmina Czernikowo Solidarna z Ukrainą
Szczepienia
Platforma Zakupowa
System Informacji Przestrzennej
Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy
Urząd Skarbowy
Obszar Chronionego Krajobrazu Niz. Ciechocińskiej
Folder Promocyjny 2018
Nieodpłatna pomoc prawna
-
-
"DWA SŁOWA" Nr 1/2023
Mapa wyłączeń ENERGA
Złoty Karaś
Pomorska Strefa Ekonomiczna
WOŚP
Plan Czernikowa
-

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

tel. +48 54 287 50 01

e-mail: info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 17.00
Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 13.00

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 9774 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.