Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: niedziela, 18.04.2021
Imieniny: Alicji, Bogusławy, Apoloniusza

Wyszukiwarka

Nawigacja:

 • AKTUALNOŚCI

Treść strony

Stypendium szkolne dla uczniów w roku szkolnym 2020/2021

Stypendium szkolne dla uczniów w roku szkolnym 2020/2021

Stypendium szkolne jest przyznawane w formie refundacji poniesionych kosztów na cele edukacyjne. Warunkiem wypłaty świadczenia jest poniesienie przez rodzica lub pełnoletniego ucznia kosztów na cele edukacyjne dziecka. W związku z tym, należy przedstawić imienne rachunki i faktury (wystawione na wnioskodawcę). Wydatki muszą być zgodne z zapisami decyzji o przyznaniu świadczenia. Wypłata stypendium następuje po przedłożeniu, a następnie po rozliczeniu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernikowie.

Do rozliczenia mogą zostać uwzględnione rachunki za zakupy dokonane w okresie od lipca 2020 roku do końca okresu na jaki świadczenie przyznano. W związku z tym można gromadzić rachunki do rozliczenia stypendium już od lipca 2020 r. Wyjątkiem jest przypadek przyznania stypendium na okres krótszy niż rok szkolny uwzględnia się wtedy rachunki za okres przyznania świadczenia.

Stypendium przyznawane jest na rok szkolny i wypłacane za okresy:

 • od września 2020 r. do grudnia 2020 r. – rozliczenie pomocy materialnej za ten okres powinno nastąpić do 30 listopada 2020 r., a wypłata do 15 grudnia 2020 r.,
 • od stycznia 2021 r. do czerwca 2021 r. – rozliczenie pomocy materialnej za ten okres powinno nastąpić do 31 maja 2021 r., a wypłata do 15 czerwca 2021 r.

Wydatki kwalifikowane w roku szkolnym 2020/2021 do refundacji wydatków w ramach stypendium szkolnego:

 1. Zakup podręczników i ćwiczeń szkolnych (nierefundowanych w ramach innych programów pomocowych), słowników, encyklopedii, atlasów, tablic matematycznych, fizycznych i chemicznych, map, globusów, lektur szkolnych, literatury zawodowej, poradników związanych z edukacją ucznia (nie poradniki hobbistyczne).
 2. Zakup przyborów szkolnych: długopisy, ołówki, kredki, flamastry, linijki, temperówki, piórniki, farby, kartony i bloki rysunkowe, brystol, pędzle, bibuły, papier kolorowy, nożyczki, taśmy klejące, zeszyty, kalkulator, teczka szkolna, okładki na książki i zeszyty, segregator, korektor, zakreślasz, marker, dziurkacz, zszywacz, patyczki do liczenia i innych związanych z zajęciami szkolnymi.
 3. Zakup ryzy papieru, o ile posiadanie jej jest wymagane na obowiązkowe zajęcia szkolne.
 4. Zakup tornistra, plecaka szkolnego, torby szkolnej, worka na obuwie sportowe.
 5. Zakup komputera lub laptopa, tableta, monitora do komputera, klawiatury do komputera, drukarki, kamery internetowej – raz na cztery lata.
 6. Zakup myszki, podkładki pod mysz, tuszu do drukarki, komputerowych programów edukacyjnych, pamięci flash USB (pendrive) – raz na rok.
 7. Zakup sprzętu sportowego związanego z uprawianą przez ucznia dyscypliną sportu – zaświadczenie z klubu/szkoły potwierdzające, że wymagany jest sprzęt sportowy.
 8. Zakup stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego w semestrze przyjmując raz na semestr:
  a. spodenki sportowe, szorty sportowe, getry, leginsy,
  b. koszulki sportowe (T-shirt) – 2 szt.,
  c. skarpetki na zajęcia w-f – 4 szt.,
  d. dres – lub zamiast dresu spodnie sportowe i bluza sportowa – do 50% wysokości kryterium dochodowego na 1 osobę – w semestrze (264,00 zł).
 9. Zakup obuwia sportowego na obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego –
  1 para w semestrze – do 50% wysokości kryterium dochodowego na 1 osobę (264,00 zł).
 10. Zakup mundurka szkolnego niezbędnego w procesie edukacji, stroju galowego wymaganego przez szkołę (raz w roku szkolnym - biała koszula, spodnie, spódniczka lub sukienka).
 11. Zakup biurka do nauki, krzesła oraz lampki na biurko – łącznie do 150% wysokości kryterium dochodowego na 1 osobę (792,00 zł) - raz na cztery lata.
 12. Zakup odzieży, obuwia i przyrządów niezbędnych do odbycia praktyk szkolnych zawodowych (wraz z rachunkiem/fakturą należy przedłożyć zaświadczenie ze szkoły potwierdzające, że zakupione rzeczy są wymagane przez szkołę) – dotyczy szkół ponadpodstawowych – jeden raz w roku szkolnym – maksymalnie 100% wysokości kryterium dochodowego na 1 osobę (528,00 zł).
 13. Zakup biletu do kina, teatru lub muzeum (wyjście w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych), wymagane jest przedłożenie zaświadczenia ze szkoły
  o poniesionym wydatku wystawione dopiero po zakończonym wyjściu.
 14. Pokrycie kosztu udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności udziału w zajęciach: sportowych (zajęcia prowadzone w klubach sportowych, w których uczestniczą uczniowie), językowych, muzycznych, tanecznych, informatycznych, i innych z wyłączeniem opłaty wpisowej, np. pokrycie kosztu udziału w zajęciach pływania na basenie (wszystkie koszty udokumentowane fakturą, rachunkiem wystawionym imiennie na wnioskodawcę z podaniem w treści imienia i nazwiska ucznia, który korzysta z zajęć). Pokrycie kosztu udziału w zajęciach nie uwzględnia kosztów dojazdu dziecka na zajęcia.
 15. Pokrycie kosztu wyjazdu na wycieczkę szkolną o charakterze edukacyjnym, zieloną szkołę, obóz sportowy odbywający się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych – wymagane jest przedłożenie zaświadczenia ze szkoły o poniesionym wydatku wystawione dopiero po zakończonej wycieczce.
 16. Pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego (poprzez zwrot lub częściową refundację kosztów związanych z transportem środkami komunikacji zbiorowej do i ze szkoły położonej poza miejscem zamieszkania ucznia albo poprzez sfinansowanie albo dofinansowanie kosztów zamieszkania w miejscowości położenia szkoły). Poniesione koszty związane z transportem środkami komunikacji zbiorowej dokumentuje się imienną fakturą/rachunkiem wystawionym na wnioskodawcę, z treści którego powinno wynikać dla kogo zakupiono bilet miesięczny i na jaką trasę (np. Czernikowo – Toruń, Toruń – Czernikowo). W sytuacji, gdy z treści faktury/rachunku nie wynika dla kogo został zakupiony bilet miesięczny i na jaką trasę, a widnieje tylko numer biletu, wraz z rachunkiem/fakturą należy przedłożyć kserokopię biletu miesięcznego.
 17. Pokrycie kosztów Internetu za dziecko (w przypadku abonamentu, tj. kwota faktury podzielona przez liczbę wyszczególnionych członków rodziny wskazanych we wniosku o przyznanie stypendium szkolnego) – umowa w miejscu zamieszkania ucznia + faktura i dowód opłaty – faktury wystawione na wnioskodawcę w miejscu zamieszkania.
 18. Czesne za naukę.

 WAŻNE!!!

Dowód potwierdzający poniesione wydatki (oryginał faktury, oryginał rachunku uproszczonego) musi być imiennie wystawiony na wnioskodawcę (rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia). Faktury i rachunki muszą zawierać wszystkie wymagane przepisami elementy, m.in. datę wystawienia, numer dokumentu itd.

Dowód potwierdzający poniesione wydatki w postaci umowy kupna – sprzedaży dopuszczalny jest wyłącznie w przypadku zakupu podręczników szkolnych oraz mundurków szkolnych.

Dokumentowanie wydatków poniesionych na rzeczy używane (np. odzież robocza, komputer) dopuszczalne jest przy pomocy rachunku/faktury wystawionej przez sprzedającego, np. przez komis, lombard, sklep z odzieżą używaną lub umowę kupna – sprzedaży z dowodem potwierdzającym dokonanie zapłaty na zakupione rzeczy.

Przy wystawianiu faktury/rachunku czy zawieraniu umów należy zwrócić uwagę na nazewnictwo zakupionych artykułów, aby było zgodne z nazwami umieszczonymi w w/w katalogu wydatków kwalifikowanych, przede wszystkim istotne jest by np. plecak miał adnotacje „szkolny”, a obuwie, spodenki miały adnotacje „sportowe”. Jeżeli zakupiony artykuł nie ma takiego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze/rachunku, to dopuszcza się na odwrocie faktury/rachunku sporządzenie odpowiedniej adnotacji przez sprzedawcę, który umieści opis, pieczęć i czytelny podpis.

Ważne jest, aby zakupy dokonywane były w sposób racjonalny, zarówno co do ilości, jak i co do ceny zakupionego towaru.

Opinia Ministerstwa Edukacji Narodowej „… Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym, jedynie w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacyjnym ucznia (np. kimono dla ucznia trenującego karate). Natomiast zakup codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiającego uczniowi dotarcie do szkoły (kurtka, buty) leży w kompetencji resortu polityki społecznej i nie powinien być finansowany w ramach stypendium szkolnego”.

W roku szkolnym 2020/2021 obowiązywać będą faktury, rachunki, umowy za:

 1. Zakup podręczników używanych – od czerwca 2020 r.,
 2. Pozostałe materiały szkolne od lipca 2020 r. do czerwca 2021 r.– według wykazu wydatków kwalifikowanych,
 3. Internet – (od września 2020 r. do czerwca 2021 r.),
 4. Bilety za dojazdy do szkoły, poza miejsce zamieszkania np. na trasie Czernikowo-Toruń (od września 2020 r. do czerwca 2021 r.).

 Nie można finansować ze środków przeznaczonych na stypendium szkolne:

 • okularów korekcyjnych, soczewek korekcyjnych, wkładek ortopedycznych, sprzętu rehabilitacyjnego i innego sprzętu rehabilitacyjnego,
 • odzież i obuwie codziennego użytku (np. kurtki, swetry, czapki, sandały, bielizna osobista, rajstopy),
 • stroje odświętne, np. strój pierwszokomunijny, na studniówkę,
 • podręczników i lektur do klasy, do której nie uczęszcza stypendysta,
 • meble (np. regały na książki, stojaki na płyty, szafy),
 • śpiwory, namioty,
 • obozy i zimowiska, kolonie, wycieczki, wczasy (wypoczynek letni i zimowy),
 • turnusy rehabilitacyjne,
 • opłacanie komitetu rodzicielskiego, ubezpieczenia uczniów czy wyżywienie
  w szkole,
 • bilety jednorazowe.

drukuj (Stypendium szkolne dla uczniów w roku szkolnym 2020/2021)

« wstecz

Magazyn

Ogłoszenia

zobacz wszystkie
 • USŁUGI ROLNICZE - SIEW KUKURYDZY
  Oferuję siew kukurydzy 6-rzędowym siewnikiem Gaspardo z 2020 roku.
  Zapraszam do zapoznania się z ofertą firmy na stronie www.facebook.com/AgroPowerZebowo

Biuletyn Informacji Publicznych

Banery

Szczepienia
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Platforma Zakupowa
-
System Informacji Przestrzennej
Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy
Urząd Skarbowy
Obszar Chronionego Krajobrazu Niz. Ciechocińskiej
Folder Promocyjny 2018
Nieodpłatna pomoc prawna
-
-
"DWA SŁOWA" Nr 1/2021
Złoty Karaś
Pomorska Strefa Ekonomiczna
WOŚP
Plan Czernikowa
-

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

tel. +48 54 287 50 01

e-mail: info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 17.00
Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 13.00

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 3927056 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.