Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: czwartek, 09.07.2020
Imieniny: Weroniki, Zenona, Zenony

Wyszukiwarka

Nawigacja:

 • AKTUALNOŚCI

Treść strony

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza otwarty konkurs ofert

WÓJT GMINY CZERNIKOWO
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WYKONYWANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I REKREACJI.

Podstawa prawna: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2019  r. poz. 506  z późn. zm.), art. 11 pkt. 1, ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688 t.j.  z póżn. zm.) oraz § 5 załącznika do Uchwały Nr IX/90/2019 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 23 października 2019 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Czernikowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok

I. Rodzaj zadania:

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych
w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji:

1) organizacja imprez sportowych oraz szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych


II. Wysokość środków przewidzianych na realizację zadania:

Na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji zgodnie
z projektem budżetu gminy na rok 2020 planuje się przeznaczyć 90.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).

III. Zasady przyznawania dotacji:
1. O przyznanie finansowania mogą ubiegać się:

 1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – art. 3 ust. 2
 2. Podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego, realizujące zadania statutowe w zakresie kultury fizycznej i które obejmują swoją działalnością teren Gminy Czernikowo.

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty na druku według wzoru

 1. (zał. nr 1) określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Do oferty należy dołączyć:
 2. dokumenty, które w ocenie Oferenta potwierdzają możliwość realizacji zadania w tym oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach osób, które będą realizowały projekt

3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowo wypełnione, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w pkt. V.
4. Finansowanie przyznawane będzie na powierzenie realizacji zadania. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. Ostateczna wysokość środków na dane zadanie będzie uzależniona od łącznej liczby złożonych i przyjętych do realizacji wniosków.
5. Druki ofert można pobierać w Urzędzie Gminy w Czernikowie – pok. nr 25 lub ze strony internetowej www.czernikowo.pl.

IV. Termin i warunki realizacji zadania:
1. Realizacją objęte są zadania i przedsięwzięcia wykonywane od dnia podpisania umowy do dnia  31 grudnia 2020  r.
2. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie o przyznaniu finansowania.
3. W uzasadnionych przypadkach na wniosek komisji oferty będą mogły zostać uzupełnione w ciągu 3 dni, natomiast złożone po terminie lub na innych drukach zostaną odrzucone.
4. Oferent będzie zobowiązany do złożenia sprawozdania z realizacji zadania.
5. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy oraz zgodnie z warunkami określonymi w ofercie oraz umowie.

V. Termin składania ofert:
Oferty należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Czernikowie, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, w terminie do dnia 24 stycznia 2020 r. do godz. 12.00, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Konkurs na realizację zadania  w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji”.

VI. Tryb, kryteria i termin wyboru oferty:
1. Oceny i wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadań dokona Komisja Weryfikacyjna powołana przez Wójta Gminy.
2. Komisja dokona oceny złożonych ofert pod kątem formalnym, a następnie merytorycznym.
3. Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 1. znaczenie zadania dla realizacji celów i zadań samorządu,
 2. merytoryczna wartość projektu,
 3. zasoby kadrowe,
 4. wymierne korzyści dla mieszkańców,
 5. koszty projektu,
 6. kalkulacja kosztów,
 7. dotychczasowa współpraca z samorządem w kontekście rzetelności i terminowości realizacji zadań i rozliczeń,
 8. struktura poniesionych nakładów do długofalowych efektów projektu,
 9. dokonania i pozycja wnioskodawcy w środowisku lokalnym.

4. Ostateczna decyzja w sprawie wyboru najlepszych ofert należy do Wójta Gminy.
5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż 31 stycznia 2020 r., a informacja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona w BIP, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.
6. Wysokość przyznanego finansowania może być niższa niż wnioskowana w ofercie, a zakres rzeczowy zadania może podlegać negocjacjom.
7. Warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulowane będą w umowie zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Czernikowo a oferentem.
8. W przypadku rezygnacji podmiotu z podpisania umowy środki finansowe mogą zostać przeznaczone na realizację innej oferty lub może być ogłoszony dodatkowy konkurs.
9. Finansowany podmiot jest zobowiązany do dostarczenia oryginałów dokumentów księgowych i dokumentacji celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji. Ponadto Wójt Gminy ma prawo do kontroli realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.
10. Osobą do kontaktu w sprawie konkursu jest  Hanna Kołaczyńska,
tel. 54 287 50 01, wew. 50.

VII. W roku 2019 na finansowanie jednostek pozarządowych na realizację zadań w dziedzinie kultury fizycznej, sportu i rekreacji w drodze otwartego konkursu ofert wydatkowano środki w wysokości: 90.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

« wstecz

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

tel. 54 287 50 01
  54 287 50 13
fax 54 230 50 51
e-mail: info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 3679385 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!
Urząd Gminy w Czernikowie

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.