Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: niedziela, 21.07.2024
Imieniny: Daniela, Andrzeja, Benedykta

Wyszukiwarka

Nawigacja:

Treść strony

I sesja Rady Gminy Czernikowo VI kadencji

Sprawozdanie z I sesji Rady Gminy Czernikowo VI kadencji z dnia 1grudnia 2010 roku

zgodnie z art. 20 ust.2 ustawy o samorządzie gminnym pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy zwołuje przewodniczący rady poprzedniej kadencji na dzień przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju.
Relacja z I sesji Rady Gminy Czernikowo VI kadencji:
Dnia 1 grudnia 2010  roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się inauguracyjna sesja Rady Gminy. W sesji uczestniczyli wszyscy nowo wybrani radni.
Otwarcia I sesji o godz. 12.00 dokonał Pan Stanisław Jan Kamiński, najstarszy wiekiem radny. Po wysłuchaniu hymnu przywitał nowych radnych, wójta Zdzisława Gawrońskiego, członków Gminnej Komisji Wyborczej, skarbnika gminy, sołtysów, dyrektorów szkół, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz przybyłych gości.
Radny S. Kamiński poprosił przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej, panią Stanisławę Zimoląg o wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze. Po otrzymaniu zaświadczeń przystąpiono do ślubowania. Radny senior odczytał rotę ślubowania, zgodnie z przepisami ustawy w brzmieniu: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.”, po czym wyczytywani w kolejności alfabetycznej radni złożyli ślubowanie, wypowiadając słowo: „Ślubuję”. „Tak mi dopomóż Bóg”. Następnie odbyła się autoprezentacja radnych.
Po tej części, przed zapoznaniem radnych z porządkiem obrad I Sesji Rady, Klub Radnych „Nasza Gmina” zaproponował przegłosowanie przerwania obrad i ponownego ich kontynuowania po wyborach uzupełniających na wójta gminy. Swoją propozycję przewodniczący klubu motywował tym, iż Przewodniczącym Rady Gminy powinien zostać radny ze zwycięskiego komitetu w wyborach na wójta, co zapewni w przyszłości dobrą współpracę Rady z Wójtem w czasie trwania kadencji.
Po odczytaniu wniosku rozpoczęto dyskusję, w której padały różne argumenty. Przeważały głosy, że Rada Gminy i Wójt to różne, od siebie niezależne organy i że każdy radny powinien pracować dla dobra gminy, bez względu z którego komitetu pochodzi Wójt.
zgodnie z §19 ust.1 Rada na pierwszej sesji wybiera ze swego grona Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym.
Zgodnie z § 26 ” Sesja Rady odbywa się na jednym posiedzeniu. Na wniosek Przewodniczącego Rady bądź radnego, Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 2 Rada może postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał”
Pomimo braku podstaw do przerwania obrad sesji Pan S. Kamiński przyjął wniosek o przerwanie obrad i poddał go pod głosowanie. Stosunkiem 8:7 wniosek został przez radnych odrzucony, wobec czego radny senior przystąpił do przedstawienia dalszego porządku obrad - wyboru przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących.
Wobec powyższego przystąpiono do wyboru komisji skrutacyjnej mającej na celu wyłonienie w głosowaniu tajnym przewodniczącego Rady Gminy. Komisja skrutacyjna, po ukonstytuowaniu się, w składzie: Tadeusz Ziółkowski – przewodniczący komisji, Ludwik Lewandowski – członek komisji, Rafał Rutkowski – członek komisji, przyjęła kandydatury na przewodniczącego Rady. Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, przewodniczący komisji skrutacyjnej ogłosił, że nowym przewodniczącym Rady Gminy została wybrana radna Jadwiga Padlewska stosunkiem głosów 9:6. Tym samym Rada Gminy Czernikowo VI kadencji podjęła pierwszą uchwałę nr I/1/10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy. Po przyjęciu gratulacji nowa przewodnicząca, podziękowała za wybór i obdarzenie jej zaufaniem, po czym przejęła przewodniczenie sesji.
Kolejnym punktem obrad był wybór dwóch wiceprzewodniczących Rady. Zgłoszono trzech kandydatów: radny Tadeusz Ziółkowski zaproponował kandydaturę radnego Zbigniewa Krzemińskiego, radny Zbigniew Mirzejewski – radnego Andrzeja Łopuszyńskiego, natomiast radny Roman Borucki – radnego Stanisława Kamińskiego. Największą ilość głosów otrzymali radny Kamiński (14) i radny Łopuszyński (8) i tym samym zostali wybrani na Wiceprzewodniczących Rady Gminy Czernikowo VI kadencji.
Gratulacje i życzenia owocnej pracy Radzie Gminy złożyli Wójt oraz zaproszeni goście.
 
 
 

 
 
 
  • -

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

tel. +48 54 287 50 01

e-mail: info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 17.00
Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 13.00

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 124176 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.