Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: sobota, 25.05.2024
Imieniny: Grzegorza, Magdy, Urbana

Wyszukiwarka

Treść strony

 

Aneks nr 1

 

Na podstawie rozporządzenia MENiS z dnia 7 wrzesnia 2004 r.  /Dz. U. nr 199, poz. 2046/ w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, w treści statutu wprowadza się następujące zmiany:

 § 33 p.2  otrzymuje brzmienie:

Ocenę zachowania śródroczną i końcoworoczną ustala się według poniższej skali, z zastrzeżeniem ust. 4a:

a)       wzorowe;

b)       bardzo dobre;

c)       dobre;

d)       poprawne;

e)       nieodpowiednie;

 f)       naganne.

§ 34 punktowy system oceniania zachowania otrzymuje brzmienie:

 

Uwagi ogólne:

1.      Ogólne zasady postępowania są zgodne ze Dokumentami Prawa Wewnątrzszkolnego.

2.      System uwzględnia pozytywne i negatywne zachowania ucznia, co przekłada się na punkty dodatnie i ujemne.

3.      Każdy wychowawca zapoznaje uczniów i ich rodziców z zasadami systemu.

4.      Wychowawca dołącza założenia systemu do dziennika lekcyjnego i zakłada zeszyt uwag wg podanego niżej wzoru (dla każdego ucznia osobna karta).

5.      Wpisów do zeszytu zarówno dodatnich i ujemnych punktów  dokonują: głównie wychowawca, pedagog szkolny, nauczyciel przedmiotu.

6.      Wnioski o wpisanie uwag do zeszytu mogą zgłaszać: inni pracownicy szkoły, uczniowie, osoby spoza szkoły.

7.      Zobowiązuje się nauczycieli do sumiennego wpisywania punktów.

8.      Uczeń ma prawo znać treść wpisu oraz liczbę przyznanych punktów.

9.      Ocenę zachowania ucznia ustala się na podstawie zgromadzonej przez niego liczby punktów.

10.  Ustalona przez wychowawcę w oparciu o założenie systemu ocena jest ostateczna.

11.  Na początku ocenianego okresu każdy uczeń otrzymuje 70 punktów  dodatnich, czyli środkową wartość punktową oceny „ dobre”.

SKALA OCEN  Z  PUNKTACJĄ

 

Ocena zachowania

Ilość punktów

wzorowe

powyżej 90

bardzo dobre

od 81 do 90

dobre

od 61 do 80

poprawne

od 51 do 60

nieodpowiednie

od 31 do 50

naganne

Poniżej 30

PUNKTY DODATNIE PRZYZNAWANE ZA POZYTYWNE ZACHOWANIE
I  POSTAWĘ UCZNIA

Kryteria

Liczba pkt.

KULTURA OSOBISTA

Punkty przyznawane przez wychowawcę (osobiście lub na wniosek innych osób) na koniec semestru /roku za:

 • estetyczny, schludny z regulaminem wygląd,
 • dbałość o mienie szkolne, kolegów i własne,
 • kulturę języka,
 • szacunek i uprzejmość okazywane nauczycielom i pracownikom szkoły,
 • tolerancję, koleżeńskość, umiejętność pracy w grupie rówieśników,
 • odpowiedzialny stosunek do zdrowia i bezpieczeństwa własnego i kolegów.

 

 

 

0 – 2

za każdy punkt

max 12

STOSUNEK DO OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH

Punkty przyznawane przez wychowawcę (osobiście lub na wniosek innych osób) na koniec semestru /roku za:

·        przestrzeganie postanowień regulaminu szkoły (w tym: punktualność, systematyczne odrabianie prac domowych, pozostawianie porządku po sobie w miejscu pracy, przestrzeganie zasad BHP)

 • poszerzanie zainteresowań,
 • pracę nad rozwojem swojej osobowości (koła zainteresowań, sport, hobby, nauka języków),
 • zdobywanie nowych umiejętności w szkole i poza nią, wykorzystywanie ich do promocji szkoły

0 – 1

za każdy punkt max 4

0 – 1

0 – 2

0 – 2

0 – 1

max 10

AKTYWNOŚĆ

Działanie na rzecz szkoły – punkty przyznawane przez wychowawcę na koniec semestru/roku:

 • aktywna praca w samorządzie szkolnym,
 • aktywny udział w imprezach szkolnych i pozaszkolnych (np. apele, akademie, zbiórki, WOŚP – recytacje, śpiew, występy, przygotowanie dekoracji),
 • systematyczna praca użyteczna na rzecz szkoły (dyżury szkolne, pomoc w szatni, w pracowniach klasowych, bibliotece i in.)

Punkty przyznawane każdorazowo:

·           udział w szkolnych konkursach i zawodach sportowych,

·           udział w pozaszkolnych konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych,

·           sukces w szkolnych, pozaszkolnych konkursach i zawodach

Laureaci miejsca 1, 2, 3:

-         szkolny

-         gminny

-         powiatowy

-         wojewódzki

-         ogólnopolski

 

0 - 5

1 za każde

max 5

 

0 - 3

 

 

 

1 za każde

max 10

2 za każde

 

1

2

3

5

8

Działania na rzecz klasy

 • dbałość o wystrój klasy (gazetki, kwiaty, naprawy sprzętu, pomoce naukowe i in.),
 • odpowiedzialne wykonywanie powierzonych przez wychowawcę obowiązków (np. kronikarz, łącznik z biblioteka i in.),
 • podejmowanie różnych inicjatyw na rzecz zespołu klasowego, aktywność pomysłowość, pomoc w realizacji,
 • pomoc koleżeńska w nauce (systematyczna lub okresowa).

 

0 – 3

0 – 2

 

0 – 3

 

0 – 3

 

max 11

PUNKTY UJEMNE PRZYZNAWANE ZA NIEODPOWIEDNIE  ZACHOWANIE  I  POSTAWĘ UCZNIA W SZKOLE I POZA NIĄ

 

Kryteria

Liczba pkt.

za każde przewinienie

KULTURA OSOBISTA

Palenie papierosów, picie alkoholu, zażywanie narkotyków w szkole i poza nią (dotyczy takze posiadania używek).

20

Kradzież.

20

Handel narkotykami.

30

Przemoc fizyczna i psychiczna (zastraszanie, wymuszanie, znęcanie się, pobicia).

10

Przejawy agresywnego zachowania wobec rówieśników: bójki, zachęcanie i podżeganie do bójek

pierwsza – 3

każda kolejna – 5

Lekceważący stosunek do nauczycieli i pracowników szkoły.

pierwsza – 3

każda kolejna – 5

Agresywne zachowania wobec nauczycieli, pracowników szkoły i ich mienia (jawny brak szacunku – wulgarny język, próby zastraszania, przemoc)

20

Fałszowanie dokumentów, np.

                                              - usprawiedliwień (i inne)

                                              - dziennika lekcyjnego

5

20

Wywoływanie sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych (np. podstawienie nóg, rzucanie przedmiotów, szarpanie, poszturchiwanie, popychanie itp.)

1

Celowe niszczenie mienia szkolnego (w przypadku naprawy szkoły przyznaje się połowę punktów ujemnych).

4

Brak poszanowania mienia kolegów i środowiska lokalnego (np. plucie, szarpanie odzieży, niszczenie przyborów szkolnych, znaków drogowych, ławek w parku itp.)

1 – 3

Niekulturalne zachowanie wobec dorosłych.

1 – 3

Wulgarny język.

2

Przeszkadzanie w prowadzeniu zajęć (rozmowy, chodzenie po klasie, jedzenie, żucie gumy, lekceważenie poleceń nauczyciela i in.). Punkt przyznawany jest na zakończenie lekcji.

1

Wyzywający, niestosowny wygląd (strój, rażący makijaż, fryzury, malowane włosy, niezgodne z regulaminem kolczyki) – jednorazowo na koniec semestru /roku

2

Niekulturalne lub niezgodne z regulaminem zachowanie w autobusie, nieprzestrzeganie zasad BHP, niewłaściwy stosunek do opiekuna lub kierowcy.

3

STOSUNEK DO OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH

Wagary - za każdą godzinę

1

Spóźnienia: za każde 5 spóźnień (na koniec semestru).

2

Nieprzygotowanie do lekcji (ustawiczny brak podręcznika, zeszytu, przyborów).

1

Inne przejawy lekceważenia regulaminu - samowolne opuszczenie terenu szkoły, pozostawienie w budynku szkoły na przerwie /okres wiosenno-letni/, noszenie kurtek i czapek w klasie, nieuzasadnione przebywanie w szkolnych toaletach w czasie przerw i in.)

1

PRZYKŁAD PODSUMOWANIA PUNKTACJI – WYSTAWIANIE OCENY Z ZACHOWANIA

 

Uczeń

Punktacja pocz. wg p. 10 system

Uzyskane punkty

Razem punktów

ocena

dodatnie

ujemne

 

 

 

 

 

 

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

tel. +48 54 287 50 01

e-mail: info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 17.00
Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 13.00

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 2740 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.