Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: wtorek, 26.09.2023
Imieniny: Justyny, Damiana, Wawrzyńca

Wyszukiwarka

Treść strony

III.     Organa szkoły i kompetencje

 

§ 4 Rodzaje organów

   

1.       Organami gimnazjum są:

a)        Dyrektor

b)       Rada Pedagogiczna

c)        Rada Rodziców

d)       Samorząd Uczniowski

2.       Uprawnienia i zakres obowiązków organów szkoły reguluje Statut od § 5 do § 9.

§ 5 Dyrektor

 

1.      Szkołą kieruje dyrektor  powołany na to stanowisko przez organ prowadzący.

2.      Bezpośrednim przełożonym dyrektora szkoły jest Wójt Gminy Czernikowo.

3.      Dyrektor planuje, organizuje, kieruje i nadzoruje pracę Gimnazjum zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa i jednoosobowej odpowiedzialności.

4.      Dyrektor  wykonuje swoje obowiązki w ramach kompetencji określonych Ustawą, a w szczególności:

a)       reprezentuje szkołę na zewnątrz

b)      kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą i profilaktyczno − opiekuńczą szkoły;

c)       sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki sprzyjające rozwojowi psychofizycznemu uczniów;

d)      sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców, gromadzi informacje o pracy nauczycieli oraz w oparciu o nie dokonuje oceny ich pracy;

e)      opracowuje plan finansowy szkoły, dysponuje środkami finansowymi oraz organizuje administracyjną i gospodarczą obsługę szkoły;

f)        opracowuje arkusz organizacyjny szkoły;

g)       we współdziałaniu z radą pedagogiczną  opracowuje i wdraża wewnątrzszkolny system zapewnienia jakości;

h)      opracowuje raport z wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły i przedstawia go kuratorowi oświaty, organowi prowadzącemu, radzie pedagogicznej i radzie rodziców;

i)        opracowuje we współpracy z powołanymi zespołami programy rozwoju szkoły i dokonuje ich ewaluacji;

j)        na wniosek  zespołów klasowych nauczycieli dopuszcza do użytku szkolnego, szkolny zestaw programów nauczania (po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców);

k)      sprawuje opiekę i wspomaga  doskonalenie i awans zawodowy nauczycieli oraz inspiruje do podejmowania innowacji pedagogicznych;

l)         przewodniczy radzie pedagogicznej;

m)    realizuje uchwały rady pedagogicznej, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym; niezgodne zaś wstrzymuje i powiadamia o tym fakcie organ nadzorujący;

n)      powierza stanowisko wicedyrektora  i odwołuje z niego, zasięgając w tym względzie opinii organu prowadzącego i rady pedagogicznej;

o)      powierza nauczycielom pełnienie funkcji przewodniczących zespołów i komisji rady pedagogicznej (na wniosek zespołu) oraz odwołuje ich z tych funkcji;

p)      zatrudnia i zwalnia nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela oraz pracowników niepedagogicznych zgodnie z Kodeksem Pracy;

q)      wydaje polecenia służbowe wszystkim pracownikom szkoły;

r)       opracowuje zakres obowiązków nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły;

s)       przyznaje nagrody (po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i właściwych związków zawodowych w przypadku pracowników będących członkami tych organizacji) oraz wymierza kary porządkowe pracownikom i uczniom szkoły;

t)        współpracuje z organami statutowymi szkoły, rozstrzyga sprawy sporne między nimi;

u)      podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych, z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami;

v)      nadzoruje prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 

§ 6 Rada pedagogiczna

 

1.       Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem gimnazjum, w którego skład wchodzą wszyscy   nauczyciele szkoły, bez względu na wymiar czasu pracy.

2.       Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

3.       Rada pedagogiczna działa zgodnie z uchwalonym przez nią regulaminem.

4.       Posiedzenia są organizowane z inicjatywy dyrektora szkoły, organu prowadzącego i nadzorującego szkołę albo co najmniej 1/3 członków rady.

5.       Zebrania rady pedagogicznej mogą mieć charakter:

a)      organizacyjny – przed rozpoczęciem roku szkolnego,

b)      klasyfikacyjny – po zakończeniu każdego semestru w roku szkolnym,

c)      plenarny – zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji oraz przedstawienie wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego i działalności szkoły,

d)       szkoleniowy – wynikający z planu WDN

e)      doraźny – związany z bieżącymi sprawami szkoły.

6.       Posiedzenia są protokołowane. Uchwały mają charakter aktu prawnego i są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków rady.

7.       Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw omawianych na jej posiedzeniach, które mogłyby naruszać dobro osobiste uczniów, ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

8.       W  części posiedzeń rady pedagogicznej mogą brać udział przedstawiciele samorządu uczniowskiego i innych organizacji działających na terenie szkoły, a także inni goście na zaproszenie jej przewodniczącego.

9.        Obecność członków rady pedagogicznej na posiedzeniach jest obowiązkowa.

10.   W ramach swoich kompetencji rada pedagogiczna:

a)       zatwierdza plan pracy szkoły;

b)       podejmuję uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów;

c)       podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;

d)       podejmuje uchwały w sprawie skierowania ucznia do klas przysposabiających do zawodu;

e)       ustala cele oraz organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli;

f)         podejmuje uchwały w sprawie przeniesienia, za zgodą kuratora, ucznia do innej szkoły, gdy uczeń w rażący sposób narusza postanowienia prawa wewnątrzszkolnego,

g)       występuje z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora lub wicedyrektora szkoły;

h)       deleguje ustawową ilość przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły;

i)         piniuje tygodniowy rozkład zajęć;

j)        opiniuje projekt planu finansowego szkoły;

k)      opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć;

l)        opiniuje wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień;

m)    opiniuje szkolny zestaw programów nauczania;

n)      ustala kryteria rekrutacji uczniów spoza obwodu szkoły.

11.   Rada pedagogiczna wyłania spośród siebie zespół wychowawczy, który inicjuje i koordynuje pracę wychowawczą i profilaktyczną w szkole.

12.   Zespół wychowawczy pracuje w składzie:

a)       przedstawiciel dyrekcji szkoły;

b)      pedagog szkolny,

c)      przewodniczący zespołów wychowawców na poszczególnych poziomach klasowych.

13.   Członkowie rady pedagogicznej pracują także w zespołach i komisjach, powołanych przez dyrektora szkoły, realizujących zadania wynikające z bieżących potrzeb szkoły.

14.   Na wniosek Dyrektora szkoły Rada Pedagogiczna corocznie na sierpniowym posiedzeniu  powołuje ze swego składu  pięcioosobowy Zespół Konsultacyjno-Doradczy. Do zadań zespołu należy m. in:

a)      zgłaszanie kandydatów i opiniowanie propozycji dyrektora do nagród, odznaczeń i wyróżnień wszystkich szczebli,

b)      zgłaszanie własnych propozycji oraz opiniowanie propozycji dyrektora dotyczących przyznawania i wysokości dodatku motywacyjnego dla nauczycieli w oparciu o regulaminy płacowe uchwalane przez organ prowadzący szkołę oraz dokumentację osiągnięć nauczycieli gromadzoną w szkole,

c)      opiniują wnioski nauczycieli o przyznanie dofinansowania doskonalenia zawodowego w oparciu o plan doskonalenia zawodowego oraz funkcjonujący w szkole Regulamin,

d)      wspomaganie dyrektora w podejmowaniu decyzji w istotnych dla szkoły sprawach bieżących.

Zebraniazespołu są protokołowane i podpisywane przez złonków.

§ 6 Regulamin głosowania Rady Pedagogicznej

 

1.       Uchwały Rady Pedagogicznej, opiniowanie regulaminów i innych spraw związanych z bieżącą działalnością szkoły podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ składu osobowego Rady.

2.       W przypadku równej ilości głosów głos decydujący ma przewodniczący zebrania.

3.       Głosowanie może być jawne – rozstrzygane zwykłą większością głosów.

4.       W przypadku głosowań osobowych, lub innych (np. postępowanie wyjaśniające, inne trudne) – stosuje się głosowanie tajne – rozstrzygane bezwzględną większością. Przez większość bezwzględną rozumieć należy 50% +1 głos „za” obecnych na posiedzeniu członków Rady.

5.       Opiniuje pracę dyrektora szkoły w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Rady.

6.       Podczas głosowania opiniującego pracę dyrektora szkoły zainteresowana osoba – dyrektor szkoły − przekazuje prowadzenie zebrania innemu członkowi Rady −  wicedyrektorowi i na czas procedury związanej z wystawieniem opinii o swojej pracy opuszcza salę obrad Rady Pedagogicznej.

7.       Wybory tajne przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osobowym, wybrana spośród członków Rady.

8.       Komisja skrutacyjna ze swego składu wybiera Przewodniczącego, który przygotowuje stosowną ilość kart do głosowania i przeprowadza głosowanie.

9.       W głosowaniu tajnym członek komisji skrutacyjnej przekazuje członkom Rady Pedagogicznej karty do głosowania, po czym członkowie Rady dokonują aktu tajnego głosowania i wrzucają karty do urny, znajdującej się w sali obrad, w kolejności wyczytanej przez przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.

10.   Głosowanie odbywa się poprzez zaznaczenie właściwego miejsca odpowiadającego słowu ,,tak’’ lub ,,nie” na znak poparcia lub negacji spraw których głosowanie dotyczy.

11.   Każdy członek Rady obecny na sesji dysponuje jednym głosem.

12.   Po przeprowadzeniu głosowania komisja skrutacyjna otwiera urnę, liczy ilość oddanych głosów, sprawdza ilość głosów ważnych i nieważnych, sporządza protokół z przeprowadzonego głosowania, pod którym podpisuje się cała komisja, a następnie przewodniczący zapoznaje członków Rady z wynikami głosowania.

13.   W przypadku nieuzyskania w pierwszym głosowaniu wymaganej większości głosów głos decydujący w sprawie ma przewodniczący zebrania.

14.   Opinię Rady Pedagogicznej o pracy dyrektora szkoły ujmuje się w formie pisemnej.   Zawiera ona podpisy przewodniczącego zebrania i członków Rady obecnych na zebraniu. Następnie dokument ten przekazuje się organowi prowadzącemu lub nadzorującemu (w zależności od potrzeb zasięgania tej opinii), a fakt sporządzenia odnotowuje w protokolarzu Rady Pedagogicznej.

Magazyn

Ogłoszenia

zobacz wszystkie
 • Instalacje elektryczne, Metrologia elektryczna
  Oferuję szeroki zakres usług elektrycznych od planowania do kompletnego wykonania w bardzo przystępnych i racjonalnych cenach. Obszar działania obejmuje miasto Toruń, gminy Lubicz, Obrowo oraz Czernikowo. Zapraszam do odwiedzenia witryny internetowej www.elektryka.uta.biz.pl.

  Oferta zawiera również serwis pogwarancyjny instalacji elektrycznych. Diagnozuję i usuwam usterki oraz modernizuję instalacje w takim stopniu jak to tylko możliwe, aby były one sprawne i bezpieczne dla użytkownika wg obecnie obowiązujących norm.

  Ponadto wyknuję pomiary instalacji elektrycznych niskiego napięcia. W zakresie oferty mieszczą się następujące usługi:

  - oględziny instalacji elektrycznych;
  - sprawdzanie kolejności następstwa faz;
  - podstawowe pomiary napięcia fazowego oraz międzyfazowego (TRMS), a także częstotliwości;
  - pomiary harmonicznych napięcia oraz współczynnika THD (do 12. harmonicznej);
  - pomiary rezystancji izolacji z kalkulacją współczynników PI oraz DAR;
  - pomiary rezystancji (sprawdzanie ciągłości) przewodów ochronnych oraz uziemienia;
  - pomiary rezystywności gruntu;
  - ocena prądu zwarcia;
  - pomiary prądów obciążenia oraz prądów upływu;
  - pomiary prądu pierwszego uszkodzenia (ISFL) w układzie IT;
  - pomiary poboru mocy;
  - sprawdzanie sprawności zabezpieczeń przeciwpożarowych (nadprądowych) oraz przeciwporażeniowych (różnicoprądowych);
  - sprawdzanie funkcjonalności instalacji odgromowych;
  - pomiary impedancji uzwojeń transformatora;
  - pomiary impedancji pętli zwarcia z oraz bez wyzwolenia zabezpieczenia różnicoprądowego (16-400 Hz);
  - testowanie wyłączników różnicoprądowych;
  - testy warystorów;
  - pomiary napięcia dotykowego;
  - pomiary impedancji linii;
  - pomiary czasu rozładowania;
  - pomiary natężenia oświetlenia;
  - testowanie urządzeń monitorujących stan izolacji (IMD) w układzie IT;
  - sprawdzanie bezpieczeństwa stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz
  - określanie lokalizacji obwodów

Biuletyn Informacji Publicznych

Banery

-
Gmina Czernikowo Solidarna z Ukrainą
Szczepienia
Platforma Zakupowa
System Informacji Przestrzennej
Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy
Urząd Skarbowy
Obszar Chronionego Krajobrazu Niz. Ciechocińskiej
Folder Promocyjny 2018
Nieodpłatna pomoc prawna
-
-
"DWA SŁOWA" Nr 3/2023
Mapa wyłączeń ENERGA
Złoty Karaś
Pomorska Strefa Ekonomiczna
WOŚP
Plan Czernikowa
-

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

tel. +48 54 287 50 01

e-mail: info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 17.00
Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 13.00

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 5094 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.