Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: środa, 21.02.2018
Imieniny: Eleonory, Piotra, Feliksa

Wyszukiwarka

Nawigacja:

 • AKTUALNOŚCI

Treść strony

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza otwarty konkurs ofert...

WÓJT GMINY CZERNIKOWO OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WYKONYWANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I REKREACJI.

Podstawa prawna: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 t.j.), art. 11 ust. 1, 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) oraz art. 5 załącznika do Uchwały Nr XXIX/172/2017 Rady Gminy w Czernikowie
z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Czernikowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

I. Rodzaj zadania:

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji:

 1. organizacja imprez sportowych oraz szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych

II. Wysokość środków przewidzianych na realizację zadania:

Na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji zgodnie z projektem budżetu gminy na rok 2018 planuje się przeznaczyć. 70.000 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych).

 

III. Zasady przyznawania dotacji:

 1. O przyznanie finansowania mogą ubiegać się:
 1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – art. 3 ust. 2
 2. Podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego, realizujące zadania statutowe w zakresie kultury fizycznej i które obejmują swoją działalnością teren Gminy Czernikowo.
 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty na druku według wzoru (zał. nr 1) określonego w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300).
 2. Do oferty należy dołączyć:
 1. dokumenty, które w ocenie Oferenta potwierdzają możliwość realizacji zadania w tym oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach osób, które będą realizowały projekt
 1. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowo wypełnione, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w pkt. V.
 2. Dotacja przyznawana będzie na powierzenie realizacji zadania. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. Ostateczna wysokość środków na dane zadanie będzie uzależniona od łącznej liczby złożonych i przyjętych do realizacji wniosków.
 3. Druki ofert można pobierać w Urzędzie Gminy w Czernikowie – pok. nr 25 lub ze strony internetowej www.czernikowo.pl.

IV. Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Realizacją objęte są zadania i przedsięwzięcia wykonywane od dnia podpisania umowy do dnia  31 grudnia 2018  r.
 2. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie o przyznaniu dotacji.
 3. W uzasadnionych przypadkach na wniosek komisji oferty będą mogły zostać uzupełnione w ciągu 3 dni, natomiast złożone po terminie lub na innych drukach zostaną odrzucone.
 4. Oferent będzie zobowiązany do złożenia sprawozdania z realizacji zadania.
 5. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny
  i terminowy oraz zgodnie z warunkami określonymi w ofercie oraz umowie.

V. Termin składania ofert:

Oferty należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Czernikowie, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, w terminie do dnia  01 marca 2018 r. do godz. 14.30, w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
Konkurs na realizację zadania  w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji”.

VI. Tryb, kryteria i termin wyboru oferty:

 1. Oceny i wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadań dokona Komisja Weryfikacyjna powołana przez Wójta Gminy.
 2. Komisja dokona oceny złożonych ofert pod kątem formalnym, a następnie merytorycznym.
 3. Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:
 1. znaczenie zadania dla realizacji celów i zadań samorządu,
 2. merytoryczna wartość projektu,
 3. zasoby kadrowe,
 4. wymierne korzyści dla mieszkańców,
 5. koszty projektu,
 6. kalkulacja kosztów,
 7. dotychczasowa współpraca z samorządem w kontekście rzetelności i terminowości realizacji zadań i rozliczeń,
 8. struktura poniesionych nakładów do długofalowych efektów projektu,
 9. dokonania i pozycja wnioskodawcy w środowisku lokalnym.
 1. Ostateczna decyzja w sprawie wyboru najlepszych ofert należy do Wójta Gminy.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż 7 marca 2018 r., a informacja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona w BIP, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.
 3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie, a zakres rzeczowy zadania może podlegać negocjacjom.
 4. Warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulowane będą w umowie zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Czernikowo a oferentem.
 5. W przypadku rezygnacji podmiotu z podpisania umowy środki finansowe mogą zostać przeznaczone na realizację innej oferty lub może być ogłoszony dodatkowy konkurs.
 6. Dotowany podmiot jest zobowiązany do dostarczenia oryginałów dokumentów księgowych i dokumentacji celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji. Ponadto Wójt Gminy ma prawo do kontroli realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.
 7. Osobą do kontaktu w sprawie konkursu jest pani Hanna Kołaczyńska, tel. 54 287 50 01, wew. 50.

VII. W roku 2017 na dofinansowanie jednostek pozarządowych na realizację zadań w dziedzinie kultury fizycznej, sportu i rekreacji w drodze otwartego konkursu ofert wydatkowano środki w wysokości: 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

« wstecz

Magazyn

Ogłoszenia

zobacz wszystkie
 • Działka budowlana
  Sprzedam działkę budowlaną 13 arów ( woda, prąd decyzja o warunkach zabudowy).
 • DZIAŁKA BUDOWLANA
  Działka budowlano-usługowa 6 arów, prostokątna. Spokojne i ładne osiedle. Przy drodze chodniki, asfalt, oświetlenie uliczne. Obok kanalizacja i deszczówka. Woda i prąd na działce.
 • Wypożyczę miernik lakieru
  https://www.olx.pl/oferta/wypozycze-miernik-lakieru-CID619-IDrFyu9.html
 • DARMOWE PRZEDSZKOLE - ZAPISY
  Przyjmujemy zapisy do darmowego przedszkola w Mazowszu. Więcej informacji pod telefonem 665-712-541.
 • Zatrudnię nauczyciela nauczania przedszkolnego lub wczesnoszkolnego
  Zatrudnię nauczyciela nauczania przedszkolnego lub wczesnoszkolnego. Więcej informacji pod telefonem 665-712-541.

Biuletyn Informacji Publicznych

Banery

-
System Informacji Przestrzennej
Nieodpłatna pomoc prawna
-
-
-
-
"DWA SŁOWA" Nr 4/2017
-
Plan Czernikowa
-
-

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo
tel. / fax  54 287 50 01
                       287 50 13
                 56 678 23 88
e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 7.00 - 15.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 15.00

 

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 2993521 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!
Urząd Gminy w Czernikowie

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.