Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: poniedziałek, 22.01.2018
Imieniny: Wincentego, Anastazji, Anastazego

Wyszukiwarka

Nawigacja:

Treść strony

Załącznik do Zarządzenia nr 1
z dnia 02.01.2015 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZERNIKOWIE

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin organizacyjny Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernikowie, zwany dalej Regulaminem określa zasady:

1. Organizacji i zarządzania,
2. Funkcjonowania jednostek organizacyjnych,
3. Działania i kompetencji poszczególnych stanowisk pracy,
4. Kontroli wewnętrznych,
5. Załatwiania spraw administracyjnych.

Organizacja

§ 2

1. Struktura organizacyjna Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernikowie składa się z następujących jednostek organizacyjnych:

a) jednostki biblioteczne,
b) samodzielne stanowiska pracy.

§ 3

1. Jednostkami bibliotecznymi są:

a) biblioteka główna w Czernikowie
b) filie biblioteczne w Mazowszu i w Osowce

2. Jednostki biblioteczne składają się ze stanowisk pracy.

§ 4

1. Samodzielne stanowiska pracy są tworzone, przekształcane i likwidowane zgodnie z potrzebami działalności statutowej Biblioteki

2. Na samodzielne stanowiska pracy zatrudniani są specjaliści w danej dziedzinie.

§ 5

1. Jednostki organizacyjne realizują zadania zgodnie z zakresem działania i udzielonymi kompetencjami.

2. Dyrektor może doraźnie ustalać dla określonej jednostki organizacyjnej dodatkowe zadania do wykonania w wyznaczonym terminie, spoza zakresu jej działania.

Zarządzanie

§ 6

1. Biblioteką jednoosobowo i bezpośrednio kieruje Dyrektor, któremu podlegają jednostki biblioteczne oraz samodzielne stanowiska.
2. Dyrektor jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników Biblioteki, w tym Głównego Księgowego.
3. Dyrektor jako bezpośredni przełożony pracowników

a) zatrudnia i zwalnia,
b) ocenia, nagradza, awansuje,
c) ustala zakresy czynności,
d) wydaje polecenia doraźnego wykonania zadań niewymienionych w zakresach czynności
e) udziela urlopów i zwolnień dla załatwienia spraw osobistych, wymagających wyjścia w godzinach pracy oraz usprawiedliwia nieobecności w pracy lub spóźnienia do pracy.
f) deleguje w podróże służbowe
g) rozpatruje odwołania pracownika.

Zakres zadań i kompetencji

§ 7

1. Do zadań Dyrektora należy:

a) kierowanie działalnością Biblioteki,
b) prowadzenie gospodarki finansowej,
c) zarządzanie mieniem.

2. Dyrektor reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz.
3. Dyrektor wydaje zarządzenia, podejmuje decyzje, zawiera umowy i porozumienia, podpisuje wewnętrzne akty prawne, dokumenty, i pisma.

§ 8

W zakresie kierowania działalnością do Dyrektora należy w szczególności:

1.Organizacja, koordynacja i kontrola działalności jednostek organizacyjnych,
2. Przydzielanie zdań oraz ustalanie terminów ich realizacji,
3. Wydawanie instrukcji i wytycznych dotyczących realizacji zadań,
4. Rozstrzyganie sporów pracowniczych,
5. Podejmowanie działań w celu wyegzekwowania realizacji zaleceń pokontrolnych dotyczących funkcjonowania Biblioteki,
6. Zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz właściwego zabezpieczenia ppoż i ochrony mienia.

§ 9

1. W zakresie gospodarki finansowej do Dyrektora należy w szczególności:

a) gospodarowanie środkami finansowymi przydzielonymi Bibliotece,
b) zatwierdzanie planu rzeczowo-finansowego Biblioteki,
c) nadzór nad gospodarowaniem środkami finansowymi przeznaczonymi na pokrycie kosztów rzeczowych oraz kosztów eksploatacji i konserwacji obiektów i urządzeń.

2. Gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na płace polega na dysponowaniu przez Dyrektora funduszami:

a) wynagrodzeń osobowych i bezosobowych,
b) premiowym,
c) nagród pracowników.

3. Gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na pokrycie kosztów, o których mowa w ust.l, polega na decydowaniu przez Dyrektora o wydatkach na dostawy, roboty i usługi.

§ 10

W zakresie zarządzania mieniem do Dyrektora należy w szczególności:

1. Zatwierdzanie planu remontów i inwestycji,
2. Nadzorowanie wykonania planu remontów i inwestycji,
3. Organizacja ochrony i zabezpieczenia mienia Biblioteki,
4. Zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
5. Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki majątkowej Biblioteki.

§ 11

Do zadań Głównego Księgowego (samodzielne stanowisko pracy) należy w szczególności:

1. Opracowywanie projektu planu rzeczowo-finansowego Biblioteki oraz rocznego sprawozdania z jego wykonania.
2. Kontrolowanie wykonania planu rzeczowo-finansowego w zakresie finansowym.
3. Przestrzeganie dyscypliny finansowej.
4. Prowadzenie rachunkowości Biblioteki.
5. Kontrolowanie wydatkowania środków finansowych.
6. Informowanie Dyrektora o stanie środków finansowych Biblioteki.

7. Przeprowadzanie okresowych analiz ekonomicznych dotyczących gospodarowania środkami finansowymi.

§ 12

Wszyscy pracownicy Biblioteki obowiązani są przede wszystkim:

1. Wykazywać się kreatywnością i kompetencjami zawodowymi zgodnymi z przydzielonymi im zadaniami, przejawiać inicjatywę w zakresie realizacji zadań określonych w zakresach czynności oraz wnikliwie, szybko i profesjonalnie wykonywać przydzielone zadania.
2. Wykonywać polecenia służbowe Dyrektora.
3. Znać przepisy i normy dotyczące wykonywanych prac i ich przestrzegać, w tym o ochronie danych osobowych.
4. Pogłębiać wiedzę niezbędną do wykonywania prac oraz podnosić kwalifikacje zawodowe.
5. Dbać o jakość wykonywanej pracy, a także usprawniać sposoby jej wykonywania.
6. Przestrzegać ustalonych zasad organizacji pracy i trybu postępowania.
7. Przestrzegać ustalonych zasad organizacji pracy oraz przepisów bhp ppoż..
8. Dbać o mienie Biblioteki.
9.Stosować zasadę współdziałania i/lub pomocy przy wykonywaniu zadań.

KONTROLA WEWNĘTRZNA

§ 13

Kontrolę wewnętrzną w Bibliotece sprawują Dyrektor oraz Główny Księgowy.

§ 14

Osoby wymienione w §13 są zobowiązane w ramach powierzonych im zadań i kompetencji do sprawowania kontroli w stosunku do podległych im pracowników w zakresie prawidłowego wykonywania przypisanych im czynności.

TRYB ZAŁATWIANIA SPRAW ADMINISTRACYJNYCH

§15

Wszelkie sprawy administracyjne załatwiane są drogą służbową

§ 16

1. Do podpisu Dyrektora zastrzeżone są wszystkie pisma, w tym:

a) pisma kierowane do organów administracji publicznej, organizacji społecznych i politycznych.
b) wewnętrzne akty prawne.
c) pełnomocnictwa i upoważnienia do działania w imieniu Biblioteki.

2. Dokumenty, z których wynikają dla Biblioteki zobowiązania finansowe, są podpisywane przez:

a) Dyrektora – pod względem merytorycznym.
b) Głównego Księgowego – pod względem finansowym.

3. Dokumenty, których celem jest nawiązanie, zamiana lub rozwiązanie stosunku przy pracy oraz umowy, których realizacja pociąga za sobą zobowiązania finansowe, wymagają zaopiniowania pod względem prawnym.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17

Zasadą podstawową obowiązków i odpowiedzialności pracowników jest imienny zakres czynności tych pracowników.

§ 18

Niniejszy Regulamin łącznie ze Statutem Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernikowie stanowi całość przepisów regulujących organizacją wewnętrzną i szczegółowy zakres działania.

Magazyn

Ogłoszenia

zobacz wszystkie
 • ZATRUDNIMY
  ZATRUDNIMY DZIEWCZYNĘ NA STANOWISKO KELNER-KUCHARZ W PIZZERII " MARIANO" W CZERNIKOWIE PRACA NA PEŁNYM ETACIE, JEDNOZMIANOWA ( 12 GODZ.) CO DRUGI DZIEŃ.
  TEL.KONTAKTOWY 502-764-524
 • BAL KARNAWAŁOWY
  RESTAURACJA MARYSIEŃKA W CZERNIKOWIE ZAPRASZA NA
  BAL KARNAWAŁOWY
  DNIA 10.02.2018 PRZY ULICY TARGOWEJ 19.
  BAL POPROWADZI ZESPÓŁ RAFA
  POCZĄTEK ZABAWY O GODZ. 20.00
  CENA : 290ZŁ/OD PARY
  W CENĘ WLICZONE:
  -WIELE GORĄCYCH POSIŁKÓW
  -LICZNE ZIMNE PRZEKĄSKI
  -CIASTA
  -NAPOJE.KAWA.HERBATA
  -0.5 L ALKOHOLU NA PARĘ GRATIS
  INFORMACJE POD NUMEREM TELEFONU 510240910 LUB 502764524
  ZAPRASZAMY GORĄCO
 • NOWE PRZEDSZKOLE + ZERÓWKA + KLUB MALUCHA 1-3
  Przyjmujemy zapisy do nowo tworzonego przedszkola i zerówki - szczegóły pod linkiem:
  https://www.olx.pl/oferta/nowe-przedszkole-i-zerowka-zapisy-CID88-IDmcAY4.html

  Serdecznie zapraszamy.
 • dzierżawa
  Wiejska Spółdzielnia Handlowo Usługowa w Czernikowie wydzierżawi pomieszczenia magazynowe po Wytwórni Pasz z dostępem do mediów; Pomieszczenia biurowe po Wytwórni Pasz; Pomieszczenia w miejscowości Mazowsze przy sklepie powierzchnia około 100m2; Pomieszczenia przy sklepie w Osówce pow.80m2.
 • Sprzedam dzialkę oraz dom
  Sprzedam:
  działkę inwestycyjną Czernikowo centrum pow:5600m2 lub dom parterowy, budynek gospodarczy na działce pow:1100m2 lub jako całość działka inwestycyjna pow: 6700m2 przy boisku sportowym ul.Szkolna.
  Telefony kontaktowe:
  508 060 864 lub 508 293 870 .
 • Sprzedam działki
  Sprzedam działki 6 i 13,5 arów na nowo powstającym osiedlu (przedłużenie ulicy Wiśniowej), w pełni uzbrojone – woda, prąd, kanalizacja, deszczówka, droga asfaltowa o szerokości 10 m, chodniki, oświetlenie uliczne.

Biuletyn Informacji Publicznych

Banery

-
System Informacji Przestrzennej
Nieodpłatna pomoc prawna
-
-
-
-
"DWA SŁOWA" Nr 4/2017
-
Plan Czernikowa
-
-

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo
tel. / fax  54 287 50 01
                       287 50 13
                 56 678 23 88
e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 7.00 - 15.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 15.00

 

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 4504 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!
Urząd Gminy w Czernikowie

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.