Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: niedziela, 30.04.2017
Imieniny: Mariana, Bartłomieja, Donaty

Wyszukiwarka

Treść strony

  

REGULAMIN  RADY  PEDAGOGICZNEJ

ZESPOŁU  SZKÓŁ W CZERNIKOWIE

 

§ 1

 

1.      Rada Pedagogiczna, zwana dalej radą, jest kolegialnym organem szkoły powołanym do  rozpatrywania i rozstrzygania spraw związanych z całokształtem działalności szkoły w ramach swoich kompetencji.

 

2.       Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

a)      zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez radę szkoły,

b)      podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

c)      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły,

d)       ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego,

e)      podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów.

 

3.       Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

a)      organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

b)      projekt planu finansowego szkoły,

c)      wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

d)      propozycje dyrektora zespołu w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i dodatkowych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

4.      Dyrektor zespołu wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 

5.      Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia radzie szkoły.

 

 

§ 2

 

Rada w formie uchwał zatwierdza, opiniuje i wnioskuje w sprawach związanych z działalnością dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i organizacyjną szkoły.

 

§ 3

 

1.      W skład rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

2.      Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

 

 

§ 4

 

Przewodniczący rady jest zobowiązany do:

a)      tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady w podnoszeniu poziomu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego szkoły,

b)      oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej  pracy, podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

c)      dbania o autorytet rady, ochronę praw i godności nauczycieli,

d)      zapoznania rady z obowiązującymi przepisami prawa szkolnego oraz  

e)       omawiania trybu i form ich realizacji.

 

 

§ 5

 

Członek rady jest zobowiązany do:

a)      współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady,

b)      przestrzegania postanowień prawa szkolnego oraz wewnętrznych zarządzeń dyrektora,

c)      czynnego uczestniczenia we wszystkich zebraniach i pracach rady i jej komisji, do których został powołany oraz w wewnętrznym samokształceniu,

d)      realizowania uchwał rady także wtedy, kiedy zgłosił do nich swoje zastrzeżenia,

e)      składania przed radą sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań,

f)        przestrzegania tajemnicy obrad rady.

 

                                              § 6

 

1.       Rada wykonuje swoje zadania zgodnie planem pracy szkoły.

2.      Rada obraduje na zebraniach plenarnych lub w powołanych przez siebie komisjach.

3.      Zebrania rady organizuje się w czasie pozalekcyjnym.

 

§ 7

 

Zebrania rady mogą być organizowane z inicjatywy dyrektora, organu nadzorującego szkołę, co najmniej 1/3 członków rady, a także przewodniczącego Rady Szkoły.

 

§ 8

 

Zebrania plenarne rady organizowane są przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników nauczania uczniów /klasyfikacji, promocji/ i semestralnym /rocznym/ podsumowaniem wyników pracy szkoły oraz w miarę potrzeb.

 

§ 9

 

1.      Rada podejmuje uchwały na zebraniach plenarnych; uchwały rady obowiązują wszystkich pracowników i uczniów.

2.      Uchwały rady są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ jej członków.

3.      Głosowanie nad przyjęciem uchwały rady może odbywać się w trybie jawnym lub tajnym; tryb głosowania nad uchwałą ustala rada w głosowaniu jawnym.

 

§ 10

 

1.      Rada powołuje, w zależności od potrzeb, stałe lub doraźne komisje.

2.      Działalność komisji może dotyczyć wybranych zagadnień statutowej działalności szkoły i pracy nauczycieli.

3.      Pracą komisji kieruje przewodniczący powołany przez radę na wniosek przewodniczącego rady pedagogicznej.

4.      Komisja informuje radę o wynikach swojej pracy, formułuje wnioski do zatwierdzenia przez radę.

 

§ 11

 

1.      Rada pedagogiczna wyłania ze swojego składu:

a)      dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej, powołanej przez organ prowadzący, w celu dokonania wyboru dyrektora szkoły,

b)      jednego przedstawiciela do zespołu oceniającego, powołanego przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, rozpatrującego odwołanie od oceny pracy nauczyciela.

2.       Wybory są tajne, chyba że zostanie przegłosowany jawny sposób wyboru delegatów.

3.      Przedstawicieli wybiera się zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ członków rady pedagogicznej.

4.      Spośród kandydatów wybiera się osoby, które uzyskały najwięcej głosów.

 

§ 12

 

1.      Z zebrania rady lub komisji sporządza się protokół, który w terminie 7 dni od daty zebrania wpisuje się do księgi protokołów; załącznikiem do księgi protokołów jest lista obecności na posiedzeniach.

2.      Protokół zebrania rady podpisuje przewodniczący obrad i protokolant. Członkowie rady zobowiązani są w terminie 14 dni od sporządzenia protokołu do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia ewentualnych poprawek przewodniczącemu obrad; rada na następnym posiedzeniu decyduje o wprowadzeniu zgłoszonych poprawek do protokołu.

3.      Podstawowymi dokumentami działalności rady jest księga protokołów i księga uchwał.

4.      Księgi protokołów i księgę uchwał należy udostępnić na terenie szkoły jej nauczycielom, upoważnionym osobom zatrudnionym w organach nadzorujących szkołę, upoważnionym przedstawicielom związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.

Magazyn

Ogłoszenia

zobacz wszystkie
 • Sprzedam działkę budowlaną - Zajączkowo

  Działka o powierzchni całkowitej 5667 m 2
  zlokalizowana na granicy Czernikowa z Wygodą (ul. Zajączkowo)
  W drodze znajdują się: prąd, woda..
  Prowadzi do niej droga asfaltowa, ok 1,5 km od centrum Czernikowa.
  W bezpośrednim sąsiedztwie nie ma zabudowań. Teren pagórkowaty, cicha, urokliwa okolica, bogate walory przyrodnicze.
  W tym jedna działka rolno-budowlana o powierzchni 4173 m 2. Dla niej wydano warunki zabudowy pod projekt GŁADKI Muratora.
  Druga działka o powierzchni 1494 m 2 przeznaczona jest pod działalność gospodarczą. Dwa oddzielne wjazdy/na budowlaną i gospodarczą.
 • SPRZEDAM JAŁÓWKĘ CIELNĄ
  Sprzedam jałówkę biało-czerwoną cielną. Termin wycielenia 26 maja. Cena 4 200 zł.
  Kiełpiny gm. Czernikowo
  Kontakt pod numerem telefonu: 666-270-174
 • sprzedam lub wynajmę
  Sprzedam lub wynajmę mieszkanie o pow. 56 m ( 2 pokoje , kuchnia , łazienka) w Osówce.
 • Ogłoszenia
  Świadczysz usługi, wykonasz zlecenie? Szukasz pracy, pracownika? Sprzedasz, kupisz, oddasz...? Wejdź, wybierz kategorię, sprawdź, dodaj ogłoszenie za darmo. Ogłoszenie będzie aktywne po zatwierdzeniu przez administratora, przez 3 tygodnie (kat. usługi 4 tyg.). Urząd nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń i reklam.

Biuletyn Informacji Publicznych

Reklama

-
-
-
-
-
"DWA SŁOWA" Nr 1/2017
-
Plan Czernikowa
-
-

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo
tel. / fax  54 287 50 01
                       287 50 13
                 56 678 23 88
e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 7.00 - 15.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 15.00

 

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 815 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!
Urząd Gminy w Czernikowie
Do góry strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.