Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: sobota, 22.06.2024
Imieniny: Jana, Pauliny, Tomasza

Wyszukiwarka

Nawigacja:

 • AKTUALNOŚCI

Treść strony

Uzupełniający nabór wniosków o najem lokalu mieszkalnego przy ulicy Akacjowej w Czernikowie od 27 maja 2024 r. do 14 czerwca 2024 r.

 • loga

Wójt Gminy Czernikowo informuje, że w dniu 27 maja 2024 r. rusza uzupełniający nabór wniosków o najem lokalu mieszkalnego budowanego w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej (SIM) Północne Mazowsze.

I. KRÓTKI OPIS INWESTYCJI
REALIZOWANEJ PRZEZ SIM W CZERNIKOWIE

 • W miejscowości Czernikowo, przy ulicy Akacjowej powstaną dwa budynki wielorodzinne.
 • Każdy budynek zaprojektowano jako trzykondygnacyjny z dachem płaskim.
 • Na każdym piętrze będzie 11 mieszkań, łącznie 66.
 • Planowana struktura mieszkań pod względem powierzchni:
  • 1 - pokojowe z aneksem kuchennym o pow. ok 32 m2, (łącznie 6), tylko na parterze;
  • 2 - pokojowe (1 pokój +1 pokój z aneksem kuchennym) o pow. ok 39- 46 m2, (łącznie 26);
  • 3 - pokojowe (2 pokoje +1 pokój z aneksem kuchennym) o pow. ok 51-57 m2, (łącznie 30);
  • 3 - pokojowe (2 pokoje +1 pokój z aneksem kuchennym) o pow. ok 70 m2, (łącznie 4).
 • Każdy budynek posiadać będzie trzy klatki schodowe.
 • Pod każdym budynkiem w poziomie kondygnacji podziemnej zaprojektowano garaż podziemny wraz z komórkami lokatorskimi i pomieszczeniami technicznymi.
 • Każdy z budynków będzie posiadał własne źródło ciepła generujące odnawialną energię w postaci gruntowej pompy ciepła.
 • Energia elektryczna dla potrzeb pompy ciepła będzie wygenerowana z zestawu paneli fotowoltaicznych.
 • Budynki dostosowano dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i wózków dla małych dzieci od poziomu garażu do ostatniego piętra, oraz w poziomie na wszystkich kondygnacjach, gdyż: 
  • budynek będzie wyposażony w dźwigi osobowe (po jednym dla każdej klatki schodowej);
  • kondygnacja parteru jest dostępna bezpośrednio z poziomu terenu, do klatek zaprojektowano wejścia bezprogowe;
  • zaprojektowane szerokie, wygodne korytarze o szer. ok 150 cm.
 • Przewidziano także plac zabaw (m.in.: huśtawka łańcuchowa, huśtawka dwuosobowa, zamek ze zjeżdżalnią, piaskownica, ścianka wspinaczkowa lub linowa, ławki parkowe).
 • Mieszkania będą wykończone „pod klucz’’, czyli m.in. w pokojach i przedpokojach będą panele podłogowe, natomiast w łazienkach, aneksach kuchennych płytki, w łazience miska sedesowa,
 • Do współpracy z pompą ciepła przewiduje się niskotemperaturowe, podłogowe instalacje grzewcze.
 • Wizja terenu z góry
 • Wizja terenu

II. NA CZYM POLEGA SIM?

Społeczna inicjatywa mieszkaniowa, czyli SIM, to spółka realizująca budownictwo społeczne. Jej zadaniem jest budowanie mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu.

 • Dla kogo mieszkania w SIM?

Dla osoby i rodzin nieposiadających własnego mieszkania w danej miejscowości, którzy dysponują środkami na regularne opłacanie czynszu, jednak ich dochody są za niskie na zaciągnięcie kredytu hipotecznego na mieszkanie.

Co ważne, przyszły najemca nie może wynająć innej osobie mieszkania najmowanego od SIM.

 • Czynsz najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej nie będzie przekraczał, w skali roku, 4% wartości odtworzeniowej lokalu, obliczonej zgodnie z art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, tym samym stawki będą niższe niż rynkowe.

Przewidziana wysokość czynszu to 29,70 zł na 1m2.

 • Warunkiem otrzymania umowy najmu lokalu jest wpłata partycypacji w wysokości 15 % kosztów budowy lokalu. RZECZYWISTY KOSZT PARTYCYPACJI BĘDZIE ZNANY PO PRZEPROWADZENIU PRZETARGU NA BUDOWĘ MIESZKAŃ.

W przypadku zakończenia najmu i opróżnienia lokalu Spółka SIM zwraca Partycypantowi kwotę partycypacji. Zwrot kwoty partycypacji następuje według następującego wzoru:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Pz- kwota zwracanej partycypacji,

Pw- kwota wpłaconej partycypacji,

Cz- średnia arytmetyczna czterech kolejnych wartości wskaźnika ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 3b ust. 4 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1202 i 1561) dla kwartałów poprzedzających kwartał, w którym nastąpiło opróżnienie lokalu,

Cw - średnia arytmetyczna wartości wskaźnika ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla kwartału, w którym nastąpiło zawarcie umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, oraz dla trzech poprzedzających ten kwartał okresów kwartalnych,

n - liczba pełnych kwartałów przypadających w okresie od dnia zawarcia umowy najmu lokalu do dnia, w którym nastąpiło opróżnienie lokalu.

 • Wykup mieszkania na własność będzie możliwy dopiero po upływie okresu najmu wynikającego z ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa.

Kwota, za którą będzie możliwe wykupienie mieszkania, będzie ustalana indywidulanie, ale jej maksymalna wysokość jest określona w w/w przepisach. Cena mieszkania zostanie pomniejszona o wpłaconą partycypację, kaucję, oraz spłaconą w czynszu część kredytu zaciągniętego na budowę lokalu.

III. ZASADY PRZEPROWADZANIA NABORU WNIOSKÓW O ZAWARCIE UMOWY NAJMU

 1. Osoba ubiegająca się o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego (najemca) wraz z osobami zgłoszonymi do wspólnego zamieszkania, może złożyć tylko jeden wniosek o zawarcie umowy najmu w wyznaczonym terminie.
 2. Druk wniosku o zawarcie umowy najmu udostępniony będzie do pobrania ze strony internetowej Urzędu oraz w formie papierowej w Urzędzie w pokoju nr 18.
 3. Wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Czernikowo przy ul. J. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, ePUAP-em, (adres skrytki ePUAP: /UGCzernikowo/SkrytkaESP) lub przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu w terminie od 27 maja 2024 r. do 14 czerwca 2024 r. Wniosek w wersji papierowej należy umieścić w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na lokal mieszkalny w miejscowości Czernikowo”.
 4. Wnioski o zawarcie umowy najmu będą ewidencjonowane według kolejności ich wpływu i oznaczone datą oraz godziną wpływu.
 5. Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia wniosku o zawarcie umowy najmu wraz z dokumentami umożliwiającymi jego weryfikację i dokonanie oceny punktowej.
 6. Wniosek o zawarcie umowy najmu złożony po terminie wskazanym w ogłoszeniu nie podlega rozpatrzeniu.
 7. W przypadku braków formalnych wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Wniosek nieuzupełniony we wskazanym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
 8. O kolejności wpisu na listę najemców decyduje liczba punktów przyznanych przez Komisję poszczególnym zweryfikowanym wnioskom w kolejności od największej do najmniejszej. W przypadku wniosków, które uzyskały taką samą ilość punktów, o kolejności wpisu ma listę najemców decyduje kolejność złożenia wniosku.
 9. Po przeprowadzeniu oceny punktowej wniosków, Urząd Gminy Czernikowo poinformuje osoby ubiegające się o zawarcie umowy najmu o ocenie punktowej oraz zakwalifikowaniu się bądź niezakwalifikowaniu się na listę najemców.

IV. KRYTERIA NABORU
KRYTERIA OBLIGATORYJNE (muszą być spełnione łącznie)

 1. W dniu objęcia lokalu, najemca (osoba fizyczna) oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie miejscowości Czernikowo;
 2. Gospodarstwo domowe spełnia kryteria dochodowe zawarte w art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 304 z późn. zm.), czyli:

górny limit dochodowy – średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego za 2023 r. wynosi:

 1.  5 915,20 zł – w przypadku gospodarstwa jednoosobowego,
 2. 8 281,27 zł – w przypadku gospodarstwa dwuosobowego,
 3. 11 436,05 zł – w przypadku gospodarstwa trzyosobowego,
 4. 13 407,78 zł – w przypadku gospodarstwa czteroosobowego,
 5. 16 168,20, zł – w przypadku gospodarstwa pięcioosobowego,
 6. 18 928,63 zł – w przypadku gospodarstwa sześcioosobowego,
 7. 21 689,05 zł – w przypadku gospodarstwa siedmioosobowego

(+2 760,42 zł za każdą koleją osobę wchodzącą w skład gospodarstwa domowego)

DODATKOWE KRYTERIA PIERWSZEŃSTWA (niespełnienie,
któregokolwiek z poniższych kryteriów nie oznacza, że wniosek zostanie odrzucony)

 1. posiadanie przez najemcę wkładu oszczędnościowego gromadzonego na rachunku bankowym na cele mieszkaniowe, którego imienny dowód stanowi książeczka mieszkaniowa wystawiona do dnia 23 października 1990 r. - 3 punkty.
 2. osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego jest najemcą lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Czernikowo, który zobowiązuje się do rozwiązania umowy najmu i opróżnienia tego lokalu w terminie miesiąca od dnia zawarcia umowy najmu mieszkania przez najemcę – 10 punktów;
 3. w gospodarstwie domowym jest co najmniej jedno dziecko – 2 punkty za każde dziecko;
 4. żadna osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego nie była i nie jest właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego oraz nie przysługiwało i nie przysługuje jej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem był lub jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, oraz nie jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny – 5 punktów;
 5. osoba do 16. roku życia wchodząca w skład gospodarstwa domowego legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, 173, 240 i 852) – 4 punkty;
 6. osoba powyżej 16. roku życia wchodząca w skład gospodarstwa domowego legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – 4 punkty;
 7. w skład gospodarstwa domowego na dzień złożenia wniosku wchodzi co najmniej jedna osoba, która jest zameldowana na pobyt stały w gminie Czernikowo – 5 punktów za każdą osobę;
 8. w skład gospodarstwa domowego wchodzi co najmniej jedna osoba, która na dzień złożenia wniosku rozlicza się z podatku dochodowego w Urzędzie Skarbowym w Toruniu i w deklaracji podatkowej podaje gminę Czernikowo, jako miejsce zamieszkania – 5 punktów za każdą osobę;
 9. najemca lub osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego na dzień złożenia wniosku jest zatrudniona na umowę o pracę – 5 punktów;
 10. najemca jest osobą pełnoletnią, która na dzień złożenia wniosku nie przekroczyła 35 roku życia – 3 punkty;
 11. najemca na dzień złożenia wniosku ukończył 60 lat – 3 punkty;
 12. w skład gospodarstwa domowego, na dzień złożenia wniosku, wchodzi osoba samotnie wychowująca dziecko w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 323) - 4 punkty.

V. SCHEMAT PROCEDURY: OD NABORU WNIOSKÓW
DO ODBIORU KLUCZY

 • schemat

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w Urzędzie Gminy Czernikowo w pokoju nr 14 i 18, telefonicznie 54 287 50 01 w. 36 lub 43.

« wstecz

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

tel. +48 54 287 50 01

e-mail: info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 17.00
Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 13.00

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 4964242 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.