Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: piątek, 23.02.2024
Imieniny: Izabeli, Damiana, Romany

Wyszukiwarka

Nawigacja:

 • AKTUALNOŚCI

Treść strony

Ciepłe Mieszkanie – drugi nabór

Urząd Gminy Czernikowo zbiera wstępne deklaracje chętnych osób fizycznych będących właścicielami lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych oraz wspólnot mieszkaniowych obejmujących od 3 do 7 lokali zlokalizowanych na terenie gminy Czernikowo, w celu oszacowania liczby osób zainteresowanych udziałem w Programie „Ciepłe Mieszkanie – drugi nabór”.

Informujemy, że ruszył Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Cel programu:

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Beneficjentem końcowym programu  są osoby fizyczne właściciele – współwłaściciele lokali, dla których jest założona księga wieczysta, posiadające tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym lub najemca lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy, spełniający określone w Programie warunki.

Beneficjentem końcowym programu może być również wspólnota mieszkaniowa (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali) obejmująca od 3 do 7 lokali mieszkalnych spełniająca określone w Programie warunki.

Program „Ciepłe Mieszkanie” przewiduje dofinansowanie dla osób fizycznych do wymiany źródła ciepła na paliwa stałe (tzw. „kopciuchów”) na:

 • pompę ciepła powietrze/woda,
 • pompę ciepła typu powietrze/powietrze,
 • kocioł gazowy kondensacyjny,
 • kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
 • kocioł zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie,
 • ogrzewanie elektryczne,
 • podłączenie lokalu do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Dodatkowo, gdy wniosek będzie obejmował powyższe dofinansowanie możliwe będzie dofinansowanie również do:

 • instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • wymiana okien i/lub drzwi,
 • wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

Program „Ciepłe Mieszkanie” przewiduje dofinansowanie dla wspólnot mieszkaniowych do wymiany źródła ciepła na paliwa stałe (tzw. „kopciuchów”) na zakup i montaż wspólnego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej np.:

 • pompa ciepła powietrze/woda
 • pompa ciepła typu powietrze/powietrze
 • gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej,
 • kocioł gazowy kondensacyjny,
 • kotłownia gazowa,
 • kocioł zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie,
 • kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
 • ogrzewanie elektryczne,

Gdy wniosek będzie obejmował dofinansowanie powyższego przedsięwzięcia dopuszcza się wykonanie również:

 • zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub ciepłej wody użytkowej ,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi oddzielających przestrzeń ogrzewaną od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego,
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Dodatkowo możliwe jest również dofinansowanie do zakupu i montażu oraz odbioru i uruchomienia mikroinstalacji fotowoltaicznej (tylko na potrzeby części wspólnych budynku mieszkalnego).

Dofinansowania dla poszczególnych grup beneficjentów końcowych:

Część 1)-3):

Część 1) – poziom podstawowy: Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego roczne dochody nie przekraczają kwoty 135 tys. zł. Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 16 500 zł na jeden lokal mieszkalny

Część 2)  – poziom podwyższony: Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jego gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty: 

 • 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód tej osoby fizycznej, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, o którym mowa wyżej, nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 27 500 zł na jeden lokal mieszkalny

Część 3) – poziom najwyższy: w przypadku tego progu Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jego gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty

 • 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 41 000 zł na jeden lokal mieszkalny.

Część 4):

Część 4) - Beneficjentem końcowym jest wspólnota mieszkaniowa (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali) obejmująca od 3 do 7 lokali mieszkalnych.

Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż:

Kompleksowa termomodernizacja z wymianą źródła ciepła do 350 000 zł,

Kompleksowa termomodernizacja z wymianą źródła ciepła oraz zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej do 360 000 zł lub 375 000 zł (dla zadania uwzględniającego pompy ciepła),

Termomodernizacja bez wymiany źródła ciepła do 150 000 zł.

We wszystkich czterech częściach programu warunkiem otrzymania wsparcia będzie zobowiązanie beneficjenta końcowego, że po zakończeniu realizacji inwestycji w lokalu dla Części 1)-3), a w budynku dla Części 4) nie będą zainstalowane żadne źródła ciepła o klasie niższej niż 5 wg normy przenoszącej normę europejską EN 303-5.

 

Nabór właściwych wniosków o dofinansowanie z Programu „Ciepłe Mieszkanie” nastąpi po otrzymaniu przez Gminę Czernikowo dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Wstępną deklarację można składać w Urzędzie Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, przesyłać pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo lub za pośrednictwem ePUAP-u do dnia 23.10.2023 roku.

Wzór wstępnej deklaracji do pobrania w załączniku poniżej lub w urzędzie.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 54 287-50-01 od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.00 – 12.00 oraz na stronach internetowych dedykowanych Programowi „Ciepłe Mieszkanie” pod podanym poniżej adresem: https://www.wfosigw.torun.pl/strona/serwis-beneficjenta-nasze-programy/1197-cieple-mieszkanie-drugi-nabor .

Uwaga!

1) Dla Części 1)-3) deklaracje mogą złożyć jedynie osoby, które są właścicielami bądź współwłaścicielami lokalu mieszkalnego z indywidualnym źródłem ciepła na paliwo stałe poniżej 5 klasy, znajdującego się w budynku wielorodzinnym na terenie Gminy Czernikowo.

2) Data wystawienia pierwszej faktury nie może nastąpić wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez Beneficjenta z Gminą Czernikowo.

3) W przypadku, gdy w lokalu mieszkalnym, w którym realizowane jest przedsięwzięcie, prowadzona jest działalność gospodarcza rozumiana zgodnie z unijnym prawem konkurencji, wysokość dotacji jest pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej. W przypadku, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania.

4) Otrzymanie dofinansowania na zakup i montaż indywidulanego źródła ciepła w lokalu mieszkalnym nie jest możliwe w przypadku, gdy dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym znajduje się lokal, którego dotyczy wniosek, istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej lub jest on podłączony do sieci ciepłowniczej.

drukuj (Ciepłe Mieszkanie – drugi nabór)

« wstecz

Magazyn

Ogłoszenia

zobacz wszystkie
 • OSP Kuczwał zaprasza do wsparcie
  OSP Kuczwał zaprasza do wsparcie wyposażenia pojazdu, który przekazuje do Ukrainy. Potrzeba ok.120tys. zł i każda złotówka się liczy.

Biuletyn Informacji Publicznych

Banery

-
Gmina Czernikowo Solidarna z Ukrainą
Szczepienia
Platforma Zakupowa
System Informacji Przestrzennej
Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy
Urząd Skarbowy
Obszar Chronionego Krajobrazu Niz. Ciechocińskiej
Folder Promocyjny 2018
Nieodpłatna pomoc prawna
-
-
"DWA SŁOWA" Nr 4/2023
Mapa wyłączeń ENERGA
Złoty Karaś
Pomorska Strefa Ekonomiczna
WOŚP
Plan Czernikowa
-

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

tel. +48 54 287 50 01

e-mail: info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 17.00
Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 13.00

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 4824332 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.