Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: wtorek, 14.07.2020
Imieniny: Izabeli, Kamila, Stelli

Wyszukiwarka

Nawigacja:

 • AKTUALNOŚCI

Treść strony

Ogłoszenie Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernikowie o naborze na stanowisko głównego księgowego w wymiarze czasu pracy 1/5 etatu.

Ogłoszenie Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernikowie o naborze na stanowisko głównego księgowego.

Wymiar czasu pracy 1/5 etatu.

 I. Niezbędne wymagania od kandydatów:

    Kandydatem na głównego księgowego może być osoba, spełniająca zgodnie z art.54 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn.zm.) następujące wymagania:

 1. Posiada obywatelstwo polskie;
 2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 4. Spełnia jeden z poniższych warunków:

-ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości;

-ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości;

5) Znajomość przepisów prawnych: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o zamówieniach publicznych, Kodeksu Pracy, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o pracownikach samorządowych oraz innych przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania samorządowej instytucji kultury.

 II. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość komputerowych programów finansowo-księgowych oraz kadrowo-płacowych;
 2. dyspozycyjność, dokładność, systematyczność;
 3. obsługa komputera i urządzeń biurowych;
 4. umiejętność organizacji pracy.

 III. Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku:

 1. prowadzenie rachunkowości jednostki;
 2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku instytucji kultury;
 3. dekretacja dokumentów księgowych;
 4. naliczanie wynagrodzeń pracowniczych, zaliczek podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, potrąceń oraz terminowości ich przekazywania (prowadzenie całokształtu spraw związanych z ZUS, Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym, Urzędem Gminy);
 5.  przygotowywanie projektu budżetu instytucji kultury oraz harmonogramu wydatków przy współpracy z Dyrektorem w trakcie ustalania planu finansowego instytucji kultury;
 6. sporządzanie niezbędnych dla bieżącego zarządzania przez Dyrektora instytucji kultury sprawozdań o realizacji planu finansowego;
 7. prowadzenie ewidencji księgowej wyposażenia sprzętu oraz innych wartości rzeczowych środków trwałych, ich umorzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 8. sporządzanie sprawozdań związanych z działalnością jednostki.

 IV. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny;
 2. życiorys - CV;
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 4.  kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje zawodowe;
 5. kserokopie świadectw pracy lub jeżeli stosunek pracy nie został zakończony wymagane jest oświadczenie własne lub zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające staż pracy na stanowisku związanym, z księgowością;
 6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. oświadczenie o niekaralności z zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
 8. podpisana klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych;
 9. oświadczenie o stanie zdrowia niezbędnym do pracy na danym stanowisku.

V. Sposób i termin składania dokumentów aplikacyjnych:

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Sekretariacie lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: Główny Księgowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernikowie do dnia 20.08.2019 r do godz.14.00.

VI. Dodatkowe informacje

 1. Nabór na wolne stanowisko przeprowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora GBP.
 2. Zatrudnienie od 1 października 2019 r.

VII. Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , zwanego dalej: ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernikowie.

2) Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernikowie, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu email: info@czernikowo.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadania: nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czernikowie.

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z kategorią archiwalną sprawy na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania

Oświadczam, że wobec mojej osoby został spełniony obowiązek informacyjny dotyczący ochrony danych osobowych.

Miejsce i data……………………………     Podpis…………..…………………

Na podstawie art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zadania: nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czernikowie.


Miejsce i data……………………………     Podpis…………..…………………

« wstecz

Magazyn

Ogłoszenia

zobacz wszystkie
 • Ekogroszek - PROMOCJA
  Hurtownia ogrodniczo-rolna
  F.H.U. GOSŁAW

  Tel. (54) 287-55-05
  kom. 505-093-518

  PROMOCJA!!!

  Ekogroszek EKOBRAN GOLD
  Właściwości:
  Granulacja: 5 - 25 mm
  Ciepło spalania 28 MJ/kg
  Wartość opałowa: 26 - 27 MJ/kg
  Zawartość popiołu: max 6,0%
  Zawartość siarki całkowitej: max 0,5 %
  Liczba Rogi w zakresie 0-3 ; węgiel z kategorii Niespiekalny

  CENA: 860zł

  Przy zakupie 2 ton

  ZAPRASZAMY DO ZAKUPÓW

  Tel. (54) 287-55-05
  kom. 505-093-518
 • Usługi rolnicze, młócenie kombajnem, prasowanie słomy, sianokiszonki i inne uslugi
  Firma AgroPower zajmuje się świadczeniem usług rolniczych takich jak :
  - młócenie zbóż i rzepaku (kombajn Fendt 5255L)
  - koszenie kukurydzy na ziarno (przystawka Capello)
  - koszenie kukurydzy na kiszonkę (Sieczkarnia Claas Jaguar 870 z przystawką Kemper)
  - prasowanie słomy, sianokiszonki (dwie prasy zmiennokimorowej Fendt i McHale)
  - wywóz obornika z możliwością załadunku
  - wapnowanie
  -usługi ładowarką teleskopową
  - koszenie poboczy i nieużytków
  Zapraszamy do polubienia naszej strony na Facebooku i zapoznania się z ofertą.
  Tel. 726089410

Biuletyn Informacji Publicznych

Banery

-
System Informacji Przestrzennej
Obszar Chronionego Krajobrazu Niz. Ciechocińskiej
Folder Promocyjny 2018
Nieodpłatna pomoc prawna
-
-
"DWA SŁOWA" Nr 1/2020
Złoty Karaś
Pomorska Strefa Ekonomiczna
WOŚP
Plan Czernikowa
-

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

tel. 54 287 50 01
  54 287 50 13
fax 54 230 50 51
e-mail: info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 3683945 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!
Urząd Gminy w Czernikowie

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.