Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: sobota, 29.04.2017
Imieniny: Katarzyny, Bogusława, Piotra

Wyszukiwarka

Treść strony

herb

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że na wniosek z dnia 10.04.2017r. (data wpływu 10.04.2017 r.) złożony przez SAN-TECH Piotr Szameta (pełnomocnik ENERGA-OPERATOR S.A. Gdańsk O/Toruń) zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające na budowie linii kablowej SN 15 kV i budowie stanowisk słupowych z zejściami kablowymi w miejscowości Pokrzywno, Osówka, Zimny Zdrój, gm. Obrowo nr ewid. Działek: 263 obręb Pokrzywno; 2011 obręb Osówka; 19, 60, 84 obręb Zimny Zdrój; 2194/6 obręb Sąsieczno.
herb

Obwieszczenie

o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji. Stosowanie do art. 10 § 1, 61 § 4 KPA, Urząd Gminy w Czernikowie zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej elektroenergetycznej n.N-0,4 kV na działkach nr 383, 384, 411/2, 444, 346, 349/1, 349/2, 350/3, 350/1, 350/4, 350/6, 350/7, 411/1, 303 położonych w miejscowości Czernikówko (obręb ewidencyjny Czernikówko) - gmina Czernikowo.
herb

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku Państwa Bożeny i Janusza Wojciechowskich z dnia 31.03.2017r.(data wpływu 31.03.2017r.), w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: budowa silosu zbożowego – BIN 60 R z nadstawką w zabudowie zagrodowej na działce nr 238/4 położonej w miejscowości Mazowsze Parcele (obręb ewidencyjny Mazowsze Parcele), gm. Czernikowo.
herb

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

W związku z zakończeniem oceny wniosków złożonych w ramach konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji poniżej zamieszczamy listę podmiotów, których wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Konkursową, a tym samym otrzymają wsparcie na realizację zadań.
herb

Ogłoszenie

Na podstawie art. 89d. ust. 1 ustawy o systemie oświaty (Dz. U z 2016 roku, poz. 1943 ze zmianami) Gmina Czernikowo ogłasza, że od stycznia 2017 roku, dla niepublicznego przedszkola podstawowa kwota dotacji wynosi: 574,46 zł. miesięcznie na jednego ucznia.
herb

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji

Oferty należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Czernikowie, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, w terminie do dnia 27 lutego 2017 r. do godz. 14.30, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Konkurs na realizację zadania w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji”.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia strony, że w dniu 28 grudnia 2016 r. wpłynęło podanie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, w imieniu którego występuje Pan Janusz Granatowicz - Pełnomocnik, z informacją o wycofaniu wniosku z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz ustalenia zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa stopnia na Wiśle poniżej Włocławka", realizowanego na terenie gminy Raciążek i Czernikowo, w obszarze i zakresie określonym w załączonej do wniosku karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz materiałach kartograficznych.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia strony, o wszczęciu na wniosek z dnia 28 grudnia 2016 r. Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, w imieniu którego występuje Pan Janusz Granatowicz - Pełnomocnik, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa stopnia na Wiśle poniżej Włocławka", realizowanego na terenie gminy Raciążek i Czernikowo, w obszarze i zakresie określonym w raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz materiałach kartograficznych załączonych do wniosku.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia, o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 9 grudnia 2016 r., Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, w imieniu której występuje Pełnomocnik Pan Janusz Granatowicz, w sprawie ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa stopnia na Wiśle poniżej Włocławka ", realizowanego w obszarze i zakresie określonym w załącznikach graficznych na terenie gminy Raciążek i Czernikowo.
herb

Stanowisko Wójta Gminy Czernikowo

Stanowisko Wójta Gminy Czernikowo w sprawie przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej ,,Programu współpracy Gminy Czernikowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017".
herb

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza konsultacje społeczne

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Czernikowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017. Termin rozpoczęcia konsultacji przewidziany jest na dzień 25 października 2016 r., natomiast zakończenie nastąpi 8 listopada 2016 r.
herb

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 11 sierpnia 2016 r. na wniosek Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi gminnej Nr 101125C w m. Czernikowo i Zimny Zdrój”
logo

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 7 lipca 2016 r.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 7 lipca 2016 r., znak DOOŚ-OAl.4233.2.2016.AŁ.8, w sprawie poinformowania o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skarg na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 18 kwietnia 2016 r., dotyczącą przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego w rejonie stopnia wodnego Włocławek przy wykorzystaniu energii wody oraz poprawie potencjału ekosystemów wodnych i od wód zależnych”, wraz z odpowiedzią na skargi.
herb

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo podaje do wiadomości, że w dniu 28.07.2016r. wydana została decyzja nr GPK.6730.28.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę: Stacji transformatorowej STEK 20/250 „Steklin 5” oraz linii kablowych SN i nn dla zasilania działki budowlanej nr 1/28 położonej w miejscowości Steklin.
herb

Obwieszczenie

o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji. Stosowanie do art. 10 § 1, 61 § 4 KPA, Urząd Gminy w Czernikowie zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji transformatorowej STEK 20/250 „Steklin” oraz linii kablowej SN i nn dla zasilania działki budowlanej nr 1/28 położonej w miejscowości Steklin (obręb ewidencyjny Steklin) - gmina Czernikowo.
herb

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że na wniosek z dnia 24.06.2016r. (data wpływu 27.06.2016r.) złożony przez ELEKTRO PRO-BUD Marcin Kurzyński Grabowiec 17 (pełnomocnik ENERGA OPERATOR S.A. O/Toruń) zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające na budowie stacji transformatorowej STEK 20/250 „Steklin 5” oraz linii kablowych SN i nn dla zasilania działki budowlanej nr 1/28 położonej w miejscowości Steklin (obręb ewidencyjny Steklin), gm. Czernikowo.
herb

Obwieszczenie Wójta Gminy Kikół

Obwieszczenie Wójta Gminy Kikół

Wójt Gminy Kikół zawiadamia, że na wniosek Przedsiębiorstwa J.S. Eco - Wind Sp. z o.o., Wawrzonkowo 6, 87-620 Kikół, z dnia 04.02.2016 r. (data wpływu - 19.02.2016 r.) wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie i eksplantacji jednej turbiny wiatrowej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewidencyjnym 413/3 obręb Wola gmina Kikół”
logo

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 20 kwietnia 2016 r.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 20 kwietnia 2016 r., znak DOOŚ-OAI.4233.2.2016.AŁ.5, w sprawie wydanej decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 18.04.2016 r., znak: DOOŚ-OAI.4233.2.2016.pM, uchylającej w całości decyzję z dnia 28.01.2016r., znak: WOO.4233.1.2015.KŚ.65, którą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy odmówił zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego w rejonie stopnia wodnego Włocławek przy wykorzystaniu energii wody oraz poprawie potencjału ekosystemów wodnych i od wód zależnych”, i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.
herb

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 18.04.2016 r., działając w oparciu o: Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak WOO.4242.200.2015.AG.2 oraz stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu znak N.NZ.40.3.7.3.2015 wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak IWP.6220.5.8.2015 dla przedsięwzięcia polegającego na „produkcji regranulatu z odpadów foliowych (folia HDPE LDPE) sklasyfikowanych jako inne niż niebezpieczne (kod odpadu 150102, 150203, 191204)”, zlokalizowanego na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński w granicach działek nr: 468/3, 466 położonych w obrębie ewidencyjnym Czernikowo.
herb

Komunikat w sprawie jakości wody do spożycia.

Komunikat dla mieszkańców gminy Czernikowo w sprawie jakości wody do spożycia.
logo

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 4 marca 2016 r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 4 marca 2016 r., znak WOO.4233.1.2015.KŚ.70, w sprawie zawiadamia, o wniesionym odwołaniu Gminy Miasto Włocławek, reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Janusza Granatowicza, do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, od Decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, z dnia 28 stycznia 2016 r., znak: WOO.4233.1.2015.KŚ.65, odmawiającej wydania zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego w rejonie stopnia wodnego Włocławek przy wykorzystaniu energii wody oraz poprawie potencjału ekosystemów wodnych i od wód zależnych”.
herb

Obwieszczenie

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że na wniosek Pana Piotra Głania reprezentującego firmę PLASTOON Sp. z o. o. z siedzibą ul. Powstańców Wielkopolskich 8, 88-140 Gniewkowo wszczęto postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,produkcji regranulatu z odpadów foliowych (folia HDPE, LDPE), sklasyfikowanych jako inne niż niebezpieczne (kod odpadu 150102, 150203, 191204)”
herb

Komunikat

Komunikat dla mieszkańców gminy Czernikowo w sprawie jakości wody do spożycia.
herb

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji

Oferty należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Czernikowie, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, w terminie do dnia 24 lutego 2016 r. do godz. 14.30, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Konkurs na realizację zadania w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji”.
herb

Komunikat

Komunikat dla mieszkańców gminy Czernikowo w sprawie jakości wody do spożycia.
herb

Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo

o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, w tym z uzupełnieniem informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej Nr 2047C Wola - Osówka w km 2+193 ÷ 8+012, na łączną długość 5,819 km”
herb

Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo

że w dniu 13 listopada 2015 r. na wniosek BPiIB Jagodziński Projekt z siedzibą: ul. Cisowa 2, 87-213 Ryńsk wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej Nr 2047C Wola - Osówka

Ogłoszenie o naborze na szkolenie

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Lisewo ogłasza nabór na szkolenie dla Tutorów. Szkolenie prowadzone będzie w terminach:
4-6 grudnia 2015 r. oraz 18-22 grudnia 2015 r. w Lisewie
herb

Stanowisko Wójta Gminy Czernikowo

w sprawie przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej ,,Programu współpracy Gminy Czernikowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”.
herb

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza konsultacje społeczne

Wójta Gminy Czernikowo ogłasza konsultacje społeczne. Termin rozpoczęcia konsultacji przewidziany jest na dzień 20 października 2015 r., natomiast zakończenie nastąpi 3 listopada 2015 r. Uwagi do projektu Programu należy zgłaszać w formie pisemnej pocztą elektroniczną (przemo@czernikowo.pl), pocztą tradycyjną (Urząd Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo; decyduje data wpływu) lub osobiście w Urzędzie Gminy Czernikowo.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia, że zajęcie stanowiska dotyczącego rozstrzygnięcia związanego z procedurą wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego w rejonie stopnia wodnego Włocławek przy wykorzystaniu energii wody oraz poprawie potencjału ekosystemów wodnych i od wód zależnych", realizowanego w obszarze i zakresie określonym w załącznikach graficznych, nie mogło nastąpić w ustawowym terminie.
herb

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza drugi konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji

Oferty należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Czernikowie, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, w terminie do dnia 8 lipca 2015 r., w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Konkurs na realizację zadania w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji”.

Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych

Na podstawie art. 30, art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w związku z art. 91 ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska podaję do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu konsultacji społecznych, w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej dla projektu pn. „Zmiana Programu ochrony powietrza dla 15 stref województwa kujawsko-pomorskiego pod względem przekroczeń docelowych benzo(a)pirenu" wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko dla ww. projektu.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informuje o przystąpieniu do opracowywania projektów zmian planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Solecka Dolina Wisły PLH040003, Dybowska Dolina Wisły PLH040011, Nieszawska Dolina Wisły PLH040012, Jezioro Gopło PLH040007, Sandr Wdy PLH040017 i o możliwości zapoznania się z projektami zmian ww. planów zadań ochronnych w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 81, 85-009 Bydgoszcz.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia, o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 27 lutego 2015 r. (uzupełniony: 16 marca 2015 r.), Gminy Miasto Włocławek, w imieniu której występuje Pełnomocnik Pan Janusz Granatowicz, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego w rejonie stopnia wodnego Włocławek przy wykorzystaniu energii wody oraz poprawie potencjału ekosystemów wodnych i od wód zależnych", realizowanego w obszarze i zakresie określonym w załącznikach graficznych, na terenie gminy Raciążek i Czernikowo.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 27 lutego 2015 r. (uzupełniony: 16 marca 2015 r.), Gminy Miasto Włocławek, w imieniu której występuje Pełnomocnik - Pan Janusz Granatowicz, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego w rejonie stopnia wodnego Włocławek przy wykorzystaniu energii wody oraz poprawie potencjału ekosystemów wodnych i od wód zależnych", realizowanego w obszarze i zakresie określonym w załącznikach graficznych, na terenie gminy Raciążek i Czernikowo.

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Na podstawie art. 50 ust. 1 w związku z art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675 z późn. zm.) oraz art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), zawiadamia się, że na wniosek Pana Pawła Bukowskiego Prezesa Zarządu Kujawsko - Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, dnia 26 marca 2015 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: „Budowa szerokopasmowej infrastruktury radiowej sieci dostępowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla województwa kujawsko-pomorskiego ".
herb

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

W związku z zakończeniem oceny wniosków złożonych w ramach konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji poniżej zamieszczamy listę podmiotów, których wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Konkursową, a tym samym otrzymają wsparcie na realizację zadań.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Na postawie art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.),zawiadamiam o podjęciu przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały Nr LIW823/14 z dnia 27 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Na postawie art. 30, art. 39 ust. 1 pkt 1, 3, 4, 5, art. 40, art. 41 i art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z uchwałą Nr LIV/823/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego,informuję o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego.

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Pawła Bukowskiego Prezesa Zarządu Kujawsko – Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu w sprawie zmiany decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr 1/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: „Budowa szerokopasmowej infrastruktury radiowej sieci dostępowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla województwa kujawsko-pomorskiego”.
herb

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza II przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego we wsi Mazowsze

Przetarg odbędzie się w dniu 12.06.2014 roku o godz. 10-tej w siedzibie Urzędu Gminy Czernikowo /sala posiedzeń/. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie Urzędu Gminy w godzinach od 8-smej do 13-stej lub na konto Gminy Nr 96953700000030052020000033 KBS w Aleksandrowie Kujawskim Oddział w Czernikowie do dnia 06.06.2014 roku.
herb

Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo

Na podstawie art. 16 § 1 oraz art. 6lb ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), w związku z uchwałą Rady Gminy w Czernikowie Nr XIX/146/12 z dnia 28.12.2012r. w sprawie obwodów głosowania, podaję do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, w których zostanie przeprowadzone głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
herb

Informacja

Wójt Gminy Czernikowo na podstawie art.36§ 3 Kodeksu wyborczego informuje, iż sporządzone spisy wyborców udostępniane są w tut.urzędzie pokój nr 6 w dniach od 05 maja 2014r do 19 maja 2014r w godzinach pracy urzędu.
herb

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia

że w dniu 11 lutego 2014 roku na wniosek Sklep-Zaklad Mięsny-Kwatery Eksploatacja Żwiru i Kruszywa Ewa Drejling, ul. Nowa 11, 87-163 Lubicz, uzupełnionym pismem z dnia 07.03.2014 r. w związku z art. 72 ust 4 ustawy- z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie przedłużenia terminu ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak UG-7624-3-10/2009- 2010 z dnia 15.03.2010 r. na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Witowąż II", przewidzianego do realizacji w granicach działki o numerze ewidencyjnym: 241/2 w miejscowości Witowąż. Informuje, że z aktami sprawy można zapoznać się i złożyć ewentualne uwagi i wnioski w terminie w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 26), w poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godzinach 7.00 - 15.00 oraz wtorki w godzinach 8.00 - 16.00.
herb

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia

że w dniu 11 lutego 2014 roku na wniosek P.P.H.U ARMIT Maria Morawska, ul. Świerkowa 26, 87-123 Dobrzejewice, uzupełnionym pismem z dnia 04.03.2014 r. w związku z art. 72 ust 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie przedłużenia terminu ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak UG-7624-2-10/2009-2010 z dnia 15.03.2010 r. na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Witowąż I", przewidzianego do realizacji w granicach działki o numerze ewidencyjnym: 241/1 w miejscowości Witowąż. Informuje, że z aktami sprawy można zapoznać się i złożyć ewentualne uwagi i wnioski w terminie w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 26), w poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godzinach 7.00 - 15.00 oraz wtorki w godzinach 8.00 - 16.00 .
herb

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

W związku z zakończeniem oceny wniosków złożonych w ramach konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji poniżej zamieszczamy listę podmiotów, których wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Konkursową, a tym samym otrzymają wsparcie na realizację zadań.
herb

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego we wsi Mazowsze gm. Czernikowo wraz z częścią gruntu przynależnego do tego mieszkania. Przetarg odbędzie się w dniu 10.04 2014 roku o godz. 10-tej w siedzibie Urzędu Gminy Czernikowo /sala posiedzeń/. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 04.04.2014 roku.
herb

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza otwarty konkurs ofert

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji: organizacja oraz uczestnictwo w imprezach i rozgrywkach sportowych promujących gminę, organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży.
herb

Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo

Działając na podstawie art. 38 w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 j.t.) Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 24 stycznia 2014 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak IWP.6220.3.11.2013-2014 dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie stawu wodnego”, na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński w granicach działki nr: 534 położonej w obrębie ewidencyjnym Czernikowo. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 27), w poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godzinach 7.00 – 15.00 oraz wtorki w godzinach 8.00 – 16.00.

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, zawiadamia się,że na wniosek Pana Pawła Bukowskiego Prezesa Zarządu Kujawsko - Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, Wojewoda Kujawsko Pomorski dnia 20 grudnia 2013 r. wydał dla Kujawsko - Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu decyzję Nr 1/2013, znak: WI.III.747.1.2013 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn. „Budowa szerokopasmowej infrastruktury radiowej sieci dostępowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla województwa kujawsko - pomorskiego ".
herb

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia

że w dniu 30 października 2013 roku na wniosek „EKO-PLAST” zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Recyklingu tworzyw sztucznych”, przewidzianego do realizacji w granicach działki o numerze ewidencyjnym: 77/1 w miejscowości Mazowsze. W terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 26), w godzinach 7.00 – 15.00 (poniedziałki, środy, czwartki, piątki) oraz 8.00 – 16.00 (wtorki).
herb

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia

że w dniu 31 października 2013 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak IWP.6220.4.4.2013 dla przedsięwzięcia polegającego na „Tymczasowym magazynowaniu odpadów innych niż niebezpieczne”, na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński w granicach działki nr: 77/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Mazowsze. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 26), w pon., śr., czw., pt. w godzinach 7.00 – 15.00 oraz wt. w godzinach 8.00 – 16.00.

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 50 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek Pana Pawła Bukowskiego Prezesa Zarządu Kujawsko - Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (pismo z dnia 25 czerwca 2013 r.), wszczynam postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn. „Budowa szerokopasmowej infrastruktury radiowej sieci dostępowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla województwa kujawsko - pomorskiego ".

Wójt Gminy Czernikowo informuje

Wójt Gminy Czernikowo informuje o przekazaniu Wykonawcy – Przedsiębiorstwu Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Lipnie, ul. Wojska Polskiego 8 terenu i placu budowy dla wykonania robót budowlanych w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 101133C w miejscowości Ograszka”, w gminie Czernikowo.
herb

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia

że w dniu 2 września 2013 roku na wniosek Firmy GREENPOL System Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 32/1, 02-661 Warszawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zespołu paneli fotowoltanicznych o mocy 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie miejscowości Pokrzywno”. W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 26), w godzinach 7.00–15.00 (pon, śr, czw ,pt) oraz 8.00–16.00 (wt).
herb

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia

że w dniu 5 sierpnia 2013 roku na wniosek Pana Marka Chylickiego „EKO-MAR” Steklinek 1, 87-640 Czernikowo zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Tymczasowym magazynowaniu odpadów innych niż niebezpieczne”. W terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 26), w godzinach 7.00 – 15.00 (pn-pt) oraz 8.00 – 16.00 (wt)
herb

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia

że w dniu 18 lipca 2013 roku na wniosek Pani Hanny Żelaskowskiej, Steklinek 33,87-640 Czernikowo zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie stawu wodnego”. W terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 26), w godzinach 7.00 – 15.00 (pn-pt) oraz 8.00 – 16.00 (wt).
herb

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia strony postępowania o wydanym w dniu 30.07.2013 r. postanowieniu znak IWP.6220.2.2013 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie i rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo- etap IV. Strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z treścią postanowienia oraz dokumentacją sprawy, w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 26), w poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godzinach 7.00 – 15.00 oraz wtorki w godzinach 8.00 – 16.00.
herb

Informacja

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Czernikowo informuje, iż na wniosek Pana Dariusza Zagrabskiego – zastępcy Wójta Gminy Czernikowo zostało wydane postanowienie o sprostowaniu omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowie i rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo – etap IV”.

Konsultacje społeczne

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy informuje, że w ramach opracowywanego „Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego” odbędą się konsultacje społeczne dot. przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi ekspresowej S-10 na odcinku Wyrzysk - Bydgoszcz - Toruń – Blinno” Odcinek 5 - węzeł Lubicz - Blinno. Konsultacje społeczne dla mieszkańców gminy Czernikowo odbędą się dn. 27 czerwca 2013 r. (czwartek) o godz. 16.00 w świetlicy wiejskiej w Czernikowie (dawna remiza OSP), ul. Szkolna 4.
Zainteresowani mieszkańcy mogą zapoznać się z dokumentacją w siedzibie gminy. W sekretariacie Urzędu Gminy (na wniosek) można otrzymać płytę CD z dokumentacją.

Konsultacje Społeczne

GDDKiA O/Bydgoszcz informuje, że odbedą się konsultacje społeczne dotyczące przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi ekspresowej S-10 na odcinku Wyrzysk - Bydgoszcz - Toruń - Blinno" Odcinek 5 - węzeł Lubicz - Blinno. Konsultacje społeczne dla mieszkańców gm. Obrowo i Czernikowo odbędą się 11 czerwca 2013 r. (wtorek), o godz. 16.00 w świetlicy wiejskiej w Obrowie, Al. Lipowa 25.
herb

Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czernikowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach: od 10.05.2013r do 24.06.2013 r., w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie, ul. Słowackiego 12, w godzinach od 8⁰⁰- do 14⁰⁰, pokój nr 18.
herb

Obwieszczenie

Na podstawie art. 11 pkt.10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernikowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach: od 10.05.2013r. do 24.06.2013r., w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie, ul. Słowackiego 12, w godzinach od 8⁰⁰-14⁰⁰, pokój nr 18.
herb

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji

W związku z zakończeniem oceny wniosków złożonych w ramach konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji poniżej zamieszczamy listę podmiotów, których wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Konkursową, a tym samym otrzymają wsparcie na realizację zadań.
herb

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza otwarty konkurs ofert

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji:
Organizacja oraz uczestnictwo w imprezach i rozgrywkach sportowych promujących gminę.
Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży.
herb

Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu:
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów położonych w miejscowości Czernikowo i Wygoda w dniach od 31.10.2012r. do 29.11.2012r. w siedzibie Urzędu Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12 87-640 Czernikowo pokój nr 18 w godzinach od 8⁰⁰ do 15⁰⁰.

herb

Wójt Gminy Czernikowo informuje

Wójt Gminy Czernikowo podaje do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Wykaz wywiesza się na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie przy ul. Słowackiego 12 na okres 21 dni od dnia ogłoszenia w prasie i na stronie internetowej www.czernikowo.pl.
herb

Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo

że w dniu 28 sierpnia 2012 roku, wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak IWP.6220.4.5.2012 dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowie drogi gminnej Nr 101123C wraz z przebudową skrzyżowania z drogą gminną Nr 101122C w miejscowości Czernikówko”. W związku z powyższym strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 26), w poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godzinach 7.00 – 15.00 oraz wtorki w godzinach 8.00 – 16.00 .
herb

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia

że w dniu 28 sierpnia 2012 r., wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak IWP.6220.4.5.2012 dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej Nr 101123C wraz z przebudową skrzyżowania z drogą gminną Nr 101122C w miejscowości Czernikówko”. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 26), w poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godzinach 7.00 – 15.00 oraz wtorki w godzinach 8.00 – 16.00 .
herb

Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo

o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, w tym z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi gminnej Nr 101123C wraz przebudową skrzyżowania z drogą gminną Nr 101122C w miejscowości Czernikówko”, przewidzianego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych: 103, 259 obręb ewidencyjny Czernikówko. Z aktami sprawy oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 26), w poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godzinach 7 00 – 1500 oraz wtorki w godzinach 8.00 – 16.00, w terminie od 3 sierpnia 2012 r. do 23 sierpnia 2012 r.
herb

Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo

że w dniu 9 lipca 2012 r. na wniosek Gminy Czernikowo wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej Nr 101123C wraz przebudową skrzyżowania z drogą gminną Nr 101122C w miejscowości Czernikówko, przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działek o numerach ewidencyjnych: - 103, 259 - położonych w obrębie ewidencyjnym Czernikówko. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się i złożyć ewentualne uwagi i wnioski w terminie od 10 lipca 2012 r. do 31 lipca 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie przy ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 26), w godzinach 7.00 – 15.00 (poniedziałki, środy, czwartki, piątki) oraz 8 00 – 1600 (wtorki).
herb

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia

że w dniu 9 lipca 2012 roku na wniosek Gminy Czernikowo wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej Nr 101123C wraz z przebudową skrzyżowania z drogą gminną Nr 10122C w miejscowości Czernikówko, przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działek o numerach ewidencyjnych: - 103, 259- położonych w obrębie ewidencyjnym Czernikówko.
herb

Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo

że w dniu 22 maja 2012 r., wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak IWP.6220.3.6.2012 dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie budynku usługowego - warsztatu samochodowego, zlokalizowanego na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński w granicach działek nr: 303/1, 304/2- położonych w obrębie ewidencyjnym Czernikowo.
herb

Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów położonych w miejscowości Czernikowo i Wygoda, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 21.05.2012r. do 18.06.2012r. w siedzibie Urzędu Gminy Czernikowo pokój nr 18 w godzinach od 8.00 do 15.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18.06.2012r. w siedzibie Urzędu Gminy Czernikowo o godz. 13.00. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Czernikowo z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.07.2012r.
herb

Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo

że w dniu 23 kwietnia 2012 roku, wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak IWP.6220.2.4.2012 dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej Nr 101134C Makowiska – Sumin”, zlokalizowanego na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński w granicach działek nr: 92, 35/1, 45- położonych w obrębie ewidencyjnym Makowiska. Postępowanie wszczęto na wniosek inwestora - Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo.
herb

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia

że w dniu 23 kwietnia 2012 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak IWP.6220.2.4.2012 dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej Nr 101134C Makowiska – Sumin”, zlokalizowanego na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński w granicach działek nr: 92, 35/1, 45- położonych w obrębie ewidencyjnym Makowiska. Postępowanie wszczęto na wniosek inwestora: Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo.
herb

Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo

że w dniu 30 marca 2012 roku, działając w oparciu o: Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak WOO.4240.180.2012.KŚ Opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu znak N.NZ-402-Cz-21/12, wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak IWP.6220.1.4.2012 dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej Nr 101136C w miejscowości Makowiska, drogi gminnej Nr 101107C w miejscowości Kijaszkowo oraz dróg gminnych Nr 101164C i Nr 101170C w miejscowości Czernikowo wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi Nr 2047C, Nr 2042C i Nr 2044C. W związku z powyższym strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 26), w poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godzinach 7.00 – 15.00 oraz wtorki w godzinach 8.00 – 16.00 .
herb

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia

że w dniu 30 marca 2012 r., działając w oparciu o: Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak WOO.4240.180.2012.KŚ Opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu znak N.NZ-402-Cz-21/12, wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak IWP.6220.1.4.2012 dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej Nr 101136C w miejscowości Makowiska, drogi gminnej Nr 101107C w miejscowości Kijaszkowo oraz dróg gminnych Nr 101164C i Nr 101170C w miejscowości Czernikowo wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi Nr 2047C, Nr 2042C i Nr 2044C. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 26), w poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godzinach 7.00 – 15.00 oraz wtorki w godzinach 8.00 – 16.00 .
herb

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia

że w dniu 27 marca 2012 roku na wniosek Pana Wiesława Podlaszewskiego wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie budynku usługowego- warsztatu samochodowego, przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działek o numerach ewidencyjnych: - 303/1, 304/2- ołożonych w obrębie ewidencyjnym Czernikowo.
herb
Informacja Wójta Gminy Czernikowo
W wyniku przeprowadzonego naboru komisja zaakceptowała zgłoszoną kandydaturę Pana Tomasza Krasińskiego spełnia on wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu na w/w stanowisko.
herb

Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo

że w dniu 27 marca 2012 r. na wniosek Gminy Czernikowo wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej Nr 101134C Makowiska - Sumin, przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działek o numerach ewidencyjnych: 92, 35/1, 45 - położonych w obrębie ewidencyjnym Makowiska. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się i złożyć ewentualne uwagi i wnioski w terminie od 28 marca 2012 r. do 17 kwietnia 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie przy ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 26), w godzinach 7.00 – 15.00 (poniedziałki, środy, czwartki, piątki) oraz 8.00 – 16.00 (wtorki).
herb

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia

że w dniu 27 marca 2012 roku na wniosek Gminy Czernikowo wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej Nr 101134C Makowiska-Sumin, przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działek o numerach ewidencyjnych: 92, 35/1, 45- położonych w obrębie ewidencyjnym Makowiska.
herb

Informacja Wójta Gminy Czernikowo

Informacja Wójta Gminy Czernikowo w sprawie ogłoszenia wyników naboru I etapu stanowisko : młodszy strażnik gminny w wymiarze czasu pełen etat. Informujemy, że po dokonaniu weryfikacji dokumentów na w/wymienione stanowisko oferty przesłało 5 osób , w tym 1 kandydat nie spełnia wymogów formalnych, tj.wymaganego stażu pracy na w/w stanowisko:
herb

Ogłoszenie Wójta Gminy Czernikowo o naborze na wolne stanowisko.

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza nabór na wolne stanowisko - Młodszy strażnik gminny. Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Gminy Czernikowo, ul.Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Młodszy strażnik gminny” do dnia 22 marca 2012r.
herb

Informacja Wójta Gminy Czernikowo

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru komisja zaakceptowała zgłoszoną kandydaturę Pana Tomasza Krasuskiego spełnia on wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu na w/w stanowisko.
herb

Informacja Wójta Gminy Czernikowo

Informujemy, że po dokonaniu weryfikacji dokumentów na ww. stanowisko, oferty złożyło 6 osób, w tym 4 osoby nie spełniły wymogów formalnych zamieszczonych w ogłoszeniu Wójta Gminy Czernikowo z dnia 20 lutego 2012 roku o naborze na wolne stanowisko. Do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowało się dwóch się 2 kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne określone w ogłoszeniu na ww. stanowisko.
herb

Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo

że w dniu 24 lutego 2012 r. na wniosek Gminy Czernikowo wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej Nr 101136C w miejscowości Makowiska, drogi gminnej Nr 101107C w miejscowości Kijaszkowo oraz dróg gminnych Nr 101164C i Nr 101170C w miejscowości Czernikowo wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi Nr 2047C, Nr 2042C i Nr2044C. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się i złożyć ewentualne uwagi i wnioski w terminie od 27 lutego 2012 r. do 19 marca 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie
herb

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia

że w dniu 24 lutego 2012 roku na wniosek Gminy Czernikowo wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej Nr 101136C w miejscowości Makowiska, drogi gminnej Nr 101107C w miejscowości Kijaszkowo oraz dróg gminnych Nr 101164C i Nr 101170C w miejscowości Czernikowo wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi Nr 2047C, Nr 2042C i Nr2044C
herb

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji

W związku z zakończeniem oceny wniosków złożonych w ramach konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji poniżej zamieszczamy listę podmiotów, których wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Konkursową, a tym samym otrzymają wsparcie na realizację zadań.
herb

Ogłoszenie Wójta Gminy Czernikowo o naborze na wolne stanowisko.

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza nabór na wolne stanowisko - Komendant Straży Gminnej. Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Komendant Straży Gminnej” do dnia 01 marca 2012r.
herb
GOPS w Czernikowie ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernikowie ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego. Wymagane dokumenty należy przesłać na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego” lub złożyć osobiście do GOPS, (pokój nr 1, ) w godz. 8 - 15 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 lutego 2012 r.
herb

Ogłoszenie

Zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
herb

Wójt Gminy Czernikowo podaje do publicznej wiadomości

informację o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Ogłoszenie

o konsultacjach społecznych dotyczących dwóch dokumentów ,,Harmonogram i program prac związanych z aktualizacją planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz z zestawieniem działań, które należy przeprowadzić w drodze konsultacji społecznych", ,,Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej dla obszarów dorzeczy". Możliwość konsultacji do 29 lutego 2012 r.
herb

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia

o podjęciu przez Radę Gminy Czernikowo uchwały Nr IX/60/2011 z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czernikowo.
herb

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia

o przystąpieniu do sporządzenie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czernikowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku o przystąpieniu do sporzadzania projektu warunków korzystania z wód regionu wodnego

Na podstawie art. 120 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, zawiadamia się o przystąpieniu do sporządzenia projektu warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły.

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje

Na podst. art. 119 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), w związku z art. 33 ust. 1, pkt 2, 5, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla czterech odcinków dróg krajowych.

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia

o rozpoczęciu w dniu 03 października 2011 roku, przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno prac związanych z wykonaniem zadania pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej, o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm i długości 0,700 km w obrębie geodezyjnym Osówka dz. nr 334”
herb

Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo

iż w dniu 27 września 2011 roku na wniosek Prezesa Zarządu Polskiej Grupy Biogazowej Sp. z o.o., ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa, została wydana decyzja umarzające postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrociepłowni na biogaz w okolicy miejscowości Liciszewy o mocy do 0,5 MW w gminie Czernikowo”, przewidzianego do realizacji w granicach działki 158 w miejscowości Liciszewy.
herb

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia

że w dniu 20 września 2011 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak OSR.6220.6.3.2011 dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie budynku stacji demontażu pojazdów wraz z infrastrukturą techniczną”, przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 155 położonych w obrębie ewidencyjnym Czernikowo.
herb

Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy /Dz. U. nr 21 , poz. 112 z późn. zm./,w związku z uchwałą Rady Gminy w Czernikowie Nr XX/133/2009 z dnia 20 marca 2009r. w sprawie podziału gminy Czernikowo na stałe obwody głosowania, podaję do wiadomości publicznej informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, w których zostanie przeprowadzone głosowanie w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej.
herb

Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo

że w dniu 23.08.2011 roku zostało zawieszone postępowanie wszczęte na podstawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Pana Wiesława Rybaczewskiego Prezesa Zarządu Polskiej Grupy Biogazowej Sp. z o.o., ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa, dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrociepłowni na biogaz w okolicy miejscowości Liciszewy o mocy do 0,5 MW w gminie Czernikowo, powiat toruński w granicach działki o numerze ewidencyjnym 158 w miejscowości Liciszewy, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
herb

Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo

że w dniu 09 sierpnia 2011 roku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak OSR.6220.7.5.2011 dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowie drogi gminnej Nr 101114C w miejscowości Steklin, drogi gminnej Nr 101152C w miejscowości Ograszka i drogi gminnej Nr 101153C w miejscowości Makowiska w gminie Czernikowo oraz drogi gminnej w miejscowości Wawrzonkowo w gminie Kikół wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi Nr 2047C i Nr 2046C”.
herb

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia

że w dniu 09 sierpnia 2011 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak OSR.6220.7.5.2011 dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowie drogi gminnej Nr 101114C w miejscowości Steklin, drogi gminnej Nr 101152C w miejscowości Ograszka i drogi gminnej Nr 101153C w miejscowości Makowiska w gminie Czernikowo oraz drogi gminnej w miejscowości Wawrzonkowo w gminie Kikół wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi Nr 2047C i Nr 2046C’’.
herb

Wójt Gminy Czernikowo informuje

W nawiązaniu do pisma z dnia 7 sierpnia 2011 roku, w którym mieszkańcy Liciszew odnoszą się do planowanej budowy elektrociepłowni na biogaz, niniejszym pragnę odpowiedzieć na zawarte w piśmie wnioski.
Przyczyną, dla której na stronie www.czernikowo.pl widniały informacje o zaniżonej mocy produkcyjnej elektrociepłowni na biogaz, była omyłka pisarska, która została skorygowana niezwłocznie po jej dostrzeżeniu.

Obwieszczenie ,,Natura 2000"

o przystąpieniu do sporządzenia projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
herb

Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo

że w dniu 25 lipca 2011 roku na wniosek Polskiej Grupy Biogazowej Sp. z o.o., ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Budowie elektrociepłowni na biogaz w okolicy miejscowości Liciszewy o mocy do 0,5 MW w gminie Czernikowo.
herb
Ogłoszenie
o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów położonych w miejscowości Czernikowo i Wygoda.
herb

Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo

że w dniu 04 lipca 2011 roku, wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak OSR.6220.5.5.2011 dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowie i rozbudowie sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo-etap V”.
herb

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia

że w dniu 04 lipca 2011 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak OSR.6220.5.5.2011 dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowie i rozbudowie sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo-etap V”.
herb

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia

że w dniu 01 lipca 2011 roku na wniosek Gminy Czernikowo wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Przebudowie drogi gminnej Nr 101114C w miejscowości Steklin, drogi gminnej Nr 101152C w miejscowości Ograszka i drogi gminnej Nr 101153C w miejscowości Makowiska w gminie Czernikowo oraz drogi gminnej w miejscowości Wawrzonkowo w gminie Kikół wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi Nr 2047C i Nr 2046C".
herb

Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo

że w dniu 01 lipca 2011 r. na wniosek Gminy Czernikowo wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej Nr 101114C w miejscowości Steklin, drogi gminnej Nr 101152C w miejscowości Ograszka i drogi gminnej Nr 101153C w miejscowości Makowiska w gminie Czernikowo oraz drogi gminnej w miejscowości Wawrzonkowo w gminie Kikół wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi Nr 2047C i Nr 2046C. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się i złożyć ewentualne uwagi i wnioski w terminie od 4 lipca 2011 r. do 25 lipca 2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie przy ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 15), w godzinach 7.00 – 15.00 (poniedziałki, środy, czwartki, piątki) oraz 8.00 – 16.00 (wtorki).
herb
Informacja Wójta Gminy Czernikowo
Informacja Wójta Gminy Czernikowo w sprawie ogłoszenia o naborze na stanowisko d/s obrony cywilnej i nadzwyczajnych zagrożeń w Urzędzie Gminy Czernikowo (½) etatu.
herb

Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo

Wójt Gminy Czernikowo podaje do publicznej wiadomości informacje o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko pn.: ,,Budowa budynku stacji demontażu pojazdów wraz z infrastrukturą techniczną” przewidzianego do realizacji w granicach części działki o numerze ewidencyjnym 155 w miejscowości Czernikowo.
herb

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia

że w dniu 26 maja 2011 r wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak OSR.6220.3.3.2011 dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Dobudowie do istniejącego budynku produkcyjno -socjalno -biurowego hali do przerobu tworzyw”, przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działki o numerze ewidencyjnym: 178/8 położonych w obrębie ewidencyjnym Witowąż. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 15), w poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godzinach 7.00 – 15.00 oraz wtorki w godzinach 8.00 – 16.00.
herb

Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo

że w dniu 15 kwietnia 2011 r. na wniosek Gminy Czernikowo wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie i rozbudowie sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo- etap V. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się i złożyć ewentualne uwagi i wnioski w terminie od 18 kwietnia 2011 r. do 9 maja 2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie przy ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 15), w godzinach 7.00 – 15.00 (poniedziałki, środy, czwartki, piątki) oraz 8.00 – 16.00 (wtorki).
herb

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia

że w dniu 15 kwietnia 2011 roku na wniosek Gminy Czernikowo wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie i rozbudowie sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo- etap V
herb

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia

iż w dniu 12 kwietnia 2011 roku na wniosek Właściciela Przedsiębiorstwa Eksportowego ,,MTM” WARAKSA ul. Przedmiejska 1A/5, 87-800 Włocławek, Mieczysława Waraksa, została wydana decyzja umarzające postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni wiatrowej o mocy 500 kW wraz z urządzeniami służącymi do przesyłania energii elektrycznej”, przewidzianego do realizacji w granicach działki 74 w miejscowości Liciszewy.
herb

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sportu.

W związku z zakończeniem oceny wniosków złożonych w ramach konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie sportu, poniżej zamieszczamy listę podmiotów, których wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane, a tym samym otrzymają wsparcie. Dodatkowo informuję, że wysokość środków przekazanych do rozdysponowania w ramach konkursu w roku 2011 wynosi 45.000 zł.
herb

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia

że w dniu 02.03.2011 roku zostało zawieszone postępowanie wszczęte na podstawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Zakładu Mięsnego ,,Pekmar” Piotr Lisiński Witowąż 30A, 87-632 Osówka, z dnia 07.02.2011 roku, dla przedsięwzięcia polegającego na:
Budowie elektrowni wiatrowej VESTAS V 29/225 kW w miejscowości Witowąż.
herb

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia

że w dniu 10 marca 2011 roku na wniosek Spółdzielczego Gospodarstwa Rolnego ,,BIO-PLAST”, Witowąż 41a, 87-632 Osówka, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Dobudowie do istniejącego budynku produkcyjno- socjalno- biurowego hali do przerobu tworzyw.
herb

Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia

że w dniu 28 lutego 2011 roku na wniosek Przedsiębiorstwa Eksportowego ,,MTM” WARAKSA, ul. Przedmiejska 1A/5, 87-800 Włocławek, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie elektrowni wiatrowej o mocy 500 kW, wraz z urządzeniami służącymi do przesyłania energii elektrycznej
herb
Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia
że w dniu 07 lutego 2011 roku na wniosek Zakładu Mięsnego Pekmar Lisiński Piotr wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie elektrowni wiatrowej VESTAS V 29/225 kW przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działki o numerze ewidencyjnym: 29/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Witowąż.
herb
Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo do mieszkańców m. Osówka
W związku z systematycznym zalewaniem odcinków dróg 2044C oraz 2045C w m. Osówka zwracam się z zaleceniem wstrzymania odprowadzania wody bezpośrednio na drogi w celu zapobieżenia bezpośredniemu zagrożeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.
herb
Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia
że w dniu 15 listopada 2010 roku, działając w oparciu o: Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak RDOŚ-04.OO.6613-287-1/10/DB z dnia 03.08.2010r. Opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu znak N.NZ-402-Cz-43/10 z dnia 12.03.2010r. Wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak UG-7624-3-4/2010 dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obiektu Zakładu Handlowo Usługowo Montażowego KER-BYD z przebudową sieci energetycznej, o pow. zabudowy ok. 998 m2”. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 15), w godzinach 7.00 – 15.00.

INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Czernikowie z dnia 03.11. 2010 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY Czernikowo z dnia 31 października 2010 r.

KOKUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej w Czernikowie z dnia 28 października 2010 r.

herb
Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia
że w dniu 15 października 2010 roku, działając w oparciu o postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 6 października 2010 r. znak RDOŚ-04.OO.6613-1247/10/TR, wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak UG-7624-12-3/2010 dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Rozbudowie Zespołu Szkół w Czernikowie o obiekt dydaktyczno-widowiskowy na potrzeby szkoły muzycznej wraz z wyposażeniem”.Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 15), w godzinach 7.00 – 15.00.
Obwieszczenie Starosty Toruńskiego
że decyzją z dnia 01 października 2010 r., znak AB.7351-3-63/10 umorzono postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr 101150C Czernikowo - Witowąź o długości 0,513 km w miejscowości Wygoda i Witowąż, gm. Czernikowo.
herb
Zawiadomienie
Urząd Gminy w Czernikowie informuje o rozpoczęciu w dniu 4 października 2010 roku, przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno prac związanych z wykonaniem zadania rekultywacyjnego pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębach geodezyjnych: Wygoda i Witowąż, dz. nr 77 (Wygoda) oraz 49/1 i 49/2 (Witowąż)”.
herb
Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia
że w dniu 04 października 2010 roku, wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak UG-7624-8-7/2009-2010 dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa i wyposażenie warsztatu blacharsko – lakierniczego w celu rozwoju i poprawy świadczonych usług oraz wzrostu konkurencyjności firmy Warsztat Samochodowy Przemysław Sękowski”, przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działki o numerze ewidencyjnym: 233 - położonej w obrębie ewidencyjnym Czernikowo.
INFORMACJA o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń oraz plakatów komitetów wyborczych

Urząd Gminy w Czernikowie informuje , że wyznaczono następujące miejsca nas obwieszczenia i plakaty wyborcze:

 1. W Czernikowie – słup ogłoszeniowy i tablica informacyjna przy ul. Słowackiego
 2. W Mazowszu – przy budynku poczty na tablicy ogłoszeniowej
 3. W Kijaszkowie -  przy sklepie nas tablicy ogłoszeniowej .
 4. W Steklinku przy wjeździe do sołtysa Tomczyka na tablicy ogłoszeniowej
 5. W Steklinie spółdzielnia „Rolnik”– na tablicy informacyjnej na ścianie budynku administracji spółdzielni.
 6. W Makowiskach - przy szkole obok bramki wejściowej.
 7. W Osówce – przy budynku Ośrodka Zdrowia na tablicy ogłoszeniowej.
herb

Informacja o zasadach unieważniania dowodów osobistych

Datą unieważnienia niezależnie od okoliczności jest upływ 3 lub 4 miesięcy od zmiany danych zamieszczonych w dowodzie osobistym. Termin ten nie może być dłuższy.
herb

Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo

o pracach związanych z wykonaniem Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2010-2014. Inwentaryzacja wykonywana będzie w lasach, we wszystkich kategoriach własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.
herb
Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo
że w dniu 20 września 2010 roku na wniosek Gminy Czernikowo wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie Zespołu Szkół w Czernikowie o obiekt dydaktyczno-widowiskowy na potrzeby szkoły muzycznej wraz z wyposażeniem
herb
Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo
że w dniu 15 września 2010r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowa drogi gminnej Nr 101104C w miejscowości Liciszewy i drogi gminnej nr 101109C w miejscowości Mazowsze wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 2042C i 2132C”.
herb
Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo
w związku z wnioskiem Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 101104C w miejscowości Liciszewy i drogi gminnej Nr 101109C w miejscowości Mazowsze, wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi Nr 2042C i Nr 2132C’’
herb
Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia
że w dniu 14 września 2010 roku, wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak UG-7624-10-3/2010 dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej Nr 101104C w miejscowości Liciszewy i drogi gminnej Nr 101109C w miejscowości Mazowsze, wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi Nr 2042C i Nr 2132C’’.
herb
Ogłoszenie
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czernikowo w zakresie obejmującym wybrany obszar we wsi Witowąż. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
herb
Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo
że w dniu 23 sierpnia 2010 roku, wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak UG-7624-8-3/2010 dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejącego salonu handlowego, przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działki o numerze ewidencyjnym: 58/1- położonej w obrębie ewidencyjnym Czernikowo.
herb
Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo
że w dniu 17 sierpnia 2010 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Czernikowo. Z dokumentacją sprawy strony mogą zapoznać się w terminie od 18 sierpnia 2010 r. do 14 września 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 15), w godzinach 7.00 – 15.00.
herb
Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia
że w dniu 17 sierpnia 2010 roku, wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak UG-7624-9-3/2010 dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Czernikowo. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 15), w godzinach 7.00 – 15.00.
herb
Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo
że w dniu 12 sierpnia 2010 roku na wniosek inwestora Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej Nr 101104C w miejscowości Liciszewy i drogi gminnej Nr 101109C w miejscowości Mazowsze, wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi Nr 2042C i Nr 2132C.
herb
Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo
że w dniu 12 sierpnia 2010 r. na wniosek inwestora Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej Nr 101104C w miejscowości Liciszewy i drogi gminnej Nr 101109C w miejscowości Mazowsze, wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi Nr 2042C i Nr 2132C. W związku z powyższym informuję, iż w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia t. j. od 13 sierpnia 2010 r. do 2 września 2010 r., zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją przedmiotowego przedsięwzięcia w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 15), w godzinach 7.00 - 15.00 w dniach pracy urzędu.
herb
Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo
że w dniu 10 czerwca 2010 r. wydana została decyzja znak UG-7624-4-3-1/2010 zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia znak UG-7624-4-3/2010 z dnia 27.04.2010 r. polegającego na: Przebudowie i rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo – etap IV. Z dokumentacją sprawy strony mogą zapoznać się w terminie od 11 czerwca 2010 roku do 8 lipca 2010 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 15), w godzinach 7.00 – 15.00 .
herb
Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia
że w dniu 10 czerwca 2010 roku, wydał decyzję znak UG-7624-4-3-1/2010 zmieniającą decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak UG-7624-4-3/2010 z dnia 27.04.2010 r. dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie i rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo – etap IV. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 15), w godzinach 7.00 – 15.00.
herb
Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia
że w dniu 23 lipca 2010 r. wydana została decyzja znak UG-7624-6-3/1/2009-2010 zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia znak UG-7624-6-3/2009 z dnia 10.08.2009 r. polegającego na: Przebudowie i rozbudowie drogi gminnej Nr 101150C Czernikowo - Witowąż. Z dokumentacją sprawy strony mogą zapoznać się w terminie od 26 lipca 2010 r. do 23 sierpnia 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 15), w godzinach 7.00 – 15.00 .
herb
Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia
że w dniu 23 lipca 2010 roku, wydał decyzję znak UG-7624-6-3/1/2009-2010 zmieniającą decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak UG-7624-6-3/2009 z dnia 10.08.2009 r. dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie i rozbudowie drogi gminnej Nr 101150C Czernikowo - Witowąż
herb
Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia
że w dniu 12 lipca 2010 roku, działając w oparciu o: Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 10.05.2010r. znak RDOŚ-04.OO.6613-252/10//AMP Opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu z dnia 07.04.2010r. znak N.NZ-403-Cz-4/10 wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak UG-7624-10-7/2009-2010
herb
Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia
że w dniu 2 lipca 2010 r. na wniosek Gminy Czernikowo wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Budowie sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Czernikowo
herb
Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia
że w dniu 2 lipca 2010 roku na wniosek Gminy Czernikowo wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Budowie sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Czernikowo
herb
Zawiadomienie
Wójt Gminy Czernikowo informuje o otrzymanym wsparciu finansowym ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 61 560 zł (słownie sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych).
herb
Wójt Gminy Czernikowo podaje do publicznej wiadomości informacje:
o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia p.n.: „Budowa i wyposażenie warsztatu blacharsko - lakierniczego w celu rozwoju i poprawy świadczonych usług oraz wzrostu konkurencyjności firmy Warsztat Samochodowy Przemysław Sękowski” przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 233 w miejscowości Czernikowo.
herb
Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia
że w dniu 28 maja 2010 roku na wniosek złożony przez Pana Emiliusza Czajkowskiego ul. Kwiatowa 48, 87-640 Czernikowo zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejącego salonu handlowego”.
GOPS informuje.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernikowie informuje, że na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu pt: „Przez aktywność do integracji w gminie Czernikowo” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, organizowane w trybie zamówienia z wolnej ręki.
herb
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 07 maja 2010 roku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak UG-7624-2-4/2010 dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie oczyszczalni ścieków SM „ROLNIK” w Steklinie, budowie rowu odpływowego ścieków oczyszczonych do Jeziora Steklińskiego i przewodów kanalizacyjnych łączących te obiekty z istniejącą oczyszczalnią przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo.
herb
Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia
że w dniu 27 kwietnia 2010 roku, działając w oparciu o:
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 15.04.2010 r. znak RDOŚ-04.OO.6613-505/10/JS. Opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu z dnia 15.04.2010 r. znak N.NZ-402-Cz-65/10 wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak UG-7624-4-3/2010 dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie i rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – etap IV
herb
Informacja Wójta Gminy Czernikowo
 1. Nazwa i adres jednostki:Urząd Gminy ul.Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo.
 2. Stanowisko urzędnicze: Sekretarz Gminy.
 3. W wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia wybrana została:

                                                  Pani Zofia Żuchowska
 4. Uzasadnienie dokonanego :
  W wyniku przeprowadzonego naboru komisja zaakceptowała zgłoszoną kandydaturę Pani Zofii Żuchowskiej spełnia ona wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze na w/wymienione stanowisko. 
Wójt Gminy Czernikowo
herb
Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów położonych w miejscowości Czernikowo i Wygoda, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 19.04.2010 r. do 18.05.2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12 w godz. od 9.00 do 14.00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmian planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18.05.2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie o godz. 14.00 (pokój nr 13).
herb
Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia
że w dniu 09 kwietnia 2010 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie drogi gminnej Nr 101167C i przebudowie drogi gminnej 101150C wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2044C Czernikowo – Bobrowniki – Włocławek w m. Czernikowo.
herb
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że w dniu 09 kwietnia 2010 roku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak UG-7624-1-3/010 dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie drogi gminnej Nr 101167C i przebudowie drogi gminnej 101150C wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2044C Czernikowo – Bobrowniki – Włocławek w m. Czernikowo, przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działek o numerach ewidencyjnych: 435; 499; 724; 725; 753; 766/2; 767 .
herb
Zawiadomienie o wyborze oferty
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup nowego autobusu przystosowanego do przewozu osoby niepełnosprawnej" prowadzonego w trybie zapytania o cenę.
herb
Wójt Gminy Czernikowo Zawiadamia.
że w dniu 29 marca 2010 r. na wniosek Gminy Czernikowo wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Przebudowie i rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo - etap IV. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się i złożyć ewentualne uwagi i wnioski w terminie od 31 marca 2010 r. do 20 kwietnia 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 15), w godzinach 7.30 - 15.30.
herb
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Sekretarz Gminy. Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Gminy Czernikowo, ul.Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Sekretarz Gminy” do dnia 15 kwietnia 2010 r.
herb
Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia
że w dniu 15 marca 2010 roku, wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak UG-7624-2-10/2009-2010 dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatowaniu kruszywa naturalnego ze złoża Witowąż I, przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 241/1 - położonej w obrębie ewidencyjnym Witowąż.
Postępowanie wszczęto na wniosek inwestora firmy P.P.H.U. ARMIT Maria Morawska ul. Świerkowa 26, Brzozówka, 87-123 Dobrzejewice.
herb
Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia
że w dniu 15 marca 2010 roku, wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak UG-7624-3-10/2009-2010 dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatowaniu kruszywa naturalnego ze złoża Witowąż II, przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 241/2 - położonej w obrębie ewidencyjnym Witowąż.
Postępowanie wszczęto na wniosek inwestora, firmy Sklep-Zakład Mięsny-Kwatery, Eksploatacja Żwiru i Kruszywa Ewa Drejling, ul. Nowa 11, 87-163 Lubicz.
herb
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sportu.
W związku z zakończeniem oceny wniosków złożonych w ramach konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie sportu, poniżej zamieszczamy listę podmiotów, których wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane, a tym samym otrzymają wsparcie.
Dodatkowo informuję, że wysokość środków przewidzianych do rozdysponowania w ramach konkursu w roku 2010 to 51.000 zł.
herb
Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia
że w dniu 26 lutego 2010 roku na wniosek złożony przez Pana Marka Kowalskiego Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „ROLNIK” w Steklinie, 87-640 Czernikowo zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie oczyszczalni ścieków SM „ROLNIK” w Steklinie, budowie rowu odpływowego ścieków oczyszczonych do Jeziora Steklińskiego i przewodów kanalizacyjnych łączących te obiekty z istniejącą oczyszczalnią”.
herb
Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia
że w dniu 19 lutego 2010 roku na wniosek Pana Stanisława Chylickiego ul. Fordońska 443, 85-790 Bydgoszcz zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obiektu Zakładu Handlowo Usługowo Montażowego KER-BYD z przebudową sieci energetycznej, o pow. zabudowy ok. 998 m2”.
herb
Wójt Gminy Czernikowo podaje do publicznej wiadomości
informacje o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „przekształceniu magazynu materiałów budowlanych na stolarnię” przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 281 w miejscowości Steklin. Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, tj. od dnia 17.02.2010 r. do dnia 10.03.2010 r..
herb
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Czernikowo

Informujemy wyborców Okręgu Wyborczego nr 2 (Czernikówko), że w dniu 11 kwietnia odbędą się wybory uzupełniające do Rady Gminy Czernikowo.
Szczegółowe informacje można otrzymać w pokoju nr 5 w Urzędzie Gminy w Czernikowie oraz na stronie
www.bip.czernikowo.pl (zakładka Wybory).

herb
Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia
że w dniu 8 lutego 2010 roku wydał postanowienie znak UG-7624-10-2/2009-2010 nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na przekształceniu magazynu materiałów budowlanych na stolarnię, przewidzianej do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 281, w miejscowości Steklin.
herb
Wójt Gminy Czernikowo Zawiadamia.
że w dniu 03 lutego 2010 r. na wniosek Gminy Czernikowo wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie drogi gminnej Nr 101167C i przebudowie drogi gminnej 101150C wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2044C Czernikowo – Bobrowniki – Włocławek w m. Czernikowo. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się i złożyć ewentualne uwagi i wnioski w terminie od 04 lutego 2010 r. do 24 lutego 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo (pok. nr 15), w godzinach 7.30 - 15.30.
herb
Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia.
że w dniu 27 stycznia 2010 roku na wniosek Pana Jacka Wilińskiego działającego z upoważnienia spółki P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, została wydana decyzja znak UG-7624-9-3/2009-2010 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 nr TOR0701 C” przewidzianego do realizacji w granicach działki o numerze ewidencyjnym 323/48 w miejscowości Czernikowo.
OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO O KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2010 ROKU
Ogłaszam przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w okresie od dnia 8 lutego do dnia 30 kwietnia 2010 r.
Kwalifikację wojskową dla osób zamieszkałych na stałe lub na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy na terenie gminy Czernikowo przeprowadzi Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2 w Klubie Osiedlowym Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej „KAMELEON przy ul. Tuwima 9 w Toruniu w okresie od 26 lutego do 02 marca 2010 r. w godz. 8.00 do 15.00.
herb
Informacja Wójta Gminy Czernikowo
 1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy ul.Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo.
 2. Stanowisko urzędnicze: Sekretarz Gminy.
 3. Na w/wymienione stanowisko oferty złożyło 2 kandydatów.
 4. Po dokonaniu weryfikacji dokumentów żadna ze zgłoszonych osób nie spełniła wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu i w przepisach ustawy. W związku z czym konkurs na stanowisko Sekretarza Gminy został unieważniony.
herb
Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia
że w dniu 8 grudnia 2009 roku na wniosek Pana Jacka Wilińskiego działającego z upoważnienia spółki P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 nr TOR0701 C” przewidzianego do realizacji w granicach działki o numerze ewidencyjnym 323/48, w miejscowości Czernikowo.
herb
Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia
że w dniu 4 listopada 2009 roku wpłynął wniosek Pana Przemysława Sękowskiego ul. Słowackiego 27, 87-640 Czernikowo, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn.: „Budowa i wyposażenie warsztatu blacharsko-lakierniczego w celu rozwoju i poprawy świadczonych usług oraz wzrostu konkurencyjności w firmie Warsztat Samochodowy Przemysław Sękowski” przewidzianego do realizacji w granicach działki o numerze ewidencyjnym 233, w miejscowości Czernikowo.
Zawiadomienie
Urząd Gminy w Czernikowie informuje o rozpoczęciu w dniu 28 września 2009 roku, prac związanych z wykonaniem zadania rekultywacyjnego pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej grubości warstw 6 cm do długości 0,590 km w obrębach geodezyjnych: Czernikowo, Wygoda i Witowąż, dz. nr 499 (Czernikowo), 77 (Wygoda) oraz 49/1 i 49/2 (Witowąż)”.
Zadanie współfinansowane jest ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 70 800 zł (słownie siedemdziesiąt tysięcy osiemset złotych).
herb
Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia
o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia p.n.: „Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża Witowąż II” przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 241/2 w miejscowości Witowąż.
herb
Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia
o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia p.n.: „Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża Witowąż I” przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, powiat toruński, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 241/1 w miejscowości Witowąż.
herb
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 26.08.2009 r. Wgląd do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie elektrowni wiatrowej o mocy 500 kW, wraz z urządzeniami służącymi do przesyłania energii elektrycznej, realizowanego w obrębie Liciszewy na działkach nr: 74; 2/2; 80/1; 84, 81/2. możliwy jest w siedzibie Urzędu Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, pok. 15, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8-ej do 15-ej.
herb
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 25.08.2009 r. Wgląd do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie dróg gminnych Nr 101117C, 101121C i 101116C w m. Czernikowo, Jackowo, Steklinek wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2043C w m. Steklinek, przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, możliwy jest w siedzibie Urzędu Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, pok. 15, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8-ej do 15-ej.
herb
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia, że wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 10.08.2009 r. Wgląd do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej Nr 101150C Czernikowo - Witowąż, przewidzianego do realizacji na terenie gminy Czernikowo, możliwy jest w siedzibie Urzędu Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, pok. 15, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8-ej do 15-ej.
herb
Informacja Wójta Gminy Czernikowo


1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy ul.Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo
2.  Stanowisko urzędnicze: Kierownik Zespołu Obsługi Szkół
3. W wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia wybrany został:

Pan Grzegorz Kozłowski

4. Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego naboru komisja zaakceptowała zgłoszoną kandydaturę Pana Grzegorza Kozłowskiego. Pan Grzegorz Kozłowski posiada wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, 20 letni okres zatrudnienia w tym 9 lat na stanowisku dyrektora szkoły, posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności do pracy na stanowisku Kierownika Zespołu Obsługi Szkół.
 

Wójt Gminy Czernikowo

herb

Zawiadomienie

Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie przypomina mieszkańcom miejscowości Czernikowo, o zakazie wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.Zakaz ten wynika wprost z art. 9 ust 1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 123 poz.858 z 2006 roku (tekst jednolity).
herb
Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia
że w dniu 15 kwietnia 2009 r. na wniosek P.P.H.U. ARMIT Maria Morawska ul. Świerkowa 26, Brzozówka, 87-123 Dobrzejewice wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na :

eksploatowaniu kruszywa naturalnego ze złoża „Witowąż I”.
herb
Wójt Gminy Czernikowo zawiadamia
że w dniu 15 kwietnia 2009 r. na wniosek Sklep-Zakład Mięsny-Kwatery Eksploatacja Żwiru i Kruszywa Ewa Drejling il. Nowa 11, 87-162 Lubicz wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na :

eksploatowaniu kruszywa naturalnego ze złoża „Witowąż II”.

Magazyn

Ogłoszenia

zobacz wszystkie
 • Sprzedam działkę budowlaną - Zajączkowo

  Działka o powierzchni całkowitej 5667 m 2
  zlokalizowana na granicy Czernikowa z Wygodą (ul. Zajączkowo)
  W drodze znajdują się: prąd, woda..
  Prowadzi do niej droga asfaltowa, ok 1,5 km od centrum Czernikowa.
  W bezpośrednim sąsiedztwie nie ma zabudowań. Teren pagórkowaty, cicha, urokliwa okolica, bogate walory przyrodnicze.
  W tym jedna działka rolno-budowlana o powierzchni 4173 m 2. Dla niej wydano warunki zabudowy pod projekt GŁADKI Muratora.
  Druga działka o powierzchni 1494 m 2 przeznaczona jest pod działalność gospodarczą. Dwa oddzielne wjazdy/na budowlaną i gospodarczą.
 • SPRZEDAM JAŁÓWKĘ CIELNĄ
  Sprzedam jałówkę biało-czerwoną cielną. Termin wycielenia 26 maja. Cena 4 200 zł.
  Kiełpiny gm. Czernikowo
  Kontakt pod numerem telefonu: 666-270-174
 • sprzedam lub wynajmę
  Sprzedam lub wynajmę mieszkanie o pow. 56 m ( 2 pokoje , kuchnia , łazienka) w Osówce.
 • Ogłoszenia
  Świadczysz usługi, wykonasz zlecenie? Szukasz pracy, pracownika? Sprzedasz, kupisz, oddasz...? Wejdź, wybierz kategorię, sprawdź, dodaj ogłoszenie za darmo. Ogłoszenie będzie aktywne po zatwierdzeniu przez administratora, przez 3 tygodnie (kat. usługi 4 tyg.). Urząd nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń i reklam.

Biuletyn Informacji Publicznych

Reklama

-
-
-
-
-
"DWA SŁOWA" Nr 1/2017
-
Plan Czernikowa
-
-

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo
tel. / fax  54 287 50 01
                       287 50 13
                 56 678 23 88
e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 7.00 - 15.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 15.00

 

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 110990 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!
Urząd Gminy w Czernikowie
Do góry strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.