Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: niedziela, 21.01.2018
Imieniny: Agnieszki, Jarosława, Jarosławy

Wyszukiwarka

Treść strony

VIII. Nagrody, wyróżnienia i kary

 

§ 23 Nagrody i wyróżnienia

 

1.      Za bardzo dobre i dobre wyniki w nauce, przykładną postawę, pozytywne działania na rzecz szkoły i środowiska oraz za osiągnięcia w konkursach, zawodach i olimpiadach uczeń może otrzymać nagrody i wyróżnienia.

2.      W gimnazjum przyznaje się następujące nagrody i wyróżnienia:

a)       pochwała wychowawcy klasy;

b)       pochwała dyrektora;

c)        dyplom uznania;

d)       list gratulacyjny do rodziców;

e)      nagroda rzeczowa organizatorów i sponsorów szkolnych konkursów i zawodów;

f)        nagroda rzeczowa dyrektora;

g)       wpis do Złotej Księgi Absolwentów;

h)       tytuł Najlepszego Ucznia Roku;

i)         tytuł Najlepszego Sportowca Roku;

j)         świadectwo z wyróżnieniem;

 

§ 24 Kary i inne środki wychowawcze

 

1.      Za nieprzestrzeganie postanowień statutu, nieprzestrzeganie innych obowiązujących w szkole przepisów prawa wewnątrzszkolnego, lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych, za naganne postawy i zachowania w liceum stosuje się następujące kary:

a)       upomnienie wychowawcy wobec klasy;

b)       nagana wychowawcy klasy;

c)        upomnienie dyrektora (wicedyrektora) szkoły;

d)       nagana dyrektora (wicedyrektora);

e)       nagana dyrektora szkoły z ostrzeżeniem;

f)        przeniesienie dyscyplinarne do innej klasy na podstawie uchwały rady pedagogicznej;

g)       zawieszenie w ustanowionych w szkole przywilejów;

h)       skierowanie do szkoły w obwodzie, w którym uczeń zamieszkuje.

2.      Uczeń może być przeniesiony do innego oddziału, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej w przypadkach:

a)      umyślnego spowodowania uszczerbku na zdrowiu kolegów,

b)      dopuszczenia się kradzieży,

c)       wchodzenia w kolizję z prawem szkolnym i ogólnie obowiązującym,

d)       demoralizacji innych uczniów,

e)       stosowania przemocy,

f)         dewastacji obiektów szkolnych,

g)       permanentnego naruszania postanowień statutu

3.       Wymierzona kara powinna być adekwatna do popełnionego przewinienia i zastosowana wg podanej w ust.1 kolejności. W wyjątkowych przypadkach można od razu wymierzyć karę wyższą.    

4.       Oprócz kar i nagród środkami wychowawczymi są:

a)       indywidualna praca wychowawcy z uczniem;

b)      wzmożona współpraca z rodzicami/ opiekunami ucznia, także pełnoletniego, o charakterze informacyjnym, doradczym, wspierającym itp.

c)       skierowanie ucznia na zajęcia specjalistyczne takie, jak: socjoterapeutyczne, psychoterapia, korekcyjne, wyrównawcze, konsultacje specjalistyczne i inne odbywające się na terenie szkoły lub w placówkach specjalistycznych;

d)       indywidualne działania pedagoga szkolnego;

e)      działania opiekuńcze i wspomagające funkcjonowanie ucznia w społeczności szkolnej.

5.      W przypadkach rażącego naruszenia norm współżycia w szkole stosuje się środki wychowawcze (kary) pozostające w gestii dyrektora. Wniosek w tym zakresie formułuje wychowawca po uzyskaniu informacji o zaistniałym zdarzeniu i przeanalizowaniu sprawy oraz ewentualnym skonsultowaniu problemu z zespołem wychowawców na danym poziomie, w terminie do 7 dni od powzięcia wiadomości o zdarzeniu.

6.      W sytuacji znacznego naruszenia przez ucznia dyscypliny szkolnej w zakresie frekwencji na zajęciach lekcyjnych stosuje się kary pozostające w gestii dyrektora (wicedyrektora) – 15 godzin nieusprawiedliwionych jest podstawą skierowania wniosku do dyrektora szkoły. Wniosek ten powinien wpłynąć nie później niż 7 dni od terminu obliczenia frekwencji za dany miesiąc przez wychowawcę.

7.      Od nałożonej kary uczeń może się odwołać na warunkach określonych w rozdziale X § 41 niniejszego statutu.

8.       Na wszystkich etapach postępowania wychowawczego kary dyscyplinarne należy stosować po uprzednim wysłuchaniu ucznia, którego sprawa dotyczy.

9.      O zastosowaniu kar dyscyplinarnych wobec ucznia wychowawca niezwłocznie powiadamia jego rodziców.

 

§ 25 Tryb postępowania wobec uczniów naruszających postanowienia statutu gimnazjum

 

1.       Działania wychowawcy klasy.

a)      Podstawową pracę z uczniem prowadzi wychowawca, stosując pozostające w jego gestii środki wychowawcze, podejmując współpracę nad problemem z rodzicami ucznia, a także z pedagogiem lub psychologiem szkolnym oraz z innymi nauczycielami.

b)      W trudniejszych przypadkach wychowawca może zawrzeć z uczniem pisemny kontrakt wynegocjowany z tymże uczniem i jego rodzicami.

c)       Kontrakt powinien być sporządzony na piśmie i podpisany przez obie strony: wychowawcę i ucznia z potwierdzeniem jego rodziców.

d)      Kontrakt powinien być spisany dopiero po przeprowadzeniu rozmowy z uczniem i jego rodzicami na temat istoty i przyczyn problemu będącego przedmiotem kontraktu oraz ustalenia sposobów jego rozwiązania.

e)      Powinien zawierać powód spisania kontraktu, jego przyczynę (które z postanowień statutu

       zostały przez ucznia naruszone).

f)        Określenia oczekiwanej zmiany powinny być jasne i konkretne. Co w zachowaniach ucznia dotyczących problemu zawartego w kontrakcie jest dozwolone, a co nie.

g)      Znaczące również będą zawarte w kontrakcie deklaracje i zobowiązania wychowawcy oraz rodziców w związku z pracą nad rozwiązaniem zaistniałego problemu.

h)      Kontrakt powinien zawierać także konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania powyższych warunków. Istotne jest, by były one realne i możliwe do zastosowania (zgodne ze statutem szkoły). Dotyczy to obu zainteresowanych stron.

i)        Pożądane jest także określenie czasu, na jaki kontrakt będzie obowiązywał.

j)        Kontrakt należy sporządzić w trzech egzemplarzach (dla ucznia, rodziców i wychowawcy).

k)      Kontrakt jest sposobem oddziaływania wychowawczego i nie może być stosowany jako kara, a tym bardziej jako jej zawieszenie ( w rozumieniu art.31 niniejszego statutu).

2.      Działania dyrektora szkoły i jego zastępców, wsparcie ze strony zespołu wychowawców klas.

a)      Jeżeli zastosowane do tej pory środki wychowawcze nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, wychowawca kieruje wniosek do dyrektora szkoły o zastosowanie wobec ucznia pozostających w jego gestii środków.

b)      Dyrektor szkoły rozpatruje sprawę i stosuje środki wychowawcze wobec uczniów w obecności wychowawcy klasy lub pedagoga szkolnego.

c)       Wychowawca może także zwrócić się do zespołu wychowawców na swoim poziomie klasowym w celu skonsultowania sposobu dalszego postępowania oraz przeprowadzenia rozmowy wychowawczej z uczniem przedkładając informację o istocie problemu i dotychczas zastosowanych środkach wychowawczych przewodniczącemu zespołu.

d)      O terminie rozpatrywania sprawy wychowawca powiadamia ucznia i jego rodziców opiekunów.

Magazyn

Ogłoszenia

zobacz wszystkie
 • ZATRUDNIMY
  ZATRUDNIMY DZIEWCZYNĘ NA STANOWISKO KELNER-KUCHARZ W PIZZERII " MARIANO" W CZERNIKOWIE PRACA NA PEŁNYM ETACIE, JEDNOZMIANOWA ( 12 GODZ.) CO DRUGI DZIEŃ.
  TEL.KONTAKTOWY 502-764-524
 • BAL KARNAWAŁOWY
  RESTAURACJA MARYSIEŃKA W CZERNIKOWIE ZAPRASZA NA
  BAL KARNAWAŁOWY
  DNIA 10.02.2018 PRZY ULICY TARGOWEJ 19.
  BAL POPROWADZI ZESPÓŁ RAFA
  POCZĄTEK ZABAWY O GODZ. 20.00
  CENA : 290ZŁ/OD PARY
  W CENĘ WLICZONE:
  -WIELE GORĄCYCH POSIŁKÓW
  -LICZNE ZIMNE PRZEKĄSKI
  -CIASTA
  -NAPOJE.KAWA.HERBATA
  -0.5 L ALKOHOLU NA PARĘ GRATIS
  INFORMACJE POD NUMEREM TELEFONU 510240910 LUB 502764524
  ZAPRASZAMY GORĄCO
 • NOWE PRZEDSZKOLE + ZERÓWKA + KLUB MALUCHA 1-3
  Przyjmujemy zapisy do nowo tworzonego przedszkola i zerówki - szczegóły pod linkiem:
  https://www.olx.pl/oferta/nowe-przedszkole-i-zerowka-zapisy-CID88-IDmcAY4.html

  Serdecznie zapraszamy.
 • dzierżawa
  Wiejska Spółdzielnia Handlowo Usługowa w Czernikowie wydzierżawi pomieszczenia magazynowe po Wytwórni Pasz z dostępem do mediów; Pomieszczenia biurowe po Wytwórni Pasz; Pomieszczenia w miejscowości Mazowsze przy sklepie powierzchnia około 100m2; Pomieszczenia przy sklepie w Osówce pow.80m2.
 • Sprzedam dzialkę oraz dom
  Sprzedam:
  działkę inwestycyjną Czernikowo centrum pow:5600m2 lub dom parterowy, budynek gospodarczy na działce pow:1100m2 lub jako całość działka inwestycyjna pow: 6700m2 przy boisku sportowym ul.Szkolna.
  Telefony kontaktowe:
  508 060 864 lub 508 293 870 .
 • Sprzedam działki
  Sprzedam działki 6 i 13,5 arów na nowo powstającym osiedlu (przedłużenie ulicy Wiśniowej), w pełni uzbrojone – woda, prąd, kanalizacja, deszczówka, droga asfaltowa o szerokości 10 m, chodniki, oświetlenie uliczne.

Biuletyn Informacji Publicznych

Banery

-
System Informacji Przestrzennej
Nieodpłatna pomoc prawna
-
-
-
-
"DWA SŁOWA" Nr 4/2017
-
Plan Czernikowa
-
-

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo
tel. / fax  54 287 50 01
                       287 50 13
                 56 678 23 88
e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 7.00 - 15.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 15.00

 

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 835 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!
Urząd Gminy w Czernikowie

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.