Urząd Gminy Czernikowo

Strona główna serwisu

Kalendarz

Kalendarium: piątek, 19.01.2018
Imieniny: Henryka, Mariusza, Erwina

Wyszukiwarka

Treść strony

  

 

 

Regulamin

Biblioteki Szkolnej

Zespołu Szkół  w Czernikowie

 

 

I. CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 

§ l

 

Biblioteka szkolna służy realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych Zespołu Szkół. Jest  ona interdyscyplinarną pracownią szkolną. Uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i edukacji ustawicznej oraz wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli.

 

§ 2

 

Biblioteka szkolna stosując właściwe sobie metody, środki formy pracy, pełni następujące funkcje:

a) kształcąco-wychowawczą poprzez:

Ø   zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych związanych z nauką szkolną,

Ø   rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresować czytelniczych uczniów,

Ø   przysposabianie uczniów do samokształcenia,

Ø   przygotowywanie do korzystania z różnych źródeł informacji oraz sieci innych bibliotek i ośrodków informacji,

Ø   kształtowanie kultury czytelniczej i wzbogacanie kult humanistycznej uczniów

Ø   wdrażanie do poszanowania książki, czasopisma i innych materiałów bibliotecznych,

Ø   kształtowanie postaw moralnych uczniów,

Ø   udzielanie pomocy w wyborze dalszego kierunku kształcenia się i wyborze zawodu,

Ø   udzielanie pomocy nauczycielom w pracy dydaktyczno-wychowawczej,

Ø   pomaganie nauczycielom w doskonaleniu się i pracy twórczej,

Ø   uczestniczenie w rozwijaniu kultury pedagogicznej środowiska przez gromadzenie, udostępnianie i popularyzowanie zbiorów z dziedziny wychowania;

b) opiekuńczo-wychowawczą poprzez:

Ø   współdziałanie z nauczycielami, uczniami i rodzicami w rozpoznaniu uzdolnień i zainteresowań uczniów, ich osiągnięć i trudności, opóźnień rozwojowych oraz określaniu przyczyn trudności w nauce i zaburzeń w zachowaniu ;

Ø   otaczanie opieką uczniów szczególnie zdolnych i pomoc w ich poszukiwaniach czytelniczych;

Ø   okazywanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce, sprawiającym kłopoty wychowawcze, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;

Ø   wspieranie prac, mających na celu wyrównywanie różnic intelektualnych i kulturalnych oraz rozwoju młodzieży z różnych środowisk społecznych.

c) kulturalno-rekreacyjną poprzez:

Ø   zapewnienie pomocy organizacjom młodzieżowym, kołom zainteresowań i nauczycielom w organizowaniu imprez kulturalnych w szkole,

Ø   uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego uczniów

 

II.  ORGANIZACJA PRACY

 

§ 3

 

Biblioteka szkolna składa się z:

1.   wypożyczalni

2.   czytelni

 

§ 4

 

1.   W wypożyczalni i czytelni zatrudnia się pracowników pedagogicznych z odpowiednim przygotowaniem do pracy w bibliotece.

2.   Pracownika lub pracowników, o których mowa w ustępie poprzednim, zatrudnia dyrektor zespołu szkół. Liczbę pracowników pedagogicznych biblioteki szkolnej ustala się stosownie do wielkości księgozbioru, liczby czytelników oraz merytorycznych zadań biblioteki.

3.   Pracę biblioteki nadzoruje dyrektor zespołu szkół lub wyznaczony przez niego wicedyrektor

 

§ 5

 

Zasady wypożyczania książek oraz korzystania z nich, a także zasady rekompensat za zagubione egzemplarze, ustala regulamin wewnętrzny biblioteki i czytelni zatwierdzony przez radę pedagogiczną. Regulamin ten powinien być podany do wiadomości użytkowników wypożyczalni i czytelni przez wywieszenie tekstu w pomieszczeniu biblioteki .

 

§ 6

 

Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice a także osoby z zewnątrz na zasadach określonych w regulaminie wewnętrznym biblioteki.

 

§ 7

 

W bibliotece szkolnej podejmowane na następujące prace organizacyjne:

a) praca pedagogiczna z czytelnikiem obejmuje:

Ø  udostępnianie zbiorów,

Ø  udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych, informowanie o nowych nabytkach ,

Ø  rozmowy i dyskusje z czytelnikami o książkach,

Ø  poradnictwo w wyborach czytelniczych, zachęcanie uczniów do świadomego wyboru lektury,

Ø  przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników informacji,

Ø  pomoc w organizowaniu przez różne grupy społeczności szkolnej imprez i udostępnianie potrzebnych im materiałów,

Ø  informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów, przygotowywanie analiz czytelnictwa w poszczególnych klasach na posiedzenia Rady Pedagogicznej ,

Ø   prowadzenie różnych form w wizualnej informacji o książkach, rozwijanie kultury czytelniczej i inspiracja czytelnictwa.

b) w wypożyczalni podejmuje się następujące prace organizacyjne:

Ø   gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym i potrzebami placówki,

Ø   ewidencję zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

Ø   opracowywanie biblioteczne zbiorów zgodnie z obowiązującymi zasadami,

Ø   selekcję zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

Ø  konserwację zbiorów możliwą w warunkach szkolnych,

Ø  organizację i prowadzenie warsztatu informacyjnego,

Ø  organizację udostępniania zbiorów

c) w czytelni podejmuje się następujące prace organizacyjne:

Ø   gromadzenie czasopism zgodnych z profilem programowym szkoły,

Ø   gromadzenie księgozbioru podręcznego do wyłącznego użytkowania na miejscu,

Ø   organizacja warsztatu informacyjnego poprzez: katalog czasopism, kartoteki bibliograficzne i  tekstowe, zestawienia bibliograficzne.

 

§ 8

 

W wypożyczalni prowadzi się zapis wypożyczeń, statystykę dzienną i okresową służącą sprawozdawczości i ocenie efektywności pracy biblioteki oraz aktywności czytelniczej uczniów.

 

III. OBOWIĄZKI  NAUCZYCIELI  BIBLIOTEKARZY

 

§ 9

 

1.         Obowiązki nauczycieli bibliotekarzy określone są w Statucie Szkoły a ponadto:

Ø   wdrażanie uczniów do przestrzegania regulaminu czytelni,

Ø   czuwanie nad zbiorami,

Ø   zaspokajanie potrzeb czytelniczych uczniów,

Ø   uczenie korzystania z aparatu informacyjnego czytelni,

Ø   prowadzenie zajęć z zakresu przysposobienia czytelniczego ,

Ø   udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych,

Ø   współpraca z rodzicami uczniów, nauczycielami, szkolnymi organizacjami i kołami zainteresowań,

Ø   stałe aktualizowanie propagandy wizualnej w gablotach, gazetkach i na planszach.

2.         Do obowiązków nauczycieli bibliotekarzy należy także:

Ø   odpowiedzialność materialna za posiadany inwentarz,

Ø   opracowywanie rocznych planów działalności biblioteki,

Ø   uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością,

Ø   projektowanie wydatków biblioteki,

Ø   opracowywanie sprawozdań dla Rady Pedagogicznej ,

Ø   udział w kontroli księgozbioru,

Ø   odpowiedzialność za dokumentację pracy biblioteki,

3.        Szczegółowe przydziały czynności dla nauczycieli bibliotekarzy zatrudnionych w  wypożyczalni i czytelni opracowuje dyrekcja szkoły.

Magazyn

Ogłoszenia

zobacz wszystkie
 • ZATRUDNIMY
  ZATRUDNIMY DZIEWCZYNĘ NA STANOWISKO KELNER-KUCHARZ W PIZZERII " MARIANO" W CZERNIKOWIE PRACA NA PEŁNYM ETACIE, JEDNOZMIANOWA ( 12 GODZ.) CO DRUGI DZIEŃ.
  TEL.KONTAKTOWY 502-764-524
 • BAL KARNAWAŁOWY
  RESTAURACJA MARYSIEŃKA W CZERNIKOWIE ZAPRASZA NA
  BAL KARNAWAŁOWY
  DNIA 10.02.2018 PRZY ULICY TARGOWEJ 19.
  BAL POPROWADZI ZESPÓŁ RAFA
  POCZĄTEK ZABAWY O GODZ. 20.00
  CENA : 290ZŁ/OD PARY
  W CENĘ WLICZONE:
  -WIELE GORĄCYCH POSIŁKÓW
  -LICZNE ZIMNE PRZEKĄSKI
  -CIASTA
  -NAPOJE.KAWA.HERBATA
  -0.5 L ALKOHOLU NA PARĘ GRATIS
  INFORMACJE POD NUMEREM TELEFONU 510240910 LUB 502764524
  ZAPRASZAMY GORĄCO
 • NOWE PRZEDSZKOLE + ZERÓWKA + KLUB MALUCHA 1-3
  Przyjmujemy zapisy do nowo tworzonego przedszkola i zerówki - szczegóły pod linkiem:
  https://www.olx.pl/oferta/nowe-przedszkole-i-zerowka-zapisy-CID88-IDmcAY4.html

  Serdecznie zapraszamy.
 • dzierżawa
  Wiejska Spółdzielnia Handlowo Usługowa w Czernikowie wydzierżawi pomieszczenia magazynowe po Wytwórni Pasz z dostępem do mediów; Pomieszczenia biurowe po Wytwórni Pasz; Pomieszczenia w miejscowości Mazowsze przy sklepie powierzchnia około 100m2; Pomieszczenia przy sklepie w Osówce pow.80m2.
 • Sprzedam dzialkę oraz dom
  Sprzedam:
  działkę inwestycyjną Czernikowo centrum pow:5600m2 lub dom parterowy, budynek gospodarczy na działce pow:1100m2 lub jako całość działka inwestycyjna pow: 6700m2 przy boisku sportowym ul.Szkolna.
  Telefony kontaktowe:
  508 060 864 lub 508 293 870 .
 • Sprzedam działki
  Sprzedam działki 6 i 13,5 arów na nowo powstającym osiedlu (przedłużenie ulicy Wiśniowej), w pełni uzbrojone – woda, prąd, kanalizacja, deszczówka, droga asfaltowa o szerokości 10 m, chodniki, oświetlenie uliczne.

Biuletyn Informacji Publicznych

Banery

-
System Informacji Przestrzennej
Nieodpłatna pomoc prawna
-
-
-
-
"DWA SŁOWA" Nr 4/2017
-
Plan Czernikowa
-
-

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo
tel. / fax  54 287 50 01
                       287 50 13
                 56 678 23 88
e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 7.00 - 15.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 15.00

 

Statystyki

Naszą stronę odwiedziło już 3646 osób Gratulujemy, jesteś jedną z nich!
Urząd Gminy w Czernikowie

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.